Promocja idei dialogu społecznego

Wieloletnie zmagania się z problemami towarzyszącymi transformacji w Polsce osłabiły potencjał i wzajemne zaufanie partnerów społecznych dlatego istnieje silna potrzeba odbudowania wzajemnego zaufania i podjęcia stałej współpracy partnerów społecznych na rzecz rozwiązywania problemów lokalnych poprzez konstruktywny dialog na szczeblu regionalnym i zakładowym.
NSZZ „Solidarność” jako partner dialogu społecznego zamierza w sposób aktywny niwelować przeszkody stojące po jej stronie poprzez objęcie projektem swoich członków jak również promować dialog społeczny wśród pozostałych partnerów społecznych.
Idea dialogu społecznego będzie promowana na każdym etapie realizacji projektu poprzez:
- stronę internetową projektu
- plakaty powstałe na potrzeby projektu
- konferencje (kwiecień, czerwiec, wrzesień, listopad 2012 r.)
- wizyty studyjne (marzec, maj, sierpień, październik 2012 r.)
-dystrybucję publikacji dotyczącej idei dialogu społecznego oraz możliwości współpracy partnerów społecznych ( kwiecień – grudzień  2012 r.)
- 2 miesięczne kampanie bilbordowe w 3 największych miastach województwa podlaskiego (wrzesień, grudzień 2012 r.)- zobacz

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego