Seminarium "Podlaski rynek pracy"

„Podlaski rynek pracy” był tematem seminarium które odbyło się 19 kwietnia br. w siedzibie Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” w Białymstoku. Gośćmi seminarium byli; Janina Mironowicz - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, Barbara Wacławska - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku oraz Mirosław Leśniewski  - Dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku. 

Na początku spotkania Józef Mozolewski – Przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” naświetlił problematykę bezrobocia i zatrudnienia z perspektywy NSZZ „Solidarność”. Wspomniał o tym, że problematyka polskiego rynku pracy była przedmiotem analiz eksperckich Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i została zawarta w bardzo interesującym raporcie pt. „Praca Polska 2010” opracowanym przez firmę S-Partner na zlecenie Komisji Krajowej NSZZ „S”. Z opracowania tego wynika, że wiele zjawisk na polskim rynku pracy może wzbudzać uzasadniony niepokój i obawy o właściwy stan stosunków społeczno-gospodarczych w Polsce. Co - zaznaczył - przekłada się bezpośrednio także i na podlaski rynek pracy.

Z referatem pt. „Formy zatrudnienia w polskim prawie pracy” wystąpiła mec. Halina Wasilewcz radca prawny Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”. W swoim obszernym wystąpieniu wskazywała na wiele patologii wynikających z umów o pracę na czas określony i zatrudnienia w agencjach pracy tymczasowej.   

  Następnie referat pt. „Rola funduszy strukturalnych
w równoważeniu rynku pracy”
przedstawiła Janina Mironowicz - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.
Zaprezentowała rolę i znaczenie Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programów Operacyjnych (Kapitał Ludzki) we wspieraniu działań na rynku pracy m.in. w obszarze aktywnej polityki rynku pracy oraz adaptacyjności i rozwoju przedsiębiorczości. Przedstawiła też dane dotyczące sposobów finansowania zadań WUP Białystok, z których wynika że wysokość środków Funduszu Pracy na rok 2011, zgodnie z decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej, wynosi 59.196,8 tys. zł, z czego 65% - czyli 38.477,9 tys. zł. (tzw. limit pierwotny) jest przeznaczone na finansowanie w samorządach powiatowych programów na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia. Pozostałe 35 % tej puli, czyli 20.718,9 tys. zł. stanowi rezerwa środków FP pozostająca w dyspozycji Samorządu Województwa Podlaskiego, przeznaczona na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.  Natomiast porównując te wielkości do roku poprzedniego, w którym to wysokość środków Funduszu Pracy na rok 2010, zgodnie z decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej, wynosiła 135.664,5 tys. zł, to sytuacja ta nie napawa optymizmem, bo widać wyraźnie, że tak znacznie zmniejszenie środków finansowych na realizacje zadań WUP będzie miało negatywny skutek na aktywne formy walki z bezrobociem.

Kolejny referat pt. „Rynek pracy oraz potrzeby szkoleniowe” przedstawiła Barbara Wacławska - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku. Zaprezentowała bardzo ciekawe dane statystyczne dotyczące wskaźników bezrobocia i zatrudnienia. Niestety są to dane dość niepokojące, ponieważ wynika z nich, że bezrobocie w naszym regionie wzrasta. Stopa bezrobocia w naszym województwie wynosi 14,3 proc. i jest wyższa niż średnia w kraju o 0,9 proc. (dane na koniec lutego br.). Dyskutowano przy tym o niedostosowaniu oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. Wspominała także o tym Agnieszka Rzeszewska – członkini Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”.
           
Referaty o roli partnerów  społecznych w rozwoju
lokalnym i regionalnym
przedstawili Mirosław
Leśniewski  - Dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej
w Białymstoku oraz Eugeniusz Stepanczuk
Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” i zarazem członek Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. Dyskutanci zgodzili się z tezą, że należy dokonać zmian systemowych regulujących dialog społeczny, w taki sposób żeby można było odczuć faktyczne efekty prowadzenia tego dialogu.
           
Izabela Żmojda - członkini Powiatowej Rady Zatrudnienia i zarazem organizatorka seminarium,  podsumowała jego przebieg stwierdzeniem, że widać jasno potrzebę organizowania tego typu spotkań i kontynuowania tematyki potrzeb podlaskiego rynku pracy, bo takie są oczekiwania członków NSZZ „Solidarność” oraz partnerów społecznych zaangażowanych w plan działań na rzecz zatrudnienia w województwie podlaskim. Podkreśliła też znaczenie dobrej współpracy z Wojewódzkim i Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku, co sprzyja efektywnemu prowadzeniu działań na rzecz zatrudnienia w naszym regionie.
(MM)