KOLEJNY ATAK NA LASY PAŃSTWOWE

W dniu 18 grudnia 2013 roku na stronie Ministerstwa Środowiska umieszczone zostały nowe założenia do zmianu Ustawy o Lasach. Po trzech latach pozornego spokoju zapoczątkowanego wygraną batalią przed próbą włączenia PGL LP do sektora finansów publicznych, Rada Ministrów znalazła sposób na przejęcie majątku pieniężnego LP i jak wszystko na to wskazuje, w trybie błyskawicznym, jak na razie bez konsultacji społecznych, nałoży obowiązek przekazania 1,6 mld zł. w latach 2014 i 2015 oraz corocznych danin w wysokości 100 mln. zł. w latach następnych. Z niepokojem oczekujemy odniesienia ze strony Ministra Środowiska na Stanowisko Krajowego Sekretariatu i Oświadczenie stowarzyszeń i organizacji działających w LP, przekazanych w dniu 2 stycznia 2014 roku podczas zorganizowanego przez Ministra spotkania.

W załączeniu : Komunikat ze spotkaniapdf
PAKIET ZDROWOTNY NABIERA ROZPĘDU

Zainicjowana przez Krajowy Sekretariat ZNOŚiL pomoc pracownikom Lasów Państwowych w zakresie opieki zdrowotnej, opracowana i wynegocjowana na podstawie potrzeb określonych w przeprowadzonym w 2013 roku sondażu ankietowym, przynosi wreszcie długo oczekiwane efekty. Według najnowszego raportu firmy MENTOR, już ponad 4 tysiące leśników korzysta z pakietu medycznego MEDICOVERU, z opieką 56 specjalistów , w tym pełną diagnostyką pod kątem boreliozy. W dniu 5 grudnia 2013 r. , podczas spotkania Dyrektora Generalnego LP z centralami Związków Zawodowych, Przewodniczący Krajowego Sekretariatu przedstawił szczegóły raportu, podkreślając nieuzasadniony opór niektórych RDLP. W odniesieniu, w dniu 18 grudnia DG polecił Dyrektorom Regionalnym przyspieszenie postępowania w tym zakresie oraz włączenie kosztów ubezpieczeń do planu zasadniczego kosztów na 2014 rok.

Wartą podkreślenia jest wyjątkowo pozytywna ocena opieki zdrowotnej przez pracowników, którzy już z tej pomocy korzystają, niedowierzając, że to się dzieje w naszym kraju!KOLEJNY WYRAZ OBURZENIA SPOŁECZEŃSTWA

Dzisiaj /9 listopada 2013 roku/ w Gdańsku odbył się kolejny protest pod hasłem "Dość lekceważenia społeczeństwa" zorganizowany przez regionalne struktury trzech central związkowych: NSZZ "Solidarność", OPZZ oraz Forum Związków Zawodowych.

Żądania manifestujących, przekładające się na 62 % poparcia społeczeństwa, dotyczyły wprowadzenia skutecznego dialogu społecznego, obniżenia wieku emerytalnego, wycofania przepisów o elastycznym czasie pracy, ograniczenia stosowania umów śmieciowych, wzrostu płacy minimalnej i wprowadzenie obligatoryjnych referendów po zebraniu odpowiedniej liczby podpisów.

Z opublikowanego w październiku raportu Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że ponad 10 milionów Polaków jest zagrożonych ubóstwem, 35 proc. naszych rodaków nie stać na ogrzewanie, 26 proc. nie może sobie pozwolić na lekarza i dentystę, a 23,4 proc. żyje w  złych warunkach sanitarnych, m.in. bez bieżącej wody i toalety.

Jedna czwarta Polaków mieszka w zatłoczonych mieszkaniach, a 35 proc. z naszych rodaków nie ma środków, aby w swoich domach utrzymać odpowiednią temperaturę. http://gpcodziennie.pl/24839-wpolsce-szaleje-bieda

Widząc wypaczony obraz rzeczywistości, przedstawiany w naszych mediach , łatwo przewidzieć dokąd zmierzamy!CO Z GOSPODARKĄ WODNĄ?

Ciągle ważą się losy Gospodarki Wodnej. Pomimo krytyki obecnych założeń do zmiany ustawy Prawo Wodne, opracowanych przez Ministerstwo Środowiska, nie zauważamy woli uwzględnienia opinii społecznych oraz środowiska branżowego. Po lipcowej rozmowie Krajowego Sekretariatu ZNOŚiL z Ministrem Marcinem Korolcem, żywimy nadzieje, że tym razem propozycje, zawarte w załączonym piśmie, zmienią gaskonadowe nastawienie twórców założeń.pdf
Rada KSZNOŚiL z udziałem Piotra Dudy

W dniach 17 18 czerwca 2013 roku odbyło się posiedzenie Rady KSZNOŚiL z udziałem przewodniczącego Komisji Krajowej Piotra Dudy. Tematami wiodącymi wniesionymi przez członków Rady były: dramatyczna sytuacja w Gospodarce Wodnej oraz regulacje płacowe w Parkach Narodowych i Gospodarce Wodnej.

W tym miesiącu ukazały się nowe założenia do nowelizacji ustawy Prawo Wodne, które obrazują ignorancję wnoszonych przez naszą strukturę postulatów.

Nadal nie mają gwarancji trwałości stosunków pracy pracownicy GW, którym funduje się wygaszanie umów o pracę i ewentualne zatrudnienie ich w nowo tworzonych jednostkach. Pomysły takie jak zawiadomienie w trybie 23 (1) par. 4 k.p. są bezwartościowe. Selektywne stosowanie art. 23 (1) k.p. świadczy o marginalizowaniu i unikaniu problemu przez Ministra. Również zapisy pro pracownicze Układu Zbiorowego Pracy, takie jak: ponowne zatrudnienie pracownika zwolnionego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, działania w dobrej wierze, czy poszanowania słusznych interesów drugiej strony.

Natomiast Minister zastrzegł sobie prawo powoływania i odwoływania dyrektorów UGWRW, przy równoczesnej merytorycznej podległości Prezesowi KZGW. Przeczy to zasadom dobrej administracji, opracowanym przez H. Fayola, według których€“ podstawową zasadą skutecznej administracji jest podległość jednemu przełożonemu.€“Planowany system dwuwładzy jest niczym nieuzasadniony, i przesadny. Minister jest organem politycznym, nie merytorycznym, stąd powinien się angażować na szczeblu norm generalnych (projekty ustaw, rozporządzenia, akty planistyczne), a nie norm konkretnych, jakimi są€“ powołania, odwołania i to na szczeblu terenowym.

Twierdzi się, że oddzielenie funkcji administracyjnych od funkcji właścicielskich zapewni lepszą koordynację prac, zasada divide et impera wskazuje na to, że podział nie służy efektywności.

Kompetencje nadzorcze w stosunku do spółek wodnych oraz związków wałowych przekazuje się ze szczebla powiatowego na szczebel gminny. Pozbycie się problemu i odpowiedzialności nie przysporzy poklasku projektodawcy!

Ostatecznie, dowodem nieskuteczności reformy jest projektowanie budżetu gospodarki wodnej z planową dziurą budżetową w wysokości 33% wydatków. Taka reforma nie zagwarantuje implementacji Ramowej Dyrektywy Wodnej, ani nie rozwiąże problemów gospodarki wodnej, tak jak nie polepszyły stanu dotychczasowe pomysły ( likwidacja gospodarstw pomocniczych czy ustawa o zwalczaniu skutków powodzi ).pdf
Gości:
24944