Do pobrania

Spis treści
Do pobrania
Informacjaa o liczbie członków
Informacja o ilości członków
Wszystkie strony


WZORY PISM KIEROWANYCH DO PRACODAWCY I ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH:

Informacja o liczbie członków organizacji międzyzakładowej zatrudnionych u wszystkich pracodawców objętych jej działaniem oraz u każdego z tych pracodawców- Wzór nr 1.

Powiadomienie o zastrzeżeniach, co do spełniania kryteriów reprezentatywności przez inną organizację związkową – Wzór nr 2.

Informacja kwartalna o stanie liczebnym organizacji związkowej - Wzór nr 3.

Zawiadomienie o objęciu pracownika ochroną związkową – Wzór nr 4

Uchwała upoważniająca do reprezentowania organizacji wobec pracodawcy - Wzór nr 5.

Uchwała upoważniająca do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji związkowej - Wzór nr 6.

Wniosek o zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy - Wzór nr 7

Wniosek o zwolnienie od pracy na czas niezbędny do wykonywania doraźnej czynności związkowej - Wzór nr 8

Uchwała zarządu (komisji) organizacji związkowej o objęciu ochroną szczególną członków związku - Wzór nr 9

Wniosek o udzielenie informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej – Wzór nr 10.

Wniosek o dokonywanie potrąceń składek członkowskich - Wzór nr 11

KWESTIONARIUSZ INFORMACYJNY

Wszystkie wzory

Informacja o stanie liczbowym organizacji związkowej - Wzór nr 1.

Informacja o stanie liczbowym organizacji związkowej - Wzór nr 1.

 

 

Działając na podstawie art. 25 1 ust.2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych - (tj. Dz. U. z 2015 r. ,poz. 1881 i z 2018r. poz.1608) NSZZ „Solidarność” w………………………………………… reprezentowana przez Komisję Zakładową* Zarząd* w składzie …………….(wymienić imiona, nazwiska i funkcje związkowe) informuje, że wg stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, tj.:

- 30 czerwca roku* …..........

- 31 grudnia roku* …..........

- upływu 2 miesięcy od utworzenia organizacji związkowej

wg daty jej utworzenia w dniu* ….........

zakładowa organizacja związkowa, o której wyżej mowa, liczy …………… członków w rozumieniu art. 251 ust. 2 ustawy, tj. pracowników i innych niż pracownicy osób wykonujących pracę zarobkową, które świadczą pracę przez co najmniej 6 miesięcy na rzecz pracodawcy objętego działaniem organizacji.

 

 

* niepotrzebne skreślić

 

 

Komisja Zakładowa* Zarząd*:

/imię, nazwisko, funkcja i podpis /

 

 

 

 

Powiadomienie o zastrzeżeniach, co do spełniania kryteriów reprezentatywności przez inną organizację związkową - Wzór nr 2

 

Działając na podstawie art. 251 ust.1 w związku z art. 251 ust. 7 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tj. Dz. U. z 2015 r. ,poz. 1881 i z 2018r. poz.1608) - NSZZ „Solidarność” w………………………………………… reprezentowana przez Komisję Zakładową* Zarząd* w składzie:………………………………………………………… (wymienić imiona, nazwiska i funkcje związkowe) - wnosi zastrzeżenia, co do spełniania kryteriów reprezentatywności przez organizację związkową ……………………………………………………………….. działającą w …………………………………………z uwagi na to, że organizacja ta nie zrzesza wymaganej liczby członków do uzyskania statusu organizacji reprezentatywnej. Do ustalania tej liczby uwzględniono ( przykładowo) wszystkich pracowników należących do tej organizacji, także w okresach krótszych, niż 6 miesięcznych, …….co narusza postanowienia art. 25 1 ust.1 w/w ustawy.

Niniejsze zastrzeżenie zgłoszono wszystkim uczestnikom rokowań przed zawarciem układu zbiorowego pracy.Otrzymują :

1/ Pracodawca

2/ Pozostałe organizacje związkowe

(wymienić nazwy, adresy)

 

Komisja Zakładowa* Zarząd*:

/imię, nazwisko, funkcja i podpis /

  

Informacja o liczbie członków organizacji międzyzakładowej zatrudnionych u wszystkich pracodawców objętych jej działaniem oraz u każdego z tych pracodawców – Wzór nr 3

 

Działając na podstawie art.341 ust.2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych ( Dz. U. z 2015 r. ,poz. 1881 i z 2018r. poz.1608– organizacja związkowa działająca w ………………….reprezentowana przez Zarząd* Komisję Zakładową* w składzie:……………………………………………………………………………….

(wymienić imiona, nazwiska i funkcje związkowe) - informuje, że liczba członków organizacji międzyzakładowej - w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wynosi:

a/ zatrudnionych u wszystkich pracodawców objętych jej działaniem, według stanu na ostatni dzień miesiąca …. roku……… - ……… ( liczba)

b/ zatrudnionych u poszczególnych pracodawców, w okresie jak wyżej, tj w :

* ……………………… - …………… (liczba)

* ……………………… - …………… „

* ……………………… - …………… „

* ……………………… - …………… „

Zarząd* Komisja Zakładowa*

/imię, nazwisko, funkcja i podpis /

* niepotrzebne skreślić

 

Uchwała zarządu (komisji) organizacji związkowej o objęciu członków związku ochroną szczególną - wzór 4UCHWAŁA Nr … z dnia ………….Działając na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tj. Dz. U. z 2015 r. ,poz. 1881 i z 2018r. poz.1608) NSZZ „Solidarność” w………………………………………… reprezentowana przez Komisję Zakładową* Zarząd* w składzie …………………………………………………………… (wymienić imiona, nazwiska i funkcje związkowe) przyjmuje, że w skład Komisji* Zarządu* w okresie kadencji związkowej trwającej od………do……. wchodzą następujące osoby:

1/ ………………………………………. - Przewodniczący Komisji

2/ ……………………………………… - Zastępca Przewodniczącego

3/………………………………………. - Sekretarz

4/ ……………………………………… - Skarbnik

5/ …………………………………….. - Członek

6/ …………………………………….. - Członek

Osoby wymienione w pkt ……… Uchwały tworzą Prezydium Komisji* Zarządu*.

Okres ochrony obejmuje:

a/ całą kadencję

b/ okres od …… do…….

( wymienić poszczególne osoby i okresy ochrony, jeśli nie są one dla wszystkich jednakowe).

Zarząd* Komisja* przyjmuje, iż ochroną szczególną objęci są także niżej wymienieni członkowie związku, nie wchodzący w jej skład i stwierdza, że osoby te są uprawnione do reprezentowania organizacji związkowej wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności wobec sprawach z zakresu prawa pracy, co dotyczy:

1/ ………………………………………….przez okres od……..do…….

2/ ………………………………………… przez okres od …… do ……..

Powyższe osoby korzystają z ochrony szczególnej przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem stosunku pracy przez wskazany w Uchwale okres, a po jego upływie - dodatkowo przez czas odpowiadający połowie okresu określonego uchwałą, nie dłużej jednak niż rok po jego upływie (art. 32 ust.2 w/w ustawy).Komisja Zakładowa*Zarząd*

(Imię i nazwisko, funkcja i podpis)

*niepotrzebne skreśłićZawiadomienie o objęciu pracownika obroną związkową – Wzór nr 5

 

Działając na podstawie art.30 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych - (tj. Dz. U. z 2015 r. ,poz. 1881 i z 2018r. poz.1608) NSZZ „Solidarność” w………………………………………… reprezentowana przez Komisję Zakładową* Zarząd* w składzie: ……………………………………………………….(wymienić imiona, nazwiska i funkcje związkowe) - informuje, że pracownik zakładu Pan/i/ ……………………………………. korzysta*, nie korzysta* z obrony zakładowej organizacji związkowej.*niepotrzebne skreślić

Komisja Zakładowa* Zarząd*:

(Imię, nazwisko, funkcja i podpis)

 

 Uchwała upoważniająca do reprezentowania organizacji wobec pracodawcy - Wzór nr 6.UCHWAŁA Nr …….

z dnia ………….Działając na podstawie 26 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tj. Dz. U. z 2015 r. ,poz. 1881 i z 2018r. poz.1608) NSZZ „Solidarność” w………………………………………… reprezentowana przez Komisję Zakładową* Zarząd* w składzie …………………………………………………………… (wymienić imiona, nazwiska i funkcje związkowe) - informuje, że w skład Komisji w okresie kadencji związkowej trwającej od………do……..…....wchodzą następujące osoby:

1/ ………………………………… - Przewodniczący Komisji

2/ ………………………………… - Zastępca Przewodniczącego

3/………………………………… - Sekretarz

4/ ………………………………… - Skarbnik

5/ ………………………………… - Członek

6/ ………………………………… - Członek

Osoby wymienione w pkt ……… Uchwały tworzą Prezydium Komisji.

Komisja przyjmuje, że osoby wchodzące w jej skład, wymienione w poz. 1- 6, a także członkowie związku, nie będący członkami Komisji, tj.

1/ …………………………………………./ imię i nazwisko /

2/ ………………………………………….. „ „

- są uprawnione do reprezentowania organizacji związkowej wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach ………………………. 

Komisja Zakładowa* Zarząd*:

( Imię i nazwisko, funkcja i podpis)

  

Uchwała upoważniająca do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji związkowej - Wzór nr 7.

 

UCHWAŁA Nr ……

z dnia …

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tj. Dz. U. z 2015 r. ,poz. 1881 i z 2018r. poz.1608) i § 41 Statutu - NSZZ „Solidarność” w …………………………… – reprezentowana przez Komisję Zakładową*Zarząd* w składzie: ………………………….(wymienić imiona, nazwiska i funkcje związkowe) upoważnia:

1/ Jana Kowalskiego - przewodniczącego

2/ Annę Marzec - zastępcę przewodniczącego

3/ Adama Zarembę - sekretarza

do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji związkowej w zakresie* …………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

we wszystkich sprawach związanych z działalnością organizacji*

Osoby uprawnione do składania oświadczeń woli winny działać: łącznie*, mogą działać jednoosobowo*, w zastępstwie* , w składzie co najmniej 2 osób**niepotrzebne skreślić

Komisja Zakładowa* Zarząd*:

(imię, nazwisko, funkcja i podpis )

 Wspólne stanowisko związków zawodowych - Wzór Nr 8

 

 

1. Na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r.,poz.1881 i z 2018r., poz.1608)

organizacje związkowe, działające w: …………………………………………………………..

 

1. ………………………….

2…………………………..

3…………………………..

( wymienić, jakie)

 

informują, że po dokonanej analizie przedłożonego przez pracodawcę dokumentu, tj.: ……………………………, skierowanego do organizacji związkowych w dniu ……………………. :

 

- nie wyrażają zgody na proponowane przez pracodawcę rozwiązania w zakresie postanowień …………………………………… ( uzasadnienie organizacji związkowych)*,

 

- zajmują różne….…………………. ( odmienne) stanowiska w zakresie postanowień ………………………………………………………………..

( uzasadnienie organizacji związkowych)*,

 

- przyjmują proponowane w dokumencie rozwiązania w całości*.

 

2. Sposób ustalania i przedstawiania powyższego stanowiska określono w porozumieniu zawartym przez organizacje związkowe, przez wyłonioną do tych spraw wspólną reprezentację związkową.

 

 

 

 

Zarząd* Komisja Zakładowa*

 

( imię, nazwisko, funkcja i podpis)

 

 

 

*niepotrzebne skreślić

 

 

 

Wniosek o zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy - Wzór nr 9Działając na podstawie art. 31 ust.1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tj. Dz. U. z 2015 r. ,poz. 1881 i z 2018r. poz.1608) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018r. Dz. U. z 2018r., poz. 2323 w sprawie trybu udzielenia i korzystania ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej przysługującego osobie wykonującej pracę zarobkową, sposobu ustalenia wysokości wynagrodzenia albo świadczenia pieniężnego przysługującego osobie w okresie zwolnienia od pracy oraz wynikających z tego tytułu uprawnień i świadczeń - organizacja NSZZ „Solidarność” w………………………………………… reprezentowana przez Komisję Zakładową w składzie……………………………………………………………… (wymienić imiona, nazwiska i funkcje związkowe) wnosi o:

• zwolnienie Pana (i) ………………………………………… /nazwisko i imię/ pełniącego funkcję …………………………………………………. z obowiązku świadczenia pracy w wymiarze …………………………………….na okres

………………………………………… z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Okoliczności uzasadniające zwolnienie od pracy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Informujemy, że kadencja organizacji związkowej trwa w okresie …………….od - do.

Wymiar i okres zwolnienia od pracy ……………………………………..

Zwolnienie od pracy następuje z:

- zachowaniem prawa do wynagrodzenia* świadczenia pieniężnego*

- bez zachowania prawa do wynagrodzenia* świadczenia pieniężnego*

 

W chwili obecnej organizacja liczy ………….. członków, w związku z czym prawo do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy przysługuje ………………………. pracownikom w wymiarze………...

 

 

 

 

Komisja Zakładowa*Zarząd*:

( Imię i nazwisko, funkcja i podpis )

 Wniosek o zwolnienie od pracy na czas niezbędny do wykonywania doraźnej czynności związkowej - Wzór nr 10

 

Działając na podstawie art.31 ust.3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych - (tj. Dz. U. z 2015 r. ,poz. 1881 i z 2018r. poz.1608) NSZZ „Solidarność” w………………………………………… reprezentowana przez Komisję Zakładową* Zarząd* w składzie ………………………………………………………………(wymienić imiona, nazwiska i funkcje związkowe) wnosi o zwolnienie z zachowaniem prawa do wynagrodzenia Pana (i) ………………………………………… /nazwisko i imię, pełniącego funkcję …………………………… – do wykonywania czynności doraźnej, wynikającej z pełnionej przez niego funkcji związkowej, związanej z ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… na czas od …………… do ……………… Równocześnie informujemy, że czynność ta nie może być wykonana w czasie wolnym od pracy.

 Komisja Zakładowa*Zarząd*:

( Imię i nazwisko - funkcja i podpis )

 

 

 

Wniosek o udzielenie informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej – Wzór nr 11.Działając na podstawie art.28 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (tj. Dz. U. z 2015 r. ,poz. 1881 i z 2018r. poz.1608) – NSZZ „Solidarność przy …………………………………reprezentowana przez Komisję Zakładową* Zarząd* w składzie: ……………………………………..(wymienić imiona, nazwiska i funkcje związkowe) - wnosi o przesłanie informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej, dotyczących następujących zagadnień:

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

 

 

 

Komisja Zakładowa:

 

(Imię, nazwisko, funkcja i podpis )

  

Wniosek o dokonywanie potrąceń składek członkowskich - Wzór nr 12

 

Działając na podstawie art. 331 ust.1 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (tj. Dz. U. z 2015 r. ,poz. 1881 i z 2018r. poz.1608) – NSZZ „Solidarność przy …………………………………reprezentowana przez Komisję Zakładową*Zarząd* w składzie: …………………………………………………(wymienić imiona, nazwiska i funkcje związkowe) - wnosi o pobieranie z wynagrodzeń pracowniczych składek związkowych w zadeklarowanej przez pracowników wysokości, według poniższego wykazu:

1…………………………………. - kwota ………..

2…………………………………. - kwota ………..

3.………………………………… - kwota ………..

Do wykazu załączamy oświadczenia pracowników wyrażające zgodę na dokonywanie potrąceń składek z ich wynagrodzeń. Równocześnie informujemy o wynikającym z art. 331 ust.2 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych obowiązku niezwłocznego przekazywania kwot pobranych składek na wskazany rachunek bankowy nr . ……………

Komisja Zakładowa* Zarząd*:

(Imię, nazwisko, funkcja i podpis ) 

 

 

 

Wniosek o przyznanie odznaki "Zasłużony członek NSZZ "Solidarność" " Regionu Śląska Opolskiego

Regulamin nadawania i wręczania odznaki "Zasłużony członek NSZZ "Solidarność" " Regionu Śląska Opolskiego