logo
top

Temat
2007-02-03
03.02.2007r
W dniu 1 lutego 2007r., w Ministerstwie Skarbu Państwa podpisane zostało Porozumienie dot.
realizacji postulatów SOZ KK NSZZ"S" w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego i spółek
uzdrowiskowych podległych Ministrowi Skarbu Państwa. W negocjacjach uczestniczyli
przedstawiciele Sekretariatu Ochrony Zdrowia KK NSZZ"S", Ministerstwa Skarbu Państwa,
Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszem Zdrowia.
Porozumienie na lata 2007-2009r pokaż więcej


Temat
2007-02-02
02.02.2007r
Na początku tygodnia Ministerstwo Zdrowia zgodziło się na odstąpienie od zapisów ustawy o
zakładach opieki zdrowotnej dotyczących wydłużenia czasu pracy pracowników ochrony zdrowia
pracujących w szczególnych warunkach a w dniu dzisiejszym, w trakcie konferencji uzgodnieniowej
pod naciskiem argumentów strony społecznej Ministerstwo Zdrowia wycofało przedstawiony do
konsultacji społecznych projekt ustawy o sieci szpitali.Sekretariat Ochrony Z pokaż więcej


Temat
2007-01-22
22.01.2007r Stanowisko

Rady Sekretariatu Ochrony Zdrowiaws. oceny dialogu z Rządem RP oraz negocjacji postulatów i
podpisania porozumienia
Krajowa Rada Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”, wspólnie z przedstawicielami
Sekcji Krajowych zrzeszonych w Sekretariacie, na posiedzeniu w dniach 11-12.01.2007
jednoznacznie negatywnie oceniła dotychczasowe rezultaty dialogu społecznego prowadzonego z
przedstawicielami Rządu RP.
Główne zastrzeżenia i zarzuty lekceważenia partnera społecznego dotyczą resortów zdrowia i
pracy.
Sekretariat Ochrony Zdrowia, działając w dobrej wierze, nie tylko w interesie pracowników, ale
przede wszystkim w trosce o solidarną Rzeczpospolitą, zgłasza poniżej, priorytetowe w ocenie
naszego środowiska, postulaty do dyskusji i realizacji.
Oczekujemy, iż w przedmiotowych sprawach zostaną niezwłocznie przyjęte uzgodnienia z
przedstawicielami resortów: zdrowia, pracy i skarbu państwa, dotyczące sposobu i czasu ich
realizacji.
W zakresie podmiotowym dotyczącym Lecznictwa Uzdrowiskowego NSZZ ,,Solidarność” oczekuje :
Ujęcia lecznictwa uzdrowiskowego w koszyku świadczeń gwarantowanych, finansowanych ze środków
Narodowego Funduszu Zdrowia.
Zwiększenia w roku 2008 środków finansowych na leczenie uzdrowiskowe do 1,5% wydatków przez
NFZ [obecnie jest około 1% ], oraz zwiększenia stawek osobodnia za pobyt pacjentów w
zakładach lecznictwa uzdrowiskowego podległych Ministrowi Skarbu Państwa, do wysokości stawek,
jakie mają zakłady podległe MSWiA oraz MON – finansowane również ze środków NFZ.
Uzgodnienia z NSZZ ,,Solidarność” zasad i harmonogramu prywatyzacji zakładów lecznictwa
uzdrowiskowego. Włączenia do stawek osobodnia od roku 2008, środków przeznaczonych na
podwyżki wynagrodzeń w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego w roku 2007.
W zakresie podmiotowym dotyczącym Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego
NSZZ ,,Solidarność” oczekuje ;
1. Ochrony miejsc pracy i stanu zatrudnienia w placówkach PRiRM, związanych z wdrażaniem
ustawy o państwowym ratownictwie medycznym oraz koniecznością zachowania określonych ustawą
okresów przejściowych.
2. Stworzenia systemowego modelu podnoszenia kwalifikacji oraz szkoleń pracowników
[ zwłaszcza sanitariuszy i kierowców].
3. Stworzenia ścisłego zakresu uprawnień ratownika medycznego, szczególnie w sytuacjach,
kiedy pracownikom brak praktyki zawodowej w ratownictwie medycznym.
Praktyka pod okiem doświadczonego personelu winna być traktowana jako niezbędny staż przed
samodzielnym podejmowaniem czynności ratujących życie.
Dotyczy to również kierowców karetek, samo posiadanie prawa jazdy przy braku doświadczenia
może powodować zagrożenie w ruchu drogowym.
W zakresie podmiotowym dotyczącym Państwowej Inspekcji Sanitarnej NSZZ ,,Solidarność”
oczekuje :
1. Wycofania projektu ustawy o systemie zdrowia publicznego, która w swoich założeniach
prowadzi do likwidacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stanowić może realne zagrożenia dla
bezpieczeństwa zdrowotnego Państwa i jego obywateli. .
2. Monitorowania przez Ministerstwo Zdrowia realizacji ustawy budżetowej na rok 2007, w
części dotyczącej podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
3. Zdecydowanego ukrócenia praktyk związanych z łamaniem praw pracowniczych, zwłaszcza
mobbingu, dyskryminacji członków NSZZ ,,Solidarność” oraz nieprzestrzegania przez pracodawców
zapisów ustawy o związkach zawodowych.
W zakresie podmiotowym dotyczącym Państwowej Pomocy Społecznej NSZZ ,,Solidarność” oczekuje :
1. Stworzenia systemowych zapisów ustawowych obligujących administrację samorządową do
przeprowadzania corocznej regulacji płacowej, co najmniej o wskaźnik inflacji w swoich
jednostkach organizacyjnych [domy pomocy społecznej, ośrodki pomocy społecznej, miejskie
ośrodki pomocy rodzinie itp.].
2. Ustawowego usankcjonowania zatrudnienia personelu medycznego w domach pomocy
społecznej z finansowaniem ich przez Narodowy Fundusz Zdrowia włącznie.
3. Zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania domów pomocy społecznej w kontekście
tworzenia sieci szpitali.
Szpitale poza siecią realnie mogą przekształcać się w zakłady opiekuńczo-lecznicze lub zakłady
pielęgnacyjno-opiekuńcze.
Może to spowodować wypływ mieszkańców domów pomocy ze względu na inny, tańszy sposób
finansowania pobytu.
W zakresie podmiotowym dotyczącym Krajowej Sekcji Służby Zdrowia NSZZ ,,Solidarność” oczekuje:
1. Przygotowanie projektu ustawowego rozwiązania problemów związanych z zasadami
zatrudniania i wynagradzania pracowników wykonujących świadczenia medyczne. Zapewnienie iż
podwyżka wypłacana pracownikom w roku 2007 nie będzie miała charakteru incydentalnego
(casus lex „203”).
2. Odstąpienie od szkodliwych społecznie, aktualnych projektów ustaw wnoszonych przez
Ministerstwo Zdrowia - o sieci szpitali oraz zmiany ustawy o zakładach opieki zdrowotnej ( w
części dotyczącej wydłużenia czasu pracy, bez rekompensat i okresów przejściowych).
3. Jakiekolwiek dodatkowe opłaty pobierane od pacjentów, czy to w formie dobrowolnych
dodatkowych ubezpieczeń, czy też innych zobowiązań, powinny być wprowadzane dopiero po
wdrożeniu jednolitego w całym Kraju systemu Rejestru Usług Medycznych oraz wyeliminowaniu
nieprawidłowości związanych z odprowadzaniem składek z KRUS oraz za osoby nieubezpieczone.
Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” domaga się przedstawienia harmonogramu działań naprawczych polskiego systemu zdrowia – z uwzględnienieniem jego spójności, a przede wszystkim dbałości o środki publiczne i zasady solidaryzmu społecznego.
Pragniemy zaznaczyć, iż mimo lekceważenia dialogu społecznego przez przedstawicieli strony
rządowej, z naszej strony jest nadal gotowość do rzetelnej dyskusji i uczciwych negocjacji.
Deklarujemy dalszą chęć do współpracy na rzecz poprawy funkcjonowania systemu opieki
zdrowotnej w Polsce.
Ostrzegamy, że ranga zgłoszonych problemów, ich wielka społeczna wrażliwość oraz pojawiające
się wciąż nowe propozycje zmian - zwłaszcza ze strony resortów zdrowia i pracy - które,
niekonsultowane społecznie, mogą stanowić zagrożenie, nie tylko dla środowisk pracowniczych,
ale przyniosą ze sobą poważne skutki społeczne dla całego Państwa.
Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” obradując w dniach
11-12.01.2007 r. podjął uchwałę iż w przypadku nie podjęcia konkretnych rozmów do końca
stycznia 2007 roku, które zakończyć powinny się zawarciem stosownych porozumień, i odrzucenia,
po raz kolejny propozycji rozwiązywania problemów społecznych w duchu dialogu, podejmie
przewidziane prawem działania protestacyjne.Temat
2006-12-24

Radosnych,pelnych milosci i rodzinnego ciepla Swiat Bozego Narodzenia oraz blogoslawienstwa

Bozej Dzieciny na Nowy 2007 Rok zyczy w imieniu Rady Sekretariatu Ochrony Zdrowia Maria
Ochman.

Życzymy również Ministerstwu Zdrowia aby w nadchodzącym roku 2007 chciało sie tak,
jak w roku mijającym 2006 sie nie chciało. pokaż więcej


Temat
2006-12-20
20.12.2006r
W dniach 18-20 grudnia kontynuował zespół międzyresortowy ds. wynagrodzeń i warunków pracy.
Poniżej przedstawiamy informacje ogólne oraz bardzo istotną opinie Rządowego Centrum
Legislacji:
Rozmowy związkowców i strony rządowej o płacach w służbie zdrowia - bez konkretów

Bez konkretów zakończyły się w Warszawie trzydniowe rozmowy powołanego przez premiera zespołu
ds. systemowego uregulowania zasad zatrudniania i wynagradzani pokaż więcej


Temat
2006-12-05
05.12.2006 r

Na dwudniowym posiedzeniu Komisji Krajowej w Gdańsku przeprowadzono miedzy innymi wybory
uzupełniające składu Prezydium K.K. Nowym prezydiantem zotała Przewodniczaca Sekretariatu
Ochrony Zdrowia Maria Ochman. Gratulacje!!! pokaż więcej


Temat
2006-11-30
30.11.2006 r

Ustalenia podjęte podczas posiedzenia Międzyresortowego Zespołu do Spraw Opracowania Zasad
Zatrudniania i Wynagradzania w Ochronie Zdrowia w dniu 30 listopada 2006 r.

1. Członkowie Zespołu zostali poinformowani o decyzji Prezesa Rady Ministrów o
kontynuowaniu prac Zespołu do końca stycznia 2007 r.
2. Zespół ustalił harmonogram dalszych spotkań poświęconych opracowaniu propozycji założeń
rozwiązań legislacyjnych pokaż więcej


Temat
2006-11-27
27.11.2006r KOMUNIKAT

Ze spotkania Kierownictwa Sekretariatu Zdrowia NSZZ ,,Solidarność” z
z Premierem RP oraz przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia
W spotkaniu udział wzięli, ze strony SOZ :
Przewodnicząca SOZ – Maria Ochman,Członkowie Prezydium Rady KSSZ : Grzegorz Urbaniak, Ireneusz
Sołek i Barbara Noworolska oraz Elżbieta Pisarczyk Przewodnicząca Krajowej Sekcji SANEPID
Ze strony Rządowej:Premier RP Pan Jarosław Kaczyń pokaż więcej


Temat
2006-11-21
21.11.2006r Górnikom i Ratownikom z "Halemby" w Rudzie Śląskiej.

Łącząc sie w bólu i nadziei...

Poczekaj proszę...


Poczekaj proszę,
zaraz będziemy,
dwadzieścia metrów,
to nie tak wiele,

dla ciebie chwila,
wieczność, my wiemy,

jesteśmy obok,
jak przyjaciele.
Poczekaj proszę,
na górze rodzina,
Boże, tu ogień,
tu bardzo ciasno,
pokaż więcej


Temat
2006-11-16
16.11.2006r
Uchwała Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia.Tekst poniżej. pokaż więcejPlakatKalendarz

Kwiecień 2021
PnWtSrCzPtSbNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
bottom