RODO

 • PDF

Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe

 

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) dalej zwane RODO. W związku z tym proszę zapoznać się z poniższą informują.

 1. Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej (art. 4 pkt 1 RODO).

 2. Przetwarzanie to operacje lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie (art. 4 pkt 2 RODO).

 3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Opolu 45-064, ul Damrota 4, zwany dalej Administratorem.

 4. Pani/Pana dane osobowe przekazywane w kontaktach z Regionem będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w kwestiach związanych z zatrudnieniem lub w celach statutowych, a podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:

  1. art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), art. 9 ust. 2 b), d), f) RODO;

  2. ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych;

  3. Kodeks pracy i przepisy wykonawcze;

  4. Statut NSZZ „Solidarność”.

 5. Odbiorcami Pani/Pana danych będzie Region Śląska Opolskiego, który nie będzie udostępniał danych innym podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym, chyba że obowiązek ich udostępnienia wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawnych, bądź obowiązek taki wynikał będzie z celów statutowych NSZZ „Solidarność”.

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, a poza tym przez czas wskazany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentów. Dane co do których wyraziła Pani/Pan odrębną zgodę na ich przetwarzanie będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest wymagane w związku z realizacją celów statutowych NSZZ „Solidarność” oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

 8. Region zbiera tylko takie Pani/Pana dane, które są niezbędne, aby korzystać z uprawnień.

 9. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 10. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub osobiście w siedzibie Regionu.

Poprawiony: piątek, 19 października 2018 06:27