Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

MINIMALNE WYNAGRODZENIE I RESZTA

środa, 25 Styczeń, 2023

13 września 2022 roku Rada Ministrów wydała rozporządzenie (w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.), zgodnie którym minimalne wynagrodzenie wzrośnie w 2023 roku aż dwa razy.

W pierwszej połowie 2023 roku (od 1 stycznia) minimalne wynagrodzenie wynosi 3490 zł brutto, a z kolei w drugiej połowie (od 1 lipca 2023 r.) zostanie podniesione do poziomu 3600 zł brutto.

Rzecz jasna – wraz ze zmianą wynagrodzenia minimalnego, wzrosła również minimalna stawka godzinowa dla osób, które są zatrudnione w ramach umów cywilnoprawnych. Tak więc w pierwszej połowie 2023 roku minimalna stawka godzinowa wynosi 22,80 zł brutto, a w drugiej połowie będzie to już 23,50 zł brutto.

 

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby oraz macierzyństwa → podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia.

  Zatem ta minimalna podstawa zasiłku chorobowego wyniesie w 2023 roku:

    I połowa roku 2023 → 3490 zł – (3490 zł × 13,71%) = 3490 – 478,48 = 3011,52 zł

    II połowa roku 2023 → 3600 zł – (3600 zł × 13,71%) = 3600 – 493,56 = 3 106,44 zł
Tu ciekawie przedstawia się sprawa kwoty wolnej od potrąceń. Zgodnie z definicją kwotą wolną od potrąceń nazywa się ochronę konkretnej kwoty wynagrodzenia pracownika, która nie może zostać objęta potrąceniami z wypłaty. Podstawą prawną do ustalenia kwoty wolnej od potrąceń jest Kodeks Pracy, który w art. 87(1) § 1 informuje nas o tym, iż wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po dokonaniu stosownych odliczeń”.

  Artykuł ten określa również, iż wolną od potrąceń jest kwota wynagrodzenia w wysokości:

a) minimalnego wynagrodzenia za pracę, które przysługuje pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – uwzględniając sumy egzekwowane z tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

b) 75% minimalnego wynagrodzenia w przypadku potrącania zaliczek pieniężnych, które są udzielane pracownikowi,  

c) 90% minimalnego wynagrodzenia w przypadku potrącania kar pieniężnych, które przewiduje art. 108 K.P.

  w przypadku pracowników, którzy są zatrudnieni w innym niż pełnym wymiarze czasu pracy, kwota wolna od potrąceń powinna zostać ustalona proporcjonalnie do wymiaru posiadanego etatu.

Kwota dodatku za pracę w godzinach nocnych

Przepis art. 151(8) § 1 Kodeksu Pracy informuje nas o tym, iż „pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów”.

  Dodatek za pracę w godzinach nocnych w poszczególnych miesiącach 2023 roku został dokładnie określony w poniższej tabeli. Warto mieć na uwadze, iż podane w tabeli wartości są minimalnymi dla dodatku za pracę w porze nocnej. Pracodawca rzecz jasna ma możliwość ustalenia wyższych stawek.

MIESIĄC LICZBA GODZIN PRACY W DANYM MIESIĄCU WYLICZENIE WYSOKOŚCI DODATKU DODATEK ZA GODZINY NOCNE (brutto za 1godzinę)
STYCZEŃ 168 3490 zł : 168h x 20% 4,15 zł
LUTY 160 3490 zł : 160h x 20% 4,36 zł
MARZEC 184 3490 zł : 184h x 20% 3,79 zł
KWIECIEŃ 152 3490 zł : 152h x 20% 4,59 zł
MAJ 168 3490 zł : 168h x 20% 4,15 zł
CZERWIEC 168 3490 zł : 168h x 20% 4,15 zł
LIPIEC 168 3600 zł : 168h x 20% 4,29 zł
SIERPIEŃ 176 3600 zł : 176h x 20% 4,29 zł
WRZESIEŃ 168 3600 zł : 168h x 20% 4,29 zł
PAŹDZIERNIK 176 3600 zł : 176h x 20% 4,09 zł
LISTOPAD 160 3600 zł : 160h x 20% 4,50 zł
GRUDZIEŃ 152 3600 zł : 152h x 20% 4,74 zł

W odniesieniu do roku 2023 wynagrodzenie za przestój nie może być niższe od wynagrodzenia minimalnego, co oznacza, iż w pierwszej połowie roku limit ten wyniesie 3490 zł, a w drugiej połowie roku 3600 zł brutto.


Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy

Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników wysokość odprawy pieniężnej wynosi odpowiednio: – wartość jednomiesięcznego wynagrodzenia dla pracowników, którzy pracowali krócej niż 2 lata, – wartość dwumiesięcznego wynagrodzenia dla pracowników, którzy pracowali od 2 do 8 lat, – wartość trzymiesięcznego wynagrodzenia dla pracowników, którzy pracowali ponad 8 lat.

 

Wysokość odprawy pieniężnej nie może przekroczyć kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, które określają odrębne przepisy prawa aktualne na dzień rozwiązania stosunku pracy. Tym sposobem w pierwszej połowie 2023 roku maksymalna odprawa wyniesie 52 350 zł. Z kolei w drugiej połowie 2023 roku będzie to kwota 54 000 zł.


Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. – Dz.U. 2022 poz. 1952.