Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

NASZ FYRTEL NA RYNKU PRACY

piątek, 24 Marzec, 2023

I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia… i oby nam się to praktycznie nie przydało.

1. Zasiłki dla bezrobotnych:
podstawowy (100%) (art. 72 ust. 1):
  • w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku
  • w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku
1.304,10 1.024,10
obniżony (80%) (art. 72. ust. 2):
  • w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku
  • w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku
1.043,30 819,30
podwyższony (120%) (art. 72 ust. 3):
  • w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku
  • w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku
1.565,00 1.229,00
2. Stypendia dla bezrobotnych w okresie odbywania:
szkolenia – 120 % zasiłku (art. 41 ust. 3) 1.565,00
przygotowania zawodowego dorosłych – 120 % zasiłku (art. 53g ust. 1) 1.565,00
stażu – 120 % zasiłku (art. 53 ust. 6) 1.565,00
kontynuowania nauki – 100% zasiłku (art. 55 ust. 1) 1.304,10
studiów podyplomowych – 20% zasiłku (art. 42a ust. 5) 260,90
3. Dodatek aktywizacyjny (do 50% zasiłku) – dla osób, które w okresie posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową (art. 48 ust. 1) 652,10
4. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osoba zależną (do 50 % zasiłku) bezrobotnemu posiadającemu co najmniej jedno  dziecko do 6 roku życia lub niepełnosprawne do 18 roku życia – w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych (art. 61 ust. 1) 652,10
5. Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych (art. 73a ust. 3) min. 9,50/h
6. Świadczenie integracyjne – 120% zasiłku (art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym): 1.565,00
Zasiłki i świadczenia zostały zwaloryzowane od 1 czerwca 2022 r. o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 r. w stosunku do 2020 r., który wyniósł 105,1% (Komunikat Prezesa GUS z dnia 14 stycznia 2022 r. (M. P. poz. 31)). Od zasiłku dla bezrobotnych PUP opłaca składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w łącznej wysokości – 27,52 % x, a od stypendiów za okres odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, dodatkowo na ubezpieczenie wypadkowe – 0,9 %, tj. w łącznej wysokości – ok. 28,4 % – kwotę składki na ubezpieczenie wypadkowe PUP oblicza stopą procentową obowiązującą go w danym roku składkowym. Zgodnie z ustawą z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 218), wysokość świadczenia integracyjnego została od 1 stycznia 2022 r. ustalona na poziomie 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych.