Strategia rozwoju

Spotkanie na temat budowania strategii dla NSZZ „Solidarność" Region Śląsk Opolski odbyło się w dniach 24 - 27 listopada 2005 roku w Turawie. Uczestnikami warsztatów byli liderzy związku z województwa opolskiego. Proces budowania strategii prowadzony był metodami i interaktywnymi z zastosowaniem techniki moderacji wizualnej. Partycypowane zwane także partnerskim, podejście do planowania na poziomie regionalnym, a także proces tworzenia strategii angażujący w intensywną prace warsztatową reprezentantów różnych środowisk znakomicie służył zbudowaniu konsensusu i integracji wokół wspólnie wypracowanych kierunków zmian i rozwoju, dzięki czemu wynik warsztatu stał się wartością wspólną wszystkich uczestników

Podsumowanie wyników warsztatów.
Podstawowymi kwestiami omawianymi przez uczestników były potrzeby zmian organizacyjnych, wpływających na podniesienie profesjonalizacji działania związku, jak również konieczność przygotowania oferty dla członków Związku odpowiadającej ich oczekiwaniom w zmieniającej się sytuacji społecznej. Wiele czasu poświęcono dyskusji nt. sposobów przyciągania nowych członków i konieczności przygotowania młodego pokolenia związkowców do podjęcia roli przyszłych liderów organizacji. Dyskutowano o sprawach, które od lat stanowią bariery w rozwoju organizacji jak i elementach, które stanowią jej potencjał. Uczestnicy spotkania zgodnie uznali, ze posiadanie wizji rozwoju i adekwatnych do niej kierunków działania stanowi bazę do efektywnych działań na rzecz rozwoju związku.

Całość rozważań można podzielić na dwa wątki tematyczne: jeden dotyczący struktury organizacji oraz drugi związany z potrzebami jej uczestników.

Główne cele do realizacji:

  • Powszechna wiedza na temat NSZZ „Solidarność"
  • Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowania związku
  • Prowadzenie marketingu Związku
  • Realizacja oczekiwań członków związku przez działaczy związkowych
  • Udzielanie pomocy przede wszystkim członkom związku
  • Nowoczesne zarządzanie wsparte techniką elektroniczną i oprogramowaniem
  • Posiadanie oferty dla członków Związku zagrożonych utrata pracy oraz którzy prace utracili
  • Prozwiązkowe prawo
  • Posiadanie strategii rozwoju Związku


Dla realizacji powyższych celów wyznaczono w strategii szereg cząstkowych zadań.

W nowej kadencji 2006 - 2010 strategia została przyjęta do realizacji przez Region Śląsk Opolski. Przegląd i uzupełnianie strategii będzie odbywać się przynajmniej raz na dwa lata oraz będą mieć formę warsztatów, na których dyskutowane są aktualne problemy członków organizacji i wyznaczane zadania dla usprawnienia jej funkcjonowania.