Sekcje Krajowe

Sekretariat BHiU

Sekcja Handlu

Sekcja Ubezpieczeń

Polecane strony www

Nasze akcje

W dniu 23.06.2014 roku w Zakopanem odbył się Kongres Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”. Przewodniczącym Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” na kadencje 2014-2018 ponownie został wybrany kol. Alfred Bujara, który był jedynym kandydatem.

W skład Rady Krajowego Sekretariatu na kadencje 2014-2018r. zostali wybrani:

 • Adamczak Piotr
 • Basta Artur
 • Chrapowicz Justyna
 • Oko Mieczysław
 • Paczuski Dariusz
 • Ratajczak Joanna
 • Skowron Paweł
 • Stroński Marcin
 • Włodarzewska-Gisz Joanna

W skład Komisj

Jednorowicz Mareki Rewizyjnej zostali wybrani:

 • Konieczko Marzena
 • Stefaniec Barbara
 • Waśniewski Piotr
 • Zielińska Elżbieta

W powyższej konferencji wzięli udział przedstawiciele pracowników z Belgii, Czech, Polski, Finlandii, Francji, Niemiec, Włoch, Irlandii, Słowacji i Holandii, w tym Justyna Chrapowicz, przewodnicząca NSZZ „Solidarność”, bezprawnie zwolniona przez Lidl Polska, a także Alfred Bujara, Przewodniczący Sekcji Handlu NSZZ „Solidarność” . Spotkanie  poświęcone było wymianie doświadczeń w sprawie warunków pracy w Lidl. Z dyskusji wynika, że warunki te są podobne we wszystkich krajach UE, tj. złe. Na bezprawne zwolnienie Przewodniczącej Związku Zawodowego i jej Zastępcy Lidl pozwolił sobie jednak tylko w Polsce.

Podczas konferencji wskazano, że konieczna jest międzynarodowa solidarność wobec pracodawcy, czemu dobrze będzie służyć Europejska Rada Zakładowa Lidl, którą działacze związkowi chcą powołać do życia.

- Obecnie rozważamy utworzenie Europejskiej Rady Zakładowej w Lidl. W związku z tym, że problemy w poszczególnych krajach są do siebie bardzo zbliżone, to znaczy: niski stan zatrudnienia, niskie płace, częste nadgodziny a w niektórych przypadkach (m. in. w Polsce) brak Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych a także – we wszystkich krajach – walka Lidla z reprezentacją pracowniczą oraz  łamanie praw związkowych będziemy podejmowali działania na poziomie europejskim – mówi portalowi dlahandlu.pl Justyna Chrapowicz, przewodnicząca NSZZ Solidarność w Lidl Polska Sklepy Spożywcze.

Właśnie w celu wywarcia nacisku na pracodawcę, aby poprawił warunki pracy w sklepach Lidla i zaczął przestrzegać prawa związkowego, europejscy związkowcy chcą połączyć siły i działać wspólnie. Działania te będą miały charakter międzynarodowych akcji protestacyjnych, informacji medialnych a także kierowanie skarg do Międzynarodowej Organizacji Pracy. Związkowcy chcą także regularnie się spotykać, aby na bieżąco wymieniać się doświadczeniami i informacjami.

- Utworzyliśmy sieć kontaktów i będziemy rozmawiali na temat stworzenia międzynarodowego sztabu protestacyjnego mającego na celu przywrócenie cywilizowanego dialogu społecznego w sieci Lidl – dodaje Justyna Chrapowicz.

NSZZ „Solidarność” w sieci Lidl powstał w ubiegłym roku. Lidl był ostatnią dużą siecią handlową, gdzie dotychczas nie było związków. Pracodawca jednak nadal walczy ze związkami, co jest wbrew prawu i cywilizowanym standardom.

W dniach 13-14 maja br. odbyło się w Pradze spotkanie związkowców krajów Dialogu Wiedeńskiego, a także przewodniczących Związków Zawodowych Obszaru VI UNI Europa Handel, tj. krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Z Polski uczestniczył w nim Kol. Alfred Bujara, Przewodniczący Sekcji Handlu NSZZ „Solidarność”, a także Kol. Sebastian Barański, Przewodniczący Komisji Zakładowej z Decathlonu. W spotkaniu uczestniczył także przedstawiciel Fundacji Friedricha Eberta Vladimir Spanik.

Podczas spotkania związkowcy omówili działania sieci ponadnarodowych w każdym kraju, wymieniając poglądów i informacje nt. warunków pracy, przestrzegania praw pracowniczych i związkowych. Przewodniczący organizacji związkowych z każdego kraju, w tym Kol. Alfred Bujara z Polski, przedstawili prezentacje nt. sytuacji pracowników w każdym kraju, omawiając sytuację w prawie pracy, a także wpływ sytuacji ekonomicznej na poziom dialogu społecznego i stan negocjacji zbiorowych.

W drugim dniu obrad przewodniczenie spotkaniu powierzono Kol. Alfredowi Bujarze. Dyskutowano o typowych, często pojawiających się problemach, wskazując na podobieństwa w położeniu pracowników i związkowców w poszczególnych krajach i sieciach detalicznych.

W ostatniej części spotkania uczestnicy starali się wypracować wspólną strategię działania dla związków zawodowych w Europie Środkowej i Wschodniej, aby dążyć do osiągnięcia standardów pracowniczych krajów Europy Zachodniej.

Deklaracja Wojciech Olejniczak

List do kandydatow do PE 12. 05. 14r.

Dobre miejsca pracy dla wysokiej _jakości usług-deklaracja UNI 11 05 14

19 spotkanie Komitetu Wykonawczego UNI Europa odbyło się 6-7 maja 2014r. w Atenach jako wyraz poparcia dla krajów borykających się z kryzysem, zwłaszcza dla Grecji. W spotkaniu tym uczestniczył Kol. Alfred Bujara, Przewodniczący Sekcji Handlu NSZZ „Solidarność” i jednocześnie członek KW UNI Europa. Podczas spotkania omawiano bieżące ważne sprawy związkowe i sytuację ludzi pracy w Europie.

Jako przypadek testowy i symptomatyczny dla dialogu społecznego w UE wskazano sytuację braku zgody Komisji Europejskiej na wprowadzenie Porozumienia partnerów społecznych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w sektorze fryzjerskim. Partnerzy społeczni byli bowiem zaskoczeni silnym atakiem sprzeciwiającym się wdrożeniu porozumienia przez kilka rządów UE i część Komisji.

Komitet Wykonawczy przyjął zalecenia dotyczące postępowania odnośnie kryzysu i polityki oszczędnościowej Komisji Europejskiej. Podkreślono sprzeciw wobec cięć płacowych i wzrostu bezrobocia w Europie, zwłaszcza w krajach dotkniętych kryzysem, wśród kobiet i młodzieży.

Uczestnicy odnieśli się także do zarządzania ekonomicznego UE, które ma niekorzystny wpływ na negocjacje zbiorowe i sytuację pracowników. Wskazano, że polityki oszczędnościowe nie sprawdzają się powodują tylko wzrost pracy niepewnej i rozszerzanie się recesji w kolejnych krajach UE. Członkowie Komitetu Wykonawczego zażądali w związku z tym planu inwestycyjnego dla Europy.

 

Wobec zbliżających się wyborów przyjęto deklarację Dobre miejsca pracy dla wysokiej jakości usług z intencją uzyskania poparcia dla idei w niej zawartych ze strony kandydatów do Parlamentu Europejskiego. W zamierzeniu twórców deklaracji, ma ona dać politykom wszechstronną wizję i konkretny program działania na rzecz pracowników sektora usług.

Ważnym punktem spotkania było omówienie kampanii wśród młodzieży członków afiliowanych UNI Europa, a także zagadnienia uzwiązkowiania i prowadzenia akcji na rzecz zwiększenia bazy członkowskiej. Kol. Alfred Bujara wskazał czynniki sprzyjające i przeciwdziałające zwiększeniu liczby członków Związków Zawodowych w Polsce.

Przedyskutowano także sytuację pracowników i związków zawodowych w sieciach ponadnarodowych. Omówiono w związku z tym dokument w sprawie planu działania Grupy Roboczej Sieci i Europejskich Rad Zakładowych.

 

Na koniec spotkania uczestnicy zgodzili się, że czwarty Zjazd UNI Europa odbędzie się w Rzymie w marcu 2016r. Przyjęto także sprawozdanie finansowe, akceptując rozliczenie za rok 2012 i wykonanie budżetu w roku 2013. O dobrym prowadzeniu księgowości świadczy pozytywne sprawozdanie audytorów zewnętrznych.

Stopniowo ograniczać handel w niedzielę

21 marca Sejm odrzucił obywatelski i poselski projekt ustawy ustanawiający niedzielę dniem wolnym od pracy w handlu. To zła  wiadomość dla pracowników tej branży…

- Projekt obywatelski podpisało ponad 120 tys. osób. Z kolei projekt poselski przygotowali parlamentarzyści z czterech klubów parlamentarnych. To pokazuje, że przekrój grup społecznych i środowisk popierających ideę wolnej niedzieli jest bardzo szeroki. Można tylko ubolewać, że Sejm odrzucił oba te projekty już w pierwszym czytaniu. Liczyliśmy na to, że trafią one do komisji, gdzie uda się wypracować kompromisowe rozwiązanie.

Na czym kompromis miałby polegać?
– W naszej ocenie sprawa jest zbyt skomplikowana, aby można ją było załatwić zmianą kilku artykułów w Kodeksie pracy. Chodzi o to, aby nie popadać ze skrajności w skrajność, przechodząc bezpośrednio ze sklepów otwartych całą dobę siedem dni w tygodniu do całkowitego zakazu handlu w niedzielę. Tu potrzebnych jest wiele wyjątków, jak choćby stacje benzynowe, sklepy mieszczące się na dworcach, lotniskach czy w  miejscowościach turystycznych. Można by też pomyśleć o rozwiązaniach częściowych, np. skróceniu godzin pracy w niedzielę do 13.00 lub 14.00, albo wprowadzeniu np. dwóch niedziel handlowych w miesiącu. Na początek wystarczyłoby chociaż trochę ucywilizować handel w niedzielę i stopniowo go ograniczać. Continue reading

Dziś w godzinach 12: 00 – 13: 00 pod Radomszczańskim Lidlem odbyła się akcja protestacyjna NSZZ “Solidarność” Podregion Radomsko w/s łamania praw pracowniczych i związkowych, związkowcy blokowali kasy płacąc groszówkami oraz rozdawali ulotki informacyjne.
Można z ulotki spisać informacje o co walczymy!
Zakupione podczas akcji produkty zostaną przekazane do Parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski – Caritas Parafialny w Radomsku. Continue reading

 

21 lutego przed Lidlami w całym kraju członkowie Solidarności organizowali pikiety i rozdawali klientom ulotki informujące m.in. o trudnych warunkach pracy i łamaniu praw pracowniczych i związkowych osób zatrudnionych w tej sieci dyskontów. Żądali też przywrócenia zwolnionych z pracy liderów zakładowej „S” w Lidlu.

- Słyszałem ostatnio w reklamach, że w Lidlu jest tydzień azjatycki. Nie tylko tydzień. W Lidlu jest cały rok azjatycki, niedługo może będzie afrykański, bo tak się traktuje tu pracowników. Albo zarząd Lidl Polska dostosuje się do prawa w naszym kraju, albo niech wraca do Niemiec – powiedział przewodniczący Solidarności Piotr Duda podczas akcji protestacyjnej przed jednym ze sklepów sieci w Katowicach.

Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności zwrócił uwagę, że w Niemczech, skąd Lidl się wywodzi, nikt nie ośmieliłby się tak traktować pracowników i zwalniać działaczy związkowych. – Dlaczego szefowie Lidla w Niemczech prawa przestrzegają, a Polskę traktują jak afrykańską kolonię? Nie może być tak, że traktujecie nas Polaków, pracowników, związkowców jak niewolników, że prawo macie gdzieś – mówił szef śląsko-dąbrowskiej „S”. Continue reading