Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

Więcej kobiet na rynku pracy

poniedziałek, 1 Październik, 2018

Główny Urząd Statystyczny po raz kolejny opublikował opracowanie opisujące sytuację kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Wynika z niego, że udział kobiet w liczbie zatrudnionych w Polsce stale rośnie – w 1950 roku wynosił on ok. 31 proc., na początku lat 70. przekroczył 40 proc., a od 2014 roku utrzymuje się na poziomie blisko 49 proc.
Analiza wskaźników w podziale na płeć jest najpopularniejszym sposobem pokazania zróżnicowania na rynku pracy. Kobiety i mężczyźni często pracują w innych zawodach i branżach, mają też różne przeciętne wynagrodzenia i czas pracy.
  • Jedną z przyczyn tych różnic są uwarunkowania historyczne.
  • Dopiero zmiany w gospodarce po II wojnie światowej spowodowały zwiększenie aktywności zawodowej kobiet. Odbywało się to stopniowo, jednak systematycznie.
Główny Urząd Statystyczny po raz kolejny publikuje opracowanie syntetycznie opisujące sytuację kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Dane prezentowane publikacji zostały zaczerpnięte przede wszystkim z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL, dane pochodzą z IV kwartału każdego roku), obejmującego osoby w wieku 15 lat i więcej, a także z rejestrów bezrobotnych prowadzonych w urzędach pracy, badania struktury wynagrodzeń według zawodów, badania warunków pracy i innych źródeł wymienionych przy każdym wykresie i tablicy. Jak wynika z analizy GUS – zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn, stale rośnie współczynnik aktywności zawodowej. Niezmiennie większa dynamika występuje w przypadku mężczyzn.
fot. GUSfot. GUS
17 pkt proc. – o tyle niższy jest odsetek pracujących kobiet od mężczyzn.
fot. GUSfot. GUS
Poniżej 20 lat oraz 45-54 lata – w tych grupach wieku różnica w aktywności kobiet i mężczyzn jest najmniejsza.
fot. GUSfot. GUS
Osoby z wykształceniem wyższym – w tej grupie różnica w aktywności kobiet i mężczyzn jest najmniejsza.
063221_r2_990.jpg063221_r2_990.jpg
79 tys. – o tyle zmniejszyła się liczba pracujących kobiet w wieku produkcyjnym między 2011 a 2017. W tym czasie liczba pracujących mężczyzn wzrosła o 90 tys. Na podstawie danych GUS