KOMUNIKAT 2/2010
W dniu 18 czerwca 2010 roku w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa . Prowadzący posiedzenie Przewodniczący KSZNOŚiL Zbigniew Kuszlewicz przedstawił wizję funkcjonowania sekretariatu w bieżącej kadencji, zapowiadając z pełną stanowczością dążenie do odpolitycznienia podległych struktur związkowych. Dużą uwagę poświęcono podjętym w czasie Kongresu uchwałom, z określeniem dróg ich realizacji.


W tym dniu w wyborach tajnych powołano Prezydium Rady KSZNOŚiL w składzie:
Z-ca Przewodniczącego - Stanisław Skupień - KS Parków Narodowych
Z-ca Przewodniczącego - Arkadiusz Kubiaczyk - KS Gospodarki Wodnej
Z-ca Przewodniczącego - Grażyna Zagrobelna - KS Pracowników Leśnictwa
Z-ca Przewodniczącego - Piotr Lutyk - KS Pracowników Leśnictwa
Z-ca Przewodniczącego - Ryszard Habryn - KS Geologiczno-Wiertnicza
Skarbnik - Grzegorz Basiura - KS Pracowników Leśnictwa
Sekretarz - Ryszard Dwornik - KS Pracowników Leśnictwa
Sekretarz - Bogdan Płachno - KS Pracowników Leśnictwa
Członek Prezydium - Kazimierz Uleniecki - KS Pracowników Leśnictw

Z uwagi na płynące sygnały o łamaniu zapisu Statutu NSZZ "S" mówiącym o łączeniu funkcji związkowych ze stanowiskami kierowniczymi / było to jedną z przyczyn wprowadzenia Zarządu Komisarycznego /, przewodniczący podjął decyzję o przeprowadzeniu lustracji wewnątrzzwiązkowej wyznaczając w tej sprawie koordynatora, którym została Grażyna Zagrobelna /Z-ca Przewodniczącego/.

Gości:
6583