Układy zbiorowe pracy dla jednostek badawczo-rozwojowych oraz projekt z udziałem związku GPA-DJP z Austrii i innych zagranicznych partnerów


Szanowni Państwo,

W ostatnim okresie pojawiło się kilka wystąpień o rozpoczęcie prac nad układem zbiorowym pracy dla jednostek badawczo-rozwojowych. Część tych wystąpień jest uzasadniona konsolidacją jednostek, bo np. w wyniku połączenia kilku instytutów zachodzi potrzeba dostosowania wiodącego układu do nowych realiów. Pojawił się również wniosek KZ NSZZ "Solidarność" w Instytucie Technologii Eksploatacji w Radomiu o opracowanie układu ponadzakładowego dla JBR.

Ostatnio rozpoczął się też międzynarodowy projekt "Dobro dosli", w którym oprócz partnerów zagranicznych uczestniczy kilka branż NSZZ "SOLIDARNOŚĆ", w tym Krajowa Sekcja Nauki. Głównym celem projektu jest wypracowanie jasnych i sprawiedliwych zasad umożliwiających tworzenie w ramach UE porównywalnych układów zbiorowych pracy oraz ujednolicenie świadectw pracy, tak aby mogły być honorowane i prawidłowo odczytywane w innych krajach. Jest to warunek konieczny właściwego funkcjonowania otwartego rynku pracy i mobilności siły roboczej, istotny zarówno dla pracobiorców, jak i pracodawców. Prace nad tym projektem są relacjonowane na stronie internetowej KSN Online pod adresem http://www.solidarnosc.org.pl/ksn w dziale KSNJBR, a koordynatorem z ramienia KSN jest Kol. Marek Bogacz. Na stronie tej zostały zaprezentowane przetłumaczone na język polski 4 przykłady austriackich układów zbiorowych, opracowane przez uczestniczący w projekcie związek GPA-DJP z Austrii, afiliowany podobnie jak KSN w światowej federacji związkowej pod nazwą Union Network International. Obecnie są potrzebne analogiczne przykłady polskich układów zbiorowych. Przykłady austriackie i polskie będą przeanalizowane na spotkaniu typu warsztaty, które będzie miało miejsce w Katowicach w dniach 13-14.11.2008 r.

Proponuję na obecnym etapie zebranie przedstawionych wyżej inicjatyw w jedną całość i poświęcenie tej tematyce zebrania (najlepiej w połowie października br.) Prezydium KSNJBR poszerzonego o innych zainteresowanych przedstawicieli "Solidarności" w jednostkach badawczo-rozwojowych. Pozwoliłoby ono na przedyskutowanie problemu i wyłonienie grupy roboczej do udziału w opracowaniu projektu układu zbiorowego dla JBR. Wszystkich zainteresowanych pracami nad układem zbiorowym dla JBR i udziałem w takim zebraniu proszę o odwrotne wyrażenie chęci udziału w nim, oraz jeśli to możliwe - przysłanie, oczywiście najlepiej w wersji elektronicznej, Waszego zakładowego układu zbiorowego pracy na następujący adres:

Przew. KZ NSZZ "Solidarność"
w Centrum EMAG w Katowicach
Kol. Marek BOGACZ
ul. Leopolda 31
40-189 KATOWICE
e-mail: mbogacz@emag.pl
tel.032 2007523
fax.032 2007704
kom. 0691 297329

Z koleżeńskimi pozdrowieniami,

Kazimierz A. SICIŃSKI
Przew. Regionalnej Sekcji Nauki
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w Katowicach
V-Przew. Krajowej Sekcji Nauki
Jednostek Badawczo-Rozwojowych<< Powrót do JBR


WSPOMNIENIE O KOL. A. MARCHUCIE
(OPR. PRZEZ KOL. HALINĘ SYREK, ITN)

   Pobierz plik


<< Powrót do JBR


ZMARŁ KOLEGA ANTONI MARCHUT


Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość,
że w dniu 3.kwietnia 2007 r. zmarł nasz Przyjaciel

dr ANTONI MARCHUT

Pracownik Instytutu Technologii Nafty w Krakowie,
wieloletni członek Prezydium Krajowej
i Regionalnej Sekcji Nauki
Jednostek Badawczo-Rozwojowych NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Wspaniały, Życzliwy i Prawy Człowiek
Żegnamy Cię Antku

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia

Pogrążeni w smutku

Przewodniczący, Prezydium
i Rada Krajowej Sekcji Nauki
oraz Koleżanki i Koledzy
z Regionalnej Sekcji Nauki
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy smutna wiadomość.
Nasz Przyjaciel, Kolega, uczynny i koleżeński

ANTONI MARCHUT

opuścił nas.

Już Cię nie ma wśród nas, nie będzie wspólnych spotkań,
nie pomożesz nam rozwiązywać naukowych,
JBR-owskich i solidarnościowych problemów.
Pozostaje smutek, żal i nasza pamięć.

W imieniu koleżanek i kolegów z JBR Małopolski:

Przewodniczący
Regionalnej Małopolskiej Sekcji Nauki JBR NSZZ “Solidarność”
Zdzisław Żółkiewicz
Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki JBR NSZZ “Solidarność”
Jerzy Dudek<< Powrót do JBR


WZD KSN JBR + KOMITET STERUJACY UNI-IBITS:
KRAKOW 9-10.10.2006:
<< Powrót do JBR


RESTRUKTURYZACJA SEKTORA JBR
UWAGI KSN Z DNIA 21.06.2007 R. DOT. KONSOLIDACJI ISIC, IMMB I IMO


   Pobierz plikUWAGI KSN Z DNIA 21.06.2007 R. DOT. KONSOLIDACJI ITR I PIE W WARSZAWIE


   Pobierz plikOPINIA KSN Z DNIA 22.05.2007 R. O KONSOLIDACJI INIG I ITN W KRAKOWIE


   Pobierz plikDODATKOWE UWAGI KSN Z DNIA 19.03.2007 R. DOT. KONSOLIDACJI IW, IIMW, ITITD I IAT W ŁODZI


   Pobierz plikOPINIA KSN Z DNIA 15.03.2007 R. O KONSOLIDACJI IW, IIMW, ITITD I IAT W ŁODZI


   Pobierz plikOPINIA KSN Z DNIA 09.03.2007 R. O KONSOLIDACJI IMN W GLIWICACH +CLAIO W POZNANIU ORAZ IPIEO I PIMOT W WARSZAWIE


   Pobierz plikLIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY GŁÓWNEJ JEDNOSTEK BADAWCZO-ROZWOJOWYCH DO DYREKTORÓW JEDNOSTEK NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA GOSPODARKI


   Pobierz plikDEZYDERAT NR 5 SEJMOWEJ KOMISJI EDUKACJI NAUKI I MŁODZIEŻY, SKIEROWANY DO PREZESA RADY MINISTRÓW, UCHWALONY NA POSIEDZENIU KOMISJI W DNIU 23 MAJA 2006 R.


   Pobierz plikKIERUNKI ZWIĘKSZANIA INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI NA LATA 2007-2013


   Pobierz plikSTRATEGIA REORGANIZACJI JEDNOSTEK BADAWCZO-ROZWOJOWYCH (nadzorowanych przez MGiP)


   Pobierz plikINNOWACYJNOŚĆ POLSKIEJ GOSPODARKI (W TYM SEKTOR BADAWCZO-ROZWOJOWY)


   Pobierz plikWYSTĄPIENIE DO MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ


KRAJOWA SEKCJA NAUKI NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
ul. Waryńskiego 12, pok. A 221
00-631 WARSZAWA
tel./fax (0-22) 825-73-63,
tel. (0-22) 660-98-78
e-mail: ksn@interia.pl
http://www.solidarnosc.org.pl/~ksn

L.dz KSN/03

Warszawa, dn. 29 grudnia 2003 r.

Pan
Jerzy Hausner
Minister Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej

Szanowny Panie Ministrze,

W nawiązaniu do ustaleń poczynionych w dniu 7 listopada 2003 roku na spotkaniu przedstawicieli Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność"z podsekretarzem stanu panem Krzysztofem Krystowskim , zwraca się z prośbą o ustalenie terminu spotkania w miesiącu styczniu 2004 roku.

Na spotkaniu proponujemy omówienie: Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki
ds. Jednostek Badawczo-Rozwojowych
NSZZ "Solidarność"
Jerzy Dudek

Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki
NSZZ "Solidarność"
Janusz Sobieszczański

UWAGI Z OBR SAMOCHODÓW MAŁOLITRAŻOWYCH BOSMAL


Bielsko-Biała 01.12.2003

Uwagi do tematu "Prywatyzacja OBR-ów"

 1. NSZZ Solidarność powinna się domagać, aby cała treść "Programu przekształceń strukturalnych i własnościowych JBR-ów - wraz z załącznikami" była jawna. Program nie jest dokumentem tajnym więc na jakiej podstawie utajniono załączniki. Jeżeli zamawiający i opracowujący ww. program mieli dobre intencje to niech się nie wstydzą tego co zaproponowali.
 2. Na dzień dzisiejszy istotne jest uzyskanie informacji - jakie są przygotowywane decyzje prywatyzacyjne (Rady Ministrów ?, Ministrów ?) na bazie ww. "Programu przekształceń ..".
 3. Dla Pracowników JBR-ów najważniejsze jest to aby ewentualna prywatyzacja nie była procesem narzuconym odgórnie. Jest duża obawa, że stworzenie ww. Programu przekształceń będzie początkiem takiego procesu. Urzędnicy Ministerstw od dawna sugerują Dyrektorom, że na obecnym statusie dłużej nie pociągniemy i namawiają ich do "oddolnej prywatyzacji". Pojawiające się nieprzychylne artykuły prasowe na temat JBR-ów mają nas utwierdzić w przekonaniu, że jesteśmy niepotrzebni i musimy coś ze sobą zrobić.
 4. Szczególnie niebezpieczny jest scenariusz odgórnej komercjalizacji (w celu późniejszej prywatyzacji) znacznej grupy JBR-ów. Scenariusz ten może być preferowany ze względu na możliwości uzyskania wysokich wpływów do budżetu państwa.
 5. Nasuwa się pytanie - czy przyśpieszenie prywatyzacyjne JBR-ów wymuszanie jest przez Unię Europejską ?. Z tego względu bardzo ważne jest jakie przewiduje się zmiany w ustawie o JBR-ach ich finansowaniu lub co będzie zawierała zapowiadana ustawa o innowacyjności.
 6. Z uwagi na ważność tematu proponuję aby KSN porozmawiał w tej sprawie z Posłami i Senatorami opozycji parlamentarnej, szczególnie z osobami pracującymi w Komisji Skarbu Państwa
 7. Jestem przekonany, że ukrytym celem prywatyzacji JBR-ów jest likwidacja wielu jednostek. Po prywatyzacji stopnieje radykalnie ilość firm posiadających status jednostki badawczo rozwojowej. Zadaniem Solidarności jest blokowanie scenariusza likwidacji JBR-ów. Sądzę, że temat ten powinien być przedmiotem oficjalnego wystąpienia Przewodniczącego (Komisji Krajowej) NSZZ Solidarność.

Przewodniczący KZ"S"
OBR SM BOSMAL
Andrzej Gacek

KOMUNIKAT W SPRAWIE KONSULTACJI NA TEMAT PROGRAMU PRZEKSZTAŁCEŃ JEDNOSTEK BADAWCZO-ROZWOJOWYCH OPRACOWANEGO PRZEZ ZESPÓŁ MIĘDZYRESORTOWY


Konsultacje w sprawie Programu prowadzą dla Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność”:SPOTKANIE W MINISTERSTWIE GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ


Od: Jerzy Dudek [Jerzy.Dudek@igng.krakow.pl]
Wysłano: 29 października 2003 12:03
Do: Kazimierz A. Siciński; Krzysztof Weiss; Zdzisław Żółkiewicz
DW: Janusz Sobieszczański
Temat: Spotkanie

Szanowni Panowie Wiceprzewodniczący JBR (Drodzy Koledzy),
Uprzejmie informuję, że spotkanie Krajowej Sekcji Nauki z przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (najprawdopodobniej podsekretarz stanu Krystian Krystowski) odbędzie się w dniu 7 listopada 2003 r o godzinie 11.00 w MG,PiPS.

Skład delegacji z KSN:
Kazimierz A. Siciński,
Janusz Sobieszczański,
Krzysztof Weiss,
Zdzisław Żółkiewicz,
Jerzy Dudek
Serdecznie pozdrawiam
Jurek

Jerzy Dudek
31-503 Kraków
Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
Zakład Nowych Technologii Energii Odnawialnych
tel 0-12 653-25-12 w. 127
www.igng.krakow.pl/snt/
dudek@igng.krakow.pl
W STRONĘ SYSTEMU ZARZĄDZANIA INNOWACYJNOŚCIĄ W POLSCE


W stronę systemu zarządzania innowacyjnością w Polsce

Jest to pierwszy szkic dokumentu omawiającego kwestie związane z systemem zarządzania innowacyjnością w krajach Unii Europejskiej i Polsce. Zamierzeniem dokumentu jest przybliżenie w pierwszej kolejności Grupie Doradczej ds. Innowacyjności głównych osiągnięć w tej dziedzinie, jak też pokazanie konsekwencji jakie mają one dla Polski. Grupa Doradcza ds. Innowacyjności jest mięzydepartamentalną nieformalną grupą, koordynowaną przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej i funkcjonuje w ramach projektu "Wzmacnianie polityki rządowej oraz spójności instytucjonalnej w celu podniesienia innowacyjności gospodarki polskiej przed wstąpieniem do Unii Europejskiej" PA02/PL/9/3.

Dokument opracowany przez ECORYS-NEI Macro & Sector Policies z Roterdamu (autorzy: prof. Walter Zegveld, dr Julia Djarova oraz dr Rene Wintjes) przedstawił Dyrektor Departamentu Innowacyjności MGPiPS, Pan Krzysztof Gulda. Departament wśród innych zadań ma przygotowywanie programów związanych ze wzrostem innowacyjności gospodarki, w tym wykorzystania prac badawczo-rozwojowych, przygotowywanie rozwiązań zmian systemowych i własnościowych jednostek badawczo-rozwojowych oraz wykonywanie zadań związanych nadzorem ministra nad jednostkami badawczo-rozwojowymi. Prezentacja miała miejsce na XIV Dorocznej Konferencji Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Konferencja odbyła się w Kaliszu w dniach 9-11 października 2003 r. Tematem wystąpienia było "Zarządzanie innowacyjnością w Polsce". Duża część dokumentu jest poświęcona zarządzaniu sferą badawczo-rozwojową.

/Opr. K. A. SICIŃSKI/

ŚCIĄGNIJ DOKUMENTWYSTĄPIENIE DO MINISTERSTWA ZDROWIA W SPRAWIE PROJEKTÓW USTAW,
DOTYCZĄCYCH RÓWNIEŻ PRZEKSZTAŁCEŃ RESORTOWYCH JEDNOSTEK BADAWCZO-ROZWOJOWYCH


KRAJOWA SEKCJA NAUKINSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
ul. Waryńskiego 12, pok. A
22100-631 WARSZAWA
tel./fax (0-22) 825-73-63,
tel. (0-22) 660-98-78
e-mail: ksn@interia.pl
http://www.solidarnosc.org.pl/ksn
L. dz. KSN/ /03

Warszawa, 2003-10-25

MINISTERSTWO ZDROWIA
Miodowa 15
00-952 Warszawa
Sekretarz Stanu
Szanowna Pani Ewa Kralkowska
Fax: 635 24 87

Dotyczy projektów ustaw: Szanowna Pani Minister ,

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" wyraża zaniepokojenie proponowanymi rozwiązaniami legislacyjnymi, dotyczącymi jednostek badawczo-rozwojowych resortu zdrowia. Poniżej przedstawiamy wstępne uwagi do projektów ustaw, przygotowane przez przedstawicieli komisji zakładowych NSZZ "SOLIDARNOŚĆ", które popieramy.
 1. Zgodnie z proponowaną ustawą tworzenie zakładu opieki zdrowotnej w celu prowadzenia badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia jest rozwiązaniem znacznie szerszym niż dotychczasowe, regulujące tworzenie jednostek badawczo-rozwojowych. Umożliwia ono prowadzenie działalności naukowej poza instytutami, w innych jednostkach, które nie posiadają uprawnień jednostek badawczo-rozwojowych (np. do nadawania stopni i tytułów naukowych). Takie rozwiązanie wydaje się nam merytorycznie nieuzasadnione.
 2. W ustawie o zoz (wraz z autopoprawką) zrównany jest status wszystkich jednostek badawczo-rozwojowych resortu zdrowia bez względu na rodzaj zadań, jakie realizują. W związku z tym jednakowe uwarunkowania prawne będą dotyczyły zarówno np. Państwowego Zakładu Higieny lub Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, które nie prowadzą działalności leczniczej, Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera, Instytutu Medycyny Wsi i Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, w których działalność lecznicza stanowi tylko niewielką część realizowanych zadań oraz instytutów zajmujących się przede wszystkim działalnością leczniczą (Instytut Kardiologii, Reumatologiczny, Neurologii i Psychiatrii itp.). Ustawa w zaproponowanym kształcie nie pozwoli rozwiązać specyficznych problemów w/w jednostek.
 3. W odniesieniu do instytutów naukowo-badawczych (przekształconych w spółki użyteczności publicznej) wątpliwości budzi rola rad nadzorczych i jej relacji do rad naukowych, problemy proceduralne związane np. z powoływaniem zarządu spółki i dyrektora instytutu itp., a także sposoby rozliczania wyników jednostki (wyłącznie finansowych, a nie naukowych).
 4. W proponowanych ustawach nie uwzględniono możliwości starania się instytutów resortu zdrowia o uzyskanie statusu PIB (państwowego instytutu badawczego), co stawia je w sytuacji gorszej niż instytuty w innych resortach.
Uwagi nie wyczerpują wszystkich problemów, które mogą wyniknąć z rozwiązań zawartych w projektach w/w ustaw. Mają tylko na celu zasygnalizowanie związanych z nimi obaw i wątpliwości. Zastrzegamy sobie prawo ich uzupełnienia, zwłaszcza że projekty w ogóle nie zostały przesłane do Krajowej Sekcji Nauki do konsultacji.

Uważamy przy tym, że tak ważne dla instytutów projekty ustaw powinny być dyskutowane w gronie zainteresowanych. W związku z tym proponujemy zorganizowanie spotkania Ministerstwa Zdrowia z przedstawicielami komisji zakładowych NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" instytutów Waszego resortu. Będziemy wdzięczni Pani Minister za udział w takim spotkaniu prosząc przy okazji o ustalenie dogodnego dla Państwa terminu, do którego postaramy się dostosować, jak też o uwzględnianie - na przyszłość - Krajowej Sekcji Nauki w odpowiednich rozdzielnikach przy wnoszeniu kolejnych projektów, rozstrzyganiu ważnych spraw środowiska naukowego resortu itp.

Z wyrazami szacunku,

Przewodniczący
Krajowej Sekcji Nauki
NSZZ " SOLIDARNOŚĆ"
Janusz SOBIESZCZAŃSKI

Do uprzejmej wiadomości:WYSTĄPIENIE DO MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ


KRAJOWA SEKCJA NAUKINSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
ul. Waryńskiego 12, pok. A
22100-631 WARSZAWA
tel./fax (0-22) 825-73-63,
tel. (0-22) 660-98-78
e-mail: ksn@interia.pl
http://www.solidarnosc.org.pl/ksn
L. dz. KSN/ /03

Warszawa, 2003-10-25

Pan
Jerzy Hausner
Minister Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej

Szanowny Panie Ministrze,

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ "Solidarność", zwraca się z prośbą o ustalenie terminu spotkania, w trybie pilnym, poświęconego omówieniu sytuacji w jakiej znajdują się jednostki badawczo-rozwojowe działające w obszarze Resortu Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Spotkania KSN z przedstawicielami resortów odbywały się dotychczas średnio dwa razy do roku. Ostatnie spotkanie odbyło się 31 lipca 2002 roku z panem ministrem Jackiem Piechotą, który zadeklarował, że spotkania będą się odbywały w sposób cykliczny, a KSN będzie informowana o działaniach resortu w sprawach związanych ze sferą nauki, w szczególności o poczynaniach Międzyresortowego Zespołu do spraw przekształceń własnościowych. Niestety od tego czasu nie otrzymaliśmy żadnych informacji związanych z działaniem Zespołu ani nie zdołaliśmy ustalić terminu spotkania.

Ponieważ Zespół Międzyresortowy do spraw przekształceń własnościowych jednostek badawczo - rozwojowych powołany Postanowieniem Nr2/Org/2003 Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 2003 roku zakończył działania opracowaniem "Programu przekształceń strukturalnych i własnościowych jednostek badawczo - rozwojowych uważamy, że istnieje konieczność spotkania przedstawicieli MG,PiPS z KSN.

Proponujemy następujący program spotkania:
 1. Aktualna sytuacja jednostek badawczo - rozwojowych według oceny Międzyresortowego Zespołu ds. przekształceń strukturalnych i własnościowych
 2. Program przekształceń
 3. Budżet w dziale nauki na rok 2004
 4. Koncepcja finansowania nauki spoza budżetu Państwa
 5. Sprawy różne w tym interwencyjne

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki
ds. Jednostek Badawczo-Rozwojowych
NSZZ "Solidarność"
Jerzy Dudek

Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki
NSZZ "Solidarność"
Janusz Sobieszczański

PROGRAM PRZEKSZTAŁCEŃ STRUKTURALNYCH I WŁASNOŚCIOWYCH
JEDNOSTEK BADAWCZO-ROZWOJOWYCH OPRACOWANY PRZEZ
MIĘDZYRESORTOWY ZESPÓŁ DS. PRZEKSZTAŁCEŃ WŁASNOŚCIOWYCH JBR


Wnioski z prac Międzyresortowego Zespołu ds. Przekształceń Własnościowych JBR

Powołany 31.03.2003 r. Zespół Międzyresortowy ds. Przekształceń Własnościowych JBR opracował program przekształceń strukturalnych i własnościowych jednostek badawczo-rozwojowych. Opracowano kwestionariusz, który rozesłano do prawie wszystkich jednostek. Wypełnione kwestionariusze otrzymano ze 199 JBR. Głównym przedmiotem analizy była sytuacja ekonomiczno-finansowa JBR, stan prawny nieruchomości oraz deklarowane przez dyrektorów JBR kierunki przekształceń strukturalnych i własnościowych. Z analizy deklarowanych kierunków przekształceń strukturalnych i własnościowych wynika, że zdecydowana większość jbr woli pozostać na dotychczasowym statusie państwowej jednostki badawczo-rozwojowej, działającej na zasadzie uregulowań znowelizowanej ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych. Z analiz i ustaleń zespołu wynika również, że w oparciu o istniejący stan prawny można w Polsce przeprowadzić konieczne procesy zmian strukturalnych i własnościowych i stworzyć nowy ład w sferze badawczo-rozwojowej, odpowiedni dla zmienionych warunków życia społecznego i gospodarczego.

Pomijając różne drobniejsze zastrzeżenia, np. co do ilości jednostek (przykładowo na początku raportu pisze się o 11 jednostkach przeznaczonych do likwidacji, na końcu o 15, ankiety złożyło 199 JBR-ów, a dane są z 200 itd., ale przecież w Polsce nigdy liczba JBR-ów się nie zgadzała) z dokumentu przebija tonacja nieprzyjazna JBR-om. Nadziwić się jej nie można, bo dla niedobitków z tego sektora otwiera się duża szansa na ich lepsze wykorzystanie w momencie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej za parę miesięcy.

A może chodzi o to, by nie wszystkie JBR-y wstąpiły?

Wnioski
 1. Podstawą opracowanego programu przekształceń było założenie, że istnieje pilna potrzeba przeprowadzenia konsolidacji jednostek. Potrzeba ta wynika z jednej strony ze znacznego rozproszenia działalności badawczo-rozwojowej, zaś z drugiej z konieczności koncentracji potencjału naukowo-badawczego, np. w wybranych, czy komplementarnych dziedzinach techniki, dla stworzenia silnych i prężnych jednostek badawczo-rozwojowych zdolnych do działania w Europejskim Obszarze Badawczym. Konsolidacja winna być prowadzona głównie poprzez łączenie jednostek badawczo-rozwojowych w taki sposób, że do jednostki-lidera włączać się będzie pozostałe jbr, które utracą osobowość prawną.
  Zespół proponuje objąć konsolidacją 32 jednostki.
 2. Dla wsparcia rozwoju gospodarki i podniesienia jej konkurencyjności, tj. dla realizacji głównych celów i zadań zapisanych w "Narodowym Planie Rozwoju na lata 2004-2006" oraz dla wspomożenia realizacji funkcji publicznych państwa, należy pozostawić na statusie jednostki badawczo-rozwojowej (ustawa o jbr), wyselekcjonowaną grupę istniejących lub skonsolidowanych jednostek. Placówki te powinny reprezentować wysoki poziom naukowy i działać w obszarach strategicznych dla państwa.
  Na statusie jbr zespół proponuje pozostawić 101 jednostek.
 3. Należy przeprowadzić komercjalizację jednostek, które powinny być włączone w struktury kapitałowe grup przemysłowych oraz tych jbr, które mogą pozyskać inwestorów strategicznych w procesach prywatyzacji pośredniej. Spółki powstałe w wyniku komercjalizacji jbr mogą wystąpić do Ministra Nauki i Informatyzacji o przyznanie im statusu jednostki badawczo-rozwojowej na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001r. w sprawie warunków i trybu nadawania oraz pozbawiania jednostki organizacyjnej statusu jednostki badawczo-rozwojowej.
  Zespół proponuje skomercjalizować 12 jednostek.
 4. Skierować do prywatyzacji bezpośredniej te jednostki badawczo-rozwojowe, dla których możliwe będzie pozyskanie inwestorów, lub których dyrekcje, rady naukowe i pracownicy zechcą przejąć odpowiedzialność za dalsze losy swoich organizacji i podejmą ryzyko przejęcia do odpłatnego korzystania majątku Skarbu Państwa. Prywatyzację bezpośrednią jednostek badawczo-rozwojowych pozostawić należy inicjatywie dyrekcji zainteresowanych jbr.
  Proponuje się skierować do prywatyzacji bezpośredniej 13 jednostek.
 5. Przekształcić w przedsiębiorstwa państwowe te jednostki, które nie realizują zadań i nie spełniają wymogów wynikających ze statusu jbr. Nadzór nad tak utworzonymi przedsiębiorstwami państwowymi należy przekazać Wojewodom. Stosownie do art. 7 ust. 3 ustawy o jbr, przekształcenie jednostki badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwo państwowe zarządza organ, który utworzył tę jednostkę. Jednostki przekształcone w przedsiębiorstwa państwowe mogą wystąpić do Ministra Nauki i Informatyzacji o przyznanie im statusu jednostki badawczo-rozwojowej, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001r. i działać jako państwowe przedsiębiorstwa innowacyjne lub zostać skomercjalizowane, czy też sprywatyzowane. Najgorzej zarządzane mogą być poddane procesom sądowej procedury układowej lub upadłościowej.
  14 jednostek badawczo-rozwojowych proponuje się przekształcić w przedsiębiorstwa państwowe.
 6. Postawić w stan likwidacji te jednostki, które co najmniej od 3 lat systematycznie generują stratę na działalności gospodarczej i nie są w stanie przedstawić realnych programów naprawczych. Likwidację tak zadłużonych jednostek należy traktować jako jeden ze sposobów poprawy wykorzystania środków przeznaczonych na finansowanie nauki.
  Proponuje się postawić w stan likwidacji (11 czy 15?) jednostek.
 7. Inne przekształcenia, obejmujące przypadki wyjątkowe i nietypowe, jak przekształcenie w instytut PAN, włączenie do państwowej szkoły wyższej, utworzenie spółdzielni, itp.
  11 jednostek deklarowało zainteresowanie taką nietypową formą przekształceń.
 8. Wszystkie propozycje przekształceń strukturalnych i własnościowych jbr są propozycjami Zespołu adresowanymi do ministrów nadzorujących poszczególne jednostki badawczo-rozwojowe, którzy w porozumieniu z Ministrem Nauki dokonają odpowiednich przekształceń.
 9. Proponowane przekształcenia strukturalne i własnościowe w zasadzie nie wymagają wprowadzenia zmian w obowiązującym aktach prawnych. Jednak dla silniejszego zmotywowania procesów komercjalizacji i prywatyzacji jednostek badawczo-rozwojowych, rozważyć należy wprowadzenie do ustawy o jbr przepisu, który zagwarantuje pewność nadania przez Ministra Nauki statusu jbr spółkom powstałym w wyniku komercjalizacji lub prywatyzacji bezpośredniej jednostek badawczo-rozwojowych już w momencie ich przekształcenia przez Ministra Skarbu Państwa (jeśli spełniają odpowiednie kryteria).
 10. Dla zdyscyplinowania zachowań ekonomicznych i zwiększenia odpowiedzialności dyrektorów jednostek, działających w oparciu o ustawę o jbr, należy podjąć starania o stworzenie podstaw prawnych postawienia jbr w stan upadłości; np. na zasadach podobnych jak dla przedsiębiorstw państwowych.
 11. Należy również podjąć starania o zlikwidowanie obowiązku stosowania w jbr trybu zamówień publicznych do wydatków ze środków pozabudżetowych oraz zniesienie ograniczenia wysokości wynagrodzeń pracowników jbr.
 12. Ponadto powinno się zmienić w ustawie o jednostkach badawczo-rozwojowych (art. 12 b, ust. 2) - uzależnienie powoływania Państwowych Instytutów Badawczych, od ustanowienia programów wieloletnich, na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych.
Opr. na podstawie raportu Zespołu: K. A. SICIŃSKI

ŚCIĄGNIJ PROGRAMPROJEKT OCENY PUNKTOWEJ JBR-ÓW NADZOROWANYCH PRZEZ
MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
+ OPINIA Z PAN-U NA GORĄCO


ŚCIĄGNIJ PROJEKT

PUNKTACJA MGPiPS

Punkty można sobie wymyślać, jakie się chce, do upojenia. Nie jestem z JBR-ów, ale mam wrażenie, że punkty są skonstruowane w taki sposób, że jednostki z niewielką "siłą żywą" są - implicite - skazane na wymarcie. Może to i słuszne, ale mnie kojarzy się jakoś dziwnie z tym, co kiedyś przypisywano niejakim: Himmlerowi i Heydrichowi - morderstwem zza biurka. Zgadzam się z tezą, że wszystko da się przeliczyć na dolary, tfu - euro. Wiadomo jednakże, że taki np. IBM, niewątpliwie zatwardziały kapitalista, kierujący się niską żądzą zysku, latami utrzymuje rozmaite swoje gałązki, które ewidentnie przynoszą straty. I tak już, jeśli się nie mylę, czyni ponad 100 lat. Bardzo ciekawe. Tym bardziej, że nie jest to wynik nacisków ze strony "oszołomów" ze związków zawodowych, bo IBM nie toleruje u siebie żadnych związków. Czasem jednak, także i tam, dochodzi do likwidacji jednego z trzech bardzo podobnych laboratoriów, mieszczących się w różnych rejonach globu. Nikt jednakże nie organizuje w tym celu żadnych śmiesznych zawodów na punkty, po prostu ogłasza się taką decyzję z dwuletnim wyprzedzeniem, z konkretnym wskazaniem, której konkretnie placówki to dotyczy. Częściej jednak załatwia się sprawę poprzez "przebranżowienie" (zmianę profilu działalności), gdyż pozyskanie nowych, wysokokwalifikowanych pracowników kosztuje więcej.

Marek W. Gutowski
Institute of Physics, Al. Lotników 32/46 (PL)
02-668 Warszawa, Poland
tel. 8437001 ext. 3122


<< Powrót do JBR


ZMARŁ KOLEGA EDWARD KRAUZE


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 3 czerwca 2004 r.
zmarł
Przewodniczący Komisji Interwencji i Członek Prezydium
Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „SOLIDARNOŚĆ

EDWARD KRAUZE

Wspaniały i Nieodżałowany Nasz Kolega i Przyjaciel

Pogrzeb odbędzie się w środę 9 czerwca o godzinie 10.30
na Cmentarzu Wojskowym Powązki w Warszawie

Msza święta żałobna odprawiona zostanie w środę
9 czerwca o godzinie 12.30 w Kościele Św. Stanisława
na Żoliborzu w Warszawie

Pogrążeni w smutku

Przewodniczący, Prezydium
Przyjaciele, Koleżanki i Koledzy
z Krajowej Sekcji Nauki
Jednostek Badawczo - Rozwojowych
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”<< Powrót do JBR


ZEBRANIE PREZYDIUM KSN JBR, 26.11.2003


KRAJOWA SEKCJA NAUKI
JEDNOSTEK BADAWCZO-ROZWOJOWYCH Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
"SOLIDARNOŚĆ"
Sekretariat:
INSTYTUT GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA
31-503 KRAKÓW, ul. Lubicz 25a,
tel. 653-25-12 w. 127
fax. 653-16-65 lub 421-00-50
email: dudek@igng.krakow.pl, zndudek@cyf-kr.edu.pl

Kraków, 04.11.03

Szanowni Państwo
Członkowie Prezydium
Krajowej Sekcji Nauki
Jednostek Badawczo-Rozwojowych
NSZZ "Solidarność"

Uprzejmie informuję, że w dniu 26 listopada 2003 roku odbędzie się w Instytucie Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie przy ul. Lubicz 25a, o godzinie 10.30 posiedzenie Prezydium Krajowej Sekcji Nauki Jednostek Badawczo - Rozwojowych NSZZ "SOLIDARNOŚĆ", na które serdecznie zapraszam.

Program zebrania.
 1. Informacje Przewodniczącego.
 2. Sprawozdanie z działania Komisji KSN JBR - Referują Przewodniczący Komisji
 3. Budżet nauki na 2004 rok
 4. Sprawozdanie ze spotkania KSN z MG,PiPS
 5. Informacja o wynikach pracy Zespołu Międzyresortowego ds. Przekształceń Własnościowych JBR
 6. Sprawy różne - wniesione
Zwracam się z prośbą o przysyłanie propozycji dotyczących ewentualnego poszerzenia programu zebrania do dnia 14 listopada 2003 roku.
Wszystkich Członków Prezydium proszę o przysłanie informacji czy potrzebują imienne zaproszenie na posiedzenie Przewidywany termin zakończenia obrad godz. 16.30

z pozdrowieniami

Przewodniczący
Krajowej Sekcji Nauki
Jednostek Badawczo - Rozwojowych
Jerzy Dudek<< Powrót do JBR


Relacja z XII Forum JBR


Rada Główna 2003
Falenty 22 – 23 maj 2003 rok

Zebranych na XII Forum Jednostek Badawczo – Rozwojowych powitał Przewodniczący Rady Głównej JBR prof. Zbigniew Śmieszek. Na wstępie stwierdził, że Forum odbywa się w okresie ważnym i trudnym dla społeczeństwa, gospodarki i państwa. Jest to okres ocen perspektyw i możliwości, nadziei i oczekiwań związanych z wejściem Polski do Unii Europejskiej, ale też ocen i wymogów z tym związanych. W dalszej części wystąpienia odniósł się do problemów rzutujących na sytuację nauki i jednostek badawczo-rozwojowych w naszym kraju. Zwrócił uwagę na stale malejący z roku na rok budżet nauki, omówił możliwości dotyczące przekształceń JBR, na skutek nowelizacji ustawy. Stwierdził również, że dziełem JBR jest około 80% wdrożeń i zastosowań. Wskazał na osiągnięcia wielu instytutów badawczych takich jak Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Przemysłowy Instytut Telekomunikacyjny, który za 2002 r. osiągnął zysk 19 mln zł zatrudniając 850 pracowników, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Energetyki, CIOP – PIB, Centrum Techniki Morskiej, Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Instytut Techniki Budowlanej, Państwowy Instytut Geologiczny, Instytut Technicznych Wyrobów Włókienniczych MORATEX. Na zakończenie wystąpienia przewodniczący RG JBR zachęcił do konstruktywnych wypowiedzi, ocen i dyskusji, które stanowić będą podstawę uchwał Forum, oraz do przedstawienia nowych propozycji i stanowisk czynnikom rządowym, parlamentarnym i organizacjom współpracującym z Radą.

Następnie głos zabrał przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Eugeniusz Chyłek Podkreślił dobrą współpracę resortu z zespołem PO-6 oraz przedstawił propozycje dotyczące restrukturyzacji jednostek badawczo – rozwojowych podległych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Według propozycji 2 jednostki są w likwidacji, 5 będzie połączonych, 2 są przygotowywane do likwidacji, a 2 inne do włączenia Przedstawiciel Ministra Środowiska stwierdził, że podległe mu jednostki badawczo – rozwojowe pełnią rolę służb publicznych więc są niezbędne dla resortu. Po wejściu do Unii Europejskiej będą odgrywać dużą rolę ze względu na konieczność dostosowywania prawa w ochronie środowiska do prawa obowiązującego w UE. Uważa, że JBR te powinny uzyskać status PIB-ów. Ponadto stwierdził, że konieczna jest współpraca resortu z Ministerstwem Nauki i Informatyzacji oraz Ministerstwem Finansów.

W imieniu Akademii Inżynierskiej działającej w oparciu o ustawę o stowarzyszeniach, która zrzesza twórców nowych technologii i przedsiębiorców zabrał głos prof. Bogdan Ney podkreślając dobrą współpracę między Radą Główną i Akademią Inżynierską. Stwierdził, że bez proprodukcyjnej polityki w państwie nie będzie rozwoju gospodarczego. Tego poglądu nie popierają i nie popierały ani klasy rządzące ani polityczne. Na zakończenie wypowiedzi nadał status zbiorowego członka Akademii Inżynierskiej trzem instytutom: Instytutowi Metali Nieżelaznych z Gliwic, Instytutowi Mechaniki Precyzyjnej i Instytutowi Badawczemu Dróg i Mostów z Warszawy.

Przedstawiciel Polskiej Agencja Rozwoju i Przedsiębiorczości, która Istnieje od 1 stycznia 2001 roku i podlega Ministerstwu Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej wystąpił z referatem pt. „Możliwości Współpracy JBR z PARP”. Polska Agencja Rozwoju i Przedsiębiorczości posiada fundusze na dotacje i pożyczki dla przedsiębiorstw innowacyjnych głównie na szkolenia. Na Targach Poznańskich organizuje konkurs pod nazwą Polski Produkt Przyszłości. Agencja będzie wspierać projekty „NOTOWSKIE” w fazie realizacji. Wysokość pożyczki do 75% kosztów przedsięwzięcia o wartości do 200 000 zł na 6 lat.

Świadczy także usługi doradcze lub szkoleniowe między innymi w zakresie akredytacji. Posiada fundusze na dotacje dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w rozumieniu ustawy „Prawo o działalności gospodarczej „ z 1999 roku Przedstawiciel Ministra Zdrowia - Dyrektor Departamentu Danielewicz – poinformował, że w resorcie funkcjonuje 12 JBR, które oprócz badań naukowych świadczą zdrowotne usługi. Zmiana finansowania świadczeń zdrowotnych w Polsce i zmiany w ustawie o JBR spowodowały , że powstała koncepcja powołania Narodowych Instytutów Zdrowia (na wzór zachodni). Powołany pod koniec 2001 roku zespół w Ministerstwie w skład, którego weszli przedstawiciele Ministra Zdrowia, Komitetu Badań Naukowych i Jednostek Badawczo – Rozwojowych opracował dokument pt. „Strategiczne kierunki Ministerstwa Zdrowia na lata 2001 – 2003”

Według opracowanego dokumentu mają powstać 4 Narodowe Instytuty:
 1. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w skład, którego wejdą: Centralne Laboratorium Surowic i Szczepionek, Instytut Leków, Państwowy Zakład Higieny oraz Instytut Żywności i Żywienia
 2. Narodowy Instytut Chorób Nowotworowych na bazie Instytutu Onkologii w Warszawie
 3. Instytut Chorób Serca na bazie Instytutu Kardiologii
 4. Instytut Matki i Dziecka
Inne instytuty takie jak: Medycyny Pracy z Łodzi, czy Gruźlicy i Chorób Płuc powinny uzyskać status PIB-u, jeszcze inne mają pozostać w niezmienionej formule prawnej, ale muszą podlec restrukturyzacji. Niektóre jak Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej zostaną włączone do Akademii Medycznych. Powyższa koncepcja może ulegnąć modyfikacji ze względu na to, że został powołany przez Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Socjalnej – Jacka Piechotę międzyresortowy zespół do restrukturyzacji JBR. Minister Zdrowia będzie wnioskował o nowelizację ustawy o jednostkach badawczo – rozwojowych, a także zmianę wydanych do niej rozporządzeń.

Profesor Włosiński przewodniczący IV Oddziału Polskiej Akademii Nauk stwierdził, że istniejąca współpraca pomiędzy placówkami PAN powinna być kontynuowana i stale poszerzana. Przypomniał również, że aktualnie prowadzony jest merytoryczny przegląd jednostek PAN.

Andrzej Siemaszko z Krajowego Punktu Kontaktowego poinformował, że Narodowy Plan Rozwoju przewiduje 12 mld Euro na lata 2004 – 2006, z tego 0,5 mld Euro na projekty celowe. Fundusze Strukturalne będą do wykorzystania na poziomie regionalnym w 30%.

Największe szanse na dalsze funkcjonowanie i pozyskiwanie środków na działalność będą miały:
 1. Centra Doskonałości i Kompetencji (te które już istnieją będą posiadały preferencje)
 2. Centra szkoleniowe (zawodowe, podyplomowe, doktoranckie, technologii itp.), istnieje możliwość przekształcenia się w Centrum Szkoleniowe
 3. Centra Zaawansowanych Technologii (połączone 5 – 10 Centrów Doskonałości) – duża przyszłość finansowa, możliwość otrzymania dużych dotacji
Należy składać projekty z dziedziny ekologii, odnawialnych źródeł energii. Przykładem mogą być powstałe sieci np. „ Zielona Energia”, „Polska Żywność”. Działalność powinna objąć zakres szkolenia rolników, certyfikacji produktów żywnościowych. Przy Centrum powinien powstać kierunek pomocy przedsiębiorstwom.

Unia tworzy Europejską Przestrzeń Badawczą konkurencyjną do USA i Japonii. Powstałe Centra mają większe szanse w 6 Programie Ramowym, Programie Marii Curie. Można będzie uzyskać wyższe wynagrodzenia za pracę w Projektach Europejskich poprzez dopłaty z funduszów unijnych.

Tomasz Kośmider reprezentujący Konsorcjum Technologii przedstawił referat pt. „Działalność JBR na rzecz rozwoju konkurencyjności polskiej gospodarki”.

Stwierdził, ze jedyna szansa na pozytywne zaprezentowanie się UE to JBR. Rola JBR dla przemysłu i gospodarki wzrasta. JBR stanowi jedyny znaczący czynnik, który może zapewnić wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki. Nie można dopuścić do likwidacji JBR-ów bo to znaczący potencjał. Należy natomiast wspierać tendencje łączeniowe. Konsorcjum, które reprezentuje posiada 10 członków w tym Centralny Instytut Pracy, KOMAG, Instytut Metali Nieżelaznych, Instytut Technologii Nafty. Konsorcjum koordynuje 3 projekty typu CRAFT.

Przewodniczący powołanego przez Ministra Jacka Piechotę Międzyresortowego Zespołu ds. restrukturyzacji jbr Eugeniusz Budny poinformował, że do prac w zespole nie przystąpiły Ministerstwa Finansów i Spraw Zagranicznych. Zespół przedstawi wyniki prac do 30 września b.r. Najwięcej JBR jest w Ministerstwie Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej 117. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele JBR, oraz urzędnicy ministerstw, nie ma w nim osób w randze sekretarzy lub podsekretarzy stanu. JBR-y działają głównie w oparciu o ustawę o jbr i ustawę o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Po komercjalizacji JBR nie podlega ustawie o jbr. Zespół przewiduje 4 kierunki restrukturyzacji.
 1. szybką prywatyzacja np. lising pracowniczy (pierwszeństwo dla tych co zadeklarowali tą formę przekształcenia)
 2. komercjalizację – tam gdzie duży majątek
 3. likwidację
 4. konsolidację jednostek
Zespół będzie zmierzał do wyłonienia 30 – 50% jednostek w wyniku rankingu (opublikowanego). Jeżeli jednostki osiągną nie mniej niż 150 pkt. rankingowych zostaną jbr-ami – wtedy wyłoni się kilkanaście nich kilkanaście PIB-ów. Oczekuje się w dalszym ciągu oddolnego zaproponowania konsolidacji przez te jednostki, które dotychczas nie przedstawiły tej formy przekształcenia. Przewiduje się zwiększenie udziału państwa w strukturze jbr-ów. Powstanie lista jbr przewidzianych do komercjalizacji co oznacza podległość ustawie o spółkach. Jednostka taka będzie wtedy podlegać prawu o upadłości. Zespół spotyka się, co tydzień. Jest wspierany analizami Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Na przełomie czerwca i lipca powstanie wstępny materiał do dyskusji. Potem nastąpią konsultacje sektorowe. Zostanie uwzględnione zdanie Ministerstwa Rolnictwa, ponieważ autorzy propozycji restrukturyzacyjnych są przywiązani do swojej koncepcji. Przewodniczący apeluje o kontakt z zespołem w celu składania propozycji jak również konsultacji.

Antoni Świątek dyrektor OBR BOSMAL z Bielska – Białej skrytykował działalność służb celnych, które zwolniły jednostkę badawczo –rozwojową z cła na aparaturę, natomiast w wyniku przeprowadzonej kontroli nakazały wniesienie opłat za cło stwierdzając, że aparatura jest wykorzystywana do działalności komercyjnej. Ponieważ Komitet Badań Naukowych stwierdził, że aparatura jest wykorzystywana do celów zgodnych z jej przeznaczeniem sprawa toczy się w sądzie.

Minister Marek Bartosik Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji przedstawił Program Budowania Gospodarki Opartej Na Wiedzy WIK. Jest otwarty na dyskusję o Programie z Radą Główną. Stwierdził, że program różni się od kolejno przedstawianych Założeń Polityki Naukowej i Innowacyjnej, ponieważ zawiera: zadania, terminy i osoby odpowiedzialne za wykonanie.

Wiedza Informatyzacja Konkurencyjność

Cele strategiczne Nauki Polskiej w przededniu integracji z UE: Minister przedstawił jak kształtowały się nakłady budżetowe na B+R w Polsce:
W latach 2001/2002 spadek realny 18%,1991/2001 spadek realny 34 %. Do 2006 roku udział wydatków na naukę w PKB według podpisanych zobowiązań w stosunku do UE ma wzrosnąć do 1.5 %. Można jednak przewidywać, że przy założeniach MF dotyczących m.in. opcji zerowej nastąpi dalszy spadek finansowania o około 8.5 % do 2006 roku. W celu wzmocnienie więzi nauki z gospodarką Ministerstwo Nauki i Informatyzacji proponuje ulgi podatkowe dla przedsiębiorstw i odliczenia od opodatkowania wydatków ponoszonych na naukę i prace rozwojowe w wysokości 50% tych wydatków. Dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw odliczenia w wysokości 100%. W przypadku zatwierdzenia opcji zerowej Programu Naprawy Finansów Budżetu Ministerstwo wystosuje dezyderat w sprawie stosowania ulg selektywnie w stosunku do realizatorów projektów celowych, zamawianych, badawczych rozwojowych. Trwają negocjacje z Ministerstwem Finansów.

Przekształcenia strukturalne KBN wpłyną bezpośrednio na reformę systemu polityki naukowej w zakresie:
 1. stworzenia preferencji rządowych dla określonych obszarów badań;
 2. koncentracji środków na projektach celowych zwykłych i zamawianych w najlepszych zespołach naukowych;
 3. stosowania warunków konkurencji o środki budżetowe na zadania naukowe
 4. silniejszego nadzóru nad wykorzystaniem środków zwłaszcza na działalność statutową;
 5. wstrzymania finansowania jednostek naukowych i zespołów słabych merytorycznie i nie rokujących rozwoju.
W dalszej części wystąpienia Minister przedstawił niektóre nowe rozwiązania w projekcie ustawy o finansowaniu nauki dotyczące finansowania programów i projektów badawczo – rozwojowych oraz działalności naukowej takich jednostek jak: W ustawie przewidziano powołanie zespołu do spraw odwoławczych wyłonionego z członków Rady Nauki Polskiej na czas określony. Rada Nauki będzie liczyła 70 osób, w tym 50 z wyboru. Kadencja Rady ma trwać 4 lata Po wejściu w życie ustawy o finansowaniu nauki MNiI zajmie się opracowaniem nowego systemem kategoryzacji, który pozwoli na lepszą ocenę jednostek działających w różnych pionach nauki.

Minister przedstawił nowy schemat organizacyjny resortu, w którym jest nowy Departament ds. Informatyzacji. Położył nacisk na projekty związane ze szkoleniem i kształceniem, ponieważ Unia Europejska przeznacza na tego typu prace duże środki finansowe. Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004 – 2006 przewiduje finansowanie projektów celowych koordynowanych przez marszałków w tym okresie w kwocie 0.5 mld zł. Ponadto skrytykował przeznaczanie środków przyznanych na działalność statutową na fundusz płac w Uczelniach.

Jerzy Błażejowski Przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego stwierdził, że podstawą innowacyjności jest przygotowanie kadr i absolwentów. Kształcenie powinno być ogólne i dostosowane do potrzeb gospodarki. Ideologia kształcenia powinna uwzględniać kreatywność, wiedza powinna być stale unowocześniana. W sprawie powiązania nauki z gospodarką zwrócił uwagę na konieczność realizacji wspólnych doktoratów, prowadzenia praktyk studenckich w jbr-ach, organizowania studiów podyplomowych. Stwierdził, że środki na badania własne powinny być ulokowane w Szkołach Wyższych, a politykę naukową powinien ustalać rząd i instytucje jemu podległe.

Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej - Wojciech Ratyński poinformował, że w dniu 11 czerwca b.r. na Targach Poznańskich będzie zorganizowane stoisko NOT-u, na którym przedstawione będzie ponad 100 wdrożeń wynikających z realizacji grantów. NOT zawarł umowę z MNiI na finansowanie projektów badawczych realizowanych z MiŚP w kwocie 70 mln. zł na okres 3 lat. Na zakończenie Prezes zwrócił uwagę na złe rozwiązania ustawowe, z których wynika, że właścicielem wdrożenia lub technologii powstałej w wyniku realizacji grantu jest w całości firma, w której był realizowany. To rozwiązanie musi zostać prawnie zmienione.

Na zakończenie XII Forum podjęto wiele uchwał m.in. dotyczącą protestu Rady w sprawie likwidacji ulgi 50% kosztów uzyskania przychodu dla twórców.

Jerzy Dudek

<< Powrót do JBR


Spotkanie z kierownictwem Komitetu Badań Naukowych, 10 marca 2003 r.


KRAJOWA SEKCJA NAUKI JEDNOSTEK BADAWCZO-ROZWOJOWYCH
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "SOLIDARNOŚĆ"
Sekretariat : INSTYTUT GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA
31-503 KRAKÓW, ul. Lubicz 25a,
tel. 653-25-12 w. 127
fax. 653-16-65 lub 421-00-50
email: dudek@igng.krakow.pl, zndudek@cyf-kr.edu.pl

L.dz. 28/JBR/03

Kraków, 24.02.03

Sekretarz Komitetu Badań Naukowych
Podsekretarz Stanu
Jan Krzysztof Frąckowiak

Szanowny Panie Ministrze

Dziękuję za zaproszenie na spotkanie informacyjne Kierownictwa Komitetu Badań Naukowych z przedstawicielami związków zawodowych pracowników sfery nauki. Równocześnie potwierdzam przyjęcie zaproszenia wraz z 3 osobami towarzyszącymi.
W załączeniu lista osób przewidzianych do uczestnictwa w spotkaniu.

Kazimierz A. Siciński
Krzysztof Weiss
Zdzisław Żółkiewicz
Jerzy Dudek

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący
Krajowej Sekcji Nauki
Jednostek Badawczo - Rozwojowych
Jerzy Dudek

<< Powrót do JBR


Protokół z zebrania Prezydium KSN JBR z dn. 7 marca 2003 r.


Kraków, 7 marca 2003 r.

W dniu 7 marca 2003 roku, w siedzibie Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie odbyło się drugie posiedzenie Prezydium KSN Jednostek Badawczo – Rozwojowych w kadencji 2002 - 2006.

W posiedzeniu uczestniczyli: przewodniczący KSN JBR: Jerzy Dudek, członkowie prezydium: Ewa Błaszczyk, Olga Brzezińska - Gabler, Leszek Drobek, Barbara Jakubowska, Andrzej Jastrzębski, Albin Klementowski, Monika Lankosz, Elżbieta Lipińska–Łuczyn, Jerzy Łabędź, Anna Modzelewska-Artzt, Kazimierz Siciński, Krzysztof Weiss, Marek Wirowski i Zdzisław Żółkiewicz oraz przewodnicząca Komisji zakładowej IGNiG - Maria Skorecka i członek Komisji Rewizyjnej -Wojciech Grodzki.

W imieniu zawsze gościnnej Pani Dyrektor IGNiG zebranych powitał kolega Jerzy Dudek, który przewodniczył posiedzeniu według następującego porządku:
 1. Informacje Przewodniczącego KSN JBR
 2. Sprawy płacowe
 3. Sprawozdania Przewodniczących z działania Komisji KSN JBR
 4. Sprawozdanie z wyjazdu delegacji KSN do Brukseli
 5. Plan wystąpień KSN na spotkaniu z Ministrem Nauki KBN
 6. Postulaty KSN do przedstawienia na forum Komisji Trójstronnej.
 7. Sprawy różne
Kolega Jerzy Dudek przekazał zebranym informacje: Kol. Kazimierz A. Siciński rozszerzając informacje o przedmiocie spotkania Sekretariatu Nauki i Oświaty, zwrócił uwagę na brak środków w budżecie na restrukturyzację JBR-ów, brak osłon dla pracowników odchodzących. Zauważył, że stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych jest szkodliwe gospodarczo, uniemożliwia często normalne funkcjonowanie placówek naukowych i skuteczne konkurowanie JBR-ów z prywatnymi firmami.

Informacje Przewodniczącego dotyczące listu Ministra J. Piechoty i polityki Ministerstwa GPiPS w odniesieniu do nadzorowanych jednostek wzbudziły znaczne zainteresowanie członków Prezydium. Wszyscy docenili włączenie związków zawodowych w procedurę samooceny poszczególnych jednostek. Uznali to za fakt o istotnym znaczeniu dla Komisji Zakładowych, które często mają utrudniony dostęp do ważnych informacji o sytuacji we własnej jednostce. Członkowie Prezydium reprezentujący JBR-y objęte rozesłaną przez MGPiPS ankietą wymienili uwagi na temat sposobu informowania Rad Naukowych i Związków Zawodowych analizie o przeprowadzonej analizie i jej wynikach w jednostkach macierzystych. Choć w niektórych jednostkach sposób informowania daleki był od oczekiwanego zebrani uznali inicjatywę Ministra Jacka Piechoty za „krok we właściwym kierunku” godny zauważenia i docenienia. Kol. Barbara Jakubowska i Albin Klementowski zaproponowali aby Prezydium KSN JBR zaapelowało do Ministerstw sprawujących nadzór nad pozostałymi jednostkami o przeprowadzenie identycznej analizy.

Dyskusję na tematy płacowe poprowadziła kol. E. Lipińska - Łuczyn pełniąca w tej kadencji funkcję koordynatora komisji płacowej KSN JBR. Dyskusja służyła głównie wymianie doświadczeń. Poprzedziły ją krótkie prezentacje systemów płacowych, funkcjonujących w jednostkach macierzystych poszczególnych członków Prezydium. Z prezentacji i dyskusji, wynika, że większość Komisji Zakładowych stale poszukuje rozwiązań najskuteczniej motywujących pracowników do jak największej aktywności zawodowej, do pozyskiwania zleceń. W tych jednostkach, gdzie kierownictwo zarządza nowocześnie firmą, w tym także zasobami ludzkimi, skuteczność funkcjonujących systemów płacowych jest regularnie monitorowana i doskonalone są przyjęte rozwiązania. Jest to możliwe tylko tam gdzie jest dobra współpraca między kierownictwem i związkami zawodowymi, tam gdzie Komisje Zakładowe mają dostęp do informacji płacowych i innych finansowych będących w posiadaniu pracodawcy.

Kol. L. Drobek - p.o. przewodniczącego komisji zagranicznej KSN JBR – przedstawił sprawozdanie z pobytu delegacji KSN w Brukseli w grudniu 2002 r. W składzie delegacji byli koledzy: Jerzy Dudek, Kazimierz Siciński i Leszek Drobek. Celem wyjazdu delegacji było odnowienie kontaktów KSN JBR z Prezydentem EUROCADRES i udział w seminarium „Responsible European Managment. Pobyt naszej delegacji zaowocował zaproszeniem KSN-u do uczestnictwa w pracach EUROCADRES. Sprawa finansowania tego udziału będzie przedmiotem ustaleń w terminie późniejszym. Sprawozdanie z seminarium w załączeniu.

Kol. K. Siciński w swoim wystąpieniu omówił dwa najistotniejsze kierunki działania komisji KSN ds. restrukturyzacji jednostek badawczo - rozwojowych. W ujęciu hasłowym są one następujące: Dyskusję dotyczącą spraw, które powinny być poruszone przez delegację KSN na zaplanowanym na 10 marca br. spotkaniu z kierownictwem KBN zainicjował kolega J. Dudek prezentując własne propozycje, a mianowicie: W dyskusji swoje propozycje zgłosili koledzy A. Klementowski i K. Siciński. Kol. A. Klementowski odniósł się do kolejnych propozycji Przewodniczącego, poparł je i jednocześnie wnioskował o rozszerzenie pakietu spraw, które powinny być przedstawione kierownictwu KBN. Mówił o: Kol. K. Siciński wnioskował o zgłoszenie postulatu w sprawie możliwości kierowania do JBR- ów środków finansowych KBN, niewykorzystanych w danym roku kalendarzowym.

W dyskusji dotyczącej postulatów, które powinny być zgłoszone na forum Komisji Trójstronnej członkowie Prezydium wyrazili opinię, że w aktualnej sytuacji naszych jednostek kluczowe znaczenie mają postulaty o zwiększenie nakładów na badania i edukację oraz o przeznaczenie środków finansowych z budżetu na restrukturyzację JBR-ów.

protokołowała: Monika Lankosz.

<< Powrót do JBR


Zebranie Prezydium KSN JBR, 7 marca 2003 r.


KRAJOWA SEKCJA NAUKI JEDNOSTEK BADAWCZO-ROZWOJOWYCH
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy SOLIDARNOŚĆ
Sekretariat : INSTYTUT GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA
31-503 KRAKÓW, ul. Lubicz 25a,
tel. 653-25-12 w. 127
fax. 653-16-65 lub 421-00-50
email: dudek@ igng.krakow.pl, zndudek@cyf-kr.edu.pl

Kraków, 24.02.2003

Szanowni Państwo
Członkowie Prezydium
Krajowej Sekcji Nauki
Jednostek Badawczo-Rozwojowych
NSZZ "Solidarność"

Uprzejmie informuję, że w dniu 7 marca 2003 roku odbędzie się w Instytucie Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie przy ul. Lubicz 25a, o godzinie 10.30 posiedzenie Prezydium Krajowej Sekcji Nauki Jednostek Badawczo - Rozwojowych NSZZ "SOLIDARNOŚĆ", na które serdecznie zapraszam.

Program zebrania.
 1. Informacje Przewodniczącego.
 2. Problemy Instytutów Medycznych
 3. Sprawozdanie Przewodniczących działania Komisji KSN JBR
 4. Sprawozdanie z wyjazdu delegacji KSN do Brukseli
 5. Plan wystąpień KSN na spotkaniu z Ministrem Nauki w KBN
 6. Postulaty KSN Instytutów sprawach nauki Instytutów szkolnictwa wyższego, do przedstawienia na forum Komisji Trójstronnej.
 7. Sprawy różne
Przewidywany termin zakończenia obrad godz. 16.30

z pozdrowieniami,

Przewodniczący
Krajowej Sekcji Nauki
Jednostek Badawczo - Rozwojowych
Jerzy Dudek

<< Powrót do JBR


Protokół z Walnego Zjazdu Delegatów Krajowej Sekcji Nauki Jednostek Badawczo - Rozwojowych, Katowice, 16 listopada 2002 r.


W dniu 16 listopada 2002 roku, w Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG w Katowicach odbyło się Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki Jednostek Badawczo-Rozwojowych, zwołane przez Prezydium KSN JBR, a zorganizowane przez Regionalną Sekcję Nauki Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność"

Uczestników Zjazdu powitał kol. Kazimierz Siciński. W imieniu Prezydium KSN JBR przedstawił program Zjazdu. Przewodniczącym WZD wybrany został w głosowaniu jawnym, kol. Krzysztof Weiss, który poprowadził obrady według zaproponowanego przez Prezydium i przyjętego przez delegatów porządku:
 1. Wystąpienie Przewodniczących KSN I KSN JBR i zaproszonych gości
 2. Wybór komisji skrutacyjnej
 3. Wybory uzupełniające skład Prezydium i wybory do Komisji Rewizyjnej KSN JBR
 4. Omówienie i zatwierdzenie programu działania Prezydium KSN JBR
 5. Informacja ze spotkania z Ministrem Gospodarki
 6. Propozycje zmian regulaminowych
 7. Wolne wnioski
Przewodniczący KSN kol. Janusz Sobieszczański w swoim wystąpieniu odniósł się do aktualnie najważniejszych problemów jednostek badawczo - rozwojowych. Zaapelował do zebranych o podjęcie wysiłków na rzecz zbierania dokumentacji, która byłaby pomocna w poszukiwaniach przyczyn aktualnej kondycji JBR i sposobów jej naprawy. "Trudny czas, jego kolejna faza, brakuje środków finansowych, nie ma pomysłu na naukę, problem jednostek badawczo-rozwojowych to nie problem sam w sobie - to problem gospodarki, KSN i Rada Główna JBR próbują bronić sfery"-. Możemy coś wnosić, coś rozwiązywać, ale musimy także oceniać sytuację realistycznie. Mówimy: nastąpiło zerwanie więzi z przemysłem, ale są to tylko ogólniki. Brakuje nam dowodów, argumentów w rozmowach. Potrzebna jest rzeczowa wiedza, dokumentacja aktualnej sytuacji jednostek badawczo-rozwojowych"- mówił w swoim wystąpieniu Przewodniczący.

Występujący po nim Dyrektor Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Pan Janusz Maciej Tobiczyk zaprezentował nie tylko "historyczne" osiągnięcia EMAG, ale także aktualną strategię i działania z niej wynikające, których celem jest utrzymanie dotychczasowej pozycji na rynku. Hasła, takie jak innowacyjność gospodarki, transfer technologii były zawsze aktualne w działaniach podejmowanych przez EMAG. Programy badawcze znane w środowisku pod hasłem CPBR prowadzone w EMAG były przykładem największej wdrażalności. Pomimo powszechnie znanych trudności w pozyskiwaniu finansowania, prace badawcze prowadzone w EMAG stanowią znaczącą pozycję w całkowitej jego sprzedaży. Dostosowując się do aktualnych warunków, EMAG racjonalizuje w sposób ciągły swoją gospodarkę zasobami materialnymi i ludzkimi dbając o rozwój kadry naukowej.

W imieniu Zarządu Regionu Śląsko- Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" uczestników Zjazdu powitała Ewa Fica. W swoim krótkim wystąpieniu przedstawiła najistotniejsze problemy występujące w regionie i zaprosiła zebranych do uczestnictwa w planowanych przez Zarząd Regionu akcjach protestacyjnych. Życzyła delegatom WZD owocnych obrad oraz "trafnych decyzji i ważkich uchwał".

Przewodniczący KSN JBR kol. Jerzy Dudek podziękował Panu Dyrektorowi EMAG i kol. Kazimierzowi Sicińskiemu za zorganizowanie Zjazdu, gościnność i serdeczne przyjęcie jego uczestników. Do delegatów zaapelował o sprawne przeprowadzenie obrad. Nad przeprowadzeniem wyborów czuwała, wybrana w głosowaniu jawnym, komisja skrutacyjna w składzie:
 1. Monika Tomaszewska - IMGW Kraków
 2. Mieczysława Giercuszkiewicz -Bajtlik Instytut Ochrony Środowiska Warszawa
 3. Jerzy Szkutnicki - IMGW Warszawa
W głosowaniu tajnym wybrano Komisję Rewizyjną KSN JBR w składzie:
 1. Bronisław Nizioł - Instytut fizyki Jądrowej Kraków
 2. Henryk Aleksa - Główny Instytut Górnictwa Katowice
 3. Andrzej Kaczmarski - Instytut Obróbki Skrawaniem Kraków
 4. Wojciech Grodzki- Instytut Badawczy Leśnictwa - Kraków
 5. Anna Szafirowska Instytut Warzywnictwa - Skierniewice
W głosowaniu tajnym, delegaci wybrali kol. Jerzego Łabędzia na członka Prezydium KSN JBR i powierzyli Mu funkcję skarbnika. Prawomocność wyborów potwierdziła komisja skrutacyjna w protokołach.

Przewodniczący KSN JBR przedstawił delegatom do zaakceptowania program działania Prezydium w bieżącej kadencji. Program był przedmiotem dyskusji i został zatwierdzony na posiedzeniu Prezydium KSN JBR we wrześniu br. Obejmuje najistotniejsze problemy naszej sfery, wynikające z sytuacji gospodarczej kraju i polityki rządu w odniesieniu do jednostek badawczo-rozwojowych. Uwzględnia także wyzwania wynikające z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Zebrani zaakceptowali przedstawione kierunki działania, a mianowicie:
 1. Restrukturyzacja i przekształcenia własnościowe
 2. Współpraca z zagranicą w aspekcie planowanego wejścia do Unii europejskiej i możliwości pozyskiwania środków unijnych na działalność naukowo - badawczą i związkową
 3. Współpraca między jednostkami badawczo -rozwojowymi w obszarze badań
 4. Współpraca z Radą Główną JBR
 5. Współpraca z Komisją Krajową NSZZ "Solidarność"
 6. Sprawy płacowe
Kol. Kazimierz Siciński przedstawił relację z przebiegu spotkania przedstawicieli Krajowej Sekcji Nauki z Ministrem Gospodarki RP, Panem Jackiem Piechotą, które odbyło się 31 lipca br. Spotkanie dotyczyło: Następnie Kol. Jerzy Dudek w imieniu KSN zadeklarował, pomoc jednostkom, podlegającym innym resortom w organizowaniu podobnych spotkań jeżeli one wystąpią z taką inicjatywą. W dalszej kolejności zgłosił propozycje zmian w regulaminie KSN JBR. Propozycje dotyczyły częstotliwości zebrań plenarnych i ilości członków Prezydium. Załącznik 1
Zjazd przyjął propozycje jednogłośnie.

Na zakończenie obrad delegaci podjęli przygotowaną przez prezydium KSN JBR uchwałę dotyczącą sytuacji panującej w nauce i szkolnictwie wyższym. Załącznik 2.

Po zakończeniu obrad WZD odbyło się seminarium dotyczące przekształceń własnościowych JBR, na które zaproszono delegatów i wszystkie komisje zakładowe zrzeszone w KSN. Seminarium było zorganizowane z inicjatywy kol. K. Sicinskiego przy współudziale i dzięki uprzejmości Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa "EMAG".

Ilość uczestników potwierdziła trafność inicjatywy, ale niestety świadczy też o niepokojach i obawach naszego środowiska w związku z przyjętą przez koalicję rządzącą strategią gospodarczą w odniesieniu do JBR-ów.

Przedmiotem seminarium były: Protokół sporzadziła : Monika Lankosz, sekretarz KSN JBR
4 grudnia 2002 r.

<< Powrót do JBR


Wystąpienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej do dyrektorów jednostek badawczo-rozwojowych o przeprowadzenie analizy wewnętrznej


Szanowne Koleżanki i Koledzy.

Z niektórych instytutów otrzymaliśmy wiadomość, że do ich dyrekcji dotarło pismo Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące przeprowadzenia analizy wewnętrznej wydatkowania w tych instytutach pieniędzy na działalność pozamerytoryczną. Ponieważ pismo to zwraca się o konsultacje Dyrektora z Radą Naukową oraz Związkami Zawodowymi prosimy o zapoznanie się z jego treścią i zwrócenie uwagi na te zagadnienia. Krajowa Sekcja Nauki NSZZ Solidarność zwraca się do Komisji Zakładowych z prośbą o informację zwrotną, czy takie konsultacje w Waszym Instytucie zostały przeprowadzone i jakie były wnioski z przeprowadzonej kontroli.

W załączeniu przekazuję treść pisma.

Sekretarz Krajowej Sekcji Nauki
Krzysztof Weiss


Warszawa, dnia 27 stycznia 2003r.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

W związku z przeprowadzonymi przez Departament Jednostek Badawczo-Rozwojowych i Współpracy Naukowej rozmowami wyjaśniającymi z kierownictwem wybranych jednostek badawczo-rozwojowych oraz po analizie ustaleń z postępowań kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli, a także informacji nadesłanych przez dyrekcje zainteresowanych jednostek, zwracam się do Pana Dyrektora w następujących kwestiach:
 1. Proszę o przeprowadzenie analizy funkcjonalnej schematów organizacyjnych jednostki i dokonanie oceny proporcji kadry kierowniczej (dyrektor, zastępcy dyrektora, główny księgowy, pełnomocnicy, kierownicy komórek) w relacji do ogółu zatrudnionych.
 2. Przeanalizowanie struktury wynagrodzeń w jednostce oraz relacji między stanowiskami i rozpiętości wynagrodzeń skrajnych. Proszę także o przeprowadzenie w tym zakresie odrębnej analizy dla kierownictwa jednostki
 3. Przeanalizowanie liczebności i proporcji w składzie Rady Naukowej w kierunku zwiększenia liczby członków z poza jednostki
 4. Dokonanie analizy kosztów działalności jednostki ze szczególnym uwzględnieniem kosztów eksploatacji samochodów służbowych, użytkowania telefonów komórkowych, zasadności dysponowania przez kierownictwo kartami płatniczymi itp.
 5. Oceny realności planów działania jednostki ze szczególnym uwzględnieniem 2003 r.
 6. Stanu przygotowań jednostki do procesów przekształceniowych, zwłaszcza prywatyzacji.
 7. Analizy szans i zagrożeń wynikających z realizacji zadań "Narodowego Planu Rozwoju 2004 - 2006".
 8. Oceny realności funkcjonowania jednostki po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej
 9. Przeanalizowania celowości wyjazdów zagranicznych członków kierownictwa jednostki.
Przekazując powyższe, uprzejmie proszę Pana Dyrektora o przedstawienie tych kwestii na posiedzeniu Rady Naukowej, a także omówienie ich ze związkami zawodowymi działającymi na terenie jednostki. Proszę również o poinformowanie mnie do dnia 28 lutego 2003r. O sposobie i wynikach przeprowadzonych analiz oraz stanowisku zajętym w tych sprawach przez Radę Naukową i Związki Zawodowe.

Sekretarz Stanu
(-----------------)
Jacek Piechota

<< Powrót do JBR


EUROCADRES: Zgromadzenie Ogólne i Sympozjum 2002


KRAJOWA SEKCJA NAUKI JEDNOSTEK BADAWCZO-ROZWOJOWYCH
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy SOLIDARNOŚĆ
Sekretariat : INSTYTUT GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA
31-503 KRAKÓW, ul. Lubicz 25a,
tel. 653-25-12 w. 127
fax. 653-16-65 lub 421-00-50
email: dudek@ igng.krakow.pl, zndudek@cyf-kr.edu.pl

Kraków, 04.11.2002

Secretariat of EUROCADRES
BRUSSELS
Fax: +32 2 224 0733
E-mail: sat@eurocadres.org

Subj.: General Assembly and Symposium'2002, Brussels, December 4-5, 2002.

Dear Colleagues,

Thank you very much for your invitation to General Assembly and Symposium 2002. We would like to send two next persons to take part in them:

(1) Mr. Jerzy DUDEK, Krajowa Sekcja Nauki NSZZ SOLIDARNOSC (National Science Section of "Solidarity", v-president). Address: Oil and Gas Institute (IGNiG), ul. Lubicz 25A, PL 31-503 KRAKOW (Cracow), POLAND. Fax +48(12) 6531665 or +48(12) 4210050, e-mail: dudek@igng.krakow.pl , tel. +48(12) 6532512 ext.127 or +48(603) 123432 (mobile phone).

(2) Mr. Kazimierz A. SICINSKI, Krajowa Sekcja Nauki NSZZ SOLIDARNOSC (National Science Section of "Solidarity", board member).

Addresses: EMAG Centre (R&D), ul. Leopolda 31, PL 40-189 KATOWICE or Regional Board of "Solidarity", al. Korfantego 2, PL 40-004 KATOWICE, POLAND

Fax +48(32) 2007701...4 (EMAG) or +48(32) 2537373 (Regional Board of "Solidarity" in Katowice),

e-mail: xicinski@emag.katowice.pl or xicinski@wp.pl or rsn-katowice@wp.pl , tel. +48(32) 2007874...5 (EMAG), +48(32) 2586071 ext. 350 (Regional Board of "Solidarity") or +48(603) 123435 (mobile phone).

Please note that by reason of being in the possession of the flat (by NSZZ SOLIDARNOSC) in Brussels we do not reserve, if possible, any room in the hotel.

Friendly regards,

Przewodniczący
Krajowej Sekcji Nauki
Jednostek Badawczo - Rozwojowych
Jerzy Dudek

Copies:
- Komisja Krajowa (National Commission), International Department, Gdansk, fax (58) 3084353
- Krajowa Sekcja Nauki (National Science Section), Warsaw, fax (22) 8257363
- Regionalna Sekcja Nauki (Regional Science Section), Katowice, fax (32) 2537373

<< Powrót do JBR


WAŻNE: W sprawie zasad naliczania i wypłaty nagród z Zakładowego Funduszu Nagród


KRAJOWA SEKCJA NAUKINSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
ul. Waryńskiego 12, pok. A 22100-631 WARSZAWA
Tel./fax: (0-22) 825-73-63

Warszawa, dnia 25 września 2002 r.

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność"w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach

W odpowiedzi na Wasze pytanie dotyczące konieczności dostosowania postanowień Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w części określającej zasady naliczania i wypłaty nagród z Zakładowego Funduszu Nagród do regulacji zawartych w rozporządzeniu Ministra Nauki z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych (Dz. U. nr 153 poz. 1764) Komisja Interwencji KSN stwierdza co następuje.

Rozporządzenie Ministra Nauki jest, zdaniem Komisji Interwencji, sprzeczne w § 7 z przepisami rangi ustawowej i w związku z tym z mocy prawa nieważne.

Art. 15 ust. 2a ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych stanowi, że "jednostka badawczo-rozwojowa tworzy zakładowy fundusz nagród.". § 7 ust. 3 rozporządzenia wprowadza regulację - "odpisu [na zakładowy fundusz nagród] nie dokonuje się, jeżeli jego dokonanie powodowałoby w bieżącym roku obrotowym ujemny wynik finansowy lub zwiększałoby ujemny wynik jednostki". Tak więc minister uzurpuje sobie prawo uchylenia regulacji ustawowej w drodze aktu podustawowego. Art. 27 ust. 3 ustawy o związkach zawodowych stanowi, iż "zakładowy system (zasady) wynagradzania i związane z nim regulaminy nagród i premiowania są ustalane i zmieniane w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową; dotyczy to również zasad podziału środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w państwowej jednostce sfery budżetowej". Minister wprowadza w § 7 ust. 2 rozporządzenia regulację: "wysokość odpisu, o którym mowa w ust. 1, ustala dyrektor jednostki". I znowu minister mocą rozporządzenia uchyla regulację ustawową.

Art. 55 ustawy o JBR-ach stanowi, że "Zasady wynagradzania pracowników jednostki badawczo-rozwojowej, a także wymagane zgodnie z przepisami art. 50, 53 i 54 ust. 3 kwalifikacje pracowników, o których mowa w tych przepisach, określa się w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach wynagradzania, ustalanych na podstawie przepisów Kodeksu pracy". Kodeks pracy w art. 9 jednoznacznie określa, że postanowienia regulaminów i układów zbiorowych pracy stanowią źródło prawa pracy: Art. 9. § 1. Ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

§ 2. Postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych oraz regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych.

Art. 24113 KP wprowadza regulację, na mocy której "korzystniejsze postanowienia układu, z dniem jego wejścia w życie, zastępują z mocy prawa wynikające z dotychczasowych przepisów prawa pracy warunki umowy o pracę lub innego aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy".

Z przytoczonych wyżej przepisów prawa wynika jednoznacznie, że dotychczasowe postanowienia ZUZP dotyczące "trzynastki" są zgodne z prawem i nie wymagają zmiany! Zmiana tych postanowień wymaga zgody wszystkich partnerów, którzy zawarli układ zbiorowy. Brak zgody któregoś z partnerów (np. jednego ze związków zawodowych) powoduje brak możliwości zmiany zapisów układu zbiorowego. Stanowi o tym m.in. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 1998 r., której część uzasadnienia przytaczam niżej.

W związku z powyższym proponuję nie przyjmować propozycji pracodawcy dotyczącej zmiany dotychczasowych regulacji związanych z Zakładowym Funduszem Nagród. Wypłata "13" nie pociąga za sobą żadnych negatywnych następstw dla Instytutu, chyba że pogorszy w sposób istotny sytuację ekonomiczną instytutu (a nie wynik finansowy) i w rezultacie spowoduje konieczność zwalniania pracowników z przyczyn ekonomicznych. W takim przypadku należy skorzystać z dobrodziejstw przepisu art. 24127 KP i na czas określony w porozumieniu zawiesić działanie układu zbiorowego w części dot. "trzynastek".

Nowela Kodeksu pracy wchodząca w życie 29 listopada 2002 r. nie wprowadziła żadnych istotnych zmian w przytoczonych wyżej przepisach prawa.

Z wyrazami szacunku,

Przewodniczący Komisji Interwencji
Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność"
Edward Krauze

Uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 1998 r.
(III ZP 13/98 OSNAP 1998/23/674)

"Powyższa dyspozycja prawna zawarta w § 7 ust. 2 cyt. rozporządzenia nie może być rozpatrywana w oderwaniu od regulacji ustrojowych zasad działania związków zawodowych. Dlatego należy zwrócić uwagę na treść przepisu art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. Nr 55, poz. 234 ze zm.), z którego między innymi wynika, że "zakładowy system (zasady) wynagradzania i związane z nim regulaminy nagród i premiowania są ustalane i zmieniane w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową; dotyczy to również zasad podziału środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w państwowej jednostce budżetowej". [...] Dlatego w sprawach wymagających uzgodnienia stanowisk z organizacjami związków zawodowych należy sięgnąć do art. 30 ust. 3 i 4 ustawy o związkach zawodowych, który szerzej precyzuje ten tryb postępowania. Przepis ten odróżnia tryb postępowania w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy i w sprawach dotyczących zbiorowych praw i interesów pracowników. Odmienny jest tryb współdziałania pracodawcy z zakładową organizacją związkową w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy, w których w zakresie unormowanym w przepisach prawa pracy pracodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji ze związkami zawodowymi lub uzyskania zgody właściwej organizacji związkowej. W sprawach ustalania zasad premiowania ten tryb postępowania nie ogranicza się tylko do zasięgnięcia opinii lub uzyskania zgody na propozycje kierownika zakładu pracy, lecz obejmuje również rozmowy i rokowania z przedstawicielami wszystkich związków działających w zakładzie, które powinien zainicjować kierownik zakładu opieki zdrowotnej w celu zapewnienia czynnego udziału tych związków w procedurze współdziałania, polegającej na uzgodnieniu z nimi treści obligatoryjnego aktu, określającego zasady premiowania w zakładzie. Pojęcie "wyrażenie zgody" na określoną czynność prawną nie jest tożsame z pojęciem działania "w uzgodnieniu", pomimo, iż obie te instytucje prawne należą do grupy form współdziałania oznaczonych podmiotów, które dla osiągnięcia skutków prawnych wymagają zgodnych stanowisk, ale nie zawierają tej samej treści. Wyrażenie zgody organizacji związkowej jest oświadczeniem woli organu współdziałającego, nie mającym samodzielnego znaczenia dla wywołania skutku prawnego, lecz stanowi element współdziałania związkowego poprzedzający podjęcie określonej czynności prawnej z zakresu prawa pracy przez kierownika zakładu pracy. "W uzgodnieniu" mieści się tryb wspólnego działania oznaczonych przez prawo podmiotów, podejmujących współdziałanie w opracowaniu projektu decyzji kierownika, a nie tylko wyrażenia zgody na propozycję kierownika. Taka regulacja służy poszerzeniu społecznego wpływu i kontrolnego oddziaływania przedstawicieli związków zawodowych na ukształtowanie określonych uprawnień pracowników i obowiązków zakładu opieki zdrowotnej w zakresie zasad premiowania. Prowadzi to do większego wyważenia i wszechstronnego rozpatrzenia postulatów partnerów uczestniczących w postępowaniu uzgadniającym oraz umacnia ich pozycję we wspólnych rokowaniach. Podmioty te podejmujące współdziałanie korzystają z organizatorskiej swobody do określenia sposobu swego działania w ramach prawa. [...] Należy jednak wyróżnić podmiot decydujący (kierownika zakładu) i podmiot współdziałający (organizacje związkowe). Oba podmioty mają różną pozycję prawną, to jest decydującą i współdziałającą. Na kierowniku zakładu ciąży prawny obowiązek zorganizowania współdziałania, które powinien zainicjować i przygotować oraz przedłożyć organizacjom związkowym potrzebne obliczenia i materiały; niezbędne do podjęcia rozmów i rokowań w celu wypracowania wspólnego stanowiska z przedstawicielami związków w ramach obowiązującego prawa i zgodnego z wolą stron ukształtowania uzgodnionego tekstu aktu, zawierającego zasady premiowania, zaaprobowanego przez wszystkich partnerów uzgodnień i nie wzbudzającego ich sprzeciwów i zastrzeżeń. W toku rokowań nie jest wykluczona możliwość powstania rozbieżności stanowisk między kierownikiem zakładu, a związkami zawodowymi, a nawet konflikt między stronami wspólnego działania ze względu na rozbieżność interesów, mogący prowadzić do impasu w postępowaniu uzgadniającym. W takiej sytuacji powinien nastąpić dialog i korygowanie partykularnych interesów z interesem społecznym w zgodności z prawem, aby doprowadzić do rozwiązań kompromisowych, uznanych za optymalne przez partnerów negocjacji.

Jeżeli w wyniku przeprowadzonego procesu uzgadniającego nastąpi ustalenie tekstu uzgodnionego, to znaczy zaaprobowanego przez wszystkich partnerów uzgodnień bez zastrzeżeń, to na kierowniku zakładu spoczywa obowiązek zamieszczenia w decyzji rozstrzygnięć przyjętych w toku współdziałania i zamieszczenia wzmianki o wspólnym uzgodnieniu tekstu decyzji.

Jednakże brak merytorycznej i bezspornie wyrażonej zgody wszystkich partnerów uzgodnień, oznacza brak warunków do legalnego ustanowienia zasad premiowania oraz wydania w tym przedmiocie decyzji przez kierownika zakładu i tym samym brak podstaw do obliczenia, ustalenia i wypłaty pracownikom premii.

W świetle powyższych wywodów należy uznać, że wykonanie przez kierownika zakładu kompetencji z § 7 ust. 2 omawianego rozporządzenia jest uzależnione od przeprowadzenia rokowań z przedstawicielami związków zawodowych, w wyniku których będzie zaaprobowana treść wypracowanego wspólnie rozstrzygnięcia, dotyczącego wysokości funduszu premiowania, zadań oraz zasad premiowania w ramach środków na wynagrodzenia osobowe w zakładzie pracy. Kierownik zakładu nie może wydać decyzji o zasadach premiowania z pominięciem zasad współdziałania uzgadniającego ze związkami zawodowymi, ani zamieszczać w decyzji postanowień sprzecznych z ustaleniami wypracowanymi w postępowaniu uzgadniającym. Za wydanie decyzji niezgodnej z prawem i z naruszeniem postępowania uzgadniającego kierownik zakładu może ponieść odpowiedzialność służbową i spowodować spór zbiorowy. Działające w zakładzie związki zawodowe mają uprawnienie do domagania się od kierownika zakładu wykonania obowiązku ustalenia zasad premiowania w postępowaniu uzgadniającym i odwrotnie, nie mogą uchylić się od podjęcia współdziałania z kierownikiem zakładu w uzgodnieniach zasad premiowania i wyrażenia swojego stanowiska w sprawie. Przedstawiciele związków zawodowych nie mogą zachowywać się milcząco i odmówić podjęcia rokowań. Milczenie przedstawicieli związków zawodowych i brak wyraźnego przedstawienia stanowiska w sprawie nie może być uznane za domniemaną lub dorozumianą aprobatę propozycji kierownika zakładu. W sprawach związanych z ustalaniem regulaminów nagród i premiowania zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy o związkach zawodowych, nie może być stosowany tryb postępowania, przewidziany w art. 30 ust. 4 tej ustawy, który przewiduje, że w razie gdy organizacje związkowe nie przedstawią wspólnie uzgodnionego stanowiska w terminie 30 dni, decyzje podejmuje pracodawca po rozpatrzeniu odrębnych stanowisk organizacji związkowych.".

<< Powrót do JBR


Protokół z posiedzenia Prezydium KSN JBR, 6 września 2002 r.


W dniu 6 września 2002 roku, odbyło się w Instytucie Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie pierwsze posiedzenie Prezydium KSN Jednostek Badawczo - Rozwojowych w kadencji 2002 - 2006.

W posiedzeniu uczestniczyli: przewodniczący KSN JBR: Jerzy Dudek, członkowie prezydium: Ewa Błaszczyk, Olga Brzezińska - Gabler, Leszek Drobek, Barbara Jakubowska, Andrzej Jastrzębski, Albin Klementowski, Monika Lankosz, Elżbieta Lipińska-Łuczyn, Anna Modzelewska - Artzt, Kazimierz Siciński, Jerzy Szkutnicki, Krzysztof Weiss, Marek Wirowski i Zdzisław Żółkiewicz oraz Maria Skorecka i Jerzy Łabędź.

Nieobecni: Andrzej Andrysiak i Alicja Bortkiewicz -usprawiedliwiona

Zebranych powitała Pani prof. dr hab. inż. Maria Ciechanowska - dyrektor Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie. W ciepłych słowach podziękowała za działania związku na rzecz jednostek badawczo - rozwojowych i życzyła dalszych sukcesów na miarę dotychczasowych.

Posiedzenie prowadził przewodniczący KSN JBR kolega Jerzy Dudek według następującego porządku:
 1. Wybory wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika KSN JBR.
 2. Omówienie i zatwierdzenie programu działania Prezydium
 3. Wybory przewodniczących Komisji
 4. Informacje ze spotkania KSN z Ministrem Gospodarki
W głosowaniu jawnym zebrani wybrali komisję skrutacyjną w składzie: Maria Skorecka i Jerzy Szkutnicki, która ustalała listy kandydatów na poszczególne funkcje oraz przeprowadzała głosowania

Wybory poprzedziła dyskusja na temat wniosku kolegi Jerzego Dudka w sprawie ilości wiceprzewodniczących w kadencji 2002 - 2006 i rekomendowanych przez niego kandydatów.

W głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, zebrani odrzucili wniosek Barbary Jakubowskiej aby dokonać wyboru czterech wiceprzewodniczących. Poparli tym samym wniosek Przewodniczącego i ustalili, że będą wybierać trzech wiceprzewodniczących. Kandydatami na wiceprzewodniczących byli: A. Klementowski, K. Siciński, K. Weiss i Z. Żółkiewicz.

W głosowaniach tajnych Prezydium wybrało: W głosowaniu tajnym, zebrani poparli także wniosek kolegi J. Dudka aby, powierzyć koledze J. Łabędziowi - skarbnikowi KSN JBR w kadencji 1998-2002 - pełnienie obowiązków skarbnika w tej kadencji do walnego zjazdu delegatów JBR. Walny Zjazd Delegatów JBR planowany jest na 8 listopada br.

Po zakończeniu wyborów, Przewodniczący zainicjował dyskusję dotyczącą programu działania Prezydium w bieżącej kadencji. Wskazał dwa najistotniejsze problemy, z którymi Prezydium powinno zmierzyć się, a mianowicie: Przypomniał, że już podczas Walnego Zjazdu Delegatów Krajowej Sekcji Nauki w Augustowie w czerwcu br., na wniosek kolegi K. Weissa, podjęto decyzję o utworzeniu komisji KSN ds. restrukturyzacji JBR-ów i wybrano K. Sicińskiego na jej przewodniczącego. KSN traktuje z należytą troską problem restrukturyzacji JBR-ów czego dowodem jest skład delegacji związkowej i tematyka spotkania z Ministrem Gospodarki, które odbyło się 31 lipca br.

Kolega K. Siciński, który brał udział w spotkaniu z Ministrem, złożył krótką relację z jego przebiegu. Komunikat ze spotkania został przekazany Ministrowi i będzie opublikowany dopiero po autoryzacji przez Ministra. Potwierdził, że zgodnie z oczekiwaniami komisja ds. restrukturyzacji cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony członków KSN JBR. Większość delegatów na zjazd zgłosiła chęć uczestniczenia w jej działaniach. Jest z nimi w kontakcie i liczy na pomoc przy rozwiązywaniu problemów.

W dyskusji na temat programu działania Prezydium KSN JBR w bieżącej kadencji wzięli udział koledzy: J. Dudek, K.. Siciński, M. Wirowski, M. Lankosz, J. Szkutnicki, E. Lipińska - Łuczyn, L. Drobek, B. Jakubowska i A. Klementowski. Dyskusja dotyczyła także systemów płacowych w JBR - ach i promocji współpracy między członkami KSN JBR w zakresie prowadzenia wspólnych projektów badawczych i pozyskiwania środków na działalność badawczą, zgodnie z sentencją: "z konkurencji można żyć, ale lepiej ze współpracy".

Zebrani byli zgodni co do tego, że wszystkie dyskutowane sprawy są ze sobą związane. Główną przyczyną kłopotów JBR - ów jest niedostatek finansowania ze strony państwa. Często, brak umiejętności pozyskiwania środków ze źródeł pozabudżetowych, w tym także unijnych. Dobrze skonstruowane systemy płacowe motywujące do działań w zakresie pozyskiwania różnego rodzaju środków, wymiana doświadczeń i współpraca naukowa między członkami związku powinny pomóc w wychodzeniu z trudnej sytuacji.

Koordynację działań Prezydium w zakresie współpracy z zagranicą powierzono koledze Leszkowi Drobkowi, a w zakresie systemów płacowych koleżance Elżbiecie Lipińskiej -Łuczyn.

Prezydium uznało, że pierwszym zadaniem dla koordynatora komisji płacowej powinno być rzetelne rozpoznanie aktualnych regulacji ustawowych dotyczących dostępu komisji zakładowej do informacji płacowych i innych finansowych będących w posiadaniu pracodawcy i możliwości upowszechniania tych informacji. Szczegółowe pytania w załączeniu.

Uzgodniono, że Walny Zjazd Delegatów KSN JBR odbędzie się 8 listopada w Krakowie.

Protokołowała: Monika Lankosz

<< Powrót do JBR


KOMUNIKATY Z WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW KSN JBR W AUGUSTOWIE


Protokół z zebrania sprawozdawczo- wyborczego
Krajowej Sekcji JBR NSZZ "Solidarność"

Augustów 15 czerwiec 2002 r.

Zebranie odbyło w Augustowie, 15 czerwca 2002 roku w przerwie między obradami Walnego Zjazdu Delegatów Krajowej Sekcji Nauki.

W zebraniu uczestniczyło 35 delegatów; lista obecności w załączeniu.
Przewodniczący KSN JBR kolega Jerzy Dudek po powitaniu delegatów zaproponował aby obradom przewodniczył kolega Krzysztof Weiss, który jednogłośnie wybrany, poprowadził obrady według następującego porządku:
 1. Wybór komisji mandatowej, skrutacyjnej i uchwał i wniosków.
 2. Sprawozdanie z działalności Prezydium KSN JBR w kadencji 1998-2002
 3. Sprawozdanie komisji rewizyjnej
 4. Dyskusja na temat sprawozdań i regulaminem KSN JBR
 5. Sprawozdanie komisji mandatowej
 6. Głosowania:
  • nad udzieleniem absolutorium Przewodniczącemu i Prezydium KSN JBR
  • nad regulaminem
 7. Wybory :
  • przewodniczącego KSN JBR
  • Prezydium KSN JBR
  • delegatów do Rady KSN
W głosowaniach jawnych wybrano komisje: Kolega Jerzy Dudek składając syntetyczne sprawozdanie z działalności Prezydium KSN JBR wskazał główne kierunki aktywności Prezydium w kadencji 1998 - 2002.

Szczególnie ważne w tej kadencji były dwa obszary działań, a mianowicie: Kolega Albin Klementowski uzupełnił sprawozdanie przewodniczącego informacjami organizacyjnymi. Szczegółowe sprawozdanie z działalności Prezydium KSN JBR w załączeniu.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił kolega Bronisław Nizioł. Komisja bardzo wysoko oceniła działalność Prezydium w mijającej kadencji w szczególności za: W dyskusji, w której wzięli udział koledzy A. Klementowski, J. Żelazny, K. Siciński po wysłuchaniu sprawozdań, podkreślano sprawny przepływ informacji miedzy Prezydium KSN i zainteresowanymi komisjami zakładowymi, doskonały kontakt z przewodniczącym KSN JBR i natychmiastową pomoc z jego strony w przypadkach kiedy jest ona potrzebna. Zgłoszono również postulat aby spotkania delegatów odbywały się z większą częstotliwością niż dotychczas, co najmniej raz na rok. Przed przystąpieniem do głosowań i wyborów komisja mandatowa poświadczyła prawomocność zebrania.

W głosowaniach jawnych delegaci: W wyborach tajnych delegaci wybrali: Protokoły komisji skrutacyjnej w załączeniu.

Protokołowała
Monika Lankosz


Skład Prezydium Krajowej Sekcji Nauki Jednostek Badawczo - Rozwojowych
NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" na kadencję 2002 - 2006

 1. Andrzej Andrysiak
  Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej 47-225 Kędzierzyn Koźle, ul Energetyków 9 tel. 077 873483 fax: 077 832660

 2. Ewa Błaszczyk
  Instytut Techniki Cieplnej 93-208 Łódź, ul. Dąbrowskiego 113 tel. 042 643-26-26 fax: 042 643-66-22

 3. Alicja Bortkiewicz
  Instytut Medycyny Pracy 91-438 Łódź, ul. Św. Teresy 8 tel. 042 631-45-90 fax: 042 656-83-31

 4. Olga Brzezińska Gabler
  Instytut Ochrony Roślin 60-318 Poznań, ul. Miczurina 20

 5. Leszek Drobek
  Główny Instytut Górnictwa 40-166 Katowice, Pl. Gwarków 1 Tel. 0-32-259-26-77 fax: 0-32 2596-533 e-mail: scxld@boruta.gig.katowice.pl

 6. Jerzy Dudek
  Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa 31-503 Kraków, ul. Lubicz 25a tel. 012 653-25-12 w. 127, 653-22-43 fax: 012 653-16-65 email: dudek@igng.krakow.pl email: zndudek@cyf-kr.edu.pl

 7. Barbara Jakubowska
  Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 05-870 Błonie Radzików k/Warszawy tel. 022 725-36-11 w 356, 215 fax: 022 725-47-14 email: b.jakubowska@ihar.edu.pl

 8. Andrzej Jastrzębski
  Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa Puławy, Osada Pałacowa 1 email: ajast@iung.pulawy.pl

 9. Albin Klementowski
  Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 00-002 W-wa, ul. Swiętokrzyska 20 tel. 022 826-50-31 w 420 fax: 022 827-19-60 email: ksnjbr@polbox.com

 10. MonikaLankosz
  Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych 30-969 Kraków, ul. Cementowa 1 tel. 012 683-79-15 fax: 012 683-79-01 e-mail: monikalankosz@immb.com.pl

 11. Elżbieta Lipińska Łuczyn
  Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej 47-225 Kędzierzyn Koźle, ul Energetyków 9 tel. 077 873483 fax: 077 832660email: elzbieta@icso.com.pl

 12. Anna Modzelewska -Artz
  Instytut Wzornictwa Przemysłowego 00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 5

 13. Kazimierz A. Siciński
  Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG 40-189 Katowice, ul. Leopolda 31 tel. 032 2007-874...5 fax: 032 20-07-701 (704) email: xicinski@emag.katowice.pl

 14. Jerzy Szkutnicki
  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 061 Warszawa, ul. Podleśna 61 e-mail: jerzy_szkutnicki@imgw.pl

 15. Krzysztof Weiss
  Instytut Tele i Radiotechniczny 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11 e-mail: kweiss@itr.org.pl

 16. Marek Wirowski
  Instytut Badawczy Leśnictwa 00-973 Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3 0-22 822-32-01 wew. 276 fax: 0-22 824-74-81 e-mail: M.Wirowski@ibles.waw.pl

 17. Zdzisław Żółkiewicz
  Instytut Odlewnictwa 30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 73 tel. 012 266-50-22 w. 424 fax. 012 266-08-70 email: kzs@iod.krakow.pl


<< Powrót do JBR


KOMUNIKAT:
KONFERENCJA NAUKA'2002, Warszawa, 16 - 17 maja 2002 r.


Komunikat z konferencji

<< Powrót do JBR


KOMUNIKAT:
Seminarium FEMANET- EUROCADRES, Bruksela, marzec 2002 r.


Seminarium FEMANET- EUROCADRES
Bruksela, marzec 2002 r.

W dniach 18 i 19 marca 2002 r w Brukseli uczestniczyłam w seminarium organizowanym wspólnie przez FEMANET I EUROCADRES i sponsorowanym przez Komisję Europejską Wspólnoty.

FEMANET (THE NETWORK for FEMALE MANAGERS) ma 90 uczestniczek pochodzących z różnych krajów europejskich i sponsoruje niektóre inicjatywy. Jest siecią kobiet, które osiągnęły już w swoim życiu pewien szczebel kariery zawodowej. Są świadome istnienia różnych rodzajów przeszkód na drodze kobiet do karier i są zaangażowane w działania podejmowane w celu wyrównania szans obu płci. Wiedzą, że równe możliwości dla kobiet i mężczyzn to nie to samo co przyznanie im równego prawa, ze kobiety nigdy w historii nie miały łatwego dostępu do karier publicznych i równych możliwości rozwoju. Aby teraz zrównać możliwości obu płci, kobietom należy pomóc w planowaniu i rozwoju ich karier. Pomoc powinna być dostosowana do, zróżnicowanych w zależności od kraju lub regionu, przeszkód w dostępie kobiet do karier zarówno zawodowych jaki i politycznych.

EUROCADRES (COUNCIL of EUROPEAN PROFESSIONAL and MANAGERIAL STAFF), partner socjalny Komisji Europejskiej, mobilizuje organizacje członkowskie do angażowania się w działania, które ośmielą kobiety do sięgania po stanowiska z najwyższego szczebla zarządzania.

Sponsorowane przez Komisję Europejską seminaria, FEMANET-EUROCADRES w zamierzeniach organizatorów mają wspierać krajowe organizacje związkowe poprzez prezentowanie konkretnych inicjatyw i programów wdrożonych już w różnych krajach Wspólnoty oraz wymianę doświadczeń. Powinny być pomocne szczególnie tym organizacjom związkowym, które nie mają jeszcze żadnych doświadczeń w tym zakresie. W seminariach biorą udział członkinie FEMANET, przedstawiciele Komisji Europejskiej, EUROCADRES i centrali związkowych.

EUROCADRES kierował zaproszenia do wszystkich członkowskich organizacji związkowych. Zapraszając do uczestnictwa w seminarium przedstawicieli związków zawodowych z krajów pretendujących do Unii Europejskiej, w tym także KSN JBR NSZZ "Solidarność", apeluje do władz tych związków o podjęcie działań w tym zakresie.

Wystąpienia i dyskusja na marcowym seminarium dotyczyły identyfikacji podstawowych przeszkód w dostępie kobiet do stanowisk z uprawnieniami decyzyjnymi oraz możliwości ich likwidacji, polityki Unii Europejskiej mającej na celu zrównanie statusu obu płci, rozwoju kompetencji, planowania i sterowania karierą, prywatyzacji przedsiębiorstw i jej wpływu na równość szans na przykładzie poczty włoskiej, przyszłości sieci FEMANET, roli związków zawodowych w tym także EUROCADRES i kierunków dialogu socjalnego.

Szczególny akcent położony był na inicjatywy, które pomagają kobietom w sterowaniu ich własnymi karierami poprzez rozwój kompetencji. Zaprezentowano programy funkcjonujące już w Belgii i Danii, a mianowicie:

Ogólne wnioski sformułowane w dyskusji podsumowującej seminarium są następujące:

Na koniec pozwolę sobie na kilka uwag osobistych. W seminarium uczestniczyłam po raz pierwszy. W dodatku pojechałam do Brukseli bez większego przekonania do całej sprawy bo wiedziałam niewiele, a właściwie nic, o sieci FEMANET. Nigdy nie byłam związana z żadnymi organizacjami kobiecymi, choć muszę przyznać, że dostrzegam dyskryminację kobiet w dostępie do stanowisk najwyższych i w wynagradzaniu. Działania na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn postrzegałam bardziej jako działania administracyjne i propagandowe, poprawne politycznie, ale trochę żenujące. Nie byłam zwolenniczką administracyjnych decyzji polegających na przykład na ustalaniu procentowego udziału kobiet w jakichkolwiek gremiach. Zawsze uważałam, że właściwa i jedyna droga do stanowiska to wysokie kwalifikacje i stały rozwój osobowy.

W Brukseli spotkałam kobiety ambitne, które chcą mieć normalne życie rodzinne i robić karierę zawodową. Wiele z nich osiągnęło już sukces, ale wiedzą, że nie jest to łatwe. Trudniejsze dla kobiet niż mężczyzn. Te ambitne kobiety chcą pomóc innym działając na rzecz stworzenia kobietom możliwości rozwoju równych z mężczyznami. Uznały, że działając wspólnie z EUROCADRES i jej związkami członkowskimi mogą być skuteczniejsze. Przyznaję, że mnie przekonały, że należy włączyć się w te działania.

Monika Lankosz


<< Powrót do JBR


SEMINARIUM:
"PRZEMIANY W NAUCE I SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W NIEMCZECH I W POLSCE"


Kraków, 09.04.2002 r

SEMINARIUM:
"Przemiany w Nauce i Szkolnictwie Wyższym w Niemczech i w Polsce"

Komunikat nr 1

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ "Solidarność" zaprasza do uczestnictwa w Seminarium pt.: Przemiany w Nauce i Szkolnictwie Wyższym w Niemczech i w Polsce, które odbędzie się w dniach 17 - 18 maja 2002 roku, w Krakowie
W seminarium uczestniczyć będzie około 50 osób w tym eksperci Niemieckiego Związku Zawodowego GEW (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft) i Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność".
Seminarium rozpocznie się w dniu 17 maja o godz. 1100 (piątek), a zakończy 18 maja o godz. 1600. Jednodobowy koszt pobytu w hotelu wynosi 80 zł. Dla osób, które przyjadą w piątek bezpośrednio na seminarium koszt pobytu wyniesie około 150 zł (w tym 2 obiady i uroczysta kolacja).
Program seminarium:
 1. Szkolnictwo wyższe w Niemczech - sytuacja, dalsze kierunki zmian i rozwoju.
 2. Szkolnictwo wyższe w Polsce - sytuacja, dalsze kierunki zmian i rozwoju.
 3. Od Bolonii do Berlina. Ocena jakości kształcenia i akredytacja.
 4. Globalizacja a szkolnictwo wyższe.
 5. Rozszerzenie Unii europejskiej i członkostwo Polski - reperkusje dla szkolnictwa wyższego i badań.
 6. Bariery uczestnictwa Polski w międzynarodowych programach badawczych.
Organizatorzy oczekują na zgłoszenia uczestników w terminie do 25 kwietnia 2002 roku. W zgłoszeniu prosimy dodatkowo podać numer telefonu, faxu i email.
Osoby zakwalifikowane do udziału w seminarium zostaną o tym niezwłocznie powiadomione; ponadto otrzymają informacje szczegółowe dotyczące miejsca seminarium, dojazdu, programu oraz konta, na które należy dokonać wpłaty na pokrycie kosztów pobytu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Seminarium proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres:

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność"
Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
ul. Lubicz 25a, 31-503 Kraków
Tel: (0-12) 653-25-12 wew. 173, 127 fax: (0-12) 653-16-65
Maria Skorecka email: skorecka@igng.krakow.pl
Jerzy Dudek email: dudek@igng.krakow.pl


Ponieważ ilość miejsc jest ograniczona o uczestnictwie w seminarium może decydować kolejność zgłoszeń.


PROGRAM SEMINARIUM

2002.05.17 Piątek

8.30 - 10.30 Rejestracja uczestników

Sesja przedpołudniowa

11.00 - 11.15 Otwarcie seminarium i prezentacja uczestników
11.15 - 12.00 Szkolnictwo wyższe w Niemczech - sytuacja, dalsze kierunki zmian i rozwoju.
12.00 - 12.15 Przerwa na kawę
12.15 - 13.00 Szkolnictwo wyższe w Polsce - sytuacja, dalsze kierunki zmian i rozwoju.
13.00 - 14.00 Dyskusja
14.00 - 15.00 Obiad

Sesja popołudniowa

15.00 - 15.45 Od Bolonii do Berlina. Ocena jakości kształcenia i akredytacja.
15.45 - 17.00 Dyskusja
19.00 - 21.00 Uroczysta kolacja
2002.05.18 Sobota

Sesja przedpołudniowa

10.00 - 10.45 Globalizacja a szkolnictwo wyższe.
10.45 - 11.30 Rozszerzenie Unii europejskiej i członkostwo Polski - reperkusje dla szkolnictwa wyższego i badań.
11.30 - 12.00 Przerwa na kawę

Sesja popołudniowa

12.00 - 12.30 Bariery uczestnictwa Polski w międzynarodowych programach badawczych.
12.30 - 14.00 Dyskusja
14.00 - 15.00 Obiad
15.00 - 16.00 Podsumowanie i zamknięcie seminarium


Program seminarium

<< Powrót do JBR


BARIERY UCZESTNICTWA POLSKI W MIĘDZYNARODOWYCH PROGRAMACH BADAWCZYCH


Prezentacja referatu wygłoszonego na seminarium
<< Powrót do JBR


KOMUNIKAT Z XI FORUM JEDNOSTEK BADAWCZO-ROZWOJOWYCH, SEROCK., 9-10 MAJA 2002 R.


W dniach 9 - 10 maja 2002 roku odbyło się w Serocku spotkanie przedstawicieli Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych. Obrady IX Forum otworzył Przewodniczący Rady Głównej JBR prof. Zbigniew Śmieszek. Po powitaniu zaproszonych gości Przewodniczący RG przedstawił sprawozdanie z działalności Rady za okres od czerwca 2001 do kwietnia 2002 roku. W swoim wystąpieniu przestawił główne kierunki działań Rady, których podstawą były wytyczne X Forum JBR. Najważniejszym dokumentem w minionym okresie było Memorandum Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych w sprawie stanu i rozwoju badań naukowych w Polsce, dotyczące polityki naukowo-technicznej państwa skierowane do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki, Ministrów Resortowych i Marszałków Sejmu i Senatu. Komisja Rady Głównej ds. Przekształceń i Rozwoju JBR, Inicjatyw i Analiz legislacyjnych podejmowała wiele działań mających na celu wyłączenie jbr z ustawy o finansach publicznych oraz analizowała wiele aktów prawnych ważnych dla działalności jbr. Rada podejmowała również działania na rzecz innowacyjności gospodarki poprzez prezentowanie opinii i stanowisk dotyczących rozwiązań ekonomiczno-finansowych wspierających powiązania nauki z gospodarką wobec Komitetu Badań Naukowych oraz Resortów nadzorujących jbr-y. W sprawie podziału środków na naukę i kryteriów systemu oceny jednostek naukowych RG negatywnie ocenia dramatycznie niskie finansowanie projektów celowych oraz krytycznie odnosi się do systemu kategoryzacji. RG JBR opracowała propozycję powołania pięciu rad regionalnych podkreślając, że regionalizm jest podstawą działania w krajach Unii Europejskiej. W wyniku tych działań powołano już Śląską Radę Jednostek Badawczo-Rozwojowych. Rada przywiązuje dużą wagę do udziału jbr w programach badawczych Unii Europejskiej, traktując uczestnictwo jako jeden ze sposobów poza budżetowego finansowania badań. Szczególną uwagę zwrócono na potrzebę udziału jbr w 6 Programie Unii Europejskiej oraz w konkursie na Centra Doskonałości. Komisja Informacji i Promocji RG ma za zadanie zbieranie materiałów informacyjnych dotyczących działalności jbr, angażowanie profesjonalnych dziennikarzy do współpracy z mediami. Rada podjęła się opracowania i wydania publikacji zawierającej informacje o wybranych szczególnie ważnych osiągnięciach naukowych i badawczo-rozwojowych uzyskanych w latach 2000 - 2001. Na inicjatywę Rady odpowiedziało 135 jednostek. Wydawnictwo będzie rozpowszechniane podczas konferencji "Innowacyjność polskiej gospodarki i MŚP na tle osiągnięć jbr", która odbędzie się w jesieni b.r.

Następnie głos zabrał Minister Marek Bartosik - Sekretarz Stanu w Komitecie Badań Naukowych poruszając dwa zasadnicze problemy: propozycję zmian w Komitecie Badań Naukowych oraz zmiany w zasadach finansowania projektów badawczych.

Proponowane zmiany

1. Naczelnym organem administracji rządowej do spraw nauki będzie minister nauki. Będzie podejmować wszystkie decyzje finansowe na podstawie wniosków przygotowanych przez ministerstwo, przedstawianych do zaopiniowania przez Radę Nauki Polskiej. Kryteria i tryb przygotowania decyzji finansowych określi rozporządzenie ministra nauki.

2. Utworzy się Ministerstwo Nauki, a przy ministrze nauki utworzy się Radę Nauki Polskiej - ciało doradcze ministra, wybieralne co 4 lata. Dotychczasowi członkowie zespołów KBN staną sięn członkami Rady Nauki Polskiej do końca swej kadencji.

3. Wprowadzone zostaną nowe zasady oceny projektów badawczych. Recenzenci krajowi i ewentualnie zagraniczni będą wybierani z baz danych losowo. Umożliwi to nadanie większej niż dotychczas rangi recenzjom, co w konsekwencji umożliwi rezygnację z opiniowania wniosków przez sekcje specjalistyczne. Tworzenie list rankingowych na podstawie ocen recenzentów przejmie ministerstwo. Radzie Nauki Polskiej zostaną nadane uprawnienia do opiniowania dla Ministerstwa Nauki proporcji podziału środków pomiędzy dyscypliny, rodzaje projektów, listy rankingowe oraz do rozpatrywania przypadków wątpliwych i odwołań

4. Większą wagę będzie się przywiązywać do rozwoju młodej kadry naukowej. W tym celu zostanie utworzona w ministerstwie stosowna komórka organizacyjna.

Zasady finansowania projektów

Projekty badawcze

1. Recenzentów projektów badawczych wyznacza się za pomocą procedury losowej, na podstawie baz danych obejmujących dotychczasowych członków sekcji specjalistycznych i recenzentów, z wykorzystaniem baz danych recenzentów zagranicznych.

2. Każdy z wniosków jest opiniowany przez co najmniej trzech recenzentów. Oceny poszczególnych recenzentów są obiektywizowane poprzez odniesienie ich do średniej ze wszystkich wcześniejszych opinii opracowanych przez danego recenzenta. Suma takich trzech wyników względnych jest podstawą do umieszczenia projektu na liście rankingowej.

3. Urząd przygotowuje listy rankingowe projektów na podstawie ocen recenzentów. W przypadkach szczególnych (duże projekty, zróżnicowane recenzje, priorytety, odwołania) - sprawy będą kierowane do właściwej rady dziedzinowej w celu zaopiniowania w systemie panelowym (wyznaczeni przez przewodniczącego rady członkowie rady + recenzenci = wnioskodawcy). Uzyskana w ten sposób ocena punktowa projektu sytuuje projekt w odpowiednim miejscu listy rankingowej.

4. Minister Nauk, po zasięgnięciu opinii RNP, określa proporcje podziału środków przeznaczonych dla poszczególnych dyscyplin naukowych na projekty. Ustalenie listy projektów z określonej dyscypliny zakwalifikowanych do finansowania następuje na podstawie tych proporcji. Opiniowanie list rankingowych przez właściwe rady dziedzinowe oznacza ich opiniowanie przez trzech członków tej rady wyznaczonych przez jej przewodniczącego.

Projekty celowe

1. Zasady z punktu pierwszego dotyczące projektów badawczych mogą być stosowane do projektów celowych

2. W razie uzasadnionej potrzeby recenzentów projektów wyznacza właściwy dla danej dziedziny członek Rady Badań na rzecz Gospodarki.

3. Minister Nauki powołuje odrębne zespoły ekspertów do oceny projektów celowych o znacznych nakładach, pracujące w systemie panelowym (wyznaczeni członkowie Rady Badań na rzecz Gospodarki + recenzenci + wnioskodawcy).

4. Projekty celowe wysyła się do recenzentów zagranicznych za zgodą wykonawcy.

Kadencja Rady Nauki Polskiej będzie zgodna z kadencją Parlamentu. Rad będzie pełnić funkcję opiniodawcze dotyczące m.in. rozwiązań ekonomicznych dotyczących popytu na wyniki badań naukowych, a ponadto opracowywać politykę naukową, program narodowej strategii innowacyjnej. Ponadto minister Marek Bartosik stwierdził, że uczestnictwo w programach UE jest dobrym ćwiczeniem w zdobywaniu środków finansowych ze świata. Powinno się przydać już za 1,5 roku do korzystania ze środków pomocowych pochodzących z europejskich funduszy rozwoju regionalnego. Mają to być duże pieniądze - na lata 2004 - 2006 możemy otrzymać nawet ponad 13 mld euro na programy rozwoju regionalnego i od lokalnych środowisk naukowych będzie zależeć, czy będą umiały te środki wykorzystać.

Ponadto w Forum uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki - Podsekretarz Stanu Marek Kosowski oraz Dyrektor Departamentu w Ministerstwie Rolnictwa - Eugeniusz Chyłek.

Notatkę opracował uczestniczący w XI Forum JBR
Jerzy Dudek V-ce Przewodniczący KSN NSZZ "Solidarność" ds. JBRKomunikat
<< Powrót do JBR


WEZWANIE POLSKIEGO LOBBY PRZEMYSŁOWEGO ORAZ ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH DO PILNEGO PODJĘCIA DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRZYMANIA UPADKU PRZEMYSŁU POLSKIEGO ORAZ STWORZENIA WARUNKÓW DO ROZWOJU PRZEMYSŁU KRAJOWEGO.


Warszawa 2 lutego 2002 r.Wezwanie
Polskiego Lobby Przemysłowego oraz Związków Zawodowych do pilnego podjęcia działań na rzecz zatrzymania upadku przemysłu polskiego oraz stworzenia warunków do rozwoju przemysłu krajowego.

Niżej podpisani przedstawiciele Polskiego Lobby Przemysłowego oraz Związków Zawodowych kierują niniejsze wezwanie z prośbą o przyjęcie odpowiednich działań do Prezydenta RP oraz do Sejmu, Senatu i Rządu RP.

Przedstawione dalej stwierdzenia i wnioski oparte zostały o rozpatrzone w dniu 2 lutego 2002 r. opracowanie programowe wcześniej przekazane najwyższym władzom państwowym. Obejmują one:

Niżej podpisani akceptują treści w/w opracowań oraz zawarte w nich wnioski; wnoszą równocześnie o należyte ich uwzględnienie jako elementu programu ożywienia gospodarki narodowej - będącego obecnie przedmiotem prac Rządu RP.

Podjęcie oraz skierowanie do najwyższych władz państwowych niniejszego "wezwania" wywołane zostało katastrofalnie złą kondycją przemysłu polskiego, niedocenianiem znaczenia dla rozwoju gospodarczego tego działu gospodarki narodowej przez kolejne rządy RP i równocześnie możliwościami jaki tworzy obecnie podjęcie przez Rząd prac nad rozwojem gospodarki narodowej.

Podkreślamy z całym naciskiem, że jak wynika z opracowań międzynarodowych przemysł przetwórczy obecnie i w najbliższej przyszłości pełni oraz pełnić będzie w rozwiniętych krajach świata wiodące funkcje w ich rozwoju - jako podstawowy dział ich gospodarki narodowej:
Przemysł wywiera też decydujący wpływ na równoważenie potrzeb rynku pracy i to w zakresie wysokokwalifikowanych zasobów pracy. W przemyśle zatrudnionych było w 2001 r. 2,9 mln pracowników; szacuje się, że w sferze usług (zależnej od podziału dochodu narodowego wypracowanego w przemyśle oraz powiązanej funkcjonalnie z produkcją przemysłową) pracowało w tym czasie również co najmniej 3 mln pracowników. Wynika stąd, że uwzględniając rodziny - od rozwoju przemysłu zależą łącznie warunki bytu około 12-15 milionów Polaków. Rzeczywistość ta nie jest dostrzegana w polityce gospodarczej rządu, bądź też jest w niej lekceważona. Świadczy o tym katastrofalny stan do jakiego doprowadzony został przemysł polski polityką gospodarczą państwa w okresie transformacji gospodarki narodowej z planowej na rynkową. Zdolność przedsiębiorstw przemysłowych do samofinansowania rozwoju jest bowiem nikła, ich potencjał technologiczny jest w większości zużyty i przestarzały; struktury organizacyjne zdezintegrowane, zaplecze badawczo-rozwojowe w zaniku, a produkcja przemysłu przetwórczego nabrała w dużym zakresie charakteru "wyspowego" (opartego o import dokumentacji oraz komponentów wyrobów finalnych).

W konsekwencji wyroby przemysłu polskiego cechuje w większości niska konkurencyjność. Wysoki jest z tej przyczyny permanentny już deficyt w obrotach towarowych Polski z zagranicą oraz równie wysoka penetracja importu na rynku krajowym. Deficyt w handlu zagranicznym Polski obejmuje niemal wszystkie grupy towarowe; zarówno "głębokiego przetwórstwa" i "wysokiej techniki", jak i grupy towarowe wyrobów surowcowych oraz nisko przetworzonych szerokiego użytku.

Około 60% i więcej obecnego wolumenu importu towarowego to import kooperacyjny komponentów potrzebnych w wyrobach finalnych. Komponenty te w znacznym zakresie powinny być wytwarzane w kraju, tworząc miejsca pracy oraz powiększając dochód narodowy. Deficyt w obrotach towarowych Polski z zagranicą osiągnął w ostatnich latach pułap 15-18mld USD rocznie; obniżenie tego deficytu w br. wynika nie ze wzrostu konkurencyjności krajowego przemysłu, lecz z kryzysu ograniczającego popyt.

Obecna zapaść w przemyśle wywołana została dogmatyczną polityką gospodarczą kolejnych rządów w okresie transformowania gospodarki, pozbawioną pragmatyzmu oraz wyróżniającą się szczególną restrykcyjnością systemu finansowo-podatkowego państwa wobec przedsiębiorstw państwowych. Przyczyniło się do tej zapaści otworzenie w latach 90-tych rynku polskiego dla swobodnego importu, godzącego w egzystencję polskich przedsiębiorstw przemysłowych niezdolnych w tym czasie do konkurowania na wolnym rynku. W okresie tym podjęta została ponadto prywatyzacja przemysłu oparta nie o przesłanki ekonomiczne lecz ideologiczne. W rezultacie w pierwszej kolejności sprzedawane były przedsiębiorstwa najlepsze i rentowne i to często po zaniżonych cenach. W procesie ich prywatyzacji zrywane były utrzymywane przez nie powiązania kooperacyjne, co pociągnęło za sobą upadek wielu kooperujących z nimi przedsiębiorstw.

Jednym z głównych źródeł zapaści produkcyjnej i finansowej polskiego przemysłu i całej gospodarki jest systematycznie i głęboko obniżająca się relacja cen transakcyjnych w eksporcie i imporcie w stosunku do cen krajowych, inwestycyjnych, zaopatrzeniowych i konsumpcyjnych. To głównie spowodowało nieefektywność polskiego eksportu i zalanie rynku krajowego importem, bankructwo przedsiębiorstw krajowych i ich tani wykup przez kapitał zagraniczny. Odwrócić tę zgubną tendencję niszczenia polskiej gospodarki można i należy przez powtórne oszacowanie kursu walut zagranicznych (podwyższenie) w stosunku do złotówki, co umocni siły konkurencyjne gospodarki we wszystkich dziedzinach i umożliwi radykalne zmniejszenie bezrobocia, przy odpowiedniej ochronie słabych grup ludności. Nabywcą prywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych i to często wiodących w branży, stał się w większości kapitał zagraniczny. Wystąpił więc proces przejęcia własności krajowej przez zagraniczną, a nie proces wzrostu potencjału przemysłu krajowego powiązany z jego modernizacją.

W konsekwencji tych działań krajowa produkcja przemysłu uległa degeneracji, a w szeregu branżach zmalała. Proces prywatyzacji oraz napływ kapitału zagranicznego nie stał się czynnikiem rozwoju oraz wzrostu konkurencyjności przemysłu krajowego lecz przyczyną jego zapaści oraz utraty dominującej pozycji w przemyśle krajowym własności kapitału polskiego. Kapitał zagraniczny dysponuje obecnie blisko 50% kapitału podstawowego w krajowym przemyśle przetwórczym, a prywatyzacja powiększająca ten udział trwa nadal. Środki finansowe, uzyskiwane z prywatyzacji w okresie transformacji, były i są nadal przeznaczane na uzupełnianie bieżących dochodów budżetu państwa; nie wspomagają więc restrukturyzacji przemysłu polskiego.

Opisane procesy przemian w przemyśle przetwórczym ograniczyły funkcje przemysłu jako motorycznej siły rozwoju gospodarki polskiej oraz motorycznej siły w tworzeniu dochodu narodowego. Równocześnie upadający przemysł stał się czynnikiem wywołującym i pogłębiającym kryzys społeczno-gospodarczy jaki ma miejsce w Polsce.

Rzeczywistości tej dotychczas nie dostrzegały, bądź nie chciały dostrzegać - ani władze państwowe ani partie polityczne. Żadne z tych ośrodków władzy, czy kształtowania opinii publicznej, nie wskazywały i nie wskazują nadal na zależność istniejącą pomiędzy wzrostem gospodarczym, a wzrostem potencjału oraz konkurencyjności przemysłu. Dotychczas nie została przedstawiona opinii publicznej koncepcja działań rządu, mająca na celu usunięcie zagrożeń dla rozwoju przemysłu krajowego oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju tego działu gospodarki narodowej.

Przemysł w Polsce stanął więc wobec wyzwań, które trzeba traktować nie tylko i nie tyle jako wyzwania dotyczące jedynie przemysłu - lecz jako wyzwania, które dotyczą i które musi podjąć gospodarka narodowa Polski.

Przy stanie zapaści w jakiej znajduje się przemysł i równocześnie wobec "wyspowości" przemysłu zagranicznego w Polsce - wyzwaniom tym nie jest w stanie sprostać przemysł krajowy pozostawiony jedynie oddziaływaniom mechanizmów rynku. Mechanizmy te wymagają również zdecydowanego wsparcia interwencyjną polityką gospodarczą państwa. Dlatego postuluje się podjęcie takiej polityki przez Rząd RP oraz objęcia nią następujących kierunków działań:
 1. Umocnienia zdolności przedsiębiorstw przemysłowych do samofinansowania rozwoju i konkurowania; ujmując zwięźle - działania te powinny upodobnić system finansowo-podatkowy obowiązujący w Polsce do systemu finansowo-podatkowego z jakiego korzystają przedsiębiorstwa krajów Unii Europejskiej;
 2. Formowania typowych dla gospodarki rynkowej struktur organizacyjnych pośredniego zarządzania tam gdzie jest to potrzebne oraz wspierania przemysłu, umacniających zdolność przemysłu polskiego do konkurowania i współpracy z przemysłami krajów Unii Europejskiej;
 3. Wspierania inwestycji na rzecz modernizacji, a także rozbudowy potencjału przemysłu krajowego (szczególnie należy wspierać inwestycje rozszerzające udział kapitału polskiego w przemyśle krajowym);
 4. Wspierania produkcji pracochłonnej, eliminującej bezrobocie, szczególnie podejmowanej przez małe i średnie przedsiębiorstwa przemysłowe.
 5. Działania na rzecz przyjęcia polityki transportowej państwa ukierunkowanej na utrzymanie narodowego charakteru kolei polskiej, a tym samym pilnej rewizji koncepcji restrukturyzacji PKP zawartej w ustawie o "Komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji PKP" na rzecz przekształcenia PKP w przedsiębiorstwo użyteczności publicznej.
Równocześnie z pakietem działań na rzecz przemysłu należy przedsięwziąć integralne z nimi działania na rzecz właściwego usytuowania badań naukowych i szkolnictwa wyższego w Polsce w oparciu o następujące tezy:
 1. Niedofinansowanie nauki i edukacji wyższej (np. spadek nakładów na naukę wyniesie w roku bieżącym 24 % w stosunku do roku 2001, przy czym należą one do jednych z najniższych w Europie) jest hamulcem rozwoju gospodarczego naszego kraju. Właściwe finansowanie badań przy ustaleniu odpowiednich priorytetów powinno się przełożyć na:
  • wzrost produkcji towarów i usług, w tym o korzystnym dla Polski wysokim stopniu ich przetworzenia,
  • wzrost ilości przedsiębiorstw, w tym w kategorii małych, prężnych jednostek, zdolnych do absorbcji nadmiaru siły roboczej i zatrzymania exodusu najwartościowszych jednostek do Europy Zachodniej czy Ameryki,
  • wzrost ilości nowych miejsc pracy,
  • opanowywanie i tworzenie nowych rynków.
 2. Należy przeciwstawić się niszczeniu krajowego zaplecza naukowego gospodarki, jakim jeszcze jest sektor jednostek badawczo-rozwojowych, usytuowany w większości w resorcie gospodarki. Jednostki te poprzez właściwe finansowanie z budżetu i ze źródeł pozabudżetowych (z szeroko pojętej gospodarki) powinny realizować badania przekładające się w dużej mierze na wzrost produkcji i wzrost ilości nowych miejsc pracy.
 3. Wielkiej wagi nabiera tworzenie wydajnych mechanizmów finansowania badań bezpośrednio przez gospodarkę. Właściwe mechanizmy oparte na pewnych ulgach podatkowych, dostępności do tańszych kredytów i innych preferencjach ekonomicznych powinny w ostatecznym rezultacie dawać gospodarce nowe wyroby, technologie i rynki, oraz być dźwignią autentycznego rozwoju. Zmniejszenie dystansu między przedsiębiorcą i wykonawcą badań naukowych, co osiągnie się poprzez bezpośrednie finansowanie badań, powinno prowadzić do uzyskiwania wyników oczekiwanych i łatwo przyswajalnych przez gospodarkę.
Uzasadnienie, rozwinięcie i uściślenie tak zestawionych kierunków postulowanych działań polityki gospodarczej państwa na rzecz rozwoju przemysłu, przedstawia się w skierowanym do najwyższych władz państwowych "Zarysie Programu na Rzecz Rozwoju Przemysłu RP".

Działaniom postulowanym w "Zarysie Programu" musi towarzyszyć wzmożona kontrola prawidłowości gospodarki finansowej przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce. Powinna ona przeciwdziałać wszelkim manipulacjom w poziomie cen transakcyjnych i kosztów prowadzącym do transferu zagranicę nie opodatkowanych zysków.

Konieczne jest też uruchomienie systemu stałych konsultacji rządu z centralami zagranicznych korporacji, koncernów oraz dyrekcjami większych przedsiębiorstw zagranicznych działających w Polsce. Bowiem jak wspomniano, zagraniczne podmioty przejęły już blisko 50% potencjału przemysłu krajowego i tym samym stały się decydującą siłą określającą kierunki i skalę rozwoju przemysłu krajowego. Władze państwowe powinny więc przyjąć zasadę podpisywania z wiodącymi zagranicznymi podmiotami przemysłu listów intencyjnych ujmujących ich zamierzenia rozwojowe, a także ewentualny udział w tych zamierzeniach instrumentów polityki gospodarczej państwa. Listy intencyjne tego typu powinny być okresowo weryfikowane oraz przedstawiane opinii publicznej. Tą drogą mogłoby następować integrowanie działalności zagranicznych podmiotów przemysłu z kierunkami i zadaniami rozwoju przemysłu ustalonymi w państwowej strategii rozwoju przemysłu. Wdrażanie postulowanych przez niżej podpisanych kierunków działań na rzecz rozwoju przemysłu wymaga zasadniczej reorientacji z biernej obecnie, na aktywną politykę gospodarczą państwa w Polsce. Ta zmiana polityki gospodarczej jest koniecznością, o ile Rząd posiada wolę przeciwdziałania obecnej degradacji przemysłu w Polsce i w konsekwencji - eliminowania istniejącego kryzysu społeczno-gospodarczego. Zmiana taka konieczna jest również i dlatego, że integracja Polski z Unią Europejską w warunkach upadku przemysłu polskiego byłaby dla Polski szkodliwa.

Podpisani zwracają się również do posłów i senatorów w RP, reprezentujących w Parlamencie Zawiązki Zawodowe, o podjęcie w obradach Sejmu i Senatu inicjatyw, mających na celu ujęcie w opracowanym obecnie przez Rząd programie na rzecz ożywienia gospodarki, pakietu przedsięwzięć polityki gospodarczej, mających na celu zatrzymanie upadku i modernizację oraz potrzebny wzrost potencjału przemysłu krajowego.


<< Powrót do JBR


SPOTKANIE Z KIEROWNICTWEM KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH


PROTOKÓŁ ze spotkania Kierownictwa KBN z Kierownictwem KSN NSZZ "Solidarność" i KS NSZZ "Solidarność" PAN


<< Powrót do JBR