Z POSIEDZENIA RADY KSZNOŚiL 12 - 13 kwietnia 2011r.

Posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu było poświęcone:

1. Projektowi ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem występowania skutków powodzi i ich usuwaniem:

Obecny na posiedzeniu Minister Janusz Zaleski zgodził się z krytyką naszego związku w odniesieniu do zamiaru likwidacji Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, prowadzącej w konsekwencji do odejścia od zlewniowego zarządzania krajową gospodarką wodną. Stanowisko Ministra Środowiska jest spójne z naszym, co rokuje nadzieję na wykreślenie tego zapisu z projektu ustawy.

2. Nowelizacji Prawa Geologicznego i Górniczego:

Krajowy Sekretariat jest zdecydowanie przeciwny wprowadzeniu poprawek nr 8 i 9 , które wprowadzą radykalne ograniczenie finansowania tej gałęzi gospodarki. Minister J. Zaleski zapewnił, że w zamyśle projektodawców w żadnym rozwiązaniu nie jest planowana destrukcja Geologii i Wiertnictwa.

3. Aktualnym propozycjom zmian w Ustawie o Lasach:

Przesłany przez Ministra Środowiska w dniu 24 marca b.r. do uzgodnień międzyresortowych projekt zmian do ustawy o lasach posiada szereg niepokojących zapisów, do których Rada Krajowego Sekretariatu odniosła się w załączonym stanowisku.

W ostatnich dniach dotarliśmy do informacji o pracy zespołu senackiego zajmującego się tematyką reprywatyzacji, która pomimo naszej ustawy obywatelskiej o zachowaniu strategicznych zasobów naturalnych kraju planuje włączyć Lasy Państwowe do programu zadośćuczynienia. Ze strony Ministerstwa Środowiska uzyskaliśmy informację o braku jakiejkolwiek wiedzy w tym temacie. Sekretariat podejmie działania wyjaśniające na szczeblu parlamentarnym.

4. Nowelizacji Ustawy o Ochronie Przyrody:

KSZNOŚiL nie wnosi zastrzeżeń do projektu nowelizacji Ustawy o Ochronie Przyrody za wyjątkiem art. 16 dot. możliwości wprowadzenia redukcji zatrudnienia. Ustalono, że stosowne stanowisko odnoszące się do tej kwestii podejmie Krajowa Sekcja Pracowników Parków Narodowych.

Uczestniczący w obradach Przewodniczący Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska Poseł Jerzy Gosiewski wskazał na konieczność informowania Komisji o naszych stanowiskach, które mogą przynieść oczekiwany rezultat w trakcie prac legislacyjnych. Zostało to przyjęte przez Radę jako aspekt rokujący nasz większy udział w kształtowaniu aktów stanowiących.pdf
KOMISJA KRAJOWA NSZZ "Solidarność" ogłasza STAN GOTOWOŚCI PROTESTACYJNEJ


pdf
Komisja Krajowa wyraża stanowcze NIE wobec rządowych planów destrukcji Gospodarki Wodnej


pdf
NOWE PLANY RZĄDU WOBEC GOSPODARKI WODNEJ

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem występowania skutków powodzi i ich usuwaniem likwiduje administrację odpowiedzialną za gospodarkę wodną w układzie zlewniowym zarządzanym obecnie przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej i 7 Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, a w jej miejsce tworzy 16 Wojewódzkich Zarządów Gospodarki Wodnej w układzie administracyjnym.

Podstawowe wady projektu to:

- Sprzeczność z Ramową Dyrektywą Wodną (dyrektywa nr 2000/60/WE) i wynikającym z niej podziałem terytorialnym regionów wodnych w obszarach dorzeczy zaakceptowanym przez Komisję Europejską,

- Uznanie projektu za pilny jest niezgodne z art. 123 konstytucji RP w części projektu dotyczącej reformy gospodarki wodnej. Jest to ustawa regulująca ustrój i właściwość władz publicznych likwidacja organu administracji rządowej niezespolonej,

- Twierdzenie o braku skutków finansowych jest kłamliwe, gdyż likwidacja 7 Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, a utworzenie 16 Wojewódzkich Zarządów Gospodarki Wodnej, niewątpliwie spotęguje finansowanie administracji.

- Projekt reguluje sprawy związane z usuwaniem skutków powodzi, a nie uwzględnia przyczyn powstawania szkód powodziowych wynikających w dużej mierze z wieloletniego niedofinansowania budowli i urządzeń wodnych służących do ochrony przeciwpowodziowej. Projekt nie odnosi się do działań inwestycyjnych umożliwiających w dalszej perspektywie budowę obiektów służących również ochronie przed powodzią

- Nierzetelna ocena skutków regulacji, w której brak analizy wpływu projektu ustawy na sferę finansów publicznych, gospodarkę, rynek pracy oraz na sytuację i rozwój regionu.

Powyższe zastrzeżenia jak i nie określenie kryteriów doboru kadry kierowniczej w nowo planowanych zarządach wojewódzkich, nasuwają przypuszczenie o braku zamiaru twórcy projektu ustawy do poprawy dramatycznej sytuacji gospodarki wodnej, której uzdrowienie powinno być priorytetem.SPOTKANIE PREZYDIUM RADY KSZNOŚiL w MŚ
W dniu 29 styczna 2011 roku odbyło się spotkanie Krajowego Sekretariatu ZNOŚiL z Ministrem Januszem Zaleskim.
Na początku spotkania Przewodniczący Sekretariatu Z. Kuszlewicz odniósł się do tematyki i uzgodnień z dnia 16 sierpnia /Spotkanie z Ministrem Środowiska/ związanych z obietnicą włączenia naszych przedstawicieli do prac zespołów problemowych oraz uczestnictwa w naradach kierownictwa Gospodarki Wodnej i Parków Narodowych, inicjowanych przez ministerstwo. Fakty wskazują na niedotrzymanie obietnicy, na co Minister J. Zaleski zapewnił, że taka sytuacja już się nie powtórzy.
Tematyka związana z branżami skupionymi w KSZNOŚiL :
Gospodarka Wodna: Referujący Arkadiusz Kubiaczyk skrytykował brak współpracy ze związkami zawodowymi. Likwidacja gospodarstw pomocniczych przyczyniła się do dalszego pogłębiania destrukcji w branży. Ponad 40 pracowników straciło pracę, a z częścią podpisano umowy na czas określony. Takie posunięcia powodują redukcję zaplecza fachowców przy rosnących zaniedbaniach zadań związanych z gospodarką wodną kraju. Te fakty wskazują na brak strategii Rządu na uzdrowienie tej, tak ważnej dla bezpieczeństwa społeczeństwa, gałęzi gospodarki. Obecnie reforma gospodarki wodnej przeprowadzana jest w wielkiej tajemnicy. Na zadane pytanie dot. wyniku prac zespołu ds. reformy nie uzyskaliśmy odpowiedzi, którą obiecała udzielić pisemnie Pani Iwona Gawłowska - Dyrektor nowo powołanego przez Ministra Środowiska Biura Gospodarki Wodnej. Biuro to w swoim zakresie zadaniowym będzie nadzorować Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Pani Dyrektor również wyraziła wolę bieżącej współpracy z naszym Z.Z.
Parki Narodowe: Zastępca Przewodniczącego Krajowego Sekretariatu ZNOŚiL Stanisław Skupień przedstawił sytuację Parków Narodowych po wprowadzonej likwidacji gospodarstw pomocniczych, skutkującej rozgardiaszem, ogólnym niezadowoleniem i niepewnością w aspekcie ekonomicznym. Nadal nie jest znany los nowelizowanej Ustawy o Ochronie Przyrody. Minister J. Zaleski poczuwa się do pewnych błędów. Obiecuje jednak, że pieniędzy zarówno na wynagrodzenia jak i działalność gospodarczą nie zabraknie. Obecnie zabezpieczenie w budżecie wystarczy na pół roku, natomiast pozostałe środki będą uruchomione z rezerwy celowej. Całościowo środki na funkcjonowanie Parków Narodowych będą utrzymane na poziomie 2010 roku. Nowelizacja Ustawy o Ochronie Przyrody ma zacząć obowiązywać od 2012 roku, o co zabiega Minister Finansów. Kol. S. Skupień zobrazował rosnące niezadowolenie załóg złą sytuacją w PN, które może skutkować protestami!!!
Lasy Państwowe: Tematem budzącym niepewność i niepokój jest nowelizacja Ustawy o Lasach, której obecny kształt jest nam nie znany. Pani Dyrektor Zofia Chrempińska, nadzorująca prace nad nowelizacją ustawy, zapewniła nas, że nie ma pośpiechu w tworzeniu końcowego kształtu zapisów, ponieważ nie został określony termin finalny w centrum legislacyjnym. Z ustaleń jedynie wynika, że nowelizacja ustawy o lasach nastąpi w 2011 roku. Aktualnie zmiany ukierunkowane są na uregulowanie zasad sprzedaży drewna, które w ogólnej koncepcji będą określone w ustawie, a Dyrektor Generalny LP będzie miał uprawnienie do ich uszczegółowienia. Usunięte będą dotychczasowe zapisy dotyczące gospodarki mieszkaniowej oraz przekazania lasów będących w granicach administracyjnych miast samorządom.
Nadal istnieje koncepcja powołania Rady LP, z tym wyjątkiem, że Minister Środowiska będzie ustalał jej skład. Kontrowersyjne wydaje się wyłączenie z grona pracowników powoływanych, jedynie stanowiska leśniczego. W tej kwestii stanowisko Sekretariatu jest niezmienne. Uważamy, że należy odwrócić tendencję upolityczniania w LP poprzez odejście od formy powołania do stanowiska nadleśniczego włącznie.
Nasza niepewność jutra związana z nadal widniejącym PGL LP w planie finansowym Rządu na lata 2011-14, utrzymującym funkcjonowanie Lasów Państwowych w sektorze finansów publicznych zostanie /mamy nadzieję/ rozwiana w uchwale Rzędu, planowanej na marzec b.r.. Minister J. Zaleski podziękował nam za działania obronne LP.
Zaproszeni na spotkanie przedstawiciele Krajowego Sekretariatu Budownictwa Zbigniew Majchrzak i Piotr Morta, wyrazili swój protest wobec planom spalania drewna S2 i S3 oraz odpadów produkcyjnych, co uderza bezpośrednio w produkcję zakładów opartych na surowcu drzewnym. Szczególnie może to dotknąć zakłady płytowe. Minister wyraził opinię spójną z przedstawioną i jest przeciwny spalaniu drewna wzorowanego na gospodarce niemieckiej, gdzie w roku 2010 do celów energetycznych wykorzystano 30 mln. m3 surowca, a za siedem lat na te cele mają przeznaczyć 60% pozyskania krajowego. Poza tym usłyszeliśmy zapewnienie, że biomasa zostanie wykreślona z projektu ustawy.
Na zakończenie Krajowy Sekretariat skrytykował brak koncepcji funkcjonowania gospodarki w aspekcie długofalowym.


Gości:
19122