Menu

Nowe przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016

(28.10.2016) Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójno艣ci finansowanych w perspektywie finansowej 2014 2020 (Dz. U. z 2014 r. poz.1146), Komisja Krajowa Niezale偶nego Samorz膮dnego Zwi膮zku Zawodowego „Solidarno艣膰” w Gda艅sku og艂asza otwarty nabór na partnera (partnerem mo偶e by膰: uczelnia w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku „Prawo o szkolnictwie wy偶szym (Dz.U z 2012 r. poz. 572 z pó藕niejszymi zmianami) lub instytut w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku „o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371) w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach II Osi Priorytetowej pn. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Dzia艂anie 2.16 pn. Usprawnienie procesu stanowienia prawa.

Zapytanie ofertowe

Za艂膮cznik do og艂oszenia

 

---------------------------------------------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2014

(26.09.2014) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarno艣膰” przeprowadza "Zapytanie Ofertowe" na wykonanie us艂ugi hotelowej wraz z wy偶ywieniem i wynaj臋ciem sali szkoleniowej na potrzeby szkole艅 negocjacyjnych realizowanych przez NSZZ „Solidarno艣膰” w ramach projektu Konstruktywny dialog IV – wzmocnienie potencja艂u eksperckiego NSZZ „Solidarno艣膰” wspó艂finansowanego  ze 艣rodków  Unii Europejskiej  w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki.

Zapytanie ofertowe

Wyniki zapytania ofertowego

Informacja o wizji lokalnej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2014

(10.09.2014) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarno艣膰” przeprowadza „Zapytanie Ofertowe” na przeprowadzenie szkole艅 specjalistycznych dla negocjatorów NSZZ „Solidarno艣膰” w ramach projektu „Konstruktywny dialog IV – wzmocnienie potencja艂u eksperckiego NSZZ „Solidarno艣膰” wspó艂finansowanego ze 艣rodków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki, Dzia艂anie 5.5 – Rozwój dialogu spo艂ecznego, Poddzia艂anie 5.5.2 – Wzmocnienie uczestników dialogu spo艂ecznego. Nr Umowy: UDA-POKL.05.05.02-00-252/13.

Osoby zainteresowane zapytaniem prosimy o przesy艂anie ofert.

El偶bieta Wielg, kierownik dzia艂u Programów Europejskich
Komisji Krajowej NSZZ "Solidarno艣膰"
tel.: 58 308 42 41, kom.: 502 329 437
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript.

Wyniki konkursu 26.09.2014r.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2014

(28.03.2014) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarno艣膰” zaprasza podmioty zainteresowane do sk艂adania ofert na przygotowanie programu szkoleniowego, materia艂ów dla uczestników oraz przeprowadzenie szkole艅 warsztatowych z zakresu coachingu i zarz膮dzania przez cele przeznaczonych dla trenerów i reprezentantów regionalnych NSZZ ”Solidarno艣膰”.

Oferty prosimy sk艂ada膰 nie pó藕niej ni偶 do 04.04.2014r..
Szczegó艂owych informacji udziela Agnieszka Rybczy艅ska
tel.: 058 3084318
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014/Innowacyjny

Niezale偶ny Samorz膮dny Zwi膮zek Zawodowy „Solidarno艣膰” reprezentowany przez Komisj臋 Krajow膮 z siedzib膮 w Gda艅sku zaprasza do z艂o偶enia oferty na zaprojektowanie oraz przeprowadzenie kampanii reklamowo-promocyjnej w prasie projektu innowacyjnego „Wp艂yw poprawy psychospo艂ecznych warunków pracy na ograniczenie kosztów ekonomicznych w firmach przechodz膮cych procesy modernizacyjne i adaptacyjne – projekt badawczy” wspó艂finansowany ze 艣rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego (nr umowy: UDA-POKL.02.01.02-00-031/10).

W za艂膮czeniu znajduje si臋 tre艣膰 zapytania ofertowego wraz z za艂膮cznikami, w tym ze wzorem formularza ofertowego, zgodnie z którym prosimy o przes艂anie oferty.
Wszystkie dokumenty dotycz膮ce zapytania ofertowego znajduj膮 si臋 na stronie Zamawiaj膮cego: www.solidarnosc.org.pl w dziale: Przetargi.

Osobami upowa偶nionymi ze strony Zamawiaj膮cego do kontaktu w sprawach formalnych i merytorycznych s膮:
Karol Nosal 58 308 43 78, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript.
Maria 呕ytko 58 3084403, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript.

 Wyniki przetargu


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014/Innowacyjny

Niezale偶ny Samorz膮dny Zwi膮zek Zawodowy „Solidarno艣膰” reprezentowany przez Komisj臋 Krajow膮 z siedzib膮 w Gda艅sku zaprasza do z艂o偶enia oferty na zaprojektowanie oraz przeprowadzenie kampanii reklamowo-promocyjnej w telewizji i internecie projektu innowacyjnego „Wp艂yw poprawy psychospo艂ecznych warunków pracy na ograniczenie kosztów ekonomicznych w firmach przechodz膮cych procesy modernizacyjne i adaptacyjne – projekt badawczy” wspó艂finansowany ze 艣rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego (nr umowy: UDA-POKL.02.01.02-00-031/10).

W za艂膮czeniu znajduje si臋 tre艣膰 zapytania ofertowego wraz z za艂膮cznikami, w tym ze wzorem formularza ofertowego, zgodnie z którym prosimy o przes艂anie oferty.
Wszystkie dokumenty dotycz膮ce zapytania ofertowego znajduj膮 si臋 na stronie Zamawiaj膮cego: www.solidarnosc.org.pl w dziale: Przetargi.

Osobami upowa偶nionymi ze strony Zamawiaj膮cego do kontaktu w sprawach formalnych i merytorycznych s膮:
Karol Nosal 58 3084378, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript.
Maria 呕ytko 58 3084403, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript.

  Wyniki przetargu

 

ZAPROSZENIE DO SK艁ADANIA OFERT

(10.02.2014) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarno艣膰” zaprasza podmioty zainteresowane do sk艂adania ofert na wydruk materia艂ów szkoleniowych dla uczestników i trenerów szkole艅 z rokowa艅 zbiorowych. Oferty prosimy sk艂ada膰 nie pó藕niej ni偶 15.02.2014r..

Po szczegó艂owe informacje prosimy o kontakt z Katarzyn膮 Ja偶d偶ewsk膮
tel.: 058 3084622
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript.


__________________________________________________


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2013

(16.12.2013) Zapytanie ofertowe na 艣wiadczenie us艂ug eksperckich w zakresie opiniowania za艂o偶e艅 do Bud偶etu i ustaw oko艂obud偶etowych Pa艅stwa w obszarze O艢WIATA w ramach projektu „Konstruktywny dialog III – wzmocnienie potencja艂u instytucjonalnego NSZZ „Solidarno艣膰” wspó艂finansowanego ze 艣rodków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2013/Innowacyjny

Niezale偶ny Samorz膮dny Zwi膮zek Zawodowy „Solidarno艣膰” reprezentowany przez Komisj臋 Krajow膮 z siedzib膮 w Gda艅sku zaprasza do z艂o偶enia oferty na zaprojektowanie oraz przeprowadzenie kampanii reklamowo-promocyjnej projektu innowacyjnego „Wp艂yw poprawy psychospo艂ecznych warunków pracy na ograniczenie kosztów ekonomicznych w firmach przechodz膮cych procesy modernizacyjne i adaptacyjne – projekt badawczy” wspó艂finansowany ze 艣rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego (nr umowy: UDA-POKL.02.01.02-00-031/10). W za艂膮czeniu znajduje si臋 tre艣膰 zapytania ofertowego wraz z za艂膮cznikami, w tym ze wzorem formularza ofertowego, zgodnie z którym prosimy o przes艂anie oferty. Wszystkie dokumenty dotycz膮ce zapytania ofertowego znajduj膮 si臋 na stronie Zamawiaj膮cego: www.solidarnosc.org.pl w dziale: Przetargi. Osobami upowa偶nionymi ze strony Zamawiaj膮cego do kontaktu w sprawach formalnych i merytorycznych s膮:

Karol Nosal 58 308 43 78, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript.

Maria 呕ytko 58 3084403, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript.

Informacja o uniewa偶nieniu rozstrzygni臋cia Zapytania ofertowego nr 2/2013/Innowacyjny

„Zaprojektowanie oraz przeprowadzenie kampanii reklamowo-promocyjnej projektu nr UDA-POKL.02.01.02 -00-031/10 „Wp艂yw poprawy psychospo艂ecznych warunków pracy na ograniczenie kosztów ekonomicznych w firmach przechodz膮cych procesy modernizacyjne i adaptacyjne - projekt badawczy” wspó艂finansowanego przez Uni臋 Europejsk膮 w ramach Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego”

Z uwagi na nieodes艂anie, pomimo ostatecznego wezwania, podpisanej umowy na ww. us艂ugi w terminie zakre艣lonym do 24 lutego 2014 r. oraz wycofanie si臋 partnera konsorcjum o czym zostali艣my przez niego poinformowani drog膮 elektroniczn膮 w dniu 27 lutego 2014 r. – dzia艂aj膮c w oparciu o paragraf 5 Zapytania ofertowego nr 2/2013/Innowacyjny w zw. z art. 58 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz w odpowiednim odniesieniu do regulacji art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie艅 publicznych uniewa偶niamy w ca艂o艣ci Zapytanie ofertowe nr 2/2013/Innowacyjny i jego rozstrzygni臋cie.
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2013

(18.10.2013) Zapytanie ofertowe na rozeznanie rynku na wykonanie „Studium Wykonalno艣ci” dla Zwi膮zkowego Instytutu Analiz i Edukacji” w ramach projektu „Konstruktywny dialog III – wzmocnienie potencja艂u instytucjonalnego NSZZ „Solidarno艣膰” wspó艂finasowanego ze 艣rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego.

 

ZAPYTANIE OFERTOWA NR 7/2013

(25.09.2013) Zapytanie ofertowe na 艣wiadczenie us艂ug eksperckich w zakresie opiniowania za艂o偶e艅 do Bud偶etu i ustaw oko艂obud偶etowych Pa艅stwa w obszarze O艢WIATA w ramach projektu „Konstruktywny dialog III – wzmocnienie potencja艂u instytucjonalnego NSZZ „Solidarno艣膰” wspó艂finansowanego ze 艣rodków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2013

(20.09.2013) Zapytanie ofertowe na 艣wiadczenie us艂ug eksperckich w zakresie opiniowania za艂o偶e艅 do Bud偶etu i ustaw oko艂obud偶etowych Pa艅stwa w obszarze POLITYKA RODZINNA w ramach projektu „Konstruktywny dialog III – wzmocnienie potencja艂u instytucjonalnego NSZZ „Solidarno艣膰” wspó艂finansowanego ze 艣rodków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013

(20.09.2013) Zapytanie ofertowe na 艣widczenie us艂ug eksperckich w zakresie za艂o偶e艅 do Bud偶etu i ustaw oko艂obud偶etowych Pa艅stwa w obszarze RYNEK PRACY w ramach projektu "Konstruktywny dialog III - wzmocnienie potencja艂u instytucjonalnego NSZZ Solidarno艣膰" wspó艂finansowanego ze 艣rodków Unii Europejskiej w ramach Programu Kapita艂 Ludzki.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2013

(12.07.2013) Zapytanie ofertowe na druk i dostarczenie poradnika „Rokowania zbiorowe w firmach ponadnarodowych” opracowanego przez ekspertów norweskich w ramach projektu „Rokowania zbiorowe w firmach ponadnarodowych” wspó艂finansowanego ze 艣rodków Funduszu Godna Praca i Dialog Trójstronny, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014, nr umowy 2012/104528

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2013

(12.06.2013) Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu projektu „Rokowania zbiorowe w firmach ponadnarodowych” wspó艂finansowanego ze 艣rodków Funduszu Godna Praca i Dialog Trójstronny, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014, nr umowy 2012/104528

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013/Innowacyjny

(07.06.2013) Niezale偶ny Samorz膮dny Zwi膮zek Zawodowy „Solidarno艣膰” reprezentowany przez Komisj臋 Krajow膮 z siedzib膮 w Gda艅sku zaprasza do z艂o偶enia oferty na przeprowadzenie ewaluacji zewn臋trznej produktu finalnego w ramach projektu innowacyjnego „Wp艂yw poprawy psychospo艂ecznych warunków pracy na ograniczenie kosztów ekonomicznych w firmach przechodz膮cych procesy modernizacyjne i adaptacyjne – projekt badawczy” wspó艂finansowany ze 艣rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego (nr umowy: UDA-POKL.02.01.02-00-031/10).

W za艂膮czeniu znajduje si臋 tre艣膰 zapytania ofertowego wraz z za艂膮cznikami, w tym ze wzorem formularza ofertowego, zgodnie z którym prosimy o przes艂anie oferty.Wszystkie dokumenty dotycz膮ce zapytania ofertowego znajduj膮 si臋 na stronie Zamawiaj膮cego: www.solidarnosc.org.pl w dziale: Przetargi.

Osobami upowa偶nionymi ze strony Zamawiaj膮cego do kontaktu w sprawach formalnych i merytorycznych s膮:

Karol Nosal 58 308 43 78, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript.

Agnieszka Mo艣cicka 42 6314598, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript.

 

 

                           LOG.jpg                    eu.jpg

                          kapila艂_ludzki.jpg                   PARP_logo.jpg                 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013

(22.03.2013) Zapytanie ofertowe na wykonanie us艂ugi hotelowej wraz wy偶ywieniem i wynaj臋ciem sali szkoleniowej na potrzeby szkole艅 negocjacyjnych realizowanych przez NSZZ „Solidarno艣膰” w ramach projektu „Konstruktywny dialog II – mediacje i negocjacje dla cz艂onków NSZZ „Solidarno艣膰” wspó艂finansowanego ze 艣rodków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki.

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2012

PRZEPROWADZENIE BADA艃 I OPRACOWANIE RAPORTU 

(17.12.2012) Zapytanie ofertowe  na przeprowadzenie bada艅 i opracowanie raportu nt. jako艣ci rokowa艅 zbiorowych w firmach prywatnych w Polsce (korporacje ponadnarodowe, przedsi臋biorstwa z kapita艂em polskim) w ramach projektu „Rokowania zbiorowe w firmach ponadnarodowych” wspó艂finansowanego ze 艣rodków Funduszu Godna Praca i dialog Trójstronny, Norweskiego mechanizmu Finansowego 2009 – 2014.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2012

(30.08.2012) Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie obs艂ugi hotelowej wraz z sal膮 szkoleniow膮 na potrzeby szkole艅 dla mediatorów realizowanych przez NSZZ „Solidarno艣膰” w ramach projektu „Konstruktywny dialog II – mediacje i negocjacje dla cz艂onków NSZZ „Solidarno艣膰” 

W dniu 12.09.2012 roku odby艂a si臋 ocena ofert

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2012

SZKOLENIA DLA MEDIATORÓW 

 Informacja o wynikach konkursu ofert z艂o偶onych na konkurs zwi膮zany z realizacj膮 projektu „Konstruktywny dialog II – mediacje i negocjacje dla cz艂onków NSZZ „Solidarno艣膰” nr POKL.05.05.02-00-154.pdf [216.00 kb] 

(24.08.2012) Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkole艅 dla mediatorów NSZZ „Solidarno艣膰” w ramach projektu „Konstruktywny dialog II – mediacje i negocjacje dla cz艂onków NSZZ „Solidarno艣膰”. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2012

PRZEPROWADZENIE BADA艃

(13.04.2012) Niezale偶ny Samorz膮dny Zwi膮zek Zawodowy „Solidarno艣膰” reprezentowany przez Komisj臋 Krajow膮 z siedzib膮 w Gda艅sku zaprasza do z艂o偶enia oferty na przeprowadzenie bada艅 ankietowych w艣ród pracowników w przedsi臋biorstwach przechodz膮cych procesy adaptacyjne i modernizacyjne z 15 sektorów bran偶owych z wykorzystaniem narz臋dzia zatytu艂owanego „Skala Ryzyka Psychospo艂ecznego” w ramach projektu „Wp艂yw poprawy psychospo艂ecznych warunków pracy na ograniczenie kosztów ekonomicznych w firmach przechodz膮cych procesy modernizacyjne i adaptacyjne – projekt badawczy” wspó艂finansowany ze 艣rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego (nr umowy: UDA-POKL.02.01.02-00-031/10).

W za艂膮czeniu znajduje si臋 tre艣膰 zapytania ofertowego wraz z pozosta艂ymi dokumentami oraz wzorem oferty, zgodnie z którym prosimy o przes艂anie oferty.

Osobami upowa偶nionymi ze strony Zamawiaj膮cego do kontaktu w sprawach formalnych i merytorycznych s膮:

Karol Nosal 58 308 43 78, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript.

Maria 呕ytko 58 308 44 03, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript.

Informacja uzupe艂niaj膮ca do Zapytania Ofertowego 1/2012 (w zwi膮zku z zapytaniem oferentów):

Niezale偶ny Samorz膮dny Zwi膮zek Zawodowy „Solidarno艣膰” reprezentowany przez Komisj臋 Krajow膮 z siedzib膮 w Gda艅sku po przeanalizowaniu zawarto艣ci ankiet umo偶liwia 2 odmowy odpowiedzi. Obie dotycz膮 cz臋艣ci C ankiety tj. pyta艅 nr 31 i 38 dotycz膮cych bycia obiektem molestowania seksualnego i mobbingu.  Wtedy ankieter na arkuszu zaznaczy: "Odmowa". W takim przypadku liczba b艂臋dów / braków danych w  wype艂nianiu ankiet b臋dzie uznana za zerow膮. Orientacyjna struktura próby ze wzgl臋du na wielko艣膰 zatrudnienia (60% firm mikro i ma艂ych, 30% firm 艣rednich, 10% firm du偶ych)

 

                   LOG.jpg        eu.jpg

     kapila艂_ludzki.jpg    PARP_logo.jpg

 

 

NSZZ „Solidarno艣膰”, Komisja Krajowa w Gda艅sku zaprasza do sk艂adania ofert na realizacj臋 prac w zakresie doradztwa dla zwiazków zawodowych w projekcie pt. „Zarz膮dzanie wiekiem jako czynnik zwi臋kszaj膮cy potencja艂 adaptacyjny przedsi臋biorstw” finansowanego ze 艣rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego – priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencja艂u adaptacyjnego przedsi臋biorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracuj膮cych.

 

Powr贸t na g贸r臋

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarno艣膰" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Je偶eli nie zmienisz domy艣lnych ustawie艅 swojej przegl膮darki b臋d膮 one zapisywane w pami臋ci urz膮dzenia. Wi臋cej informacji.