Jak ponformował  nas Marek Lewandowski, Rzecznik Przewodniczącego KK obradujące 29 lutego Prezydium Komisji Trójstronnej nie przyniosło żadnych szczególnych rozstrzygnięć, jednak było ważne. Poniżej kilka istotnych informacji dla Regionów i Branż z tego posiedzenia.

Ostatnio po spotkaniu PO z PSL-em w mediach pojawiły się informacje, że rząd rozważa modyfikację projektu. Niektórzy politycy koalicji sugerowali wyłączenie niektórych zawodów z wydłużania wieku emerytalnego. Dlatego na początku posiedzenia prezydium TK pojawiło się pytanie do ministra pracy, czy jest nowy projekt i czy obecne konsultacje mają w ogóle sens. Przecież nie można konsultować czegoś co zostało lub ma być zmienione.

 Minister pracy zarzekał się, że nie ma nowego projektu. Podczas posiedzenia prezydium strona związkowa zgłosiła kilka ważnych postulatów i wniosków. Między innymi: 

  • rząd nie przedstawił projektu założeń do projektu ustawy; ta niezwykle istotna społecznie sprawa powinna być przedmiotem szerokich, spokojnych, popartych rzetelną analizą, konsultacji. Tak kluczowych zmian nie wolno wprowadzać w trybie pilnym, bez wcześniejszych konsultacji społecznych, 
  • projekt skupił się jedynie na wydłużaniu wieku emerytalnego, brakuje propozycji, które poprawiłby sytuację znacznie szybciej, np. poprzez uzależnienie składek od faktycznie osiąganych dochodów w przypadku osób samo zatrudnionych,
  • zaproponowane rozwiązania nie zrównoważą systemu, gdyż brak jest rozwiązań dotyczących II i III filara i innych elementów tworzących system zabezpieczenia społecznego,
  • w projekcie brakuje propozycji rozwiązań dotyczących rynku pracy, np. poprawiających sytuację osób starszych. Aby to rozwiązać konieczna jest dyskusja na temat zmian: szans zatrudnienia osób w wieku 60+, opieki zdrowotnej nad starszymi pracownikami, rynku pracy dla młodych ludzi,
  • dla kompleksowego omówienia projektowanych zmian, konieczne jest przygotowanie Strategii Demograficznej.

Samo wydłużenie wieku emerytalnego nie przyniesie oczekiwanych przez rząd skutków. Jest groźba, że części pracowników z grupy emerytów przejdzie do grupy bezrobotnych. Jeszcze większe zagrożenia na rynku pracy będą dla osób niepełnosprawnych. Strona związkowa przekazała te oczekiwania ministrowi pracy, oczekując materiałów do dyskusji na zgłoszone powyżej tematy. Strona rządowa zobowiązała się takie materiały niezwłocznie przekazać. 
Swoją aktywnością wykazali się pracodawcy. Uznali, że samo wydłużenie to za mało. Przyznali też, że brak jest propozycji towarzyszących. Przede wszystkim zwrócili uwagę na brak preferencji przy zatrudnianiu ludzi starszych i rolę doradców zawodowych zatrudnianych w prywatnych firmach. Jednak tu ewentualne podobieństwa się kończą. Pracodawcy opowiadają się za wydłużeniem wieku emerytalnego bo to poprawi rentowność działalności gospodarczej. Postulują też o szybsze wydłużanie wieku emerytalnego (co 2 miesiące o 1 miesiąc, a nie jak proponuje rząd co 4 miesiące o 1 miesiąc). Chcą likwidacji okresu ochronnego uniemożliwiającego zwolnienie pracownika przed emeryturą! Postawa pracodawców pokazuje, że samo wydłużenie wieku emerytalnego bez rozwiązań towarzyszących spowoduje zwalnianie ludzi starszych, którzy pozbawieni ochrony i ustawowych działań osłonowych zostaną bez prawa do emerytury i bez pracy. 

 Plenarne posiedzenie Komisji Trójstronnej zaplanowano na 22 marca. Wcześniej (7, 14 i 21 marca) odbędą się posiedzenia zespołu ds. ubezpieczeń społecznych. 20 i 21 marca w Kielcach odbędzie się Komisja Krajowa. W tym czasie planowane jest spotkanie naszego Komitetu Protestacyjnego (informacja o tym pójdzie osobno). Jak widać sprawy nabrały tempa. Sytuacja zmienia się już z dnia na dzień, a nawet z godziny na godzinę.