Czy kształcenie ustawiczne jest dobrym sposobem na bezrobocie? Jaki wpływ na pracownika ma kryzys gospodarczy? Czy model kształcenia w Polsce zmierza w dobrym kierunku? Odpowiedzi na powyższe pytania szukaliśmy podczas konferencji pn. „Ustawiczne kształcenie drogą do sukcesu”, zorganizowanej w ramach projektu „Dialog społeczny na szczeblu regionalnym” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Konferencja odbyła się 12 listopada br. w Hotelu Branicki w Białymstoku. Uczestniczyli w niej m.in. przedstawiciele regionalnych struktur związkowych, organizacji pracodawców, instytucji samorządowych oraz otoczenia biznesu.

Była to ostatnia z czterech konferencji przewidzianych w projekcie, zatem podczas otwarcia, którego dokonał Przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” - Józef Mozolewski nastąpiło krótkie podsumowanie projektu.

Podczas konferencji zrealizowany został główny cel projektu, a mianowicie podpisane zostało porozumienie pomiędzy Regionem Podlaskim NSZZ „Solidarność” a Izbą Przemysłowo-Handlową w Białymstoku. Zawarta umowa ma służyć łagodzeniu i niwelowaniu konfliktu interesów pracodawców i pracowników poprzez promocję możliwości dobrej współpracy pomiędzy obiema stronami.

W pierwszym wykładzie pn. „Model kształcenia w Polsce” wygłoszonym przez dr Krystynę Śmietało przedstawione zostały poszczególne etapy kształcenia w naszym kraju. Szczególna uwaga zwrócona została na aspekt szkolnictwa wyższego, który należy do najszybciej rozwijających się obszarów życia społecznego kolidujący jednak ze złym dopasowaniem systemu szkolnictwa do zachodzących zmian na rynku pracy.

Następny wykład pn. „Pracownik w obliczu dokonujących się zmian na rynku pracy” wygłoszony przez mgr Katarzynę Baczyńską-Koc podzielony został na trzy części. W pierwszej części przedstawiono dane statystyczne dotyczące rynku pracy w Polsce i województwie podlaskim oraz kształtowanie się tych danych na tle Europy. Kolejny moduł ukazywał nowe formy zatrudnienia, które pojawiały się na przestrzeni ostatnich lat w Polsce. Ostatnia część dotyczyła najbardziej pożądanych zawodów w przyszłości oraz cech, jakie powinni posiadać pracownicy, aby wejść lub utrzymać się na rynku pracy. Na zakończenie wykładu przedstawiono sposoby odnalezienia się pracownia na obecnym rynku pracy, a mianowicie w przypadku osób młodych staranny i odpowiedzialny wybór kierunku kształcenia zgodny z potrzebami rynku pracy, natomiast w wypadku osób pracujących aktywna postawa na rynku pracy (stałe podnoszenie swoich kwalifikacji, przekwalifikowanie lub zmiana zawodu).

Dr Anna Zubalewicz kolejny wykład poświęciła roli kształcenia ustawicznego w zwalczaniu bezrobocia, podczas którego zdiagnozowała problem dotyczący złej formy kształcenia ustawicznego na polskim rynku pracy. Szczególna uwaga zwrócona została  na potrzebę dialogu społecznego, który mógłby udoskonalić przepływ informacji odnośnie kierunków kształcenia praktycznego i ustawicznego. Podkreślono również konieczność uświadamiania roli i znaczenia kształcenia ustawicznego w kształtowaniu kariery zawodowej oraz nieustannego podnoszenia, jakości kształcenia.

Ostatni wykład dr Jana Mosińskiego pn. „Pracownik w dobie kryzysu w kontekście wzrastającej różnorodności stosunków zatrudnienia dla pracowników” w sposób wyczerpujący odniósł się do kryzysu gospodarczego, który mobilizująco lub demobilizująco może oddziaływać na pracownika. Omówiono także stany emocjonalne, które mogą towarzyszyć pracownikom podczas kryzysu, takie jak: wypalenie zawodowe, brak pewności siebie czy też stres towarzyszący pracownikowi w miejscu pracy. W najistotniejszej części wykładu postawiono tezę mówiąca, iż elastyczne formy zatrudnienia nie pozwalają w pełni odnaleźć się pracownikom na rynku pracy. Dostępne formy uelastycznienia zatrudnienia po pierwsze nie pozyskują do pracy osób bezrobotnych i pod drugie są stosowane w wielu przypadkach na siłę, dehumanizując samą pracę i podmiot tej pracy, czyli człowieka.

Pomiędzy prelekcjami odbyła się dyskusja panelowa, podczas której trwała aktywna wymiana poglądów prowadząca do wniosku, że ustawiczne kształcenie jest rzeczywiście drogą do sukcesu zawodowego. Uczestnicy i prelegenci byli zgodni, co do tego do tego, iż sytuacja na polskim rynku pracy jest trudna zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy, a jedynie współpraca i konstruktywny dialog społeczny mogą zmienić istniejący stan rzeczy.

Na zakończenie chcemy serdecznie podziękować uczestnikom za tak liczny udział we wszystkich czterech konferencjach. Wysoka frekwencja utwierdza nas w przekonaniu, że poruszona tematyka jest niezwykle istotna w procesie właściwego kształtowania relacji pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego