Aktualności

Najaktywniejszy SIP - konkurs

Państwowa Inspekcja Pracy organizuje w  2020 roku ogólnopolski konkurs ,,Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy’’, a jego celem jest promowanie działalności społecznych inspektorów pracy, którzy w ramach pełnionych zadań aktywnie wpływają na zapewnienie przez zakłady poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony uprawnień pracowniczych.

Uczestnikami Konkursu mogą być zakładowi, oddziałowi (wydziałowi) i grupowi społeczni inspektorzy pracy. 

Pierwszym etapem konkursu jest etap wojewódzki organizowany na terenie województwa podlaskiego przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku. 

Zgodnie z Regulaminem konkursu, społecznych inspektorów pracy zgłaszają organizacje związkowe. Ze względu na ograniczenia wynikające z trwającej epidemii Główny Inspektor Pracy podjął decyzję o wydłużeniu terminu zgłaszania wniosków na etapie wojewódzkim  - do 30 czerwca 2020 r. , a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 17 lipca 2020 r. 
 
Organizacja związkowa zgłaszająca społecznego inspektora pracy do konkursu przesyła do Okręgowego Inspektoratu Pracy następujące dokumenty:
 
 1. kartę zgłoszenia do udziału w konkursie; 
 2. oświadczenie uczestnika konkursu dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgody na wykorzystanie wizerunku;
 3. dokumentację potwierdzającą podjęte przez uczestnika konkursu przedsięwzięcia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony uprawnień pracowniczych, w szczególności wpisy z księgi uwag i zaleceń z podjętych przedsięwzięć.

 

Ocena działalności SIP biorących udział w konkursie dotyczy okresu od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku poprzedniego.
Ocenie działalności społecznego inspektora pracy podlegają:
 

Działania społecznych inspektorów pracy w zakresie poprawystanu bhp, w tym:

 • aktywność SIP w działaniach na rzecz prewencji wypadkowe
 • udział w społecznych przeglądach warunków pracy oraz opiniowanie planów poprawy warunków pracy
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Element ten należy brać pod uwagę podczas oceny w przypadku gdy w zakładzie pracy wystąpiły wypadki przy pracy.
 • udział w analizowaniu przyczyn wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z wykonywaniem pracy (jak w pkt 3)
   

 Realizacja uprawnień SIP, w tym:

 • liczba kontroli lub przeglądów stanowisk pracy, kontroli stanu obiektów i pomieszczeń pracy, maszyn i urządzeń technicznych, procesów technologicznych
 • dokonywanie przez SIP stosownych wpisów w księgach uwag i zaleceń
 • wydawanie zaleceń przez zakładowych SIP
   

 Rezultaty działalności SIP na rzecz poprawy stanu bhp:

 • liczba stanowisk pracy, na których nastąpiła poprawa warunków pracy w efekcie działań SIP,
 • podejmowanie działania na rzecz aktywnego udziału pracowników zakładu pracy w kształtowaniu właściwych warunków pracy (aktywność szkoleniowa, innowacje).
   

Działania SIP na rzecz zapewnienia przez zakład prawnej ochrony pracy, ze szczególnym uwzględnieniem inicjatyw podejmowanych na rzecz zatrudniania

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia i oświadczenie uczestnika konkursu można pobrać również ze stron internetowych Państwowej Inspekcji Pracy: https://www.pip.gov.pl/pl i Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku : https://bialystok.pip.gov.pl/pl/
 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »