Aktualności

Seminarium pn. „Dialog a bezpieczeństwo pracy”

Już od kilkunastu lat, dnia 28 kwietnia każdego roku, obchodzony jest Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych proklamowany przez Międzynarodową Organizację Pracy.

W tym dniu, w ponad 120-stu krajach na całym świecie, także w Polsce, odbywają się liczne konferencje, spotkania, czy wydarzenia kulturalne, których celem jest zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i warunki pracy pracowników.

W Białymstoku, dnia 25 kwietnia br., również odbyło się jedno z takich spotkań.

W Pałacu Hasbacha, będącego siedzibą Podlaskiego Klubu Biznesu, zorganizowano seminarium pn. „Dialog a bezpieczeństwo pracy” z okazji Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, wpisującego się w obchody wspomnianego Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.

Organizatorem niniejszego przedsięwzięcia był Region Podlaski NSZZ „Solidarność”, Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku, Rada Izby Przemysłowo-Handlowej, Zarząd Podlaskiego Klubu Biznesu oraz Rada OPZZ Województwa Podlaskiego.

O dość dużym zainteresowaniu tym seminarium świadczyć może obecność, między innymi: Małgorzaty Kwiatkowskiej – Zastępcy Głównego Inspektora Pracy, Damiana Raczkowskiego – Posła na Sejm RP, Wojciecha Strzałkowskiego - honorowego konsula Chorwacji w Polsce, Ewy Wojewódko – Dyrektora Generalnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Jarosława Sadowskiego – Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku i Dariusza Kozłowskiego – Dyrektora Urzędu Dozoru Technicznego Oddziału w Białymstoku.

Podczas spotkania wybrani prelegenci przedstawili referaty, których wspólnym mianownikiem był problem wypadków przy pracy.

Małgorzata Kwiatkowska - Zastępca Głównego Inspektora Pracy, w swoim wystąpieniu, pochyliła się nad osobami, które poniosły śmierć lub stały się osobami niepełnosprawni w wyniku wypadku przy pracy. Inspektor wyraziła nadzieję na ograniczenie skali tych zjawisk oraz na wzmożenie działań prewencyjnych w zakładach pracy.

O potrzebie zwiększenia działań prewencyjnych mówił również Marek Aleksiejuk - Okręgowy Inspektor Pracy, wygłaszając referat pn. „Prewencja jako jedna z form dialogu a bezpieczeństwo pracy”. Inspektor zaznaczył, iż niezwykle ważne w działalności na rzecz bezpieczeństwa w pracy jest prowadzenie działań kontrolno-nadzorczych, będących podstawowym aspektem funkcjonowania Państwowych Inspekcji Pracy. Co więcej, wyraził niepokój związany z niewielkim zainteresowaniem przedsiębiorców programami, których celem jest poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach.

Natomiast, Przewodniczący Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” - Józef Mozolewski w swoim referacie pn: „Dialog a bezpieczeństwo pracy” zwrócił szczególną uwagę na problem sporadycznego praktykowania dialogu w Polsce w przeciwieństwie do innych krajów europejskich. Co więcej, podkreślił, iż sytuacja ta nie dotyczy tylko konsultacji pomiędzy partnerami społecznymi w zakresie warunków pracy, ale także innych spraw i problemów, z jakimi borykają się pracownicy.

Następnie, Mirosław Leśniewski – Dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej głosząc referat pn. „Narzędzia i rozwiązania systemowe a bezpieczeństwo pracy”, zaznaczył , że zbyt często winę za wypadek w miejscu pracy przypisuje się tylko pracodawcy. Jego zdaniem wypadki w miejscu pracy nierzadko wynikają z lekkomyślności, czy rutynowego wykonywania zadań przez pracowników.

Ireneusz Wiśniewski - Wiceprzewodniczący Rady Wojewódzkiej OPZZ, jako kolejny referent, w swoim wystąpieniu pn. „Stan bezpieczeństwa i higieny pracy w nawiązaniu do ogólnej sytuacji na rynku pracy” zaznaczył, że niezwykle ważne jest kształtowanie odpowiedzialności pracowników i pracodawców za stan bezpieczeństwa w zakładach pracy. Co więcej, uznał, że związki zawodowe powinny prowadzić działania uświadamiające na temat zagrożeń, jakie występują lub mogą występować w miejscu pracy.

Na zakończenie, uczestnicy spotkania, minutą ciszy, uczcili pamięć 8 pracowników z województwa podlaskiego, którzy w ubiegłym roku zginęli świadcząc pracę. 

´

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »