Regulamin Klubu SIP

REGULAMIN
Klubu Społecznego Inspektora Pracy 
przy Regionie Podlaskim NSZZ ,,Solidarność"
 
Wypełniając statutowe uprawnienia, w trosce o zwiększenie ochrony człowieka w środowisku pracy oraz wzmocnienie społecznego nadzoru nad warunkami pracy, Zarząd Regionu powołuje do działania Klub Społecznego Inspektora Pracy i sprawuje nad nim nadzór.
 
§1
Celem Klubu SIP jest pomoc Komisjom Zakładowym w zakresie: prawnej ochrony pracy, zwiększenia skuteczności współdziałania z Państwową Inspekcją Pracy oraz w organizacji, wyborach i kierowaniu SIP w ich miejscu pracy.
 
§2
Zadaniem Klubu SIP jest pogłębianie i aktualizacja wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy, a także przepisów prawa pracy, ustawy o Społecznej Inspekcji Pracy i ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.
 
§3
Cele Klubu SIP będą. realizowane poprzez:
 
1. Cykl wykładów przygotowujących i dokształcających SIP do pełnienia aktywnej roli w ramach swoich kompetencji, także w komisjach BHP u pracodawców;
2. Inicjowanie i współudział w akcjach i konkursach o tematyce ochrony pracy, w szczególności bhp;
3. Przepływ informacji pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy, NSZZ ,,Solidarność" a społecznymi inspektorami pracy;
4. Organizacje szkoleń dla nowo wybranych SIP;
 
§4
Członkami Klubu mogą ,zostać osoby pełniące funkcje SIP po akceptacji przez Komisje Zakładową NSZZ ,,Solidarność" oraz Regionalni Koordynatorzy Branżowi ds. BHP upoważnieni przez swoje Sekcje Branżowe.
 
§5
1. Członkowie Klubu wybierają spośród siebie Rade Klubu w liczbie 3-5 osób;
2. W skład Rady wchodzą. Koordynatorzy Branżowi wyznaczeni przez zarejestrowane w Zarządzie Regionu Sekcje Regionalne;
3. Zadaniem Rady jest ustalenie propozycji programu i harmonogramu działania Klubu;
4. Organizacją prac Klubu i przygotowaniem szkoleń kieruje Regionalny Koordynator ds. BHP powołany przez Zarząd Regionu;
 
§6
Zmiany do Regulaminu podlegają. akceptacji Prezydium Zarządu Regionu Podlaskiego. 

 

 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »