Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

JAK LICZYĆ MINIMALNĄ?

czwartek, 27 Październik, 2022

Jeżeli za ciężką pracę dostajesz jedynie najniższe wynagrodzenie to masz dziada nie pracodawcę

Ostatnio znów dostajemy dużo pytań o to czy premie, nagrody i dodatki itp. wliczają się do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę? Niestety tak, bo w systemie wynagradzania, który przewiduje wielość składników (nagrody, premie, jakieś dodatki), sprawdzenie, czy pracownik osiągnął w danym miesiącu co najmniej wynagrodzenie minimalne, polega na zsumowaniu tych należności, poza wyłączeniami, które przewiduje ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Wynagrodzenia minimalnego nie utożsamiajmy z zasadniczym, bo to drugie jest jedynie stałym elementem wynagrodzenia i nie musi być w wysokości stawki minimalnej. Jedynie gdy wynagrodzenie zasadnicze jest jedynym samodzielnym składnikiem powinno odpowiadać co najmniej miesięcznej stawce minimalnej lub minimalnej stawce godzinowej obowiązującej dla danego miesiąca, lub mogą go uzupełniać inne elementy wynagrodzenia.
Wynagrodzenie minimalne jest ustalane na każdy rok kalendarzowy, w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Jest to najmniejsze wynagrodzenie, jakie może w danym miesiącu uzyskać pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, niezależnie od rodzaju umowy o pracę posiadanych kwalifikacji czy doświadczenia, a także bez względu na wyniki w pracy. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadających do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc za podstawę wysokość minimalnego wynagrodzenia dla pełnego etatu.

red.