XXIII Walne Zebranie Delegatów Regionu

  • PDF
Spis treści
XXIII Walne Zebranie Delegatów Regionu
Sprawozdanie przewodniczącej ZR
Dokumenty XX III WZDR
Wszystkie strony

110 delegatów uczestniczyło 16 września na Górze św. Anny w XXIII WZDR Śląska Opolskiego NSZZ „Solidarność” . Nasz Zjazd zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście a wśród nich m.in. Tadeusz Majchrowicz – z-ca przewodniczącego Komisji Krajowej „S”, poseł Jan Religa, Mirosław Kowalik – przewodniczący Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność” i Maria Sałata – skarbnik tego regionu, Lesław Mandrak – Okręgowy Inspektor Pracy w Opolu.

 

Obrady poprzedziła Msza św. odprawiona w Sanktuarium św. Anny Samotrzeciej.

– Celem tej pielgrzymki jest odnalezienie Boga także poprzez przeżycie duchowe. Poprzez religijne doświadczenie spojrzenie na nowo na swoje życie – powiedział o. Franciszkanin odprawiający Mszę św. w intencji członków „S”. _ Góra św. Anny jest miejscem pielgrzymkowym od 500 lat. Pielgrzymi przybywają aby doświadczyć Boga w sercu, w życiu. Do człowieka przemawiają kaplice kalwaryjskie, krzyże postawione na boku. Te rzeczy materialne świadczą o pielgrzymach, o artystach, o ich otwarciu na Boga, o ich przeżyciu duchowym. Dzisiaj świat potrzebuje człowieka silnego siłą swojej duszy, miłości bo tylko taki człowiek jest w stanie dostrzec drugiego człowieka jego godność, potrzeby, być solidarnym z innymi ludźmi – powiedział.

Po Mszy św. wszyscy uczestnicy za sztandarem udali się do Domu Pielgrzyma na obrady. Po drodze nawiedzili grób śp. bpa Antoniego Adamiuka – Honorowego Członka NSZZ „Solidarność".

Przewodnicząca ZR Cecylia Gonet otworzyła obrady WZDR i przywitała zaproszonych gości. Następnie zgodnie z przyjętym porządkiem obrad delegaci wybrali Prezydium WZRD w składzie: Grzegorz Adamczyk – przewodniczący, Jerzy Berezowski i Roland Mutwin – z-cy przewodniczącego oraz Hanna Wierzbicka – sekretarz.

Jako pierwszy z zaproszonych gości wystąpił Tadeusz Majchrowicz – z-ca przewodniczącego KK. Nie czuję się gościem zaproszonym tylko jednym z was, dlatego chętniej zabiorę głos w dyskusji programowej pod koniec obrad – powiedział. Majchrowicz przekazał pozdrowienia od Piotra Dudy – przewodniczącego „S”. – Piotr nie może uczestniczyć w WZDR ponieważ dzisiaj po raz pierwszy poza Brukselą zbiera się komitet wykonawczy Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. Ale sercem jest z przyjaciółmi z „mniejszego Śląska”.

Tadeusz Majchrowicz podkreślił, że spotykamy się w szczególnym czasie. W przeddzień WZDR 15 września w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o płacy minimalnej. Było to niezwykle ważne wydarzenie dla naszego związku. Podziękował wszystkim, którzy włączyli się w akcję zbierania podpisów. Zebraliśmy ich ponad 350 tysięcy.

- Szczególny czas jest również dlatego, że w dniu jutrzejszym zapewne część z Państwa wybiera się na euromanifestację do Wrocławia. To jest ważne wydarzenie dla związkowców. EKZZ reprezentuje 60 mln związkowców z całej Europie. To jest niezwykle ważne wydarzenie aby w dniu, kiedy w Hali Stulecia we Wrocławiu obradować będą ministrowie finansów krajów UE, powiedzieć im, że nie zgadzamy się by skutkami kryzysu obciążać ludzi pracy – powiedział.

Tadeusz Majchrowicz przedstawił również priorytety pracy Komisji Krajowej w kadencji 2010 – 2014. Kadencja rozpoczęła się od przygotowania akcji protestacyjnej przeciwko postępującemu wzrostowi cen i rosnącemu ubóstwu. – Myślę, że największym zaskoczenie dla mediów i naszych przeciwników było to, że zmieniliśmy formę naszych protestów. Po raz pierwszy skupiliśmy się na czterech podstawowych sprawach – zauważył.

Na zakończenie swojej wypowiedzi skupił się na wyborach parlamentarnych. - 9 października możemy powiedzieć koalicji rządzącej: „Państwu już dziękujemy”. Jeżeli w tym dniu potrafimy wybrać osoby, które będą sprzyjać ludziom pracy odniesiemy sukces. Tego sukcesu Państwu i sobie życzę – mówił Tadeusz Majchrowicz.

Jako kolejny gość głos zabrał Lesław Mandrak – Okręgowy Inspektor Pracy. Przypomniał, że też jest członkiem NSZZ „Solidarność” od chwili powstania związku. Zdaniem OIP problem wynagradzania za pracę jest jednym z najważniejszych, którymi zajmuje się PIP. Temat ten poruszany był m.in. podczas posiedzenia WKDS województwa opolskiego. Wówczas wojewoda opolski skalę zjawiska przeliczył na liczbę mieszkańców i stwierdził iż jest to problem związków zawodowych. Na tym właściwie skończyła się rozmowa.

Okręgowy Inspektor Pracy poinformował, że w tym roku do OIP wpłynęło 25 skarg związków zawodowych. W tych skargach przewijają się 3 główne problemy: 1) czas pracy; 2) wynagrodzenie i inne świadczenie wynikające ze stosunku pracy; 3) dyskryminacja w tym mobbing.

Na zakończenie życzył owocnych obrad, mądrych uchwał.

Mirosław Kowalik – przewodniczący NSZZ „Solidarność” Regionu Częstochowskiego podziękował za zaproszenie. Przyłączył się do apelu w sprawie wyborów. – Chciałbym uzupełnić ten apel i przypomnieć, że świat nie kończy się na wyborach, jest to początek drogi. Często jest tak, że po wyborach powstają jakieś układy, koalicje a człowiek zostaje zepchnięty na margines – powiedział.

Życzył delegatom wytrwałości i determinacji. „Solidarność” jest najskuteczniejszym związkiem zawodowym w kraju. Związek ma ogromne doświadczenie, jest zorganizowany, mobilny – podkreślił.

Sprawozdanie z prac Zarządu Regionu przedstawiła Cecylia Gonet – przewodnicząca ZR a sprawozdanie z prac RKR Tadeusz Włodarski – przewodniczący RKR.

Minął rok od ostatniego zjazdu, rok trudny tak dla Związku jak i dla kraju, rok protestów i walki w obronie praw pracowniczych. W okresie sprawozdawczym Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego odbył 13 posiedzeń, na których przyjęto 28 uchwał, 14 decyzji i 1 stanowisko.Prezydium Zarządu Regionu odbyło 52 posiedzenia, przyjęto 40 uchwał, 7 stanowisk i 29 decyzji. Wszystkie te uchwały, stanowiska, decyzje tak Zarządu Regionu, jak i Prezydium dotyczyły istotnych spraw pracowniczych w zakładach pracy naszego regionu, jak i szeroko rozumianej polityki społecznej na arenie regionu i kraju – poinformowała na wstępie przewodnicząca ZR.

- Bardzo ważną sprawą w okresie sprawozdawczym była promocja Związku, dlatego też od czerwca 2010 r. do grudnia 2010 r. prowadzona była akcja „Zorganizowani maja lepiej”, nie tylko w Opolu, lecz również w powiatach, tam gdzie znajdują się Oddziały ZR. Zarząd Regionu rozprowadzał ulotki i materiały promujące NSZZ „Solidarność”.

W 2011 r. przeprowadzono akcję promocyjną o podniesienie płacy minimalnej. Zebrano ponad 5800 podpisów. Promocja związku odbywała się również w mediach poprzez spoty telewizyjne i artykuły prasowe, jak również cotygodniowe debaty w opolskim radiu.

Wejście do Unii Europejskiej spowodowało, że związki zawodowe zaczęły dostrzegać potrzebę współpracy z organizacjami związkowymi na szczeblu europejskim. Owa współpraca polega między innymi na wymianie doświadczeń - powiedziała.

Przewodnicząca uznała, że bardzo ważną sprawą dla związku jest podnoszenie kwalifikacji działaczy związkowych w związku z tym: - W pracy związkowej szkolenia winne stanowić chleb powszedni. W okresie sprawozdawczym zorganizowaliśmy szkolenia SOD-I, SOD-II, szkolenia dla skarbników i komisji rewizyjnych. Przeszkolono w sumie 87 członków związku.

Zgodnie z przyjętą strategią działania Związku w dalszym ciągu realizujemy akcję Grosik. Na wniosek organizacji związkowych wydajemy bezpłatnie karty Grosik – w ramach promocji Związku. Zarząd Regionu na terenie woj. Opolskiego w 2011 r. zawarł 39 umów w ramach programu „Grosik” - mówiła.

Istotną sprawą dla związku jest jego rozwój. W okresie sprawozdawczym zarejestrowano 8 nowych organizacji związkowych.

- Zarząd Regionu nie pozostawał bierny w żadnej sytuacji łamania prawa i podejmował wszelkie możliwe działania, przeciwstawiając się tym negatywnym zjawiskom biorąc w obronę członków naszego Związku wszędzie tam, gdzie to było konieczne.

Podejmowane były działania w kierunku wzmacniania, wspierania i udzielania pomocy tym organizacjom związkowym, które jej potrzebowały.

Działania te podejmowane były niejednokrotnie przy bardzo dużym wsparciu Okręgowej Inspekcji Pracy w Opolu, która przy użyciu środków prawnych ostatecznie egzekwowała od pracodawców obowiązek przestrzegania prawa i to nie tylko prawa pracy, ale i prawa związkowego. Członkom związku i komisjom zakładowym Zarząd Regionu udzielał na bieżąco wsparcia w postaci pomocy prawnej, którą poszerzono zapewniając profesjonalną pomoc, nastawioną na skuteczne rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez działaczy związkowych (np. Poczta Polska, DPS).

Działacze etatowi ZR oraz prawnicy niejednokrotnie uczestniczyli w rozprawach, negocjacjach z pracodawcami na wniosek komisji zakładowych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom działaczy związkowych borykających się na bieżąco z problemami we współdziałaniu z pracodawcami, począwszy od miesiąca stycznia b.r. w ZR wprowadzono tzw. czwartki seminaryjne. Poświęcone są one szybkiemu rozwiązywaniu problemów zgłaszanych zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo a ponadto analizie i wykładni bieżącej nowelizacji przepisów prawa pracy i orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Dla osiągnięcia takiego rezultatu zaproponowano szybkie formy komunikowania się, a więc obok osobistego lub telefonicznego kontaktu, tam gdzie to możliwe, także telekonferencje, email czy fax. Tą drogą problemy są rozwiązywane bezzwłocznie, najpóźniej w ciągu 3 dni. O takiej formie pomocy prawnej informowaliśmy w styczniowym Biuletynie Informacyjnym „S”– mówiła Cecylia Gonet

Przewodnicząca ZR poinformowała, że dla zgłębienia wiedzy i wzmocnienia wobec pracodawców pozycji działaczy związkowych opracowano poradnik pt. „Co każdy działacz związkowy wiedzieć powinien?”Zawiera on kompendium wiedzy opartej zarówno na aktualnie obowiązujących przepisach, jak i na orzecznictwie i piśmiennictwie, a także wzory pism kierowanych do pracodawcy w podstawowych sferach działalności związkowej. Tematykę poradnika ustalono w oparciu o najczęściej występujące problemy zgłaszane w ramach poradnictwa prawnego.

- Wypełniając powierzone nam przez Was zadania służymy naszym członkom radą, wsparciem, a przede wszystkim odpowiedzialną i uczciwą postawą – dodała .

Kończąc wypowiedź podziękowała wszystkim członkom Związku, KZ, członkom ZR, Prezydium, którzy poprzez swoją ciężką pracę, zaangażowanie i oddanie kształtują opinie o związku. - Jesteśmy po to, żeby służyć Wam, wartościom, związkowi i Polsce – zapewniła Cecylia Gonet.

Sprawozdania z prac ZR i RKR delegaci przyjęli jednogłośnie.

XXIII WZDR przyjęło uchwałę w sprawie nadania tytułu i odznaki „ Zasłużony Członek NSZZ „Solidarność” Regionu Śląska Opolskiego: Marianowi Olszowskiemu,

Ryszardowi Szaracie, Andrzejowi Kwiatkowskiemu.

Delegaci przyjęli wniosek do Komisji Statutowej KZD w sprawie: uproszczenia procedury rejestracji jednostek organizacyjnych związku w regionach oraz apel do Komisji Krajowej ws. utworzenia internetowego radia lub TV Solidarność o zasięgu ogólnokrajowym. - Ponieważ obecnie są problemy z zaistnieniem w mediach komercyjnych i publicznych związek mając swoje radio będzie skuteczniejszy w prezentowaniu nieprzekłamanych informacji, o projektach prawnych i podejmowanych działaniach – czytamy w apelu.

Obradom WZDR towarzyszyła wystawa zdjęć poświęcona 10 – leciu Katolickiego Klubu Sportowego „Żółwik” działającego przy parafii św. Jacka w Opolu. Historię oraz osiągnięcia klubu przedstawił Adam Król – członek NSZZ „Solidarność” w PGE Elektrownia Opole S.A.

Więcej zdjęć w Galerii

 Poprawiony: wtorek, 20 września 2011 09:38