Aktualności

Konflikt w KAN-ie

Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” działająca w spółce z o.o. KAN Białystok zwróciła się z pismem do swego pracodawcy o zaprzestanie łamania prawa związkowego i pracowniczego oraz przywrócenia do pracy pięciu członków związku, którzy zostali zwolnieni  z pracy po tym jak pracodawca dowiedział się o powstaniu OZ NSZZ „Solidarność” w KAN-ie. Poniżej publikujemy treść wystąpienia jakie komisja zakładowa skierowała do pracodawcy.

Działając w imieniu i na rzecz Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w KAN sp. z o.o. w Białymstoku w oparciu m.in. o art. 26 w zw. z art. 28 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 t.j. z dnia 2019.02.12 ze zm.) wnosimy o udzielenie informacji na temat rzeczywistych powodów zwolnienia z pracy pięciu naszych członków. Informacja ma też obejmować stan, strukturę i przewidywane zmiany zatrudnienia oraz działania mające na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia, także w kontekście zwolnienia pięciu pracowników, członków naszego Związku. Organ rejestrowy Region Podlaski NSZZ „Solidarność’ w listopadzie 2019 r.  (pismo z datą 22.11.2019 r. adresowane do Prezesa Zarządu KAN sp. z o.o.) poinformował pracodawcę o zarejestrowaniu i rozpoczęciu działalności przez Organizację Zakładową NSZZ „Solidarność” KAN sp. z o.o. Po otrzymaniu ww. informacji pracodawca wypowiedział umowy o pracę pięciu pracownikom, członkom NSZZ „Solidarność”. Zwolnieni oni zostali w trybie natychmiastowym z obowiązku świadczenia pracy  i zmuszeni do opuszczenia zakładu pracy. Takie postępowanie pracodawcy jest naruszaniem wolności związkowej, sankcjonowanym przez art. 35 ust 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, cyt.:
 
„Kto w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją:
1) przeszkadza w utworzeniu zgodnie z prawem organizacji związkowej,
2) utrudnia wykonywanie działalności związkowej prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy,  
3) dyskryminuje, wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 3 ust. 1, z powodu przynależności do związku zawodowego, pozostawania poza związkiem zawodowym lub wykonywania funkcji związkowej,
- podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności”.
 
Ponadto takie czynności pracodawcy w stosunku do ww.  członków Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” są naruszeniem zasady równego traktowania, o której stanowi art. 18 3a i 3b Kodeksu pracy, ze względu na przynależność związkową.  Łamanie prawa związkowego zostanie również przedstawione w informacji dla Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych w celu przedstawienia jej na sesji Międzynarodowej Organizacji Pracy. W związku z powyższym Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w KAN sp. z o.o. w Białymstoku żąda natychmiastowego zaprzestania łamania prawa związkowego  i pracowniczego oraz przywrócenia do pracy pięciu naszych członków.
 
Zarząd Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” zapowiedział, że podejmie wszelkie możliwe działania aby pomóc OZ NSZZ „Solidarność” i zwolnionym z pracy członkom związku w dochodzeniu swoich praw. 
(MM)
 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »