Promocja i wspieranie działań na rzecz wzrostu zatrudnienia wsród młodzieży - projekt pilotażowy NSZZ

Termin realizacji: 01.12.2004 - 15.09.2005 

 

Pilotażowy projekt indywidualnej pomocy absSolwentom szkół średnich i wyższych w znalezieniu pracy, zrealizowany w partnerstwie z Komisją Krajową NSZZ "Solidarność", współfinansowany z programu Phare 2002 Unii Europejskiej.

Celem projektu była pomoc bezrobotnej młodzieży w aktywizowaniu się na rynku pracy, poprzez zwiększenie jej zdolności do samodzielnego poszukiwania pracy, nabycie kwalifikacji i praktyki zawodowej, a w efekcie uzyskanie zatrudnienia bądź podjęcie działań związanych z samozatrudnieniem.

Do projektu zakwalifikowano 80 absolwentów szkół średnich i wyższych z województwa podlaskiego, którzy mogli skorzystać z następujących form wsparcia: szkolenia, poradnictwo zawodowe, staże zawodowe, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, pośrednictwo pracy. Wszystkim beneficjentom zaproponowana zastała indywidualna ścieżka postępowania z zastosowaniem "Indywidualnego Planu Działania".

Dzięki uczestnictwu w projekcie, bezpośrednio po jego zakończeniu 40 osób podjęło zatrudnienie.

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »