Do pobrania - Wzory pism

Spis treści
Do pobrania
Informacja o liczbie członków
Powiadomienie o zastrzeżeniach, co do spełnienia kryteriów reprezentatywności przez inna organizację zwiazkową
Informacja kwartalna o stanie liczebnym organizacji związkowej
Zawiadomienie o objeciu pracownika ochroną związkową
Uchwała upoważniajaca do reprezentowania organizacji wobec pracodawcy
Uchwała upoważniajaca do składania oswiadczeń woli w imieniu organizacji związkowej
Wniosek o zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
Wniosek o zwolnienie od pracy na czas niezbędny do wykonywania doraźnej czynności związkowej
Uchwała zarzadu (komisji) organizacji związkowej o objeciu ochroną szczególna członków związku
Wniosek o udzielenie informacji niezbędnej do prowadzenia działalności związkowej
Wniosek o dokonanie potrąceń składek członkowskich
Kwestionariusz
Wszystkie strony

 

Informacja o liczbie członków organizacji międzyzakładowej zatrudnionych u wszystkich pracodawców objętych jej działaniem oraz u każdego z tych pracodawców –

Wzór nr 1.

Działając na podstawie art..341 ust.2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.) - NSZZ „Solidarność” w………………………………………… reprezentowana przez Komisję Zakładową w składzie:……………………………………………………………………..(wymienić imiona, nazwiska i funkcje związkowe) - informuje, że liczba członków organizacji międzyzakładowej - w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wynosi:

a/ zatrudnionych u wszystkich pracodawców objętych jej działaniem, według stanu na ostatni dzień miesiąca …. roku……… - ……… ( liczba)

b/ zatrudnionych u poszczególnych pracodawców, tj w :

* ……………………… - …………… (liczba)

* ……………………… - …………… „

* ……………………… - …………… „

* ……………………… - …………… „

Komisja Zakładowa:

/imię, nazwisko, funkcja i podpis /