Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

132 mandaty na 159800zł w III kwartale

wtorek, 25 Październik, 2022

Konferencja prasowa Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy

W dniu 19 października 2022 r. odbyła się konferencja prasowa poświęcona podsumowaniu III kwartału 2022 r. działań Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, informacjom o kontrolach w kancelariach prawnych, podsumowaniu wrześniowej akcji Państwowej Inspekcji Pracy „Kontrole na małych budowach”, które są elementem „Strategii kontroli i działań prewencyjnych dla sektora budowlanego” oraz wypadkom przy pracy zaistniałym w III kwartale br.

W konferencji prasowej wzięli udział p.o. Okręgowego Inspektora Pracy Andrzej Bugalski, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru Waldemar Adametz, p.o. Nadinspektor Pracy Dariusz Lewandowski, oraz p.o. Nadinspektor Pracy Marcin Woźniak.

Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Waldemar Adametz podkreślił, że wszystkie działania kontrolne, które miały miejsce w III kwartale 2022 r. odbyły się  w tradycyjnej formie (u pracodawców), następnie przekazał dane statystyczne.

Inspektorzy pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy przeprowadzili 714 kontroli na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (w okresie lipiec-wrzesień), wydali:

– 2017 decyzji dot. bezpieczeństwa i higieny pracy, z czego 362 decyzje podlegające natychmiastowemu wykonaniu, 40 decyzji wstrzymania prac, w związku z bezpośrednim zagrożeniem zdrowia i życia, 10 decyzji skierowania -12 pracowników do innych prac,

– 517 wystąpień zawierających 2627 wnioski dot. m.in.  urlopów wypoczynkowych, czasu pracy, umów o pracę, prowadzenie dokumentacji pracowniczej i akt osobowych,

Wystawiono 132 mandaty na kwotę 159 800 złotych oraz skierowano 10 wniosków o ukaranie do sądów. Wydano 33 decyzje płacowe dotyczące 136 pracowników, na łączną kwotę 463 999,02 zł.

Podczas spotkania p.o. Okręgowego Inspektora Pracy Andrzej Bugalski podsumował autorski program Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy „Czas pracy i wynagrodzenia w kancelariach prawnych i komorniczych”.

Przeprowadzono 13 kontroli (w kancelariach notarialnych- 6, komorniczych- 5, radcy prawnego- 1, adwokackiej- 1). We wszystkich przypadkach były to pierwsze kontrole tych podmiotów prowadzone przez organy inspekcji pracy. Wśród ujawnionych nieprawidłowości do najczęściej występujących należały:

– nieprowadzenie lub niewłaściwe prowadzenie dokumentacji pracowniczej w tym: akt osobowych, ewidencji czasu pracy, list wypłat wynagrodzenia za pracę,

– dopuszczenie do wykonywania pracy pracowników bez podania ich właściwym szkoleniom w zakresie bhp oraz profilaktycznym badaniom lekarskim,

– nieterminowe zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego.

W wyniku przeprowadzenia kontroli inspektorzy pracy skierowali: 11 wystąpień zawierających 60 wniosków, 20 decyzji nakazowych, w tym 5 decyzji ustnych, które wykonano w trakcie kontroli oraz 3 polecenia wykonane w trakcie kontroli.

W 4 kontrolach, z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości zastosowano środek oddziaływania wychowawczego- ostrzeżenie, a w 1 przypadku nałożono mandat karny- grzywna w wysokości 1000 zł. Wszyscy skontrolowani pracodawcy do końca września 2022 r. powiadomili Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy o wykonaniu decyzji oraz sposobie i terminie realizacji skierowanych wystąpień.

Inspektor pracy Marcin Woźniak przypomniał o założeniach kampanii prewencyjno- kontrolnej „Budowa. STOP wypadkom!”, a następnie przekazał wyniki kontroli z wrześniowej akcji „Kontrole na małych budowach”. Inspektorzy pracy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego przeprowadzili 18 kontroli (18 budów), które były rekontrolami skontrolowanych budów w miesiącu czerwcu.

W ramach rekontroli inspektorzy pracy wydali 113 decyzji, z czego 99 ustnych zrealizowanych w trakcie trwania tych kontroli, ponadto wydali 80 decyzji z rygorem  natychmiastowej wykonalności ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzi. Wobec jednej osoby popełniającej 4 wykroczenia zastosowano sankcję w postaci mandatu karnego na kwotę 1200 zł. Ponadto wobec pięciu osób popełniających łącznie 9 wykroczeń zastosowano środki wychowawcze w postaci pisemnych ostrzeżeń. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości to:

– brak zabezpieczeń otworów technologicznych w stropach (otwory na instalacje, drzwiowe, balkonowe oraz na szyby dźwigowe),   – brak zabezpieczeń instalacji i przewodów elektrycznych przed porażeniem prądem.

Jak podkreślił inspektor Marcin Woźniak nadal na wysokim poziomie utrzymują się nieprawidłowości związane z brakiem zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości w tym zabezpieczeń podczas wykonywania prac z rusztowań.

Z wniosków pokontrolnych wynika, że nieprawidłowości związane z eksploatowaniem niekompletnych rusztowań dotyczą w szczególności mniejszych firm będących podwykonawcami na budowach, szybkim tempie i napiętym harmonogramem prac, a także kosztami związanymi z wynajmem rusztować do montażu i demontażu, których wymagane jest zatrudnianie osób posiadających uprawnienia kwalifikacyjne- powiedział Marcin Woźniak.

Inspektor Pracy Dariusz Lewandowski przedstawił dane dot. wypadków przy pracy zgłoszonych w III kwartale br. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy. Łącznie zgłoszono 43 wypadki, w tym 8 wypadków śmiertelnych, 16 wypadków ciężkich, 3 wypadki zbiorowe oraz 16 tzw. lekkich. W wypadkach śmiertelnych 5 dotyczyło nagłych zdarzeń medycznych, 2 wypadki komunikacyjne oraz 1 upadek z wysokości. Najczęściej do wypadków śmiertelnych dochodziło w budownictwie, natomiast najwięcej wypadków ciężkich zaistniało w przetwórstwie przemysłowym.

W ostatnim okresie widoczne jest zwiększenie liczby poszkodowanych w wypadkach wśród cudzoziemców, obywateli Ukrainy.

Artykuł 234§2 Kodeksu pracy nakłada na pracodawcę obowiązek niezwłocznego zawiadomienia właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkich lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki mającym związek z pracą- przypomina Dariusz Lewandowski.

Źródło PIP Bydgoszcz https://bydgoszcz.pip.gov.pl/pl/o-urzedzie/rzecznik-prasowy/aktualnosci-/144581,konferencja-prasowa-okregowego-inspektoratu-pracy-w-bydgoszczy.html