Aktualności

Stanowisko KZ ARMiR

Stanowisko Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” Pracowników ARiMR 

Nr 1/09/2021 z dnia 27 września 2021 
w sprawie projektowanego specjalnego dodatku motywacyjnego.
 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021, który wpłynął do Sejmu w dniu 22 września 2021 r. (druk nr 1586 dodaje art 45a, który przyznaje pracownikom sfery budżetowej specjalne dodatki motywacyjne z utworzonego na ten cel w jednostkach dodatkowego funduszu motywacyjnego w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń. Specjalne dodatki motywacyjne, o których mowa w ust. 1, mają charakter uznaniowy i są przyznawane w szczególności za duże zaangażowanie w pracę, efektywną realizację zadań oraz wysoką jakość wykonywanej pracy. 
Niestety projektowana zmiana nie obejmuje pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, którzy przez cały okres pandemii wykazali się szczególnie dużym zaangażowaniem w pracę. Także w najgorszym czasie pandemii, kiedy inne instytucje były zamknięte Agencja przyjmowała beneficjentów. Również zadania były realizowane efektywnie i terminowo w poczuciu odpowiedzialności za Polską Wieś. 
Pracownicy Agencji realizowali w tym czasie także dodatkowe zadania związane z COVID-19, które były zauważone i docenione przez rolników, takie jak:
 
  1. Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19 w zakresie bydła, owiec, kóz, świń, kur, gęsi, indyków, szklarni i tuneli foliowych. 
  2. Pomoc producentom świń, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemia COVID-19
  3. Pomoc na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.
  4. Pomoc posiadaczowi chryzantem w pełnej fazie dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19. 
  5. Pomoc finansowa dla pszczelarzy, będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.";
  6. zakładanie i potwierdzanie profili zaufanych;
  7. #SzczepimySięzKGW. 
  8. Pomoc techniczna przy wypełnianiu wniosków w szczycie trzeciej fali. 
     
Jednocześnie należy wskazać, że wszystkie nowe działania są realizowane w biurach powiatowych, w których wynagrodzenia są najniższe. W większości zbliżone do minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zwracamy również uwagę na jeszcze jeden bardzo ważny aspekt, mianowicie przekazanie do biur powiatowych działań premiowych i inwestycyjnych (dz. 6.1, 6.2, 6.3 z kilku kampanii 2020, 2021 oraz wnioski o drugą ratę płatności i zakończenie całości programu z 2017, 2018, 2019 itd.), bez żadnych dodatkowych etatów. 
Wszystkie wymienione aspekty powodują coraz większe obciążenie pracą pracowników ARiMR bez żadnego wzrostu wynagrodzenia. 
W związku z powyższym NSZZ “Solidarność” Pracowników ARiMR zwraca się do parlamentarzystów o dokonanie zmian podczas procedowania ww. ustawy w taki sposób aby utworzenie dodatkowego funduszu motywacyjnego w wysokości 6 % objęło również Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jednocześnie wnosimy o zmianę ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 (druk nr 1585), w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
 
 
 
 
 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »