Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

Dodatek za funkcje, a nie miejsce wychowawcy

środa, 4 Grudzień, 2019

W związku z nowelizacją Karty Nauczyciela oraz zmianą rozporządzenia płacowego od 1.9.2019 r. nauczyciele szkół sprawujący funkcję wychowawcy klasy pobierają dodatek funkcyjny wynoszący minimum 300 złotych. Jednocześnie nauczyciele opiekujący się oddziałami przedszkolnymi, w tym także wychowawcy tzw. „zerówek” – bez względu na to, czy są zatrudnieni w przedszkolach jako odrębnych jednostkach oświatowych, czy też w szkołach z oddziałami przedszkolnymi, są uprawnieni do otrzymywania dodatku dla opiekunów oddziałów przedszkolnych, którego minimalna wysokość nie została ustalona w Karcie Nauczyciela.

Przypomnijmy, że do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono sprawowanie funkcji: a) wychowawcy klasy, b) doradcy metodycznego lub nauczyciela-konsultanta, c) opiekuna stażu.

Przed zmianą przyjmowano, że określenie wychowawca klasy oznacza także wychowawcę, któremu powierzono grupę wychowawczą, co skutkowało uznaniem uprawnienia do tego dodatku także w stosunku do wychowawców – opiekunów grup w przedszkolach, internatach i bursach. Teraz zmieniono podejście i rozumienie przepisu.

Nowelizacja nauczycielskiej pragmatyki wprowadziła od września 2019 r. do ustawy przepis art. 34a, który stanowi w ust. 1, że nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, przy czym z ust. 2 wynika, że minimalna wysokość tego dodatku wynosić będzie 300 złotych.

Jednocześnie w § 5 pkt 2 dodano literę d, w której wskazano odrębnie uprawnienie do dodatku dla nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym.

W wyniku omawianej zmiany przepisów do dodatku funkcyjnego poza dyrektorami, wicedyrektorami, doradcami metodycznymi, nauczycielami – konsultantami i opiekunami stażu uprawnieni są nauczyciele – wychowawcy klasy, za których uważać należy nauczycieli szkół, którym powierzono funkcję wychowawcy oraz nauczyciele opiekujący się oddziałem przedszkolnym, tyle, że dla tych ostatnich wysokość dodatku nie została ustalona.

Ostatnio mieliśmy kilka interwencji wychowawców przedszkola opiekujących się oddziałem przedszkolnym w szkole (w jej budynku). Stąd wywodzili swoje prawo do ustawowych 300 złotych, ponieważ twierdzili, że będąc nauczycielem szkolnym (zatrudniony przez szkołę) mają do tego prawo „z automatu”, innym tłumaczono, że nie mogą dostać dodatku „przedszkolnego” ustalonego przez Radę Gminy, ponieważ jest przeznaczony tylko dla „przedszkoli”, a on wprawdzie opiekuje się oddziałem przedszkolnym ale w …szkole. Tymczasem jest tak, że przepis nie odnosi się do miejsca zatrudnienia, a do funkcji.
Według telefonicznego rozpytania wychodzi, że jednak większa część organów prowadzących przedszkola zrównała dodatki wychowawców szkolnych i przedszkolnych, lub ustawiła je na poziomie minimalnie mniejszym (250 zł). Trzeba o to „gnieść” organy prowadzące, a więc najczęściej samorządy terytorialne.
Red.