Konferencja na temat kadr w służbie zdrowia

Konferencja na temat kadr w służbie zdrowia - czytaj

100- lecie NIEPODLEGŁOŚCI

100- lecie NIEPODLEGŁOŚCI - czytaj

ZAPALMY ŚWIATŁO PAMIĘCI

ZAPALMY ŚWIATŁO PAMIĘCI - czytaj

Święto Ratowników

Święto Ratowników - czytaj

Prezydent Andrzej Duda podpisał tzw. ustawę podwyżkową dotyczącą pracowników służby zdrowia

Prezydent Andrzej Duda podpisał tzw. ustawę podwyżkową dotyczącą pracowników służby zdrowia - czytaj

Ewa Jakimowicz Przewodniczącą Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia we Wrocławiu

Ewa Jakimowicz Przewodniczącą Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia we Wrocławiu - czytaj

W Krynicy drugi dzień Forum Ekonomicznego

W Krynicy drugi dzień Forum Ekonomicznego - czytaj

Spotkanie premiera ze związkowcami z władzami NSZZ „Solidarność”.

Spotkanie premiera ze związkowcami z władzami NSZZ „Solidarność”. - czytaj

Cześć i Chwała Bohaterom

Cześć i Chwała Bohaterom - czytaj

2018-06-08 12:39Sekretariat Ochrony Zdrowia o nowelizacji Ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Poniżej zamieszczamy teść opinii:

Warszawa 06.06.2018r.

Szanowna Pani

Józefa Szczurek – Żelazko

Sekretarz Stanu

w Ministerstwie Zdrowia 

W odpowiedzi na pismo DSP.0212.1.201`8.EK(18) Sekretariat Ochrony Zdrowia przesyła następujące uwagi:

1. Do podmiotowego zakresu proponowanej ustawy powinni być włączeni na jednolitych zasadach wszyscy pracownicy podmiotu leczniczego.

2. Odnośnie proponowanej zmiany art.2, pkt.4 czyli wprowadzenia definicji ,,pracownika działalności podstawowej innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny” zawarcie warunku, że ustawa ma dotyczyć tych pracowników, którzy wykonują pracę w komórkach organizacyjnych zakładu leczniczego, tworzy ryzyko, że wykluczy się pracowników w tych podmiotach leczniczych, w których pracownicy nie mają przypisania w umowach o pracę do konkretnych komórek organizacyjnych, tylko mają ogólne wskazanie miejsca wykonywania pracy jako dany podmiot leczniczy [np. dany szpital bez określenia oddziału].

3. W art.2 b) zapis: osoba zatrudniona w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym w Stacjach Sanitarno – Epidemiologicznych, która bierze udział w wykonywaniu zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej ….....itd. [skreślić słowo ,,bezpośredni”].

4. W załączniku do ustawy w pozycji Lp.5 doprecyzować zapis:,, Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w Ip.1 – 5 wymagający wyższego wykształcenia i specjalizacji” dodanie ,, lub dodatkowych kwalifikacji mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej”.

5. Wskazanie źródeł finansowania w podmiotach leczniczych działających w formie jednostek budżetowych.

6. Należy rozważyć zwiększenie dynamiki wzrostu wynagrodzeń poprzez – alternatywnie:

-skrócenie ścieżki dojścia wynagrodzeń do wysokości średniej krajowej,

-zastąpienie kwoty bazowej wysokości 3900 zł. kwotą aktualnej średniej krajowej,

-dodanie art.5 o treści: zagwarantowanie iż wynagrodzenie zasadnicze pracownika podmiotu leczniczego nie może być niższe niż kwota aktualnego wynagrodzenia, o którym mowa w art.6 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

7. W załączniku do ustawy należy uwzględnić zwiększenie wskaźnika w nowododanej grupie pracowników działalności podstawowej z 0,53 na 0,58. Jednocześnie w grupie należy wyodrębnić pracowników w stosunku do których stosowane są wyższe kryteria wykształcenia i kwalifikacji konieczne do zatrudnienia na określonym stanowisku [np. sekretarki medyczne, rejestratorki medyczne].

Sekretariat Ochrony Zdrowia uznaje za konieczne scalenie w ustawie wszystkich aktów prawnych dotyczących wynagrodzeń pracowniczych.

Reasumując, oceniamy projektowaną nowelizację jako krok w dobrym kierunku, jednak nie realizującą wszystkich oczekiwań partnerów społecznych.

 

 

Zalączniki:

(aby zobaczyć kliknij na wybrany załącznik)
  1. P1 ( Aop1.jpg)
  2. P2 ( Aop2.jpg)