Konferencja

Członkowie Klubu Społecznego Inspektora Pracy, dnia 20 września 2012 r. w Hotelu Gołębiewski w Białymstoku, uczestniczyli w konferencji pn. „Elastyczne formy pracy w kontekście godzenia życia zawodowego i prywatnego” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W konferencji brali udział również przedstawiciele regionalnych struktur związków związkowych, organizacji pracodawców, środowiska biznesu oraz lokalnych władz i instytucji samorządowych.

Otwarcia konferencji dokonał Józef Mozolewski - Przewodniczącego Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”, który witając przybyłych gości wprowadził ich do tematyki flexicurity.

Pierwszym z prelegentów - Jacek Rybicki przedstawił referat pn. „Flexicurity na przykładzie Polski i Europy”, w którym zwrócił uwagę na wielką rolę zbiorowych układów pracy w elastycznym systemie zatrudniania oraz na konieczność budowy takiego systemu elastycznych form pracy w Polsce, który będzie godzić pewność zatrudnienia z zabezpieczeniem socjalnym pracowników.

W kolejnym wystąpieniu pn. „Narzędzia flexicurity w województwie podlaskim” wygłoszonym przez Mirosława Leśniewskiego, wyszczególnione zostały różnice rozwojowe w strukturze podlaskiego i ogólnopolskiego rynku pracy, takie jak braki w infrastrukturze, zacofanie technologiczne oraz niska efektywność pracy.

Dr Jan Mosiński wygłaszając referat pn. „Elastyczne formy pracy w kontekście godzenia życia rodzinnego i zawodowego” zwrócił uwagę na fakt nadużywania i wypaczania idei flexicurityna polskim rynku pracy powodujący brak równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym zatrudnionych.

Ostatnim prelegentem była Pani Katarzyna Łotowska, która w referacie pn. „Praktyczne wykorzystanie elastycznych form zatrudnienia na przykładzie województwa podlaskiego” zdiagnozowała braki w podstawowej wiedzy dotyczącej prawidłowych sposobów wykorzystania narzędzi flexicurityw skali regionu jak i kraju.

Tak szerokie grono uczestników spotkania oraz dysputa i wymiana poglądów jaka miała miejsce podczas paneli dyskusyjnych świadczą o dużym zainteresowaniu i aktualności poruszanych w konferencji zagadnień.