Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

OBRADY PREZYDIUM ZR

czwartek, 15 Październik, 2020

Kilka godzin potrzebowali członkowie Prezydium ZR na rozstrzygnięcie i omówienie spraw związanych z bieżącym zarządzaniem Regionem. Porządek obrad zajmował 8 punktów, wśród których najważniejsze dotyczyły sytuacji naszych związkowców w zakładach pracy. W posiedzeniu uczestniczył też przewodniczący Krajowej Sekcji Leśników Jacek Cichocki.

Właśnie od spraw związanych ze związkowcami Lasów Państwowych rozpoczęto obrady. Jacek Cichocki zreferował stan związku i spraw przez nas prowadzonych w momencie, gdy Lasy Państwowe przechodzą do nowej struktury zarządzającej  (Lasy Państwowe oraz zagadnienia związane z łowiectwem trafiły pod skrzydła ministra rolnictwa, a cały resort zmienił nazwę na Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa). Przy okazji nałożyły się zmiany personalne na kierowniczych stanowiskach w leśnictwach, z których nie wszystkie – zdaniem naszych związkowców – są trafne, czy zasadne. W przyszłym tygodniu, w Toruniu odbędzie się na ten temat branżowe posiedzenie Solidarności, po którym z pewnością zostanie wydany stosowny komunikat.

Za bulwersującą uznano sytuację w Przewozach Regionalnych, a to wobec tego, iż nasi związkowcy-pracownicy tej firmy uważają, że nie jest ona należycie doceniana przez właścicieli (którym także jest samorząd wojewódzki). Nawet pobieżne spojrzenie na rynek regionalnych przewozów ujawnia faworyzowanie innej spółki. Nasze dotychczasowe interwencje w sprawie – jak na razie – nie przyniosły decydującego, dobrego rozstrzygnięcia ale to ledwie początek, więc członkowie Prezydium są dobrej myśli.

W KRUS uporządkowano kwestie związane ze strukturami związku i miło nam ogłosić, iż w wyniku wyborów – Solidarności w tej bardzo ważnej firmie przewodzi nasza koleżanka z Regionu Jolanta Kołodziej.

W dobie szalejącego wirusa powróciły niezałatwione (przez pracodawcę) sprawy i postulaty pracowników SANEPID-ów. Ludzie nagle znaleźli się na pierwszej linii frontu walki z pandemią, a w placówkach różnie jest z obiecanymi i wynegocjowanymi podwyżkami pensji, a nawet warunkami pracy. Wnioski z analizy tego zagadnienia Prezydium postanowiło przekazać bezpośrednio stronom, zaś naszych związkowców stanowczo wesprzeć w dążeniach do wyegzekwowania ustaleń.

W dalszej części Prezydium dyskutowało nad proponowanym porządkiem obrad na planowaną sesję Zarządu Regionu (czy sytuacja epidemiologiczna i związane z tym restrykcje sanitarne pozwolą na jego przeprowadzenie to inna sprawa). Omówiono i przeanalizowano wszystkie punkty, po czym poprzez głosowanie postanowiono, iż proponowany porządek zostanie przedstawiony ZR.

Na razie nie stwierdzono potrzeby pomocy, nie ma też żadnej prośby o pomoc członkowi NSZZ”S” w naszym Regionie związanej z epidemią koronawirusa. Z własnego rozeznania Prezydium wie o kilku przypadkach, gdy choroba dotknęła naszego związkowca. Na szczęście wszyscy przechodzą ją dość łagodnie.

Kilkadziesiąt minut poświęcono na omówienie spraw wewnętrznych; w tym między innymi kwestii wynajmów, składki członków związku, drobne przesunięcia finansowe, techniczną obsługę nieruchomości itp.

Red.

Fot u góry – przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa Jacek Cichocki. Fot niżej – W związku z pojawieniem się nowej „mini ścianki” z jubileuszowym logo NSZZ”S” Prezydium wraz z Jackiem Cichockim wystawiło się na okolicznościową fotę. Gdy zostaną złagodzone restrykcje pandemii – każdy członek związku będzie mógł „pyknąć” sobie fotkę na tle ( no…, może w trochę lepszym kadrze).

Od lewej M. Kawczyński, S. Szablewski, T. Jeziorek, J. Dębczyński, J. Cichocki, P. Grążawski