KOLEJNY TYDZIEŃ PORAŻKI W SPRAWIE LP
Podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska ZNiL 21 października b.r. potwierdzona została informacja o zawieszeniu prac nad aktami prawnymi w związku z włączeniem do s.f.p. PGL LP. Powodem było powołanie Zespołu złożonego z przedstawicieli Ministerstwa Finansów i Lasów Państwowych, którego zadaniem było opracowanie alternatywnego rozwiązania dotyczącego włączenia LP w uzdrowienie finansów publicznych. Wszystko wskazuje na to, że praca Zespołu zakończona została już 25 października, gdyż tego dnia Rada Ministrów jednogłośnie przyjęła nowelizację ustawy o finansach publicznych, a Minister Finansów przedstawił gotowy projekt rozporządzenia w sprawie określenia warunków przyjmowania wolnych środków od jednostek finansów publicznych w tym Lasów Państwowych.

28 października dzięki Przewodniczącemu Senackiej Komisji Ochrony Środowiska mogliśmy uczestniczyć w kolejnym akcie krytyki planów włączenia PGL LP do sektora finansów publicznych. Pomimo kolejnego nieuwzględniania żadnych argumentów, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Finansów określił, że to posiedzenie jest wyrazem dialogu społecznego!

Jesteśmy, więc nadal świadkami "uszczęśliwiania, zgodnie z regulaminem wojskowym - SZEF MA ZAWSZE RACJĘ."

Pozytywnym wydarzeniem, które nastąpi 5 listopada, będzie podpisanie protokółu dodatkowego do PUZP dla Pracowników Zatrudnionych w Jednostkach Gospodarki Wodnej Państwowej Sfery Budżetowej. Mniemamy, że będzie to moment uwieńczenia sukcesem blisko rocznych przepychanek. Jednym z cenniejszych elementów ujętych w Protokóle jest zapis, że w razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

AKTUALNOŚCI Z OSTATNIEGO TYGODNIA
20 października- zainicjowana przez Krajowy Sekretariat ZNOŚiL akcja zbierania podpisów na listach sprzeciwu wobec zamiaru włączenia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe do sektora finansów publicznych została zakończona aktem wręczenia ich Marszałkowi Sejmu wraz z petycją. Podczas spotkań z adresatem, Przewodniczącymi klubów parlamentarnych PO i PSL usłyszeliśmy zadziwiające stwierdzenia, że musimy wspólnie walczyć o Lasy Państwowe. Nasuwa się pytanie: kto wobec tego jest wrogiem? Mamy nadzieją, że dane kolejne słowo nie pójdzie w przysłowiowy las.

W czasie wręczania list sprzeciwu nieopodal Sejmu RP została odprawiona Masza Święta w kościele Św. Aleksandra na Placu Trzech Krzyży w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Bardzo wymownym był fakt odczytania upowszechnionej przez nas modlitwy wiernych w intencji Lasów Państwowych, przez zastępcę przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Grażynę Zagrobelną.

21 października- we Wrocławiu odbył się XXV Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "S", w trakcie, którego doszło do wymiany lidera naszego ZZ. Został nim przedstawiciel Dolnośląskiego Regionu Piotr Duda.

W trakcie obrad przyjęto stanowisko w sprawie obrony najcenniejszego z dóbr naturalnych kraju, wyrażając stanowczy sprzeciw wobec planów Rządu RP, w kontekście włączenia PGL LP do sektora finansów publicznych. Ważnym elementem stanowiska jest poparcie dotychczasowych działań sekretariatu oraz zapowiedź wsparcia dalszych aktów obrony. Nowy Przewodniczący zapowiedział specjalne posiedzenie KK z KSZNOŚiL, o którym będziemy informować na bieżąco.

Wieczorem w Sejmie RP odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z udziałem przedstawicieli Sekretariatu. Istotną informacją było potwierdzenie wstrzymania prac nad nowelizacją ustawy o finansach publicznych oraz wykreśleniem z planu budżetu Państwa na 2011 rok PGL LP. Szczegółową informacje z przebiegu obrad przedstawimy niebawem.

22 października- Krajowy Zjazd Delegatów przyjął uchwałę programową, w której w dziale Ochrony Środowiska uznano za konieczne powstrzymanie planów Rządu RP, dotyczących włączenia PGL LP do sektora finansów publicznych. Podkreślono tu trudne do oszacowania straty ekologiczne, społeczne i gospodarcze.

Wezwano też rząd do przygotowania i konsekwentnego realizowania skonsultowanych projektów w zakresie kompleksowego rozwiązania problemów gospodarki wodnej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień przeciwpowodziowych i retencji wód.

KWZD domaga się też zmian w systemie finansowania ochrony przyrody oraz wynagradzania pracowników zajmujących się jej ochroną.

NSZZ "Solidarność" opowiada się za systemową ochroną środowiska naturalnego. W obecnym kształcie pakiet klimatyczny, w przypadku polskiej gospodarki, może doprowadzić do likwidacji tysięcy miejsc pracy i wpłynąć negatywnie na rozwój oraz konkurencyjność polskiej gospodarki. Dlatego NSZZ S będzie domagał się rewizji niekorzystnych zapisów PKE.

24 października- uświadomienie społeczeństwa polskiego poprzez zamawianie mszy św. w intencji Lasów Państwowych nadal trwa. Według zebranych informacji nasza akcja objęła już 1/3 kościołów naszego kraju. Nie poprzestawajmy na tym! W przypadku ogłoszenia referendum ogólnonarodowego, może być to najcenniejszy element dotarcia do naszego społeczeństwa przed ostateczną rozgrywką.

pdfpdf
SYTUACJA W GOSPODARCE WODNEJ I PARKACH NARODOWYCH
Do różowych nie można zaliczyć również sytuacji w Parkach Narodowych i Gospodarce Wodnej. W tych sektorach gospodarki narodowej, pomimo obietnicy złożonej przez Ministra Środowiska "nic o was bez was" związki zawodowe są nadal traktowane jako zło konieczne. Na potwierdzenie przykrych faktów załączamy Komunikat Krajowej Sekcji Parków Narodowych oraz pismo Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej do Ministra Środowiska.

pdfpdf
WRĘCZENIE LIST SPRZECIWU
W dniu 20 października 2010 roku o godz. 1200, nastąpi przekazanie PETYCJI z wszystkimi podpisami na listach sprzeciwu, jakie w krótkim czasie zdołaliśmy uzbierać w kraju. W porozumieniu z centralami ZZ działających w PGL LP ponad 200 tysięcy podpisów zostanie wręczone Marszałkowi Sejmu przez przedstawicieli Związków Zawodowych. Niezależnie od efektu kolejnego aktu obrony Lasów Państwowych, dziękujemy za zaangażowanie często bezimiennym Leśnym Patriotom. Niestety jest wiele jednostek w lasach, z których nie otrzymaliśmy nawet jednego podpisu!!! komentarz pozostawiamy czytelnikom. Inne aktualności załączamy w plikach.

pdfpdfpdf
Z POSIEDZENIA KOMISJI SEJMOWEJ OCHRONY ŚRODOWISKA
W dniu 6 października 2010 roku odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z udziałem 16 posłów reprezentujących różne ugrupowania polityczne, przedstawicieli Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Środowiska, Dyrekcji Generalnej LP, Związków Zawodowych działających w LP, ekologów, przemysłu drzewnego i świata nauki.

Tematyka obrad poświęcona była planom włączenia PGL LP do sektora finansów publicznych. Z uwagi na zlekceważenie Komisji przez Ministra Finansów i Ochrony Środowiska, poprzez swoją nieobecność, Poseł J. Szyszko złożył wniosek formalny o zawieszenie obrad do czasu przybycia nieobecnych. Jednak wniosek nie uzyskał większości głosów, w efekcie czego Posłowie J. Szyszko i D. Bąk opuścili salę.

Wypowiedzi wszystkich obecnych bardzo krytycznie oceniły zamiary Rządu! Przedstawiono największe zagrożenia, jakie mogą nastąpić po wprowadzeniu rewolucyjnych zmian w LP, począwszy od zarządzania gospodarką, a na prywatyzacji i wyprzedaży kończąc. Minister J. Zaleski podkreślał, że planowane zmiany mogą wywrzeć negatywne skutki. Dyrektor LP M. Pigan, podobnie jak Komisja Środowiska w przyjętym dezyderacie, wnosili o odstąpienie od zamiaru włączenia PGL PL do sektora finansów publicznych. Przewodniczący Sekretariatu Z. Kuszlewicz apelował o zaprzestanie rewolucji w lasach, która zmusza do nasilania aktów obronnych. Przewodniczący KSPL K. Uleniecki prosił o dialog. Poseł Adam Krzyśków wskazywał na charakter ustrojowy projektowanych zmian, co powinno być poddane ogólnonarodowemu referendum.

Na wszystkie krytyczne głosy, argumenty i groźby nie doczekaliśmy się oczekiwanej reakcji. Minister Radziwił stwierdził, że w dobie kryzysu musi nastąpić konsolidacja środków, poprzez włączenie majątku PGL PL w sektor finansów publicznych. Wnioskować należy, że chodzi tu o wirtualną poprawę budżetu państwa kosztem rewolucyjnych, nieprzewidywalnych zmian, mogących doprowadzić do zniszczenia jednej z ostatnich, dobrze prosperujących jednostek.

Obecnie ze strony Związków Zawodowych nastąpi próba wręczenia petycji, wraz z ponad 200 tysiącami podpisów złożonych na listach sprzeciwu, zarówno Premierowi jak i Marszałkowi Sejmu.

Ogłoszona 7 października akcja protestacyjna w LP musi znaleźć oddźwięk w mediach, co może mieć wielkie znaczenie w uświadomieniu społeczeństwa o zagrożeniach m.in. dla pierwszej obywatelskiej ustawy o zachowaniu narodowego charakteru zasobów naturalnych kraju.

Gości:
24929