Do pobrania - Wzory pism

Spis treści
Do pobrania
Informacja o liczbie członków
Powiadomienie o zastrzeżeniach, co do spełnienia kryteriów reprezentatywności przez inna organizację zwiazkową
Informacja kwartalna o stanie liczebnym organizacji związkowej
Zawiadomienie o objeciu pracownika ochroną związkową
Uchwała upoważniajaca do reprezentowania organizacji wobec pracodawcy
Uchwała upoważniajaca do składania oswiadczeń woli w imieniu organizacji związkowej
Wniosek o zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
Wniosek o zwolnienie od pracy na czas niezbędny do wykonywania doraźnej czynności związkowej
Uchwała zarzadu (komisji) organizacji związkowej o objeciu ochroną szczególna członków związku
Wniosek o udzielenie informacji niezbędnej do prowadzenia działalności związkowej
Wniosek o dokonanie potrąceń składek członkowskich
Kwestionariusz
Wszystkie strony

 

Powiadomienie o zastrzeżeniach, co do spełniania kryteriów reprezentatywności przez inną organizację związkową – Wzór nr 2.

 

Działając na podstawie art. 24125a § 4 Kodeksu pracy - NSZZ „Solidarność” w………………………………………… reprezentowana przez Komisję Zakładową w składzie:………………………………………………………… (wymienić imiona, nazwiska i funkcje związkowe) - wnosi zastrzeżenia, co do spełniania kryteriów reprezentatywności przez organizację związkową ……………………………………………………………….. działającą w …………………………………………z uwagi na to, że organizacja ta nie zrzesza wymaganej liczby członków do uzyskania statusu organizacji reprezentatywnej. Do ustalania tej liczby uwzględniono bowiem wszystkich pracowników należących do tej organizacji, także w okresach krótszych, niż 6 miesięcznych przed przystąpieniem do rokowań nad układem, co narusza postanowienia art. 24125a § 3 Kp.

Niniejsze zastrzeżenie zgłoszono wszystkim uczestnikom rokowań przed zawarciem układu zbiorowego pracy.

Otrzymują :

1/ Pracodawca

2/ Pozostałe organizacje związkowe

(wymienić nazwy, adresy)

 

Komisja Zakładowa:

/imię, nazwisko, funkcja i podpis /