CO Z PUSZCZĄ BIAŁOWIESKĄ PO KONFERENCJI?

W dniach 12 i 13 marca 2016 roku odbyła się Konferencja Naukowa pt. Puszcza Białowieska - mity, fakty i przyszłość. Z ramienia Krajowego Sekretariatu ZNOŚiL uczestniczyli w niej Przewodniczący Zbigniew Kuszlewicz oraz Zastępca Przewodniczącego Piotr Lutyk. Pierwszy dzień był poświęcony referatom:

1. Historia Puszczy Białowieskiej zapisana w torfach.

2. Ekumenizm w świetle użytkowania zasobów przyrodniczych PB.

3. Ochrona przyrody PB w ujęciu historycznym i społecznym.

4. Użytkowanie lasu a zróżnicowanie strukturalne i bogactwo gatunkowe ekosystemów leśnych PB.

5. Użytkowanie lasu a bioróżnorodność i rola ksylofagów.

Referenci pomimo ograniczonego czasu, przedstawili wieli cennych informacji, z których jednoznacznie wynikała pozytywna rola człowieka w okresach zagrożeń Puszczy Białowieskiej. Już w latach 1919 - 20, Prof. Z. Mokrzecki wydał decyzję o walce z kornikiem drukarzem, w następstwie czego zdecydowane działania ochronne leśników uratowały świerka. Badania naukowe wskazują, iż od kilkunastu lat następuje degradacja Puszczy Białowieskiej, ze stałym wymieraniem gatunków już od 1938 roku. Jako główną przyczynę tego stanu wskazują bierną ochronę. Przedstawiono też bardzo ciekawe wnioski badawcze. Szczególne znaczenie należy przypisać stwierdzeniu, iż jednakowe bogactwo gatunków saprofitycznych jest w lasach bez martwego drewna jak i z drewnem martwym. Z dyskusji można wyciągnąć jeden wniosek: ci którzy nazywają siebie ekologami, nie są przygotowani do rzeczowej dyskusji, a jedyną ich zasługą jest przekształcenie Puszczy Białowieskiej w Pustynię Białowieską. Przewodniczący Z. Kuszlewicz twierdzi, iż tym którzy protestują z plakatem kornika i napisem ja też chcę jeść , należy zadać pytanie : czy w przypadku rozwijającego się w ciele człowieka nowotworu, też będą protestować przed szpitalami z plakatami przedstawiającymi ten organizm z takim samym napisem?. Puszcza to żywy organizm, który potrzebuje pomocy, a cięcia ochronne są jedną z najskuteczniejszych form walki ze szkodnikiem. Stąd też po drugim dniu konferencji Minister Środowiska podjął decyzję o alternatywnym rozwiązaniu problemu, poprzez całkowite wstrzymanie czynności gospodarczo-ochronnych na 1/3 powierzchni nadleśnictw puszczańskich.NOWY SZEF SOLIDARNOŚCI LEŚNEJ

W dniu 10 marca 2016 roku, podczas Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ "Solidarność", wybrano nowego Przewodniczącego, którym został Jacek Cichocki, dotychczas pełniący funkcję Sekretarza KSPL. Wybory były następstwem odejścia z tej funkcji Kol. Grażyny Zagrobelnej, w związku z awansem zawodowym na stanowisko Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Tym razem delegaci postawili na młode pokolenie. Życzymy koledze Jackowi realizacji wszystkich wyzwań, z pożytkiem dla Lasów Państwowych i Leśników. Objęcie funkcji przewodniczącego, skutkuje z urzędu na objęcie funkcji Zastępcy Przewodniczącego Krajowego Sekretariatu ZNOŚiL. Liczymy na dobrą współpracę!NOWELIZACJA PRAWA ŁOWIECKIEGO

Rozpoczęte zostały konsultacje nowelizacji Ustawy Prawo Łowieckie z dnia 15 stycznia 2016 roku, którego dotychczasowe zapisy budzące wiele kontrowersji wzbudzają jeszcze większe zaniepokojenie gremiów z wyłączeniem myśliwych.

W załączonym odniesieniu Krajowego Sekretariatu ZNOŚiL przybliżono wiele wątpliwości wartych uwagi.pdf
LASY PAŃSTWOWE POMOGĄ PARKOM NARODOWYM

Obecnie procedowany projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, umożliwi rozszerzenie zakresu finansowanie zadań w Parkach Narodowych ze środków Funduszu Leśnego.

Z uzasadnienia projektu czytamy: Celem proponowanej ustawy jest stworzenie możliwości przeznaczania środków funduszu leśnego, tworzonego w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na podstawie szczegółowych regulacji zawartych w ustawie o lasach, na ochronę przyrody w lasach realizowaną metodami gospodarki leśnej oraz na wsparcie parków narodowych, poprzez rozszerzenie możliwości finansowania ich określonych działań.

Do zadań parków narodowych należy w szczególności prowadzenie działań ochronnych w ekosystemach parku narodowego. Parki narodowe nie prowadzą gospodarki leśnej w rozumieniu wynikającym z definicji zawartej w ustawie o lasach (art. 6 ust. 1 pkt 1). Natomiast w wykonaniu planu ochrony lub realizacji zadań ochronnych parki narodowe część swojej działalności podstawowej, określonej w art. 8b ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, zwanej dalej uop ), realizują na obszarach leśnych metodami gospodarki leśnej. Do tych metod zalicza się działania wymienione w art. 8b ust.1 pkt 1 w związku z art. 8 pkt ust. 2 i art. 5 pkt 4-7 uop, w tym również tworzenie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia działań ochronnych w lasach w posiadaniu parków narodowych. Zatem proponowana w art. 1 projektu ustawy zmiana zapisów uol stanowi autentyczną wykładnię, określającą możliwość uzyskiwania środków, związanych z funduszem leśnym, na finansowanie przedsięwzięć o charakterze infrastrukturalnym.

Równocześnie zaproponowano korektę dotychczasowego brzmienia art. 58 ust. 3 uol w części dot. zarządu parków narodowych, które nie jest zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, gdyż z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (1 stycznia 2012 r.) parki narodowe, z mocy prawa, nabyły prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oddanych im dotychczas w trwały zarząd.

Parki narodowe, jako najwyższa forma ochrony przyrody w Polsce, w ostatnich latach nie dysponowały dostatecznymi środkami finansowymi na realizację nałożonych na nie zadań.

Poprzez zaproponowaną zmianę w ustawie o lasach możliwe będzie rozszerzenie wsparcia parków narodowych przez fundusz leśny, którym dysponuje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, na ochronę przyrody w lasach, prowadzoną metodami gospodarki leśnej oraz tworzenie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia gospodarki leśnej.

Biorąc pod uwagę, że zgodnie z art. 8g ust.1 uop park narodowy prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając wydatki na finansowanie zadań określonych w ustawie, w tym zadań Służby Parku Narodowego, z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów proponowane wsparcie ze środków funduszu leśnego umożliwi realizację zadań w innych, deficytowych obszarach funkcjonowania parków narodowych.

Jednocześnie proponuje się uzupełnienie wykazu możliwych przychodów parku narodowego (art. 8h ust. 2) o dodatkowy pkt 8 dotyczący przychodów pochodzących z funduszu leśnego.

Projekt ustawy będzie miał pozytywny wpływ na stan budżetu państwa oraz nie powoduje skutków dla jednostek samorządu terytorialnego.

Ponadto projektowana regulacja rodzi pozytywne skutki społeczno-gospodarcze, gdyż permanentne w ostatnich latach niedofinansowanie parków narodowych powodowało protesty i stany pogotowia strajkowego Służby Parków Narodowych.RELACJA Z KONGRESU KSZNOŚiL

W dniach 3 4 grudnia 2015 roku odbył się Kongres Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych i Leśnictwa NSZZ Solidarność. W pierwszym dniu po przedstawieniu sprawozdań Przewodniczącego Rady Sekretariatu oraz Komisji Rewizyjnej Sekretariatu, podjęto uchwały i stanowiska.


Drugi dzień obrad zdominowało spotkanie z zaproszonymi gośćmi: Ministrem Środowiska Janem Szyszko, Podsekretarzem Stanu Andrzejem Szweda-Lewandowskim, Podsekretarzem Stanu Mariuszem Gajdą, Posłami Anną Paluch, Wojciechem Skurkiewiczem, Jerzym A. Gosiewskim, Dyrektorem Generalnym LP Konradem Tomaszewskim oraz Przewodniczącym Rady Konsultacyjnej Przy DGLP Andrzejem Rodziewiczem. W spotkaniu uczestniczyła również Rada Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ Solidarność.


Minister Środowiska Jan Szyszko przedstawił wiele tematów o zakresie ogólnopaństwowym, m.in.: potrzebie obniżenia wieku emerytalnego w kontekście demograficznym, przygotowywanej zmianie prawa w zakresie wstrzymania niekontrolowanej sprzedaży polskiej ziemi, wykorzystaniu zasobów energetycznych kraju, …. Podziękował też naszym strukturom NSZZ Solidarność za obronę resortów, ziemi i lasów przez 8 lat. Niezwykle ważnym tematem podnoszonym przez gości były płace pracowników Gospodarki Wodnej i Parków Narodowych, które plasują pełnoetatowych pracowników tych branż w grupie żyjących na granicy ubóstwa.


Wszyscy przybyli goście apelowali o wzajemne zrozumienie i odpowiedzialność za obecne i przyszłe pokolenia. Poseł Wojciech Skurkiewicz odniósł się do zaufania, jakim PiS zostało obdarowane przez większość polskiego społeczeństwa. Dlatego zaakceptowany program będzie realizowany przez Prawo i Sprawiedliwość.


Minister Mariusz Gajda w ocenie zastanego stanu Gospodarki Wodnej, potwierdził naszą ocenę wyrażaną wielokrotnie w ostatnich latach, mówiąc, że zastał ruinę, a plany poprzedniej ekipy blokowały rozwój. Zapowiedział też, iż nowelizacja ustawy Prawo Wodne będzie tworzona od podstaw oraz obiecał że zrobi wszystko aby pracownicy otrzymali podwyżki płac.


Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Konrada Tomaszewskiego zaowocowało wieloma wątkami tematycznymi, między innymi: uzupełnieniem personifikacji w LP, uruchomieniem TV multimedialnej LP, usunięciem aktów prawnych blokujących działania w Puszczy Białowieskiej, doprowadzonej do stanu katastrofy ekologicznej, programem rozwoju zakładów usług leśnych, z próbą zastąpienia prawa zamówień publicznych rozporządzeniem Ministra Środowiska w/s przetargów na usługi. Ponadto Dyrektor Generalny LP poinformował o zgłoszeniu do NIK zbadania wydatkowania 1,6 mld zł, odebranych Lasom Państwowym ustawą haraczową oraz o zainicjowaniu wycofania zapisu ustawowego, nakładającego na LP 2 % podatk od sprzedaży drewna. Na zakończenie zapewnił o utrzymaniu wszelkich uzgodnień zawartych ze Związkami Zawodowymi przez poprzedniego DGLP.


W części dyskusyjnej przedstawiono gościom tematykę problemową każdej branży reprezentowanej przez Krajowy Sekretariat ZNOŚiL. Do ich rozwiązywania, została wyrażona dobra wola wszystkich stron.


Link bezpośredni do galerii ze spotkania

https://goo.gl/photos/4VcLz1DzJUwMmghCAGości:
252