Informacja dla pracodawcy

Zgodnie z art. 25¹ ust. 2. ustawy o związkach zawodowych Organizacja Związkowa,  przedstawia  pracodawcy,  co 6 miesięcy – według stanu na dzień 30 czerwca i 31 grudnia – w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po tym okresie, informację o liczbie członków związku. 

W informacji podajemy ogólną liczbę członków NSZZ „Solidarność” oraz liczbę członków związku będących pracownikami oraz innymi niż pracownicy osobami wykonującymi pracę zarobkową na rzecz pracodawcy (np. umowy zlecenia). Organizacja międzyzakładowa dodatkowo wskazuje liczbę członków NSZZ „S” pracujących u każdego z pracodawców objętych działalnością OM przekazując tę informację do każdego z tych pracodawców. 
W przypadku organizacji podzakładowej, oddziałowej lub koła informację podaje macierzysta organizacja zakładowa lub międzyzakładowa wraz z liczbą członków pracujących w poszczególnych zakładach.
Wzór do przesyłania informacji dla poszczególnych rodzajów organizacji związkowych (zakładowej lub międzyzakładowej) - poniżej. 
 
UWAGA! 
Ustawowych terminów informacji należy bezwzględnie przestrzegać, ponieważ:
zgodnie z zapisami art. 25¹ ust. 6. ustawy o związkach zawodowych - Organizacji, która nie  wypełniła w terminie obowiązków, o których mowa w ust. 2 (informacji do pracodawcy), nie przysługują uprawnienia zakładowej  organizacji związkowej do czasu wykonania tych obowiązków.
Podanie informacji w każdym czasie po ustawowym terminie przywraca uprawnienia OZ.
 
 
Wzór informacji Organizacja Zakładowa - pobierz
 
Wzór informacji Organizacja Międzyzakładowa - pobierz
 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »