Menu

Nowe przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018

(16.02.2018) Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" zaprasza do złożenia oferty na dostawę narzędzia analitycznego wraz z przeszkoleniem osób dla Komisji Krajowej NSZZ "S". Celem jest stworzenie narzędzia analitycznego dla aktów prawnych (prawo pracy i prawo gospodarcze) z zakresu funkcjonowania związków zawodowych.

Zapytanie ofertowe

 

---------------------------------------------------------------------------------------
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016

(28.10.2016) Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 2020 (Dz. U. z 2014 r. poz.1146), Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Gdańsku ogłasza otwarty nabór na partnera (partnerem może być: uczelnia w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U z 2012 r. poz. 572 z późniejszymi zmianami) lub instytut w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku „o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371) w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach II Osi Priorytetowej pn. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16 pn. Usprawnienie procesu stanowienia prawa.

Zapytanie ofertowe

Załącznik do ogłoszenia

 

---------------------------------------------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2014

(26.09.2014) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” przeprowadza "Zapytanie Ofertowe" na wykonanie usługi hotelowej wraz z wyżywieniem i wynajęciem sali szkoleniowej na potrzeby szkoleń negocjacyjnych realizowanych przez NSZZ „Solidarność” w ramach projektu Konstruktywny dialog IV – wzmocnienie potencjału eksperckiego NSZZ „Solidarność” współfinansowanego  ze środków  Unii Europejskiej  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zapytanie ofertowe

Wyniki zapytania ofertowego

Informacja o wizji lokalnej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2014

(10.09.2014) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” przeprowadza „Zapytanie Ofertowe” na przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla negocjatorów NSZZ „Solidarność” w ramach projektu „Konstruktywny dialog IV – wzmocnienie potencjału eksperckiego NSZZ „Solidarność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.5 – Rozwój dialogu społecznego, Poddziałanie 5.5.2 – Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego. Nr Umowy: UDA-POKL.05.05.02-00-252/13.

Osoby zainteresowane zapytaniem prosimy o przesyłanie ofert.

Elżbieta Wielg, kierownik działu Programów Europejskich
Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność"
tel.: 58 308 42 41, kom.: 502 329 437
e-mail: e.wielg@solidarnosc.org.pl

Wyniki konkursu 26.09.2014r.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2014

(28.03.2014) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zaprasza podmioty zainteresowane do składania ofert na przygotowanie programu szkoleniowego, materiałów dla uczestników oraz przeprowadzenie szkoleń warsztatowych z zakresu coachingu i zarządzania przez cele przeznaczonych dla trenerów i reprezentantów regionalnych NSZZ ”Solidarność”.

Oferty prosimy składać nie później niż do 04.04.2014r..
Szczegółowych informacji udziela Agnieszka Rybczyńska
tel.: 058 3084318
e-mail: a.rybczynska@solidarnosc.org.pl


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014/Innowacyjny

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” reprezentowany przez Komisję Krajową z siedzibą w Gdańsku zaprasza do złożenia oferty na zaprojektowanie oraz przeprowadzenie kampanii reklamowo-promocyjnej w prasie projektu innowacyjnego „Wpływ poprawy psychospołecznych warunków pracy na ograniczenie kosztów ekonomicznych w firmach przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne – projekt badawczy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy: UDA-POKL.02.01.02-00-031/10).

W załączeniu znajduje się treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami, w tym ze wzorem formularza ofertowego, zgodnie z którym prosimy o przesłanie oferty.
Wszystkie dokumenty dotyczące zapytania ofertowego znajdują się na stronie Zamawiającego: www.solidarnosc.org.pl w dziale: Przetargi.

Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktu w sprawach formalnych i merytorycznych są:
Karol Nosal 58 308 43 78, k.nosal@solidarnosc.org.pl
Maria Żytko 58 3084403, m.zytko@solidarnosc.org.pl

 Wyniki przetargu


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014/Innowacyjny

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” reprezentowany przez Komisję Krajową z siedzibą w Gdańsku zaprasza do złożenia oferty na zaprojektowanie oraz przeprowadzenie kampanii reklamowo-promocyjnej w telewizji i internecie projektu innowacyjnego „Wpływ poprawy psychospołecznych warunków pracy na ograniczenie kosztów ekonomicznych w firmach przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne – projekt badawczy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy: UDA-POKL.02.01.02-00-031/10).

W załączeniu znajduje się treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami, w tym ze wzorem formularza ofertowego, zgodnie z którym prosimy o przesłanie oferty.
Wszystkie dokumenty dotyczące zapytania ofertowego znajdują się na stronie Zamawiającego: www.solidarnosc.org.pl w dziale: Przetargi.

Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktu w sprawach formalnych i merytorycznych są:
Karol Nosal 58 3084378, k.nosal@solidarnosc.org.pl
Maria Żytko 58 3084403, m.zytko@solidarnosc.org.pl

  Wyniki przetargu

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(10.02.2014) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zaprasza podmioty zainteresowane do składania ofert na wydruk materiałów szkoleniowych dla uczestników i trenerów szkoleń z rokowań zbiorowych. Oferty prosimy składać nie później niż 15.02.2014r..

Po szczegółowe informacje prosimy o kontakt z Katarzyną Jażdżewską
tel.: 058 3084622
e-mail: k.jazdzewska@solidarnosc.org.pl


__________________________________________________


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2013

(16.12.2013) Zapytanie ofertowe na świadczenie usług eksperckich w zakresie opiniowania założeń do Budżetu i ustaw okołobudżetowych Państwa w obszarze OŚWIATA w ramach projektu „Konstruktywny dialog III – wzmocnienie potencjału instytucjonalnego NSZZ „Solidarność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2013/Innowacyjny

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” reprezentowany przez Komisję Krajową z siedzibą w Gdańsku zaprasza do złożenia oferty na zaprojektowanie oraz przeprowadzenie kampanii reklamowo-promocyjnej projektu innowacyjnego „Wpływ poprawy psychospołecznych warunków pracy na ograniczenie kosztów ekonomicznych w firmach przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne – projekt badawczy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy: UDA-POKL.02.01.02-00-031/10). W załączeniu znajduje się treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami, w tym ze wzorem formularza ofertowego, zgodnie z którym prosimy o przesłanie oferty. Wszystkie dokumenty dotyczące zapytania ofertowego znajdują się na stronie Zamawiającego: www.solidarnosc.org.pl w dziale: Przetargi. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktu w sprawach formalnych i merytorycznych są:

Karol Nosal 58 308 43 78, k.nosal@solidarnosc.org.pl

Maria Żytko 58 3084403, m.zytko@solidarnosc.org.pl

Informacja o unieważnieniu rozstrzygnięcia Zapytania ofertowego nr 2/2013/Innowacyjny

„Zaprojektowanie oraz przeprowadzenie kampanii reklamowo-promocyjnej projektu nr UDA-POKL.02.01.02 -00-031/10 „Wpływ poprawy psychospołecznych warunków pracy na ograniczenie kosztów ekonomicznych w firmach przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne - projekt badawczy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

Z uwagi na nieodesłanie, pomimo ostatecznego wezwania, podpisanej umowy na ww. usługi w terminie zakreślonym do 24 lutego 2014 r. oraz wycofanie się partnera konsorcjum o czym zostaliśmy przez niego poinformowani drogą elektroniczną w dniu 27 lutego 2014 r. – działając w oparciu o paragraf 5 Zapytania ofertowego nr 2/2013/Innowacyjny w zw. z art. 58 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz w odpowiednim odniesieniu do regulacji art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych unieważniamy w całości Zapytanie ofertowe nr 2/2013/Innowacyjny i jego rozstrzygnięcie.
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2013

(18.10.2013) Zapytanie ofertowe na rozeznanie rynku na wykonanie „Studium Wykonalności” dla Związkowego Instytutu Analiz i Edukacji” w ramach projektu „Konstruktywny dialog III – wzmocnienie potencjału instytucjonalnego NSZZ „Solidarność” współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

ZAPYTANIE OFERTOWA NR 7/2013

(25.09.2013) Zapytanie ofertowe na świadczenie usług eksperckich w zakresie opiniowania założeń do Budżetu i ustaw okołobudżetowych Państwa w obszarze OŚWIATA w ramach projektu „Konstruktywny dialog III – wzmocnienie potencjału instytucjonalnego NSZZ „Solidarność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2013

(20.09.2013) Zapytanie ofertowe na świadczenie usług eksperckich w zakresie opiniowania założeń do Budżetu i ustaw okołobudżetowych Państwa w obszarze POLITYKA RODZINNA w ramach projektu „Konstruktywny dialog III – wzmocnienie potencjału instytucjonalnego NSZZ „Solidarność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013

(20.09.2013) Zapytanie ofertowe na świdczenie usług eksperckich w zakresie założeń do Budżetu i ustaw okołobudżetowych Państwa w obszarze RYNEK PRACY w ramach projektu "Konstruktywny dialog III - wzmocnienie potencjału instytucjonalnego NSZZ Solidarność" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Kapitał Ludzki.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2013

(12.07.2013) Zapytanie ofertowe na druk i dostarczenie poradnika „Rokowania zbiorowe w firmach ponadnarodowych” opracowanego przez ekspertów norweskich w ramach projektu „Rokowania zbiorowe w firmach ponadnarodowych” współfinansowanego ze środków Funduszu Godna Praca i Dialog Trójstronny, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014, nr umowy 2012/104528

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2013

(12.06.2013) Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu projektu „Rokowania zbiorowe w firmach ponadnarodowych” współfinansowanego ze środków Funduszu Godna Praca i Dialog Trójstronny, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014, nr umowy 2012/104528

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013/Innowacyjny

(07.06.2013) Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” reprezentowany przez Komisję Krajową z siedzibą w Gdańsku zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej produktu finalnego w ramach projektu innowacyjnego „Wpływ poprawy psychospołecznych warunków pracy na ograniczenie kosztów ekonomicznych w firmach przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne – projekt badawczy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy: UDA-POKL.02.01.02-00-031/10).

W załączeniu znajduje się treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami, w tym ze wzorem formularza ofertowego, zgodnie z którym prosimy o przesłanie oferty.Wszystkie dokumenty dotyczące zapytania ofertowego znajdują się na stronie Zamawiającego: www.solidarnosc.org.pl w dziale: Przetargi.

Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktu w sprawach formalnych i merytorycznych są:

Karol Nosal 58 308 43 78, k.nosal@solidarnosc.org.pl

Agnieszka Mościcka 42 6314598, moscicka@imp.lodz.pl

 

 

                           LOG.jpg                    eu.jpg

                          kapilał_ludzki.jpg                   PARP_logo.jpg                 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013

(22.03.2013) Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi hotelowej wraz wyżywieniem i wynajęciem sali szkoleniowej na potrzeby szkoleń negocjacyjnych realizowanych przez NSZZ „Solidarność” w ramach projektu „Konstruktywny dialog II – mediacje i negocjacje dla członków NSZZ „Solidarność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2012

PRZEPROWADZENIE BADAŃ I OPRACOWANIE RAPORTU 

(17.12.2012) Zapytanie ofertowe  na przeprowadzenie badań i opracowanie raportu nt. jakości rokowań zbiorowych w firmach prywatnych w Polsce (korporacje ponadnarodowe, przedsiębiorstwa z kapitałem polskim) w ramach projektu „Rokowania zbiorowe w firmach ponadnarodowych” współfinansowanego ze środków Funduszu Godna Praca i dialog Trójstronny, Norweskiego mechanizmu Finansowego 2009 – 2014.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2012

(30.08.2012) Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie obsługi hotelowej wraz z salą szkoleniową na potrzeby szkoleń dla mediatorów realizowanych przez NSZZ „Solidarność” w ramach projektu „Konstruktywny dialog II – mediacje i negocjacje dla członków NSZZ „Solidarność” 

W dniu 12.09.2012 roku odbyła się ocena ofert

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2012

SZKOLENIA DLA MEDIATORÓW 

 Informacja o wynikach konkursu ofert złożonych na konkurs związany z realizacją projektu „Konstruktywny dialog II – mediacje i negocjacje dla członków NSZZ „Solidarność” nr POKL.05.05.02-00-154.pdf [216.00 kb] 

(24.08.2012) Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń dla mediatorów NSZZ „Solidarność” w ramach projektu „Konstruktywny dialog II – mediacje i negocjacje dla członków NSZZ „Solidarność”. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2012

PRZEPROWADZENIE BADAŃ

(13.04.2012) Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” reprezentowany przez Komisję Krajową z siedzibą w Gdańsku zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie badań ankietowych wśród pracowników w przedsiębiorstwach przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne z 15 sektorów branżowych z wykorzystaniem narzędzia zatytułowanego „Skala Ryzyka Psychospołecznego” w ramach projektu „Wpływ poprawy psychospołecznych warunków pracy na ograniczenie kosztów ekonomicznych w firmach przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne – projekt badawczy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy: UDA-POKL.02.01.02-00-031/10).

W załączeniu znajduje się treść zapytania ofertowego wraz z pozostałymi dokumentami oraz wzorem oferty, zgodnie z którym prosimy o przesłanie oferty.

Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktu w sprawach formalnych i merytorycznych są:

Karol Nosal 58 308 43 78, k.nosal@solidarnosc.org.pl

Maria Żytko 58 308 44 03, m.zytko@solidarnosc.org.pl

Informacja uzupełniająca do Zapytania Ofertowego 1/2012 (w związku z zapytaniem oferentów):

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” reprezentowany przez Komisję Krajową z siedzibą w Gdańsku po przeanalizowaniu zawartości ankiet umożliwia 2 odmowy odpowiedzi. Obie dotyczą części C ankiety tj. pytań nr 31 i 38 dotyczących bycia obiektem molestowania seksualnego i mobbingu.  Wtedy ankieter na arkuszu zaznaczy: "Odmowa". W takim przypadku liczba błędów / braków danych w  wypełnianiu ankiet będzie uznana za zerową. Orientacyjna struktura próby ze względu na wielkość zatrudnienia (60% firm mikro i małych, 30% firm średnich, 10% firm dużych)

 

                   LOG.jpg        eu.jpg

     kapilał_ludzki.jpg    PARP_logo.jpg

 

 

NSZZ „Solidarność”, Komisja Krajowa w Gdańsku zaprasza do składania ofert na realizację prac w zakresie doradztwa dla zwiazków zawodowych w projekcie pt. „Zarządzanie wiekiem jako czynnik zwiększający potencjał adaptacyjny przedsiębiorstw” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących.

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.