Aktualności

Kasy zapomogowo-pożyczkowe

Przepisy ustawy o związkach zawodowych przewidują możliwość tworzenia u pracodawców kas zapomogowo-pożyczkowych, których członkami mogą być osoby wykonujące pracę zarobkową, emeryci i renciści bez względu na przynależność związkową. Ustawa stanowi również, że nadzór społeczny nad tymi kasami sprawują związki zawodowe. W dniu 10 września 2021 roku została opublikowana ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 roku o kasach zapomogowo-pożyczkowych. Nowa ustawa przewiduje m.in., iż kasę zapomogowo-pożyczkową będą mogły utworzyć osoby wykonującą pracę zarobkową, a więc zarówno pracownicy w rozumieniu Kodeksu pracy, ale również osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Zgodnie z ustawą, celem działania kas zapomogowo-pożyczkowych będzie udzielanie jej członkom pomocy materialnej w formie nieoprocentowanych pożyczek, a w miarę posiadanych środków także zapomóg.

Ustawa przewiduje, iż pracodawca będzie zobowiązany do świadczenia pomocy w ramach kas zapomogowo-pożyczkowych, w szczególności poprzez:
- udostępnianie pomieszczeń biurowych,
- udostępnianie odpowiednio zabezpieczonego miejsca na przechowywanie gotówki,
- transport gotówki do banku i z banku, jeśli pracodawca prowadzi obrót gotówkowy,
- udzielanie informacji umożliwiających dokonanie weryfikacji, czy określona osoba spełnia warunki, np. by móc być poręczycielem w myśl ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych,
- prowadzenie rachunkowości, obsługi kasowej i prawnej,
- dokonywanie na rzecz kasy zapomogowo-pożyczkowej potrąceń wpisowego, miesięcznych wkładów członkowskich i rat pożyczek na listach płac, listach wypłat i zasiłków, a w przypadku braku możliwości dokonania takiego potrącenia - informuje o tym zarząd,
- niezwłoczne odprowadzanie wpłat wpisowego, miesięcznych wkładów członkowskich i rat pożyczek na rachunek płatniczy kasy zapomogowo-pożyczkowej,
- przekazywanie przez zarząd członkom kasy zapomogowo-pożyczkowej informacji o stanie ich wkładów członkowskich i zadłużenia.
Wraz z nowelizacją ustawy, wprowadzono obowiązek rejestracji KZP w urzędach statystycznych. Ustawa przewiduje przekształcenie z mocy prawa obecnie funkcjonujących pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych w kasy zapomogowo-pożyczkowe. Dodatkowo ustawa przewiduje, iż obecnie funkcjonujące kasy zapomogowo-pożyczkowe będą miały 18 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów  na dostosowanie statutów do zmian jakie są wprowadzane, czyli w terminie do dnia 11 kwietnia 2023 roku.
Prawnicy z biura prawnego Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” w Białymstoku  będą mogli pomóc w dostosowaniu statutów KZP do nowych przepisów, jeżeli będzie taka potrzeba - zapraszamy!
mm
 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »