Jako reprezentanci głównych organizacji związkowych jednostek sfery budżetowej, działając w imieniu  i  na  rzecz  pracowników  sfery  budżetowej,  27  stycznia  2012  roku  zwróciliśmy  się do Szanownego Pana Ministra o podjęcie natychmiastowych działań skutkujących poprawą obecnej -
trudnej  sytuacji  materialnej  wszystkich  grup  zawodowych  w  ramach  struktur  jednostek  sfery budżetowej  -  poprzez odstąpienie od zamrożenia płac ze skutkiem na rok 2013 oraz wyrównanie wynagrodzeń  pracowników sfery budżetowej  z  uwzględnieniem pełnych  współczynników inflacji
za lata poprzednie z jednoczesnym ich uwzględnieniem od 2013 roku.
W tym względzie do 1 marca 2012 roku oczekiwaliśmy od Pana Ministra podjęcia działań, których skutkiem byłoby spotkanie z reprezentantami  głównych organizacji związkowych jednostek sfery budżetowej – w celu wspólnego omówienia naszego postulatu.

Pełny tekst ww. pisma – do pobrania tutaj.