Manifestacja 29.09.2010
Mając potwierdzenie o kontynuacji procesu niekorzystnych zmian w strukturze Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, ujętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2011 rok, przyszedł czas na nasz wspólny, ponadpartyjny wysiłek. Aby powstrzymać dalsze działania apelujemy do wszystkich, którym nienaruszalność jednego z najcenniejszych dóbr narodowych - LASÓW PAŃSTWOWYCH - nie jest obojętna, o włączenie się do obrony. Jednymi z elementów naszego działania będzie uczestnictwo w manifestacji/pikiecie/ 29 września w Warszawie oraz złożenie podpisów na liście sprzeciwu. Szczegółowe informacje przedstawiamy w załącznikach.

pdfpdf
Komentarz do stanowisk KK
Konsekwencją podjęcia stanowisk KSZNOŚiL, odnoszących się do próby wprowadzenia drastycznych zmian w funkcjonowaniu PGL LP , jest wsparcie naszych działań przez Komisją Krajową NSZZ "S-ć". W dniu 23 sierpnia 2010 roku przyjęte zostało stanowisko wzywające władze RP do zaprzestania prac nad rewolucyjnymi zmianami w Lasach Państwowych. Również przyjęto stanowisko w sprawie strategii gospodarki wodnej w RP, ze szczególnym wyróżnieniem opracowania i wdrożenia strategii zabezpieczenia przeciwpowodziowego naszego kraju.

pdf
Spotkanie z Ministrem Środowiska Andrzejem Kraszewskim
Wobec kolejnych zagrożeń dla stabilności PGL LP doszło do spotkania Prezydium Krajowego Sekretariatu z Ministrem Środowiska. Rezultat spotkania został umieszczony w załączonym komunikacie nr 2. Krytyczne uwagi i stanowczy sprzeciw wobec próby właczenia Lasów Państwowych do sektora finansów publicznych zawarty jest w stanowisku nr 2/08/10.

pdfpdf
STANOWISKO nr 1/07/10
Odnośnie nowelizacji Ustawy o Lasach według założeń ujętych w projekcie z dnia 18 maja 2010 roku.

pdf
KOMUNIKAT 2/2010
W dniu 18 czerwca 2010 roku w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa . Prowadzący posiedzenie Przewodniczący KSZNOŚiL Zbigniew Kuszlewicz przedstawił wizję funkcjonowania sekretariatu w bieżącej kadencji, zapowiadając z pełną stanowczością dążenie do odpolitycznienia podległych struktur związkowych. Dużą uwagę poświęcono podjętym w czasie Kongresu uchwałom, z określeniem dróg ich realizacji.


W tym dniu w wyborach tajnych powołano Prezydium Rady KSZNOŚiL w składzie:
Z-ca Przewodniczącego - Stanisław Skupień - KS Parków Narodowych
Z-ca Przewodniczącego - Arkadiusz Kubiaczyk - KS Gospodarki Wodnej
Z-ca Przewodniczącego - Grażyna Zagrobelna - KS Pracowników Leśnictwa
Z-ca Przewodniczącego - Piotr Lutyk - KS Pracowników Leśnictwa
Z-ca Przewodniczącego - Ryszard Habryn - KS Geologiczno-Wiertnicza
Skarbnik - Grzegorz Basiura - KS Pracowników Leśnictwa
Sekretarz - Ryszard Dwornik - KS Pracowników Leśnictwa
Sekretarz - Bogdan Płachno - KS Pracowników Leśnictwa
Członek Prezydium - Kazimierz Uleniecki - KS Pracowników Leśnictw

Z uwagi na płynące sygnały o łamaniu zapisu Statutu NSZZ "S" mówiącym o łączeniu funkcji związkowych ze stanowiskami kierowniczymi / było to jedną z przyczyn wprowadzenia Zarządu Komisarycznego /, przewodniczący podjął decyzję o przeprowadzeniu lustracji wewnątrzzwiązkowej wyznaczając w tej sprawie koordynatora, którym została Grażyna Zagrobelna /Z-ca Przewodniczącego/.

Gości:
15590