GEOLOGIA POLSKA URATOWANA

W godzinach wieczornych 9 czerwca 2011 roku Sejm przyjął poprawkę Senatu , która przywraca pierwotny podział środków uzyskanych z opłat eksploatacyjnych w proporcji 60% dla gmin górniczych a 40% stanowić ma dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Właśnie z tej mniejszej części utrzymywana jest nasza rodzima geologia. Planowano pomniejszyć środki do 10%, co w szybkim czasie zniszczyło by ten dział gospodarki narodowej.

Obecnie oczekujemy na podpisanie Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze przez Prezydenta RP.

Dziękujemy parlamentarzystom za zrozumienie następstw wprowadzenia złych zmian. Sytuacje po trzecim czytaniu była odwrotna!AKTUALNOŚCI Z 31 MAJA 2011 r.

PARKI NARODOWE

Dzisiaj Rada Ministrów przyjęła projekt Ustawy o Ochronie Przyrody i skierowała go do Sejmu. Pomimo pewnych wad, uchwalenie ustawy przywróci płynność finansową większości Parków Narodowych, ponieważ wypracowane środki nie będą odprowadzane do budżetu państwa. Parki, w których przychody z ruchu turystycznego są marginalne mimo wszystko będą się borykały z problemami finansowymi. Całkowite powstrzymanie destrukcji jest możliwe po wskazaniu stabilnego źródła finansowania, czego oczekujemy.

Na dzień 25 czerwca planowana jest akcja protestacyjna, polegająca na blokadzie zakopianki. Liczymy na udział przyjaciół rodzimej przyrody.

GOSPODARKA WODNA

Pracownicy Gospodarki Wodnej przeżywają kolejną falę dramatycznych chwil. Pierwsza dotyczyła likwidacji Gospodarstw Pomocniczych z dniem 31.XII. 2010 r., która pociągnęła za sobą m.in. redukcję zatrudnienia. Na dalszy plan zeszły regulacje płacowe, których nie było od 2008 roku. Obecnie wielostronicowa ustawa o zwalczaniu skutków powodzi, forsowana przez koalicję rządzącą, burzy akceptowany przez polskich fachowców oraz UE zlewniowy system zarządzania. Nie odnosi się też do najważniejszej kwestii służącej bezpieczeństwu zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Wystarczy zapytać tych, którzy doświadczyli powodzi: Czy wolą otrzymać 2 tys. zł. pomocy bezzwrotnej na mocy projektowanej ustawy, czy ich nie otrzymać wiedząc, że państwo zadba, aby ustrzec beneficjentów przed powodziami?

NSZZ Solidarność wszystkich szczebli prowadzi działania zmierzające do wykreślenia z projektu ustawy zapisów prowadzących do likwidacji regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

GEOLOGIA I WIERTNICTWO

Po trzecim czytaniu ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze, Sejm przyjął poprawkę prowadzącą do ograniczenia środków na Polską Geologię o środków ubiegłorocznych. Działania nasze skoncentrowane na uświadomieniu parlamentarzystom negatywne skutkach przyjętych regulacji przyniosły zadawalający efekt w postaci odrzucenia przez Senat złych rozwiązań. Batalia obronna nadal trwa. W dniu 7 czerwca planowane jest łączone posiedzenie kilku komisji senackich, podczas którego będzie omawiany projekt w/w ustawy. Nas tam również nie zabraknie! Za kilka dni kolejna batalia w Sejmie RP.

LASY PAŃSTWOWE

Prace nad zmianą Ustawy o Lasach nadal trwają. Z zapewnień przedstawicieli Ministerstwa Środowiska dowidzieliśmy się, że nowelizacja nie będzie wprowadzona w tym roku. Jest to dobry zwiastun, ponieważ kilka z proponowanych zapisów nadal wymaga korekty.POLSKA GEOLOGIA ZAGROŻONA /18.05.2011/

Prace legislacyjne nad ustawą Prawo Geologiczne i Górnicze ukierunkowane są na redukcję środków na działalność o 75% w stosunku do roku 2010. Po trzecim czytaniu, przewagą siedmiu głosów, Sejm skierował projekt do Senatu RP. Nasze działania ukierunkowane są na uświadomienie parlamentarzystów , jak groźne skutki, dla nas wszystkich, może przynieść ich brak przewidywania .

W załączeniu przedstawiamy list do Senatorów RP, wyrażający ufność w zdrowy rozsądek.pdf
Z POSIEDZENIA RADY KSZNOŚiL 12 - 13 kwietnia 2011r.

Posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu było poświęcone:

1. Projektowi ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem występowania skutków powodzi i ich usuwaniem:

Obecny na posiedzeniu Minister Janusz Zaleski zgodził się z krytyką naszego związku w odniesieniu do zamiaru likwidacji Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, prowadzącej w konsekwencji do odejścia od zlewniowego zarządzania krajową gospodarką wodną. Stanowisko Ministra Środowiska jest spójne z naszym, co rokuje nadzieję na wykreślenie tego zapisu z projektu ustawy.

2. Nowelizacji Prawa Geologicznego i Górniczego:

Krajowy Sekretariat jest zdecydowanie przeciwny wprowadzeniu poprawek nr 8 i 9 , które wprowadzą radykalne ograniczenie finansowania tej gałęzi gospodarki. Minister J. Zaleski zapewnił, że w zamyśle projektodawców w żadnym rozwiązaniu nie jest planowana destrukcja Geologii i Wiertnictwa.

3. Aktualnym propozycjom zmian w Ustawie o Lasach:

Przesłany przez Ministra Środowiska w dniu 24 marca b.r. do uzgodnień międzyresortowych projekt zmian do ustawy o lasach posiada szereg niepokojących zapisów, do których Rada Krajowego Sekretariatu odniosła się w załączonym stanowisku.

W ostatnich dniach dotarliśmy do informacji o pracy zespołu senackiego zajmującego się tematyką reprywatyzacji, która pomimo naszej ustawy obywatelskiej o zachowaniu strategicznych zasobów naturalnych kraju planuje włączyć Lasy Państwowe do programu zadośćuczynienia. Ze strony Ministerstwa Środowiska uzyskaliśmy informację o braku jakiejkolwiek wiedzy w tym temacie. Sekretariat podejmie działania wyjaśniające na szczeblu parlamentarnym.

4. Nowelizacji Ustawy o Ochronie Przyrody:

KSZNOŚiL nie wnosi zastrzeżeń do projektu nowelizacji Ustawy o Ochronie Przyrody za wyjątkiem art. 16 dot. możliwości wprowadzenia redukcji zatrudnienia. Ustalono, że stosowne stanowisko odnoszące się do tej kwestii podejmie Krajowa Sekcja Pracowników Parków Narodowych.

Uczestniczący w obradach Przewodniczący Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska Poseł Jerzy Gosiewski wskazał na konieczność informowania Komisji o naszych stanowiskach, które mogą przynieść oczekiwany rezultat w trakcie prac legislacyjnych. Zostało to przyjęte przez Radę jako aspekt rokujący nasz większy udział w kształtowaniu aktów stanowiących.pdf
KOMISJA KRAJOWA NSZZ "Solidarność" ogłasza STAN GOTOWOŚCI PROTESTACYJNEJ


pdf
Gości:
28647