SPOTKANIE PREZYDIUM RADY KSZNOŚiL w MŚ
W dniu 29 styczna 2011 roku odbyło się spotkanie Krajowego Sekretariatu ZNOŚiL z Ministrem Januszem Zaleskim.
Na początku spotkania Przewodniczący Sekretariatu Z. Kuszlewicz odniósł się do tematyki i uzgodnień z dnia 16 sierpnia /Spotkanie z Ministrem Środowiska/ związanych z obietnicą włączenia naszych przedstawicieli do prac zespołów problemowych oraz uczestnictwa w naradach kierownictwa Gospodarki Wodnej i Parków Narodowych, inicjowanych przez ministerstwo. Fakty wskazują na niedotrzymanie obietnicy, na co Minister J. Zaleski zapewnił, że taka sytuacja już się nie powtórzy.
Tematyka związana z branżami skupionymi w KSZNOŚiL :
Gospodarka Wodna: Referujący Arkadiusz Kubiaczyk skrytykował brak współpracy ze związkami zawodowymi. Likwidacja gospodarstw pomocniczych przyczyniła się do dalszego pogłębiania destrukcji w branży. Ponad 40 pracowników straciło pracę, a z częścią podpisano umowy na czas określony. Takie posunięcia powodują redukcję zaplecza fachowców przy rosnących zaniedbaniach zadań związanych z gospodarką wodną kraju. Te fakty wskazują na brak strategii Rządu na uzdrowienie tej, tak ważnej dla bezpieczeństwa społeczeństwa, gałęzi gospodarki. Obecnie reforma gospodarki wodnej przeprowadzana jest w wielkiej tajemnicy. Na zadane pytanie dot. wyniku prac zespołu ds. reformy nie uzyskaliśmy odpowiedzi, którą obiecała udzielić pisemnie Pani Iwona Gawłowska - Dyrektor nowo powołanego przez Ministra Środowiska Biura Gospodarki Wodnej. Biuro to w swoim zakresie zadaniowym będzie nadzorować Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Pani Dyrektor również wyraziła wolę bieżącej współpracy z naszym Z.Z.
Parki Narodowe: Zastępca Przewodniczącego Krajowego Sekretariatu ZNOŚiL Stanisław Skupień przedstawił sytuację Parków Narodowych po wprowadzonej likwidacji gospodarstw pomocniczych, skutkującej rozgardiaszem, ogólnym niezadowoleniem i niepewnością w aspekcie ekonomicznym. Nadal nie jest znany los nowelizowanej Ustawy o Ochronie Przyrody. Minister J. Zaleski poczuwa się do pewnych błędów. Obiecuje jednak, że pieniędzy zarówno na wynagrodzenia jak i działalność gospodarczą nie zabraknie. Obecnie zabezpieczenie w budżecie wystarczy na pół roku, natomiast pozostałe środki będą uruchomione z rezerwy celowej. Całościowo środki na funkcjonowanie Parków Narodowych będą utrzymane na poziomie 2010 roku. Nowelizacja Ustawy o Ochronie Przyrody ma zacząć obowiązywać od 2012 roku, o co zabiega Minister Finansów. Kol. S. Skupień zobrazował rosnące niezadowolenie załóg złą sytuacją w PN, które może skutkować protestami!!!
Lasy Państwowe: Tematem budzącym niepewność i niepokój jest nowelizacja Ustawy o Lasach, której obecny kształt jest nam nie znany. Pani Dyrektor Zofia Chrempińska, nadzorująca prace nad nowelizacją ustawy, zapewniła nas, że nie ma pośpiechu w tworzeniu końcowego kształtu zapisów, ponieważ nie został określony termin finalny w centrum legislacyjnym. Z ustaleń jedynie wynika, że nowelizacja ustawy o lasach nastąpi w 2011 roku. Aktualnie zmiany ukierunkowane są na uregulowanie zasad sprzedaży drewna, które w ogólnej koncepcji będą określone w ustawie, a Dyrektor Generalny LP będzie miał uprawnienie do ich uszczegółowienia. Usunięte będą dotychczasowe zapisy dotyczące gospodarki mieszkaniowej oraz przekazania lasów będących w granicach administracyjnych miast samorządom.
Nadal istnieje koncepcja powołania Rady LP, z tym wyjątkiem, że Minister Środowiska będzie ustalał jej skład. Kontrowersyjne wydaje się wyłączenie z grona pracowników powoływanych, jedynie stanowiska leśniczego. W tej kwestii stanowisko Sekretariatu jest niezmienne. Uważamy, że należy odwrócić tendencję upolityczniania w LP poprzez odejście od formy powołania do stanowiska nadleśniczego włącznie.
Nasza niepewność jutra związana z nadal widniejącym PGL LP w planie finansowym Rządu na lata 2011-14, utrzymującym funkcjonowanie Lasów Państwowych w sektorze finansów publicznych zostanie /mamy nadzieję/ rozwiana w uchwale Rzędu, planowanej na marzec b.r.. Minister J. Zaleski podziękował nam za działania obronne LP.
Zaproszeni na spotkanie przedstawiciele Krajowego Sekretariatu Budownictwa Zbigniew Majchrzak i Piotr Morta, wyrazili swój protest wobec planom spalania drewna S2 i S3 oraz odpadów produkcyjnych, co uderza bezpośrednio w produkcję zakładów opartych na surowcu drzewnym. Szczególnie może to dotknąć zakłady płytowe. Minister wyraził opinię spójną z przedstawioną i jest przeciwny spalaniu drewna wzorowanego na gospodarce niemieckiej, gdzie w roku 2010 do celów energetycznych wykorzystano 30 mln. m3 surowca, a za siedem lat na te cele mają przeznaczyć 60% pozyskania krajowego. Poza tym usłyszeliśmy zapewnienie, że biomasa zostanie wykreślona z projektu ustawy.
Na zakończenie Krajowy Sekretariat skrytykował brak koncepcji funkcjonowania gospodarki w aspekcie długofalowym.


RELACJA Z MSZY ŚW. DZIĘKCZYNNEJ
Z inicjatywy Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ "Solidarność" w 29 stycznia 2011 roku Jego Eminencja Ks. Kardynał Kazimierz Nycz odprawił Mszę św. dziękczynną za Polskie Lasy Państwowe. We mszy uczestniczyli przedstawiciele pracowników Lasów Państwowych wszystkich szczebli, Związków Zawodowych, Organizacji Leśnych, Parlamentarzystów oraz mieszkańców Warszawy , wszyscy zaangażowani w troskę o nasze narodowe bogactwo przyrody. Rangę uroczystej ceremonii podkreślało też wystawienie 11 pocztów sztandarowych Związków Zawodowych i Lasów Państwowych oraz oprawa muzyczna Zespołu Sygnalistów Myśliwskich "Akteon" z Wydziału Leśnego SGGW. Dodatkowym wymownym akcentem było poświęcenie nowego sztandaru Międzyregionalnej Sekcji NSZZ "Solidarność" w RDLP w Szczecinku.
Był to kolejny akt jedności i pokory wobec Stwórcy. Nasze modlitwy odmawiane w 1/3 Polskich kościołów i zakonów zostały wysłuchane, co było zauważalne w nagłym odstąpieniu rządzących od destrukcyjnych planów włączenia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych do sektora finansów publicznych. Skierowane modlitwy o:
- łaskę opamiętania dla rządzących
- łaskę roztropnych decyzji nie przyczyniających się do zaprzepaszczenia bogactwa polskiej przyrody i ojcowizny, jaką są Polskie Lasy
- łaskę troski o przyszłe pokolenia, którym mamy ten skarb przekazać - są ciągle aktualne.
Teraz jesteśmy pewni, że Polskie Lasy Państwowe są objęte opieką Boską. Czerpiąc mądrość i łaski u Pana, który oddał przodkom naszym ziemskie dobra we władanie, kontynuujmy tę powinność, bacząc na efekt naszych działań wypowiedział w swoim wystąpieniu Przewodniczący Sekretariatu.
Wyrażona potrzeba duchowego wsparcia, umocnienia i pouczenia niech buduje w nas odpowiedzialne rozpoznawanie zadań, jakie stawia przed nami Bóg, Ojczyzna i etos naszego zawodu.


Zaproszenie na Mszę Św. Dziękczynną
Nasze prośby zostały wysłuchane, przyszedł więc czas na podziękowanie. Zapraszamy do uczestnictwa w Mszy Świętej Dziękczynnej w intencji Polskich Lasów Państwowych, którą 29. stycznia odprawi Jego Eminęcja Ks. Kardynał Kazimierz Nycz. Prosimy o wystawienie pocztów sztandarowych.

pdf
Fundacja prosi o wsparcie
Niesienie pomocy innym to nasz obowiązek. Podzielmy się z bardziej potrzebującymi pozytywnie reagując na apel Fundacji Pomoc Leśnikom.

pdf
Oświadczenie poselskie 78. posiedzenie Sejmu w dniu 26 listopada 2010 r.
Wystąpienie Posła Jerzego Gosiewskiego w Sejmie: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W środę, w tym tygodniu, po przezwyciężeniu wielu utrudnień, przedstawiciele blisko 8 tyś. protestujących pod Sejmem, pani Grażyna Zagrobelna i pan Zbigniew Kuszlewicz, w mojej obecności przekazali Panu Ministrowi Lechowi Czapli, szefowi Kancelarii Sejmu, uchwałę - sprzeciw, skierowaną do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, o treści, którą załączamy poniżej.

pdf
Gości:
21596