Uchwała programowa

Uchwała programowa
XIX Walnego Zebrania Delegatów Regionu Śląska Opolskiego
NSZZ "Solidarność"


NSZZ "Solidarność" ma na celu tworzenie nowej rzeczywistości , w której najważniejszą wartością jest człowiek. Wiąże się to z "potrzebą pełnego zabezpieczenia godności i skuteczności ludzkiej pracy, poprzez uwzględnienie wszystkich osobowych , rodzinnych i społecznych uprawnień każdego człowieka: podmiotu pracy"( Jana Pawła II do członków "S" 11 listopada 2003 r.).
Naszą siłą była i jest prawda, szacunek dla ludzkiej godności, wolności i patriotyzmu. Te wartości będziemy pielęgnować i w oparciu onie będziemy działać. Katolicka Nauka Społeczna pozostaje nadal źródłem wiedzy, na której budować będziemy ład społeczny.

Związek a partie polityczne
Związek powinien być otwarty na współpracę z partiami politycznymi bliskimi ideowo, aby realizować swoje cele programowe w duchu encykliki "Laborem exercens", z wyjątkiem partii postkomunistycznych i liberalnych. Współpraca ta powinna się odbywać na podstawie i w zakresie zawartej umowy.
Powinna się ona koncentrować: na tworzeniu prawa pracy przyjaznego dla pracobiorców, zwalczaniu bezrobocia, ochronie rodzin przed ubóstwem, wprowadzeniu prorodzinnych podatków oraz nowych emerytur dotyczących osób zatrudnionych w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze, wzmocnieniu roli PIP w skutecznej egzekucji przestrzegania prawa pracy przez nadanie jej większych uprawnień, zapewnieniu obywatelom szerszego dostępu do usług prawniczych, ustawowym uregulowaniu zasad współdziałania pracodawców, związków zawodowych i samorządu terytorialnego przy zwolnieniach grupowych, traktowaniu niewypłacania wynagrodzeń przez pracodawcę jako przestępstwa podatkowego, opracowaniu ustawy określającej nowe zasady prywatyzacji przedsiębiorstw w celu tworzenia nowych miejsc pracy a nie ich likwidacji w procesie prywatyzacji. Najważniejsze dla związku jest rozszerzenie ustawowego pojęcia sporu zbiorowego o możliwość prowadzenia sporu dotyczącego zwalniania pracowników.
Wskazówką w naszym działaniu są słowa Jana Pawła II skierowane do nas :
"dziś "Solidarność" jeśli pragnie służyć narodowi, winna wrócić do swoich korzeni, do ideałów, jakie przyświecały jej jako związkowi zawodowemu. Władza przechodzi z rąk do rąk, a robotnicy, nauczyciele, służba zdrowia i wszyscy inni pracownicy, bez względu na to, kto sprawuje władzę w kraju, oczekują pomocy w obronie ich słusznych praw. Tu nie może zabraknąć "Solidarności"."Solidarności" rozumianej jako cnoty sprawiedliwości społecznej pozwalającej, by każdy w Polsce miał dostęp do należnej mu części dobra wspólnego."
Warunkiem tego jest sporządzenie wielowymiarowej mapy obszarów wykluczeń społecznych oraz ogólnopolska (media, organizacje pozarządowe, politycy, pracodawcy, Kościół, związki zawodowe) debata nad możliwościami ich likwidacji .
Końcowym efektem tej dyskusji powinna być umowa społeczna podpisana przez wszystkich partnerów społecznych, której realizacja miałaby doprowadzić do przemiany jakościowej Polski z państwa zawłaszczonego przez ludzi tamtego systemu, przez klasę polityczną, na państwo solidarne ze swoimi obywatelami.

Związek wobec nowych wyzwań
Obecnie Związek jako reprezentant pracowników staje przed poważnymi wyzwaniami. Często pracodawcy dążą do maksymalizacji zysków kosztem zatrudnionych, łamią prawo nie wypłacając należnych świadczeń, zalegają wiele miesięcy z wypłatą wynagrodzeń za pracę, a działaczy Związku broniących praw pracowników wyrzuca się z pracy. Takie działania są szczególnie szkodliwe dla spokoju społecznego w Polsce, gospodarki naszego kraju i demokracji. Środowiska liberalne, mające w dyspozycji media często szerzą fałszywą opinię, że za zły stan gospodarki i trudną sytuację społeczną i gospodarczą odpowiadają związki zawodowe, a przede wszystkim "Solidarność".
Związek powinien wspierać przemiany w ochronie zdrowia, które będą korzystne zarówno dla personelu zakładów leczniczych, jak dla osób chorych. Związek powinien doprowadzić do ustawowego wprowadzenia świadczenia dla schorowanych byłych pracowników w podeszłym wieku bez renty chorobowej.
Związek musi skutecznie docierać z rzetelną informacją o swoich działaniach i decyzjach do społeczeństwa.
W obecnych warunkach (z powodu dużego bezrobocia) Związek powinien koncentrować się głównie na działaniach w obronie miejsc pracy, dbaniu o bezpieczeństwo pracy oraz podejmowaniu skutecznych działań w celu zahamowania spadku, a następnie zwiększenia liczby członków Związku.
W celu skutecznego osiągnięcia zamierzonych celów, NSZZ "Solidarność" powinien współpracować z innymi - w szczególności reprezentatywnymi organizacjami związkowymi.
Ważnym zadaniem jest poprawienie jakości obsługi prawnej związkowców w regionie.

Integracja europejska
Integracja Polski z Unią Europejską rodzi zarówno wiele nadziei jak i obaw.
Najważniejszymi z nich są problemy związane z zachowaniem suwerenności i tożsamości narodowej oraz ze spełnieniem standardów socjalno-ekonomicznych ( brak ratyfikacji przez Polskę Europejskiej Karty Socjalnej).
Związek, w imię zasad, jakimi się kieruje, powinien opowiedzieć się za wprowadzeniem nowej preambuły do Konstytucji Europejskiej z odwołaniem się do wartości chrześcijańskich. Musimy dążyć do tego, aby w nowej Konstytucji Europejskiej w większym stopniu stworzyć przestrzeń prawną, w której " system ekonomiczny, w jakim żyjemy, nie burzył(by) podstawowego ładu, polegającego na pierwszeństwie pracy przed kapitałem i dobra wspólnego przed dobrem jednostki."
"Potrzebna jest globalizacja solidarności" przynajmniej na miarę Unii Europejskiej.
Związki zawodowe w globalnych przedsiębiorstwach mają niewielki wpływ na swoich pracodawców.
Istnieje potrzeba dowartościowania partnera społecznego - związków zawodowych na poziomie europejskim. Istnieje potrzeba powołania reprezentacji związkowej na szczeblu europejskim jako efektywnego partnera społecznego dla pracodawców ponadnarodowych, bo w obecnym kształcie Europejskie Rady Zakładowe nie mają większego wpływu na decyzje podejmowane względem pracowników.

Nauka i kultura
W trosce o przyszłość narodu i następnych pokoleń domagamy się zwiększenia nakładów budżetowych na kulturę, naukę i szkolnictwo wyższe przynajmniej do wartości 2,5 % PKB. Redukcja środków publicznych na ten cel degraduje nasz kraj, a młodzież sprowadza do pełnienia w przyszłej Europie, funkcji pomocniczych i służebnych. Najbardziej efektywną inwestycją dla przyszłości naszej i następnych pokoleń jest edukacja.
Istnieje pilna potrzeba zbudowania systemu kształcenia ustawicznego w celu kształcenia pracowników i bezrobotnych tzw. przekwalifikowań do nowych zawodów pojawiających się na rynku pracy. Fundusz szkoleniowy na te cele powinien być obowiązkowo tworzony w każdym przedsiębiorstwie.

Wybory samorządowe
Podejmiemy wysiłek, by radnymi samorządów lokalnych byli również członkowie NSZZ "Solidarność" cieszący się wysokim autorytetem.

Przeciwdziałanie bezrobociu
Uważamy, że największym problemem społecznym w Polsce jest bezrobocie.
Poszukiwać będziemy nowych form dialogu z przedstawicielami pracodawców.
Będziemy wywierać wpływ na odpowiednie organy, by promować przede wszystkim rozwiązania sprzyjające zachowaniu dotychczasowych i tworzeniu nowych miejsc pracy.
Zarząd Regionu powinien włączyć się do aktywizacji bezrobotnych w formie szkoleń i działań zmierzających do przekwalifikowań zawodowych oraz nawiązać w tej sprawie współpracę z innymi organizacjami na rynku pracy.
Aby móc skuteczniej pomagać bezrobotnym, Związek musi dysponować rzetelną bazą danych o członkach. Zarząd Regionu powinien w nadchodzącej kadencji sporządzić rejestr komputerowy wszystkich członków NSZZ "Solidarność" w naszym regionie we współpracy z organizacjami zakładowymi. Powinien również pomagać swoim członkom na wszystkich etapach ich drogi zawodowej, także w sytuacji, gdy pozostają bez pracy.

Struktury związkowe
Maleje liczba członków Związku. Struktura organizacyjna Związku powinna być dostosowana do wymogów czasu i sytuacji, tak aby organizacja mogła efektywnej realizować statutowe zadania .
Obecnie zwiększa się liczba małych organizacji związkowych, które nie są zdolne do profesjonalnego działania z powodu braku zawodowych działaczy. Organizowanie się związkowców w Międzyzakładowe Organizacje Związkowe wymaga takich uregulowań prawnych i statutowych, aby pracą tych organizacji mogli pokierować profesjonalni działacze. Aby do pracy w Związku pozyskać osoby wartościowe, działacze ci muszą mieć zapewnioną większą niż obecnie stabilność zawodową.
Komisja Krajowa nie wypełnia dobrze swoich statutowych obowiązków. Decyzje przez nią podejmowane są często spóźnione i niedopracowane, co negatywnie wpływa na sprawność organizacyjną Związku. Należy zmodyfikować strukturę Komisji Krajowej pod względem funkcjonalności i kosztów. Należy rozważyć możliwość powołania nowego bardziej operatywnego szczebla władzy statutowej Związku w postaci Prezydium KK, co wiąże się ze zmianą sposobu wyboru członków Prezydium.

Szkolenia związkowe
Regionalna organizacja związkowa podejmie niezbędne działania celem podniesienia kwalifikacji osób funkcyjnych w Związku i przeszkolenia wszystkich komisji zakładowych.
W tym celu w Zarządzie Regionu powołany zostanie dział szkoleń i zespół negocjacyjny układów zbiorowych pracy. Region powinien nawiązać również współpracę w tej dziedzinie z innymi regionami.
Doskonalić będziemy umiejętności tworzenia i negocjowania dobrych zakładowych układów zbiorowych pracy. Członkowie Związku powinni również być przygotowani do udziału w pracach międzynarodowych organizacji związkowych i w Europejskich Radach Zakładowych jak i Radach Pracowników. Dlatego w nadchodzącej kadencji konieczna jest ściślejsza współpraca, wymiana doświadczeń, realizacja wspólnych programów z zagranicznymi centralami związkowymi i innymi regionami.

Finanse Związku
Ważnym celem Związku powinno być zapewnienie odpowiedniej wielkości środków finansowych dla poszczególnych struktur związku potrzebnych do realizacji ich zadań statutowych, poprzez doprowadzenie do ściągalności składek zgodnie z uchwałą finansową KZD i zwiększenie liczby członków Związku. Ponadto wypracowanie sposobów pozyskiwania środków finansowych na działalność związkową ze źródeł pozastatutowych w tej kadencji władz jak np. ze współwłasności w Spółce "Promedia".
Podstawą nowoczesnych struktur powinna być solidna baza materialna. Dla ZR, MOZ i KZ powinno być zapewnione doradztwo ekonomiczne na szczeblu krajowym. Związek powinien posiadać własny zespół audytorów. Małym organizacjom należy pomóc w prowadzeniu dokumentacji finansowej. Związek powinien opracować system komputerowej księgowości dla wszystkich Komisji Zakładowych. W celu obniżenia kosztów działalności, księgowość komisji zakładowych powinna być prowadzona za darmo przez właściwy region lub przez spółkę będącą własnością Regionu.
Krajowy Zjazd Delegatów uchwałą powinien zobowiązać Zarządy Regionów i Komisje Zakładowe do przekazywania informacji finansowej niezbędnej do poznania rzeczywistej sytuacji finansowej Związku. Krajowy Zjazd Delegatów powinien uzależnić uchwałą udział delegatów w Walnym Zebraniu Delegatów danego Regionu od wywiązania się ze zobowiązań finansowych względem regionu oraz od przekazania kopii sprawozdań finansowych do regionu sporządzanych dla urzędów skarbowych.
Ważnym działaniem związku zawodowego jest również profesjonalne przygotowanie działaczy Związku do pozyskiwania pieniędzy z UE na działalność statutową.

Aktualna i prawdziwa informacja
W dobie rewolucji informatycznej wskazane jest skomputeryzowanie wszystkich biur Związku. W tym celu Komisja Krajowa powinna przygotować dla Komisji Zakładowych i Zarządów Regionów standardowe oprogramowanie do pracy w sieci umożliwiające prowadzenie dokumentacji (w tym finansowej) Związku.
Zarząd Regionu doprowadzi do ustanowienia łączności poprzez pocztę elektroniczną z wszystkimi większymi organizacjami związkowymi, tak aby przekazywać sobie dokumenty drogą elektroniczną.
Wykorzystanie mediów jest warunkiem koniecznym do kreowania właściwego wizerunku Związku. W sytuacji, gdy większość środków masowego przekazu jest własnością nieprzychylnych nam właścicieli, pilną dla Związku sprawą jest usprawnienie przekazu informacji przez Internet. Obecnie strona Internetowa Związku jest zaprzeczeniem profesjonalizmu. Uważamy za niezbędne utworzenie profesjonalnego portalu internetowego NSZZ "Solidarność o szerokim spektrum tematycznym przeznaczonego nie tylko dla członków Związku. Powinien on dotyczyć stosunków pracy, i posiadać wyraźnie zaznaczony charakter ideowy Związku .
Tygodnik Solidarność wzorem innych gazet powinien mieć również swoją pełną wersję elektroniczną dostępną w Internecie.

Zwiększenie liczebności związku
Potrzeba silnej organizacji związkowej wynika z poczucia interesu grupowego, który trzeba uświadomić pracownikom i realizować wokół głównych celów Związku w następującej kolejności: obrona przed bezrobociem, niesprawiedliwością płacową, złymi warunkami pracy, brakiem zabezpieczeń społeczno-socjalnych.
Podejmiemy działania w celu ochrony pracowników z małych zakładów pracy, gdzie łamanie praw oraz materialny wyzysk jest nagminną praktyką pracodawców.
Istnieje potrzeba przeszkolenia jak największej liczby działaczy związku z technik pozyskiwania nowych członków.
W akcji promocyjnej należy przede wszystkim nastawić się na zainteresowanie Związkiem młodzieży pracującej i uczącej się. Wiedza na temat zadań i celów NSZZ "Solidarność" pomoże młodym pracownikom podjąć decyzję o przynależności do Związku.
To poczucie siły i interesu grupowego Związek powinien budować przez wprowadzenie nowych form komunikacji na wszystkich szczeblach Związku m.in. przez przekazywanie informacji związkowych, co najmniej raz na miesiąc każdemu z jego członków.
Zarząd Regionu opracuje regionalny program pozyskiwania członków Związku.

XIX Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" Regionu Śląska Opolskiego zobowiązuje swoich delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" do uwzględnienia w programie działania NSZZ "Solidarność" na nową kadencję wyżej wymienionych celów i zadań. Ponadto zobowiązuje Zarząd Regionu Śląska Opolskiego do opracowania w ciągu 3 miesięcy od najbliższego KZD zadań do realizacji przez nasz Region wynikających z powyższej uchwały programowej wraz z określeniem terminów rozpoczęcia, czasu trwania, niezbędnych środków finansowych oraz osób odpowiedzialnych za ich realizację.
Góra św. Anny, 20 - 22 czerwca 2006 r.