Podwyżki emerytur - ostatni gwizdek dla kobiet urodzonych w 1953 r.

  • PDF

Kobiety, które urodziły się w 1953 r. mają czas do 23 kwietnia, by korzystnie przeliczyć emeryturę. ZUS może ustalić nową wysokość świadczenia, jeśli od otrzymania decyzji ustalającej emeryturę nie upłynęło więcej niż 5 lat. Panie urodzone w 1953 r., będące na wcześniejszej emeryturze, które skorzystały z obliczenia świadczenia po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego, mogą zaskarżyć decyzje o ich przyznaniu. Chodzi o te świadczenia, które zostały wyliczone
z uwzględnieniem pomniejszenia podstawy obliczania emerytur o sumę kwot emerytur wcześniej pobranych, tj. na podstawie art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej. Jest to możliwe na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6 marca br., który uprawomocnił się 21 marca.

Tryb i termin wniesienia skargi zależy od tego, czy emerytura była przyznana w wyniku postępowania odwoławczego przed sądem, czy też rozpatrzenie wniosku o wcześniejszą emeryturę, od razu zakończyło się wydaniem decyzji przez ZUS.

W pierwszym przypadku - zgodnie z Kodeksem Postępowania Cywilnego - zainteresowana może żądać wznowienia postępowania sądowego, więc powinna skierować skargę o wznowienie postępowania do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, albo też do sądu wyższej instancji, jeżeli zaskarżono wyroki sądów różnych instancji. W tej sytuacji termin na wniesienie skargi to 3 miesiące od dnia ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego - tj. do 21 czerwca 2019 r.

Jeżeli zaś sprawa nie była przedmiotem postępowania odwoławczego przed sądem, to emerytka - na podstawie Kodeksu Postępowania Administracyjnego – ma prawo wnieść skargę o wznowienie postępowania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W tym przypadku na złożenie skargi jest miesiąc od wejścia w życie wyroku Trybunału. Z uwagi na to, że 21 i 22 kwietnia są dniami ustawowo wolnymi od pracy - ostateczny termin wypada na 23 kwietnia 2019 r.

Dla skutecznego rozpatrzenia sprawy nie będzie miało znaczenia jak konkretna osoba nazwie pismo o przeliczenie świadczenia. To może być skarga, podanie lub wniosek. Ważne jest, by z treści jednoznacznie wynikało, że dotyczy ono żądania przeliczenia emerytury

z zastosowaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego.  Po złożeniu skargi ZUS przeprowadzi postępowanie wyjaśniające i uchyli decyzję o przyznaniu emerytury i obliczeniu jej z uwzględnieniem art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej. W nowej decyzji nie uwzględni tego zapisu.

źródło: ZUS