Aktualności

10 stycznia – ważny termin dla Organizacji

Przypominamy, że 10 stycznia upływa termin w którym każda organizacja związkowa ma obowiązek przedstawić pracodawcy informację o łącznej liczbie członków tej organizacji. Taką informację składa się zawsze do 10 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

Wskazany przepis nie może stanowić podstawy żądania udostępnienia imiennej listy członków związku. Ujawnienie takiej informacji pracodawcy stanowiłoby naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych.

Stosownie do art. 25(1) ust. 2 ustawy o związkach zawodowych, organizacja związkowa jest zobowiązana przedstawić co kwartał – według stanu na jego ostatni dzień – w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po tym kwartale pracodawcy bądź dowódcy jednostki informację o łącznej liczbie członków tej organizacji (pracowników, wykonawców i funkcjonariuszy).

Wskazany przepis nie może stanowić podstawy żądania udostępnienia imiennej listy członków Związku. Ujawnienie takiej informacji pracodawcy stanowiłoby bowiem naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności zasady celowości i adekwatności danych. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, pracodawca jest związany informacją przekazaną przez zakładową organizację związkową. Nie może on tym samym weryfikować danych przedstawionych przez związek. Tylko w przypadku, gdy pracodawca nie uzyska w ustawowym terminie wymaganych przez art. 25(1) ust. 2 informacji, ma prawo przyjąć założenie, że – od 10 dnia po zakończeniu kwartału – zakładowej organizacji związkowej nie przysługują już przewidziane przepisami uprawnienia. Nie wyłącza to jednak możliwości wykazania przez organizację związkową, że pomimo iż wymagane informacje nie zostały dostarczone na czas, to w ustawowym terminie organizacja zrzeszała co najmniej 10 członków.

Stan liczbowy zakładowej organizacji związkowej ma w dobie kryzysu gospodarczego charakter dynamiczny. Utrata uprawnień może być w praktyce jedynie przejściowa. W tym kontekście warto przytoczyć wyrażony w literaturze pogląd, zgodnie z którym w przypadku ponownego zwiększenia liczby członków – co najmniej dziesięciu – następuje automatyczne przywrócenie wszystkich związkowych przywilejów. Ma to miejsce w dniu poinformowania o tym fakcie pracodawcy  (K.W. Baran, Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, Warszawa 2010).

Druk do pracodawcy - pobierz

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »