Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

MAMY WAŻNY OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

piątek, 3 Luty, 2023

Członkowie Regionalnej Komisji Wyborczej uczestnicząc w zebraniach wyborczych komisji zakładowych i międzyzakładowych czasami trafiają na dziwne poglądy formujące działanie związku. Do „dziwnych” należy byle jakie podejście do obowiązku informacyjnego, tymczasem zaniechanie złożenia informacji, albo gdy będzie ona niepełna czy nieaktualna prowadzi do utraty uprawnień zakładowej organizacji związkowej! 

Czyli jeśli chcemy w pełni korzystać ze swoich uprawnień, musimy zachować odpowiednią staranność działania.


Organizacja związkowa ma obowiązek przedstawiać pracodawcy, co sześć miesięcy ­– według stanu na 30 czerwca i 31 grudnia – w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po tym okresie, informację o liczbie członków. Brak realizacji tego obowiązku ma poważne konsekwencje, gdyż w myśl art. 251ust. 6 ZwZawU – organizacji, która nie wypełniła w terminie obowiązków, nie przysługują uprawnienia zakładowej organizacji związkowej do czasu wykonania tych obowiązków. 
  W praktyce sposób realizacji tego obowiązku może budzić wątpliwości, zwłaszcza gdy chodzi o organizację międzyzakładową, do której również stosuje się art. 251 ust. 6 ZwZawU, co wynika z art. 34 tej ustawy. Pewne kontrowersje mogą się bowiem pojawić przy ocenie, w jaki sposób organizacja ta ma zrealizować obowiązek informacyjny wobec konkretnego pracodawcy objętego swoim działaniem. W szczególności trzeba rozstrzygnąć, czy jest zobowiązana podać oprócz liczby wszystkich członków tej organizacji także liczbę członków u tego konkretnego pracodawcy, do którego kieruje informację. Zdarza się bowiem w praktyce, że organizacje międzyzakładowe ograniczają się tylko do wskazania pracodawcy, że ogólnie to mają „iluś tam” członków, ale nie przedstawiają jednak, ilu jest tych członków u tego pracodawcy. Zdaniem wielu prawników takie postępowanie nie wypełnia obowiązku informacyjnego, ponieważ nie zostało więc spełnione wymaganie z art. 251 ust. 2 ZwZawU, który odsyła do ust. 1 art. 251, gdzie mowa jest wprost o pracownikach u pracodawcy objętego zakresem działania tej organizacji. 

Wobec powyższego i z ostrożności należy uznać, że poza ogólną liczbą członków międzyzakładowa organizacja związkowa powinna podać także liczbę członków u danego pracodawcy – wtedy pracodawca wie, że co najmniej jeden z członków związku jest u niego zatrudniony.  

WARTO MIEĆ ŚWIADOMOŚĆ, ŻE Szczególna ochrona działaczy związkowych nie ma charakteru absolutnego i nie służy zapewnieniu nam swoistej bezkarności czy nietykalności, lecz ma na celu umożliwienie nam swobodnej i faktycznej działalności związkowej.