Dokumenty

Dokumenty XXV Walnego Zebrania Delegatów Regionu Śląska Opolskiego,

Góra św. Anny 26 – 27 czerwca 2014 r.

Uchwała Nr 1 WZDR  z dn. 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Regionu

XXV Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląska Opolskiego NSZZ „Solidarność” ustala, że przyjmuje sprawozdanie Zarządu Regionu Śląska Opolskiego NSZZ „Solidarność” z działalności w okresie kadencji 2010-2014 r.

 

Uchwała Nr 2 XXV WZDR z dn. 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Regionalnej Komisji Rewizyjnej

XXV Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląska Opolskiego NSZZ „Solidarność” ustala, że przyjmuje sprawozdanie z działalności Regionalnej Komisji Rewizyjnej za kadencję 2010-2014 r.

 

Uchwała Nr 3 XXV WZDR z dn. 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: nadania odznaki „Zasłużony Członek NSZZ „Solidarność” Regionu Śląska Opolskiego”

Na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu nadawania i wręczania odznaki „Zasłużony Członek NSZZ „Solidarność” Regionu Śląska Opolskiego” - XXV Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląska Opolskiego NSZZ „Solidarność” na wniosek Zarządu Regionu przyznaje odznakę „Zasłużony Członek NSZZ „Solidarność” Regionu Śląska Opolskiego”:

1. Stefanowi Szczepaniak

2. Zygmuntowi Żak

 

Uchwała Nr 4 XXV WZDR z dn. 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: przyznania tytułu „Honorowy Członek NSZZ „Solidarność” Regionu Śląska Opolskiego”

Na wniosek Zarządu Regionu XXV Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląska Opolskiego NSZZ „Solidarność” przyznaje Panu Jackowi Laskowskiemu tytuł „Honorowy Członek NSZZ „Solidarność” Regionu Śląska Opolskiego”.

 

Uchwała Nr 5 XXV WZDR z dn. 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: ustalenia liczby członków Zarządu Regionu

XXV Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląska Opolskiego NSZZ „Solidarność” ustala, że Zarząd Regionu Śląska Opolskiego NSZZ „Solidarność” w kadencji 2014-2018 będzie składał się z 27 członków wybranych przez Walne Zebranie delegatów Regionu, w tym:

1. Przewodniczącego Zarządu Regionu

2. 14 członków Zarządu Regionu wybranych z list cząstkowych

3. pozostałych członków Zarządu Regionu wybranych przez WZDR.

Ponadto członkami Zarządu Regionu będą przewodniczący władz wykonawczych regionalnych sekcji branżowych, które liczą ponad 600 członków oraz przewodniczący Rady Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów.

 

Uchwała Nr 6 XXV WZDR z dn. 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: ustalenia liczby członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej

XXV Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląska Opolskiego NSZZ „Solidarność” ustala, że Regionalna Komisja Rewizyjna w kadencji 2014-2018 będzie składała się z 7 członków.

 

Uchwała Nr 7 XXV WZDR z dn. 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: ustalenia liczby tur głosowań tajnych.

XXV Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląska Opolskiego NSZZ „Solidarność” w wyborach władz regionalnych oraz delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” ustala 3 tury głosowań tajnych.

 

Uchwała Nr 8 V XXV WZDR z dn. 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: ustalenia liczby członków Prezydium Zarządu Regionu.

XXV Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląska Opolskiego NSZZ „Solidarność” ustala, że Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego w kadencji 2014-2018 będzie składało się z 7 członków.

 

Uchwała Nr 9 XXV WZDR z dn. 27 czerwca 2014 r.

w sprawie: zmiany w projekcie nowego statutu NSZZ „Solidarność”

XXV Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląska Opolskiego NSZZ „Solidarność” zgodnie z § 3 Uchwały nr 14 XXVI KZD ws. trybu przyjmowania wniosków dotyczących zmian w Statucie NSZZ „Solidarność” zobowiązuje delegatów na KZD do poparcia poprawki w § 19 ustęp 4 nowego Statutu w brzmieniu:

 

4. Organizacją międzyzakładową jest organizacja, która zrzesza osoby, o których mowa w ust. 3 i swoim zasięgiem działania obejmuje co najmniej dwóch pracodawców z danego regionu. Organizacja międzyzakładowa może obejmować swym zasięgiem pracodawców z różnych regionów po uzyskaniu zgody Komisji Krajowej. Przesłanki, zasady oraz tryb wyrażania zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, określa uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów.

oraz w § 23 ustęp 1 :

1. Region tworzą organizacje zakładowe, których teren działania lub siedziba znajduje się w obszarze działania regionu, z zastrzeżeniem § 19 ust. 4 zdanie drugie, a także niższe jednostki organizacyjne organizacji zakładowych, o których mowa w § 20 i 25.

 

Uchwała Nr 10 XXV WZDR z dn. 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: informacji o udziale delegatów w akcjach organizowanych przez Związek.

XXV Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląska Opolskiego NSZZ „Solidarność” zobowiązuje Zarząd Regionu do przedstawiania informacji o udziale delegatów w akcjach  organizowanych przez Związek, o których mowa w § 15 ustęp 4 Statutu NSZZ „Solidarność” na każdym kolejnym WZD Regionu Śląska Opolskiego NSZZ „Solidarność”.

 

Uchwała Nr 11 XXV WZDR z dn. 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: przepływu informacji między Zarządem Regionu a podległymi mu strukturami związku.

W celu poprawienia przepływu informacji pomiędzy Zarządem Regionu a organizacjami zakładowymi, podzakładowymi i oddziałowymi, XXV Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląska Opolskiego NSZZ „Solidarność” upoważnia Zarząd Regionu, do udzielenia na wniosek Delegata, który nie wszedł w jego skład, informacji na temat bieżącej działalności Zarządu Regionu.

 

Stanowisko Nr 1 XXV WZDR z dn. 27 czerwca 2014 r.

w sprawie: drugiego pakietu klimatycznego UE na okres 2020-2030.

XXV Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląska Opolskiego NSZZ „Solidarność” zwraca się do Rządu RP i europarlamentarzystów o zawetowanie przygotowanego przez Komisję Europejską  dokumentu pt. „Ramy polityczne na okres 2020-2030 dotyczące klimatu i energii”, czyli tzw. drugiego pakietu klimatyczno-energetycznego.

Dokument ten (komunikat Komisji Europejskiej z dnia 22 stycznia 2014 r.), przewiduje cztery cele:

1. Ograniczenie do 2030 emisji CO2 w UE o 40% w porównaniu do roku 1990 (ma być równomiernie podzielone pomiędzy Krajami Członkowskimi).

2. Zwiększenie udziału  energii odnawialnej w UE do 27-proc.(ma być wyznaczony dla całej UE).

3. Zwiększenie efektywności energetycznej ( ma być kluczowe w strategii do roku 2030).

4. Reformę EU ETS: przez  zmiany w unijnym systemie handlu emisjami (ETS) polegające na utworzeniu "rezerwy stabilizacyjnej" pozwoleń od 2021 roku oraz zwiększenie corocznej redukcji liczby pozwoleń na emisję z 1,74 proc. do 2,2 proc. po 2020 r. Sektory znajdujące się poza ETS (m.in. transport) powinny zredukować emisje o 30 proc. poniżej poziomu z 2005 r. i że wysiłek ten powinien "być podzielony równo" między krajami UE.

Uważamy, że Rząd RP popełnił wielki błąd zgadzając się na pierwszy pakiet klimatyczno-energetyczny na lata 2013-2020. W ten sposób zatrzymał rozwój energetyki oraz tych branż przemysłu, które emitują CO2 przy produkcji swoich wyrobów.

Wprowadzenie w życie tzw. drugiego projektu pakietu klimatycznego UE w proponowanym kształcie doprowadzi do likwidacji polskiego przemysłu związanego z emisją CO2. Będzie to miało katastrofalne skutki dla naszej gospodarki i mieszkańców naszego kraju.

Przedstawiciele Solidarności apelowali przed szczytem do premiera Donalda Tuska, aby zawetował propozycje KE. Premier ich nie zawetował. Za to podpisał 21 marca br. dwie wieloznaczne konkluzje z Rady Europejskiej, które mogą być uznane jako podstawa do ustaleń Rady Europy na kolejnym szczycie w br., gdzie mają być podjęte wiążące decyzje w sprawie drugiego pakietu klimatycznego.

W punkcie 16 konkluzji z posiedzenia Rady czytamy, że „szczegółowy cel UE na rok 2030 w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych będzie w pełni dostosowany do uzgodnionego ambitnego celu UE na rok 2050”.  Z innych projektów dokumentów UE wynika, że ten ambitny cel to redukcja emisji o 95 proc. Zgoda na taki cel to wyrok śmierci na polską energetykę i polskie górnictwo i inne branże jak przemysł cementowy, wapienniczy, hutnictwo, papiernictwo, przemysł szklarski.

Drugi groźny zapis znajduje się w punkcie 17 konkluzji, w którym podkreśla się konieczność zmiany systemu handlu emisjami. Obecnie, rynkowy system handlu uprawnieniami do emisji w połączeniu z kryzysem gospodarczym złagodził skutki pakietu. Spadło zapotrzebowanie na energię, więc ceny uprawnień (rzędu 2-5 euro)  były bardzo niskie. Teraz Bruksela chce dać sobie prawo administracyjnego kształtowania tych cen, czyli wywindowania ich na wyższy poziom. To będzie się wiązało z bolesnym wzrostem cen energii i jeszcze większym uzależnieniem Polski od importu gazu z Rosji.

Obawiamy się, że Polska przy takich działaniach premiera Donalda Tuska podda się dyktatowi przywódców bogatych krajów UE.

XXV Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląska Opolskiego NSZZ „Solidarność” zwraca się do Komisji Krajowej o podjęcie wszelkich możliwych działań w celu zmuszenia rządu RP do opracowania i przedstawienia szczegółowego stanowiska Polski w sprawie drugiego pakietu klimatycznego, które winien prezentować premier  na Radzie Europy

 

Stanowisko Nr 2 XXV WZDR z dn. 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: aktualnej sytuacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa opolskiego

XXV Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląska Opolskiego NSZZ „Solidarność” wyraża głębokie zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją finansową pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa opolskiego. Pracownicy służby sanitarnej, posiadający wysokie kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe, są najgorzej opłacaną inspekcją państwową w Polsce.

Zamrożone od 2010 roku płace w zetknięciu z ostatnimi podwyżkami cen towarów  i usług doprowadziły do daleko idącej deprecjacji wartości wynagrodzeń i pogorszenia sytuacji materialnej.

Obecne wynagrodzenia naruszają godność człowieka pracującego i wykazują brak szacunku rządzących dla wykonywanej przez pracowników inspekcji sanitarnej pracy.

Ostatnie rządowe doniesienia o stabilnej sytuacji ekonomicznej kraju powinny być przesłanką do odmrożenia płac pracowników i właściwego finansowania inspekcji sanitarnej, które zapewni prawidłowe funkcjonowanie Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych i pozwoli na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli.

Złe funkcjonowanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia obywateli.

Stanowisko Nr 3 XXV WZDR z dn. 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: obrony polskich lasów i polskiej ziemi

XXV Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląska Opolskiego NSZZ „Solidarność” w pełni popiera inicjatywę referendum w sprawie obrony polskich lasów i polskiej ziemi przed prywatyzacją, sprzedażą i przekształceniem lasów państwowych w spółkę.

Takie zmiany w strukturach własności polskich lasów i polskiej ziemi godzą w polski interes narodowy.

Zwracamy się do posłów i senatorów RP  o poparcie inicjatywy referendum.

 

Stanowisko Nr 4 XXV WZDR z dn. 27 czerwca 2014 r.

w sprawie: Grupy Kapitałowej Azoty

XXV Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląska Opolskiego NSZZ „Solidarność” uznaje Grupę Kapitałową Azoty za znaczącą dla Gospodarki Narodowej  i regionów, w których funkcjonują wchodzące w jej skład firmy tj. Z.A. Puławy, Z.Ch. Police, Z.A. Kędzierzyn Koźle oraz Grupa Azoty S.A. w Tarnowie.

XXV Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląska Opolskiego NSZZ „Solidarność” zwraca się do Sejmu RP , Rządu i struktur krajowych i regionalnych Związku o podjęcie działań zmierzających do uchwalenia przez Sejm RP ustawy uznającej obszar sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej za strategiczny dla Gospodarki Narodowej.

Tym samym do obszaru tego powinny zostać włączone firmy tworzące Grupę Kapitałową Azoty, a Skarb Państwa powinien dysponować w niej niezbywalnym pakietem kontrolnym – 51 % Akcji.

 

Stanowisko Nr 5 XXV WZDR z dn. 27 czerwca 2014 r.

w sprawie: zaniechania zamrażania płac w sferze budżetowej

XXV Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląska Opolskiego NSZZ „Solidarność”, za pośrednictwem Komisji Krajowej, zwraca się do Rządu RP o  odblokowanie płac w sferze budżetowej oraz dokonanie ich waloryzacji za ubiegłe lata.

W szczególności  dotyczy to 40 tysięcy pracowników służb skarbowych, w których wynagrodzenia zostały zamrożone na lata 2008 -  2017. Sytuacja w innych jednostkach budżetowych jest podobna.

 

Stanowisko Nr 6 XXV WZDR z dn. 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: tworzenia Centrum Usług Wspólnych.

XXV Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląska Opolskiego NSZZ „Solidarność” w pełni popiera działania Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „S” , Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „S” w Warszawie i Regionalnej Sekcji Kolejarzy Śląska Opolskiego przeciwko zmianom organizacyjnym w Spółce PKP Polskie Linie Kolejowe SA polegającym na utworzeniu Centrum Usług Wspólnych, czyli centralizacji działów pracowniczych, płacowych i finansowo - rachunkowych.

Efektem tych zmian będzie zwolnienie około 700 pracowników w Spółce.

 

Przewodniczący  WZDR

Grzegorz Adamczyk