Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

OSOBY CHRONIONE Z USTAWY O ZZ

środa, 22 Marzec, 2023


Osoby szczególnie chronione

Zakładowa organizacja związkowa
Zarząd zakładowej organizacji związkowej, reprezentatywnej w rozumieniu art. 24125a Kodeksu pracy, wskazuje pracodawcy pracowników podlegających ochronie, w liczbie nie większej niż liczba osób stanowiących kadrę kierowniczą w zakładzie pracy albo liczba pracowników ustalona zgodnie z ust. 4. Metody określenia liczebności działaczy organizacji zakładowych podlegających ochronie:
  • Metoda progresywna z art. 32 ust 4 ustawy o związkach zawodowych.
  • Metoda parytetowa z art. 32 ust 3 ustawy o związkach zawodowych.
Metoda progresywna
Zarząd zakładowej organizacji związkowej reprezentatywnej w rozumieniu art. 24125a Kodeksu pracy, zrzeszającej do 20 członków ma prawo wskazać pracodawcy 2 pracowników podlegających ochronie a w przypadku organizacji zrzeszającej więcej niż 20 członków będących pracownikami ma prawo wskazać, jako podlegających tej ochronie, 2 pracowników oraz dodatkowo: 1)   po jednym pracowniku na każde rozpoczęte 10 członków tej organizacji będących pracownikami, w przedziale od 21 do 50 tych członków,2)    po jednym pracowniku na każde rozpoczęte 20 członków tej organizacji będących pracownikami, w przedziale od 51 do 150 tych członków,3)    po jednym pracowniku na każde rozpoczęte 30 członków tej organizacji będących pracownikami, w przedziale od 151 do 300 tych członków, 4)    po jednym pracowniku na każde rozpoczęte 40 członków tej organizacji będących pracownikami, w przedziale od 301 do 500 tych członków, 5)    po jednym pracowniku na każde rozpoczęte 50 członków tej organizacji będących pracownikami, w przedziale powyżej 500 tych członków.
 Liczba członków organizacji

 Liczba osób chronionych
od 21 do 30
od 31 do 40
od 41 do 50
od 51 do 70
od 71 do 90
od 91 do 110
od 111 do 130
od 131 do 150
od 151 do 180
od 181 do 210
od 211 do 240
od 241 do 270
od 271 do 300
od 301 do 340
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
 Metoda parytetowa
  • Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o związkach zawodowych, metodzie parytetowej ochronie trwałości stosunku pracy podlegają pracownicy w liczbie nie większej niż liczba osób stanowiących kadrę kierowniczą w zakładzie pracy.
  • Zgodnie z treścią ust. 5 ustawy o związkach zawodowych kadrę tę stanowią kierujący jednoosobowo zakładem pracy, ich zastępcy albo członkowie wchodzący w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy, a także inne osoby wyznaczone do dokonywania za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
  • Wybierając metodę parytetową, zarząd zakładowej organizacji związkowej powinien w trybie § 1 ust. 2 rozporządzenia w sprawie powiadamiania przez pracodawcę zarządu zakładowej organizacji związkowej o liczbie osób stanowiących kadrę kierowniczą w zakładzie pracy oraz wskazywania przez zarząd oraz komitet założycielski zakładowej organizacji związkowej pracowników, których stosunek pracy podlega ochronie, a także dokonywania zmian w takim wskazaniu zwrócić się z pisemnym żądaniem do pracodawcy o powiadomienie o liczbie osób stanowiących w zakładzie pracy kadrę kierowniczą.
  • W terminie 7 dni pracodawca jest zobowiązany przedstawić na piśmie zarządowi organizacji zakładowej liczbę pracowników mających status kadry kierowniczej w rozumieniu art. 32 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych.
Międzyzakładowa organizacja związkowa
Określenie limitu osób mogących podlegać szczególnej ochronie stosunku pracy w przypadku międzyzakładowej organizacji związkowej. Zgodnie z art. 342 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych zarząd międzyzakładowej organizacji związkowej, która w co najmniej jednym zakładzie pracy objętym jej działaniem zrzesza pracowników w liczbie wymaganej do uzyskania statusu organizacji reprezentatywnej w rozumieniu art. 24125a Kodeksu pracy, może wskazać pracowników podlegających ochronie przewidzianej w art. 32 ustawy o związkach zawodowych: 1. w liczbie ustalonej zgodnie z art. 32 ust. 3 albo 4 ustawy o związkach zawodowych (liczba członków lub kadry kierowniczej we wszystkich zakładach pracy) lub 2. w liczbie ustalonej zgodnie z art. 32 ust. 3 albo 4 ustawy o związkach zawodowych w jednym zakładzie pracy wskazanym przez tę organizację spośród zakładów pracy objętych jej działaniem, w którym ta organizacja zrzesza pracowników w liczbie wymaganej do uzyskania statusu organizacji reprezentatywnej w rozumieniu art. 24125a  Kodeksu pracy, powiększonej o liczbę pozostałych zakładów pracy objętych działaniem tej organizacji, w których jest zatrudnionych, co najmniej 10 pracowników będących jej członkami. Zgodnie z art. 342 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych w przypadku, gdy międzyzakładowa organizacja związkowa w żadnym zakładzie pracy z objętych jej działaniem nie zrzesza liczby pracowników wymaganej do uzyskania statusu organizacji reprezentatywnej w rozumieniu art. 24125a Kodeksu pracy:
  • liczba pracowników podlegających ochronie przewidzianej w art. 32 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych nie może być większa od liczby zakładów pracy objętych działaniem tej organizacji, które zatrudniają co najmniej 10 pracowników będących jej członkami.