Międzyzakładowa Komisja Związkowa
NSZZ „Solidarność” Jarosław
-  po 17 lipca 1981 r.  -

 WALNE ZEBRANIA DELEGATÓW MKZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” JAROSŁAW

 PROTOKÓŁ – UCHWAŁA
Komisji Uchwał i Wniosków z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów MKZ Jarosław
odbytego w dniu 23.07.1981 r. w Jarosławiu

Komisja w składzie:
Przewodniczący      -  W. Wilczek
Członkowie:            -   J. Sarnicki, R. Cichulski, 
A. Furmanik
p
o wysłuchaniu głosów i wystąpień delegatów i po wszechstronnym przeanalizowaniu problemów związkowych na terenie województwa przemyskiego przedstawia wniosek, który po przegłosowaniu stanie się aktem na prawach uchwały.
Delegaci na Nadzwyczajnym WZD MKZ Jarosław deklarują:
1. Wolę połączenia MKZ Jarosław do MKR w Rzeszowie na zasadach zawartych w uchwale Zarządu MKR NSZZ „Solidarność” regionu rzeszowskiego z dnia 20 lipca br. Uchwała Zarządu MKR Rzeszów stanowi załącznik do nin. protokołu.
2. Przystąpienie do MKR Rzeszów nie zmieni statusu organizacyjnego MKZ Jarosław i jego oddziałów związkowych z zagwarantowaniem im pełnej autonomii w sprawach lokalnych.
3. Jednocześnie WZD upoważnia Zarząd MKZ Jarosław do dokonania szczegółowych ustaleń z Zarządem MKR Rzeszów w sprawach organizacyjnych, finansowych, itp. W nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 sierpnia 1981 r. Ustalenia te będą przedstawione do akceptacji przez WZD MKS Jarosław.
4. WZD MKZ Jarosław z dniem 23.07.1981 r. podejmuje decyzję o odstąpieniu ze wspólnych z MKZ Przemyśl wyborów do Zarządu Regionu Południowo – Wschodniego z siedzibą w Przemyślu.
W związku z powyższym tracą ważność mandaty delegatów na WZD do Zarządu Regionu Południowo – Wschodniego w Przemyślu z terenu działalności MKZ Jarosław.
Na tym protokół zakończono i podpisano:        
(podpisy członków Komisji)

Na wspólnym posiedzeniu przedstawicieli Prezydium MKZ Jarosław z Prezydium MKR Region Rzeszów  z dnia 30.07.81 r. ustalono:
a) Zebranie Delegatów MKZ Jarosław wybierze spośród siebie 10 przedstawicieli do władz regionalnych, którzy na wspólnym posiedzeniu dnia 29 sierpnia br. zostaną przegłosowani przez delegatów MKR Rzeszów  i przyłączonego do niego na zasadach Oddziału MKZ Jarosław.
b) WZD MKZ Jarosław przeprowadzi dnia 13.VIII. br. wybory uzupełniające na delegatów do Regionu Rzeszowskiego, przyjmując zasadę, że wybierany jest 1 delegat na 350 członków (zaistniała konieczność dodatkowego wyboru delegatów do ilości 90 tj. 30 przy uwzględnieniu wyboru 3 delegatów w miejsce tych, którzy zrezygnowali z mandatów).
c) Poszerzone zebranie Zarządu MKR Rzeszów wybierze spośród 10 naszych członków Zarządu 1 członka Prezydium Regionu.
d) Sprawy finansowe do czasu Krajowego Zjazdu Delegatów pozostawia się jak dotychczas.
Ustalono, że program działania MKZ Jarosław (Oddziału Rzeszów) zostanie opracowany na bazie programu działania MKR Region Rzeszów.

Wacław  Zeman                                                                                              Jarosław, 18.07.1981 r.

  

Zarząd Międzyzakładowej Komisji Związkowej
w Jarosławiu

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mojej rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego ds. organizacyjnych MKZ w Jarosławiu. Na podjęcie tej decyzji wpłynęły aspekty ogólne, jak i indywidualne. W aspekcie ogólnym jest sytuacja konfliktowa powstała na zebraniu wyborczym do Regionu w Przemyślu w dniu 17.07.1981 r., gdzie w wyniku prowadzonej dyskusji doszło do sporu pomiędzy delegatami MKZ-tu w Jarosławiu i Przemyślu w temacie regionalizacji, a nawet i ostrych wystąpień w stosunku do osób indywidualnych. Stworzyło to bardzo napiętą atmosferę obrad nie licującą z ideą solidarności. Dyskusję zakończono negatywnym głosowaniem dla nas pod względem charakteru i nazwy Regionu, co przyczyniło się do tego, że część delegatów z Jarosławia podjęła decyzję opuszczenia obrad. W rozmowach kuluarowych przedstawiona została jeszcze jedna propozycja dla złagodzenia sytuacji, a mianowicie aby ustalić Zarząd Regionu w składzie 1:1 co miało satysfakcjonować naszych przedstawicieli, pomimo że niezgodne to byłoby  z zasadą proporcjonalności. Przedstawienie tej propozycji spotkało się ze sprzeciwem, zarówno delegatów Przemyśla, jak i Krajowej Komisji Wyborczej Pana Woźnickiego. Spowodowało to, że część delegatów z Jarosławia opuściła salę obrad. Ja pozostałem z nieliczną grupą delegatów, ponieważ uważam, że w dniu 15.07.81. na zebraniu naszych delegatów ustaliliśmy, że bez względu na przebieg tych głosowań będziemy brali udział w wyborach do końca, a zatem:
1) każdy kto opuścił salę wystąpił przeciw wcześniej podjętym ustaleniom przez ogół zebranych delegatów,
2) nie doprowadzenie do przeprowadzenia wyborów daje władzom administracyjnym i innym związkowym satysfakcję utwierdzającą ich w przekonaniu o braku jedności w naszych szeregach,
3) przyczynia się to do osłabienia pozycji naszego przywódcy Lecha Wałęsy, który stale nawołuje do jedności, jako najlepszej drogi do osiągnięcia pozytywnych rezultatów w pracy Związku.

To prawda, że stale występujące antagonizmy Jarosław – Przemyśl na drodze administracyjnej mają wpływ psychologiczny na postawy części członków Solidarności, ale naszym zadaniem i celem jest dać równą szansę do rehabilitacji obu stronom.
Z aspektów indywidualnych to te, że nie potrafię wywiązać się z postawionych przede mną zadań, ponieważ spraw do załatwienia jest bardzo dużo a nie udało się mnie doprowadzić do szerszej współpracy Komisji Zakładowych z MKZ - tem, co przyczynia się do stawiania w stosunku do mnie zarzutów o nie wywiązywanie się ze swoich obowiązków, dlatego uważam, że w tych tak ważnych, bo kształtujących kierunek działania MKZ – tu należy wybrać osobę, która podoła tym zadaniom. Ustępując, pragnę podziękować wszystkim osobom dotychczas współpracującym ze mną. Natomiast rezygnacja moja nie oznacza całkowitego wyłączenia się mojej osoby z prac Zarządu MKZ.                                                                                        

Jarosław, 24.07.1981 r.
Z poważaniem:  (podpis) Jerzy Strzałko 
Przew. ZKZ NSZZ „Solidarność”

                                                                     

                                   Załoga ZGiET
                                   MKZ Jarosław
                                   ZKZ przy ZGiET w Jarosławiu

 Dot.: rezygnacji z członka zarządu MKZ, delegata na Walny Zjazd i przewodniczącego ZKZ przy ZGiET

W dniu 23.07.1981 r. na zebraniu delegatów do regionu województwa przemyskiego przy MKZ Jarosław złożyłem rezygnację z pełnienia w/wym. funkcji. Decyzję powyższą motywuję następująco: MKZ NSZZ „Solidarność” w Jarosławiu przystąpił do wyborów w województwie przemyskim:
a) podejmując odpowiednie uchwały na zebraniach wyborczych do MKZ,
b) wybrano delegatów na Walne Zebranie Delegatów woj. przemyskiego (63 MKZ Jarosław, 85 MKZ Przemyśl),
c) powołano wspólną komisję wyborczą z MKZ Przemyśl,
d) sprawdzono dokumentację obu MKZ – tów,
e) uzgodniono i zaakceptowano terminy wyborów,
f) uzgodniono w dniu 15.07.81 r. kandydatów, których miano podać do władz Regionu,
g) ustalono z Krajową Komisją Wyborczą terminy i obsługę wyborów,
h) przystąpiono w dniu 17.07.81 r. o godz. 9.oo do wspólnych wyborów tj. MKZ Przemyśl i MKZ Jarosław.

Na zebraniu tym przegłosowano:
1) utworzenie Regionu Województwa Przemyskiego,
2) siedzibę Regionu – za siedzibą w Jarosławiu głosowało 62 delegatów, za siedzibą w Przemyślu około 76 delegatów,
3) zmieniono i przegłosowano utworzenie reprezentacji poszczególnych miast, a to: Lubaczów – 4, Przeworsk – 3, Jarosław – 15, Przemyśl – 20.

Co do wystąpień i przebiegu samego zebrania, tak ze strony Przemyśla czy Jarosławia, można mieć duże zastrzeżenia, ale to nie jest takie istotne, powoływano się na sprawiedliwość, praworządność, jedność a mimo to delegaci MKZ Jarosław zażądali 50 % udziału we władzach Regionu, a w przypadku nie uwzględnienia ich propozycji przerwano zebranie i przeniesiono na dzień 24.07.81 r. do rzekomej konsultacji z załogami. W imieniu KZG oświadczyłem, że delegaci KZG nie opuszczą sali, ponieważ decyzja części MKZ Jarosław jest niezgodna z wcześniej podjętymi uchwałami. W wyniku odrzucenia żądań, 70 % delegatów MKZ Jarosław opuściło zebranie, 30 % pozostało. Po wyjściu została przegłosowana ordynacja wyborcza, zebranie zakończyło się około godz. 22.oo. Wcześniej delegat Krajowej Komisji Wyborczej oświadczył, iż w przypadku uwzględnienia propozycji MKZ Jarosław, tj. 50 % reprezentacji we władzach, unieważni zebranie. To są fakty – bez jednego, że wcześniej na koszt MKZ Przemyśl delegaci Jarosławia zjedli ze smakiem śniadanie i obiad.
Na zebraniu delegatów w dniu 25.07.81 r. delegaci podjęli decyzję o unieważnieniu zebrania regionalnego w Przemyślu i przystąpienie do Regionu Rzeszów, powołując się na górnolotne frazesy     o jedności w działaniu, sprawiedliwości itp., a w efekcie zrobili co innego, to co jest na rękę przeciwnikom „Solidarności”, rozbito jedność w województwie przemyskim, poniżono klasę pracującą Jarosławia, Przemyśla Lubaczowa i Przeworska, dolewając oliwy do ognia, który wcześniej rozniecili nasi decydenci. Władze, przeciwne nam zacierają ręce a w szczególności P. Żabiński, sprawdzają się jego wytyczne, jak rozbić „Solidarność”. Zrobiono to wbrew apelom Lecha Wałęsy, który walczy o prawdziwą jedność w działaniu. Wobec powyższego, że wystąpiłem przeciw uchwale załogi, uważając, iż nie mogę reprezentować ideologii obcych swoim przekonaniom, dlatego też składam rezygnację z pełnionych funkcji.

 Odpis teleksu

Krajowa Komisja Wyborcza do MKZ Jarosław                                           Gdańsk 1.08.1981 r.

Prezydium KKW stwierdza, że wybory Zarządu Regionalnego MKZ Jarosław przeprowadzone zostały z pogwałceniem Uchwały 25/81 KKP z dnia 28.01.br. oraz Uchwały KKW z dnia 29.05.81. Zgodnie z tymi uchwałami delegaci terenu MKZ Jarosław winni brać udział w WZD w Przemyślu, lub w WZD sąsiedniego Regionu.
Zwołując zebranie na terenie MKZ Jarosław można jedynie za zgodą KKW wybrać delegatów na Zjazd Krajowy. Uchwała Zebrania Delegatów Jarosławia o przyłączeniu się do Rzeszowa dla swej ważności wymaga przyjęcia jej przez WZD MKR Rzeszów a nie przez Zarząd Regionalny Rzeszowa.
Prezydium KKW gotowe jest uznać dokonane w Jarosławiu wybory 3 delegatów na Zjazd Krajowy pod warunkiem dostarczenia pełnej dokumentacji wyborczej zgodnie z zaleceniami KKW       z dnia 10.06.br. Prosimy więc o bezzwłoczne dostarczenie tych dokumentów. Przypominamy, że ostateczne decyzje o regionalizacji podejmie Zjazd Krajowy.

 

 Za Prezydium KKW: Krzysztof Seniuta. Zgodność z oryginałem teleksu potwierdził Kazimierz Ziobro.

  

P R O T O K Ó Ł
z Walnego Zebrania Delegatów MKZ NSZZ „Solidarność” z dnia 25.XI.1981 r.
(wypis)

Porządek obrad:
1. Przedstawienie ustaleń z posiedzenia Komisji ds. Żywności z władzami wojewódzkimi z dnia 24.XI. 1981 r. odnośnie wysuniętych postulatów.
2. Rola samorządu pracowniczego.
3. Sprawozdanie z dotychczasowej działalności MKZ Jarosław.
4. Dyskusja i wolne wnioski.

Przewodniczący K. Ziobro zaproponował, aby dzisiejsze zebranie potraktować jako posiedzenie Zarządu, poszerzone o delegatów zakładów ze względu na obecność tylko 53 osób, co stanowi 1/3 delegatów. Nie ma więc wymaganego kworum do podejmowania uchwał. Wniosek przyjęto jednogłośnie.(...)
Przewodnictwo obrad objął ob. Bugryn, który przechodząc do porządku zebrania zaproponował odczytanie notatki z posiedzenia z władzami wojewódzkimi. Notatka sporządzona została 24.XI.1981 r. (jako kontynuacja rozmów z dnia 18.XI.1981 r.) w Urzędzie Miejskim Jarosławia z udziałem Komisji ds. Żywności, Wice-wojewody Więcława, MKZ Jarosław – K. Ziobry, przedstawicieli MKZ Przemyśla                  i Rzeszowa. (...) Zapisy notatki zostały przyjęte, zachodzi w związku z tym pytanie, czy zawiesić akcję protestacyjną ? Przyjęto wniosek aby akcję protestacyjną zakończyć w dniu 26.XI.1981 r. po zakończeniu sesji radnych w U. M..(...)

 

S P R A W O Z D A N I E
z działalności MKZ NSZZ „Solidarność” w Jarosławiu
za okres od 20 czerwca 1981 r. do 24 listopada 1981 r.
(wypis)

W okresie sprawozdawczym odbyło się 14 posiedzeń Zarządu 9 posiedzeń Prezydium i 2 Walne Zebrania Delegatów. Zarówno Plenum, jak i Prezydium Zarządu wypracowało na bieżąco kierunki działania naszego MKZ w oparciu o uchwały i Walnego Zebrania Delegatów, jak też o istniejącą sytuację ogólnokrajową i lokalną. Na pierwszym zebraniu Zarząd w dniu 25.06. br. nastąpiło ukształtowanie się Prezydium (...), dodaję, że z dniem 18.08. br. Wacław Zeman wniósł na piśmie rezygnację z powierzonej funkcji, którą 12.XI.br. Zarząd zaakceptował, wybierając w jego miejsce kol. Andrzeja Stebnickiego. (...)
Informujemy, że obecnie zatrudnionych jest w tut. MKZ 4 pracowników na pełnych etatach,         w tym jeden na terenie m. Przeworska, oraz 2 pracowników na ½ etatu tj.: osoba do spraw interwencji i redaktor biuletynu „Do rzeczy”. Zatrudniamy także maszynistkę, której wynagrodzenie pokrywane jest z dochodów uzyskanych ze sprzedaży biuletynu. (...)
Do ważniejszych wydarzeń w okresie sprawozdawczym na naszym terenie zaliczyć należy:
- uroczystość poświęcenia sztandaru związkowego, która stała się wielką patriotyczną manifestacją mieszkańców Jarosławia i okolic. W uroczystości tej udział wzięły delegacje z Katowic, Rzeszowa, Bydgoszczy, Stalowej Woli, Przemyśla. (...)
- w aspekcie krajowym, w okresie sprawozdawczym, za najważniejszy moment należy uznać I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, w którym wzięło udział trzech naszych delegatów tj. Roman Cichulski, Wacław Zeman i Kazimierz Ziobro. (...)
W sprawozdaniu należy również uwzględnić prowadzone przez nas akcje protestacyjne w tym: 28.X.br. wzięliśmy udział w ogólnopolskim 1 godzinnym strajku ostrzegawczym, wykazując w ten sposób swoją lojalność wobec decyzji K.K. z siedzibą w Gdańsku. (...)

Zarząd w dniu 12.X.br., na swoim zebraniu poszerzonym o przedstawicieli zakładów pracy podjął decyzję o przystąpieniu do akcji protestacyjnej polegającej na oflagowaniu w kolorze czarnym z napisem „PROTEST”, zakładów pracy i ulic. W wyniku tej akcji w dniu 18.XI.br. rozpoczęto w Urzędzie Miasta I turę rozmów z przedstawicielami władz i uzyskano:
- zezwolenie na druk biuletynu „Do Rzeczy” w miejscowej drukarni,
- zezwolenie na budowę kościoła przy ul. 3 Maja,
- zagwarantowanie siedziby dla tut. MKZ w dotychczasowych zajmowanych pomieszczeniach,
- 2 maszyny do pisania i talon na powielacz,
- zwiększenie dostaw niektórych artykułów żywnościowych na rynek.(...)
Praca związkowa, choć niewymierna w efektach, czasami i nieudolna w działaniach, wymaga od nas pełnego poświęcenia swojego czasu, często poza godzinami pracy i zaangażowania, gdyż wymaga tego od nas zarówno nasz Związek, jak i Ojczyzna.
Przedstawiciele Rzeszowa omówili cele i zadania samorządu pracowniczego. Poinformowali, że powołano Regionalną Radę ds. Samorządu Pracowniczego, do zadań której należy:
- pomoc w zakładaniu samorządu,
- wydawanie publikacji,
- pomoc w ustalaniu struktur organizacyjnych,
- organizowanie szkoleń, itp.
Samorząd to rządzenie zakładem przez załogę. (...) Dyrektor w zakładzie powinien mieć władzę wykonawczą a stanowiącą – samorząd. (...) Na zakończenie – przedstawiciel MKZ Rzeszów stwierdził, że zakłady pracy wykazują małe zainteresowanie sprawami samorządu. (...)

 

uchwały,  stanowiska,  porozumienia,  pisma
(wypisy)


PROTOKOŁY  Z  ZEBRAŃ  PREZYDIUM  I  ZARZĄDU  MKZ  NSZZ  „SOLIDARNOŚĆ”

 Jarosław, dnia 20.10.1980 r.

Międzyzakładowy Komitet Założycielski
NSZZ „Solidarność” w Jarosławiu

 WOJEWODA  PRZEMYSKI
 MGR  ZDZISŁAW  CICHOCKI

 

W oparciu o ustalenia podpisane przez Wojewodę Przemyskiego i przedstawicieli NSZZ „Solidarność” oraz w związku z faktem nie przestrzegania tychże ustaleń przez dyrekcje niektórych zakładów pracy jak również nie respektowanie zawartych porozumień z Rządem PRL w Gdańsku, Jastrzębiu, Szczecinie i Hucie Katowice (dotyczy to np. ZPDz „Jarlan”, gdzie cenzuruje się publikacje związkowe, utrudnia się korzystanie z powielacza, usług maszynistek oraz przy ilości ponad 2,5 tys. zadeklarowanych członków do Solidarności nie oddelegowano do pracy społecznej w zakładzie z zachowaniem prawa do wynagrodzenia przewidzianych prawem 3-ch pracowników, ponadto Dyrekcja nie akceptuje uchwał Komitetu Założycielskiego dotyczących spraw natury organizacyjnej i problemów załogi), prosimy o szybkie przeciwdziałanie wydanie odpowiednich instrukcji w tej sprawie tak aby była zagwarantowana swobodna działalność naszego związku.
Zaznaczamy, że nie jest to jedyny przypadek i podobne trudności występują w Zakładach Mięsnych i wielu innych. Dla zapewnienia nam właściwej pracy związkowej prosimy także o spowodowanie oddelegowań do pracy w MKZ Jarosław z zachowaniem prawa do wynagrodzenia następujących pracowników Jarosławskich zakładów:
1. Kazimierz     Ziobro                        -   H. S. „Jarosław”
2. Andrzej         Szewczyk                  -           - „ –
3. Wanda           Świdnicka                  -   Jar. Z-dy Meblarskie / Sp. Pracy
4. Janusz           Stochmański              -    Z-dy Przem. Dziew. „Jarlan”
Z chwilą przeprowadzenia wyborów naszych władz związkowych w/w osoby powinny powrócić na poprzednie zajmowane stanowiska pracy. Ponadto prosimy o umożliwienie nam otwarcie konta bankowego w Narodowym Banku Polskim O/Jarosław dla MKZ „Solidarność” Jarosław, oraz kont w PKO dla Zakładowych Komisji Związkowych.
NBP i PKO utrudniają nam możliwość założenia kont żądając notarialnego odpisu rejestracji „Solidarności”.

Liczymy na szybkie i właściwe zadziałanie w naszej sprawie.

                    Za Prezydium MKZ NSZZ „Solidarność” w Jarosławiu 
Przewodniczący - Kazimierz  Ziobro

 

PROTOKÓŁ
z zebrania Prezydium MKZ NSZZ „Solidarność” w Jarosławiu
odbytego w dniu 2.01.1981 r.
(wypis)

Obecni:
1. Szewczyk          Andrzej                                         9. Mikołowicz        Waldemar
2. Ziobro               Kazimierz                                   10. Łuc                      Franciszek
3. Świdnicki          Józef                                           11. Osada                  Roman
4. Kordas               Władysław                                 12. Flisowski             Witold
5. Styczyszyn        Zbigniew                                    13. Makarski              Florian
6. Wroński             Tadeusz                                     14. Świdnicka             Wanda
7. Zeman                Roman                                       15. Dukacz                 Kazimierz
8. Zeman                Wacław                                      16. Zarzycki              Jerzy (...)

Na wniosek kol. Świdnickiego Prezydium MKZ dokonuje wyboru na Przewodniczącego MKZ do czasu wyborów właściwych. W skład komisji skrutacyjnej wchodzą: kol. Flisowski, Kol. Wroński. Wybory odbyły się w sposób tajny. Przeliczając głosy kol. Flisowski ogłasza wynik wyborów: Ob. Andrzej Szewczyk otrzymuje głosów 9, Ob. Kazimierz Ziobro  otrzymuje głosów 5. Przewodniczącym MKZ NSZZ „Solidarność” w Jarosławiu zostaje Kol. Andrzej Szewczyk.  W czasie wyborów od głosowania wstrzymali się kol. Szewczyk i kol. Ziobro.
Głos przejmuje kol. Szewczyk poruszając sprawę akcji strajkowej i jej przyczyn w Ustrzykach, ogłaszając równocześnie, że w dniu 5.I.1981 może zajść groźba strajku w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie na znak solidarności ze strajkującymi w Ustrzykach. (...)

UCHWAŁA
Plenum MKZ NSZZ „Solidarność” w Jarosławiu
w dniu 13.I.1981 r.

 

Działając na podstawie § 32 ust. 1 i 3 statutu NSZZ „Solidarność”, w związku z rosnącym napięciem w  Kraju spotęgowanym ostatnio represjami skierowanymi przeciwko NSZZ „Solidarność” w Nowym Sączu, Ustrzykach Dolnych, Olsztynie i w Zielonej Górze oraz z zwlekaniem z podjęciem rozmów przez kompetentne Komisje Rządowe z Komitetem Strajkowym na terenie b. WRZZ w Rzeszowie – MKZ Jarosław ogłasza strajk ostrzegawczy w dniu 14.01.1981 r. w godzinach od 12- tej do 14-tej.

Strajk ten obejmie swym zasięgiem wszystkie zakłady pracy, które zgłosiły akces do MKZ Jarosław za wyjątkiem: służby zdrowia, szkolnictwa, handlu i usług, przemysłu spożywczego                   i komunikacji.

Zakłady te wyrażają swoje poparcie przez wywieszenie flag państwowych i nałożenie opasek.

W przypadku zastosowania sankcji w stosunku do uczestników ogłoszonego strajku – zostanie on przekształcony w strajk właściwy.

                                                                                                                        Plenum

(Plenum – chodzi o zarząd MKZ – przyp. autora)

 

 

PROTOKÓŁ

z dnia 16.01.1981 r.

(...)

2. Omówienie strajku ostrzegawczego dnia 14.01.1981 r. Zakłady „Jarlan” nie przystąpiły czynnie do strajku. (...)

5. Z dniem jutrzejszym ogłosić gotowość strajkową w zakładach.

6. Złożenie sprawozdania finansowego.

    W okresie 4-ch miesięcy pracowano tylko społecznie. Wypłacono 1.500 zł za wędliny i znaczki. Stan konta na dzień dzisiejszy wynosi 106.000 zł. Odczytano zakłady pracy, które do dnia dzisiejszego odprowadziły składki do MKZ. (...)

12. Przedstawiciel Jarlanu wyjaśnia, że ostatni strajk 2-godzinny nie został przeprowadzony           z powodu późnego otrzymania zawiadomienia w tej sprawie. (...)

16. Poruszono problem koordynacji MKZ Jarosław – Przemyśl. (...)

Uwaga autora: protokół pisany w punktach. Wiele punktów dotyczyło rezygnacji z funkcji przewodniczącego i wyborów nowego przewodniczącego i Prezydium. Nie przyjęto rezygnacji K. Ziobry.

39. Przegłosowanie kandydatury na delegata do Gdańska – W. Zeman. (...)

45. Na zebraniu obecnych było 61 osób.

 

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Prezydium MKZ NSZZ „Solidarność” w Jarosławiu w dniu 19.01.81 r.

(...)

Tematem zebrania były sprawy organizacyjne. Prezydium MKZ zebrało się w składzie poszerzonym przez Plenum MKZ z 16.01.1981 r..

1) W sprawie zmian w Prezydium MKZ zabrał głos p. Strzałko, oświadczając, że na Plenum          w dniu 16.01.81 r. zaproponowano skład Prezydium MKZ bez przemyślenia, gdyż rozwiązanie Komitetu Założycielskiego może nastąpić po oficjalnych wyborach i uważa, że sam osobiście powinien wchodzić w skład Prezydium. (...)

P. Ziobro oświadczył, że faktycznie p. Strzałko wniósł b. wielki wkład pracy w organizowaniu MKZ i jego pracach, jednak Plenum jest ponad Prezydium MKZ i w związku z tym zaproponował, że na zebraniu plenarnym w dniu 22.01.81 należy ponownie poruszyć sprawę powołania w skład Prezydium członków Komitetu Założycielskiego. (...)

8) Omawiano sprawę przynależności naszego MKZ do regionu. Po przedyskutowaniu problemu proponuje się podjąć decyzję o przyłączeniu MKZ Jarosław do regionu Rzeszów przy zachowaniu MKZ. Po przegłosowaniu zebrani jednogłośnie podjęli decyzję o przystąpieniu do regionu Rzeszów. W/w decyzję delegaci przedłożą w Krajowej Komisji Porozumiewawczej w Gdańsku.

9) Zebrani wybrali delegację na wyjazd do Gdańska w dniu 20.01.81. w składzie: p. Ziobro Kazimierz, p. Wacław Zeman i p. Mikołowicz.

10) P. Ziobro odczytał informację dot. wolnych sobót i zaproponował aby w sobotę 24.01.81,                    w przypadku nie podjęcia decyzji przez Rząd i Kraj. Kom. Porozum. – przyjść do pracy i podjąć strajk.          P. Petry zaproponował aby nie wycofywać się i do pracy nie przychodzić. (...) Jeśli w Kraj. Kom. Porozum. Będzie na ten temat dyskusja, upoważniono delegata naszego MKZ do głosowania za wersją nie przystąpienia do pracy w dniu 24.01.81 r. (...)

 

UCHWAŁA

podjęta na posiedzeniu Prezydium MKZ NSZZ „Solidarność” w Jarosławiu w dniu 19.01.1981 r.

 

W związku z otrzymaną z KKP propozycją podziału regionalnego, Prezydium MKZ w Jarosławiu na posiedzeniu w dniu dzisiejszym podjęło decyzję o przystąpieniu MKZ Jarosław do regionu               w Rzeszowie, przy zachowaniu pełnej autonomii MKZ.

Niniejszą uchwałę delegat przedłoży na najbliższym posiedzeniu KKP w Gdańsku.

 

                                                                                          Prezydium MKZ w Jarosławiu

 

PROTOKÓŁ nr 2

z posiedzenia Plenum MKZ w dniu 22.01.1981 r.

(...)

Następnie p. Wacław Zeman zapoznał zebranych z efektem wyjazdu delegacji MKZ do Gdańska:

1/ W sprawie zmiany delegata MKZ do KKP – p. Lech Wałęsa oświadczył, że są to sprawy wewnętrzne MKZ i wyraził zgodę na w/w zamianę.

2/ Każdy MKZ ma w KKP swoją teczkę, do której są odkładane pisma dla MKZ.

3/ Zaproszono do tut. MKZ przedstawicieli z KKP. (...)

P. Mikołowicz – który również uczestniczył w wyjeździe do Gdańska – oświadczył, że we wszystkich akcjach podejmowanych przez MKZ nie można dopuścić do rozłamu i nie wolno się dać zastraszyć. (...) Prosił aby w zakładach pracy wywiesić następujące ogłoszenie:

Żądamy realizacji podpisanych porozumień:

1/  Dostępu do radia i telewizji

2/  Ograniczenia cenzury

3/  Płatnych urlopów na wychowanie dzieci

4/  Uwolnienie więźniów politycznych

5/  Podwyższenia zasiłków rodzinnych do poziomu zasiłków pobieranych przez MO

6/  Wolnych sobót

7/  Zaprzestania represji.

(...)

Następnie p. Ziobro odczytał propozycje wariantów podziału regionalnego i zaproponował przystąpienie tut. MKZ-tu do Regionu Rzeszów – pod warunkiem pozostawienia MKZ-tu jako jednostki całkowicie autonomicznej. Powiadomił również, że uchwałę w tym zakresie podjęło Prezydium MKZ i uchwała ta jest wnioskiem do dyskusji lub proponuje się jej przegłosowanie.

P. Wroński wyjaśnił, że do Regionu Rzeszów podporządkowały się takie MKZ-y jak: Tarnobrzeg, Mielec, Stalowa Wola, Sanok, Krosno.

Plenum jednogłośnie uchwaliło przystąpienie naszego MKZ do Regionu Rzeszów. (...)

 

 

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Prezydium MKZ NSZZ „Solidarność” w Jarosławiu w dniu 30.01.1981 r.

(...)

Tematyka:

I. Organizacja powszechnego strajku ostrzegawczego w dniu 3.02.1981 r. w godz. 12.00 – 13.00 (strajk zawieszony uchwałą KKP w dn. 1.02.br. – DTV godz. 19.30 rzecznik prasowy NSZZ „Solidarność”)

II. Organizacja terytorialna ogniw NSZZ „Solidarność” (regiony, MKZ-ty)

III. Wyznaczenie przedstawicieli Prezydium MKZ na spotkanie z Wice-wojewodą Przemyskim       w dniu 12.02.br. (...)

 

Ad. I i II

Delegat do KKP kol. Wacław Zeman otrzymał uchwały KKP w Gdańsku z dnia 28.01.81 r. dotyczące:

1) jednogodzinnego powszechnego strajku ostrzegawczego w całym kraju w dniu 3.02.br. w godz. 12.00 – 13.00,

2) organizacji terytorialnych ogniw NSZZ „Solidarność”.

Wywiązała się dyskusja:

J. Strzałko i W. Zeman – wypowiedzieli się za silnymi ośrodkami regionalnymi w układzie dawnych 17 województw i przynależnością MKZ Jarosław do Rzeszowa. (...)

W. Zeman – uważa, ogłoszenia w TV o strajkach są nadal prowokacyjne. Skoro Rząd i KKP „Solidarność” podjęli rozmowy nie powinno się w telewizji szkalować „Solidarności” (DTV w dn. 29.01.br. – oświadczenie Rządu PRL) (...)

Ad. III

W dniu 2.02.br. w poniedziałek o godz. 14.00 jesteśmy umówieni na spotkanie z wice-wojewodą przemyskim T. Decem (jest to następny termin spotkania, które miało się odbyć 19.01.br. a wojewoda nie przyjechał). Tematy spotkania są określone w piśmie wojewody. W spotkaniu wezmą udział następujące osoby: Kazimierz Ziobro, Tadeusz Wroński, Roman Zeman, Teresa Kotylak, Jerzy Strzałko, Barbara Kowalewska. (...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarosław, dnia 13.02.1981 r.

O Ś W I A D C Z E N I E

Prezydium MKZ NSZZ „Solidarność” w Jarosławiu

 

W związku z wygłoszonym wczoraj przez Ministra Obrony Narodowej, a zarazem Premiera PRL, przemówieniem programowym, apelujemy do wszystkich członków naszej organizacji związkowej                 o zdwojenie wysiłków na rzecz podniesienia dyscypliny i wydajności pracy.

Przyjmujemy wezwanie o zaniechanie ostatecznej formy obrony jaką jest strajk z nadzieją, że obecny Rząd w przeciągu trzech miesięcy stanie na wysokości zadania i będzie wreszcie reprezentował interesy Narodu i Ojczyzny, a nie grupy ludzi uprzywilejowanych.

Zajęcie przez nas takiego stanowiska nie powinno być poczytane za uległość wobec możliwości stosowania jakichkolwiek form nacisku ze strony Rządu sprzecznych z zasadami wolności i demokracji, lecz jest ono objawem zaufania danego człowiekowi, który reprezentuje Wojsko Polskie będące dla każdego Polaka symbolem wolności i demokracji oraz patriotyzmu i suwerenności. Kierujemy się dobrem najwyższym tj. dobrem naszej Ojczyzny.

Przyjmujemy to wezwanie z nadzieją, że Rząd będzie sprawował władzę nie z pozycji rozkazu        i represji, a z pozycji dialogu oraz traktowania społeczeństwa jako podmiotu. Liczymy ponadto, że zapoczątkowana w sierpniu ubiegłego roku odnowa nie będzie już hasłem bez pokrycia, lecz zobowiązaniem do realizacji w całej rozciągłości podpisanych porozumień zwłaszcza w kwestiach wprowadzenia w życie niezbędnych ustaw tj. o związkach zawodowych i cenzurze, a także udostępnienia środków masowego przekazu NSZZ „Solidarność”, wyciągnięcia konsekwencji wobec osób nadużywających swoich stanowisk służbowych do czerpania korzyści osobistych.

Zajęcie przez nas takiego stanowiska powinno jednocześnie zapobiec szkalowaniu naszego Związku przez tanią tendencyjną propagandę w naszych publikatorach, gdzie usiłuje się za wszelką cenę dzielić nasz Związek na ortodoksyjnych i antysocjalistów. Uważamy ponadto, że zagwarantowanie swobód obywatelskich w tym wolności słowa będzie w całej rozciągłości przestrzegane przez nowy Rząd co nie pozwoli na stosowanie represji wobec ludzi o odmiennych poglądach.

Jeśli chcemy zachować jedność narodową i normalizację życia społecznego i gospodarczego musimy stawiać tylko na zaangażowanie patriotyzmu, a hasłem wywoławczym powinno być słowo Polska, które stanowi więcej niż światopogląd czy nawet odmienne przekonania polityczne.

 

Jarosław, dnia 18.II.1981 r.

Minister Sprawiedliwości

Prof. Jerzy Bafia

Warszawa

 

MKZ NSZZ „Solidarność” w Jarosławiu przesyła na ręce Pana Ministra protest przeciwko stosowaniu metod zastraszania i szantażu wobec członków NSZZ „Solidarność” i członków Solidarności Wiejskiej przez Organa MO i Służby Bezpieczeństwa z terenu Jarosławia.

Podajemy przykłady: po wyborach do Zakładowej Komisji Związkowej NSZZ „Solidarność” przy Spółdzielni Kółek Rolniczych w Wiązownicy Komendant Posterunku MO w Wiązownicy zażądał danych personalnych członków ZKZ.

W dniu 15.II.1981 r. o godz. 23.00 został zatrzymany i po godzinie zwolniony przez MO              w Pawłosiowie powracający z zebrania związkowego ob. Żuk Tomasz zamieszkały w Pawłosiowie. Następnie w dniu 16.II.1981 wezwany na posterunek był przesłuchiwany przez pracowników Służby Bezpieczeństwa w Jarosławiu w godzinach od 10-tej do 13-tej. W czasie zatrzymania przesłuchiwano w/w na okoliczność przebiegu zebrania związkowego.

Uważamy, że stosowanie tego rodzaju praktyk jest sprzeczne z podpisanymi umowami społecznymi i wywołuje niepokój i napięcia społeczne.

Przyjęliśmy wezwanie Pana Premiera do spokojnej i wydajnej pracy z pełną akceptacją żądając jednak bezwarunkowego zaniechania jakichkolwiek represji w stosunku do członków Solidarności Robotniczej i Wiejskiej.

                                                           Za Prezydium MKZ NSZZ „Solidarność”

                                                     w Jarosławiu

                                                     Kazimierz Ziobro – Przewodniczący

 

Jarosław, dnia 19.02.1981 r.

WOJEWODA  PRZEMYSKI

mgr Andrzej  Wojciechowski

PRZEMYŚL

W związku z powołaniem Pana na stanowisko Wojewody Przemyskiego MKZ NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Jarosławiu przesyła Panu gratulacje, życząc samych sukcesów osobistych na zajmowanym stanowisku, a także uznania i dowartościowania Pańskiej pracy przez całe społeczeństwo województwa przemyskiego.

Z wyborem Pana na stanowisko wiążemy nadzieję bardziej sukcesywnego rozwiązywania istotnych problemów naszego miasta zwłaszcza w kwestii budownictwa mieszkaniowego. Liczymy również na właściwą współpracę z naszym związkiem, który zrzesza ponad 22 tys. członków.

W związku z powyższym prosimy o jak najpilniejsze zorganizowanie spotkania z Panem. Sądząc, że takie spotkanie będzie miało miejsce, a o jego terminie i miejscu zostaniemy powiadomieni co najmniej dwa dni wcześniej, czekamy na konkretną propozycję.

                                                                                     Za Prezydium MKZ NSZZ „Solidarność”

                                                                                  w Jarosławiu

                                                                                  Przewodniczący - Kazimierz  Ziobro

 

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Prezydium MKZ w dniu 23.02.1981 r.

(wypis)

(...)

Ad. II  Sprawy mieszkaniowe

Przewodniczący MKZ kol. Kazimierz Ziobro był proszony do Spółdzielni Mieszkaniowej             w Jarosławiu przez Prezesa Potockiego. Budownictwo mieszkaniowe w Jarosławiu przedstawia się nieciekawie. Wg. kolejności z listy członków nikt chyba mieszkania w br. nie otrzyma, bo blok na ul. Stojałowskiego 14 – 30 mieszkań Huty Szkła i to pod znakiem zapytania wykonawstwo. Blok ul. 1-go Maja 32 – patronacki. Blok ul. Prośbów – Zakładów Mięsnych (20 mieszk.). Spółdzielnia nie dysponuje żadnymi miejscami do rozdziału w 1981 r.. W 1982 r. planuje się 280 mieszkań, ale występuje problem wykonawstwa kotłowni.

W Jarosławiu jest 815 członków i 2 192 kandydatów, w Przemyślu jest 1 025 członków i 3 994 kandydatów. (...)

Ad. IV  Sprawy różne (...)

  1. Do Rzeszowa w dn. 24.02.br. na godz. 10-tą na spotkanie o współpracy między MKZ-tami dawnego woj. rzeszowskiego pojadą: K. Ziobro, W. Zeman, T. Wroński, J. Siara. Po spotkaniu K. Ziobro i W. Zeman pojadą do Gdańska na KKP. (...)

6. T. Wroński przedstawił jak wygląda sprawa naszego biuletynu „Do rzeczy”.

-             zamierza się wydać pierwszy egzemplarz na 2.04.br. w nakładzie 5 tys. egz. format A4,

-             należy wysłać pismo zgłaszające ten biuletyn do KKP celem uzyskania ich aprobaty,

-             nie podjęto ustalenia w sprawie przyjęcia redaktora na ½ etatu. (...)

 

 

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Prezydium MKZ w dniu 2.03.81 r.

(wypis)

(...)

ad. 4 Sprawozdanie z wyjazdu do KKP złożył p. Zeman Wacław. Na posiedzeniu KKP w dniu 25.02.81 omawiano następujące sprawy:

a)                       sprawa Ustrzyk i Rzeszowa ( p. Slisz koordynuje sprawy Solidarności wiejskiej ),

b)                      Uchwała KKP ustalająca, że każdy MKZ przekaże miesięcznie 100 tys. zł na rzecz KKP. Dla nadzoru wydatków KKP wybrało tymczasową komisję rewizyjną,

c)                       sprawa Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia,

d)                      tezy programowe Związku,

e)                       omówienie wydawnictwa związkowego – będzie to dziennik wieczorny.               O kolportażu zdecyduje Prezydium KKP. Pierwszy numer „Solidarności” ukarze się przy końcu marca br. (...)

ad. 5c p. Ziobro wyjaśnił, że jeśli do 4.03.81 nie zostanie załatwiona sprawa podziału majątku b. WRZZ – MKZ wystąpi z pismem do wicepremiera Rakowskiego. (...)

ad. 11 (...)

f) regionalizacja – KKP odebrała nam mandat. Decyzja KKP niweluje niektóre MKZ-ty. P. Zeman oświadczył, że decyzja ta jest niezgodna ze statutem, tylko Zjazd Delegatów może podjąć taką decyzję. MKZ-ty mają być podstawową komórką organizacyjną. (...)

Na posiedzeniu Prezydium byli przedstawiciele Solidarności Wiejskiej. P. Kułaj oświadczył, że przy każdym MKZ, przy którym działa Komitet Założycielski Solidarności Wiejskiej powinna być         1 osoba w MKZ do spraw Solidarności Wiejskiej.

P. Ziobro – działalność Solidarności Wiejskiej przy naszym MKZ jest dla nas zaszczytem                i proponuje udzielić jej pomocy w formie zatrudnienia 1 osoby w sekretariacie. (...)

 

PROTOKÓŁ nr 6

z posiedzenia Plenum MKZ w Jarosławiu w dniu 6.03.1981 r.

(wypis)

(...)

1. Kol. Wacław Zeman objaśnił obecnych, że dyskusja nad ordynacją wyborczą oraz same wybory uległy przesunięciu do czasu podjęcia przez KKP w Gdańsku decyzji o podziale terytorialnym.             W chwili obecnej odebrano nam mandat delegata na rzecz MKZ-tu w Przemyślu.

2. Kol. Józef Siara zapoznał obecnych z przebiegiem rozmów prowadzonych między MKZ-mi Jasło, Przemyśl, Rzeszów, Jarosław. Spotkanie odbyło się 24.II.1981 r. w Rzeszowie. Do ostatecznych ustaleń nie doszło, gdyż Przemyśl nie wyraża zgody na przyłączenie do Rzeszowa.

Do czasu odpowiedzi na pismo skierowane do KKP w Gdańsku nie zostaną podjęte żadne decyzje. Obowiązuje nasz MKZ wcześniej podjęta uchwała o ścisłej współpracy z MKZ-tem w Rzeszowie. Ustalono wspólne spotkanie rzeczników prasowych w dniu 5.III.br. w Rzeszowie, z ramienia naszego MKZ-tu uczestniczy w spotkaniu p. Tomasz Petry. Ustalono następne spotkanie przedstawicieli wymienionych MKZ-tów na dzień 10.III.1981 r. (...)

3. Sprawozdanie z działalności MKZ NSZZ „Solidarność” w Jarosławiu za okres I i II złożył przewodniczący MKZ-tu Kol. Kazimierz Ziobro. (...)

5. Przewodniczący MKZ-tu kol. Kazimierz Ziobro wrócił do sprawy regionalizacji związku.         W myśl wstępnych uzgodnień terytorialnie powinniśmy podlegać pod Przemyśl, z tym, że w MKZ-cie Przemyśl brak jednomyślności i solidarności, w związku z czym Plenum podtrzymało podjętą w dniu 22.01. 81 r. Uchwałę o ścisłej współpracy z MKZ-tem Rzeszów do czasu podjęcia decyzji przez KKP Gdańsk oraz odpowiedzi na list Prezydium MKZ-tu wysłany do przewodniczącego KKP Lecha Wałęsy. (...)

- kol. Barbara Kowalewska wystąpiła z wnioskiem o oddzielenie komisji mieszkaniowej oraz komisji społecznej. Równocześnie poinformowała obecnych o sytuacji jaka zaistniała w samym Prezydium MKZ-tu, a więc członków jest 26 a pracuje zaledwie kilka osób czynnie. Część członków Prezydium nie bierze udziału  w posiedzeniach jawnie blokując działalność MKZ-tu. W związku z czym stawia wniosek skreślić z listy członków Prezydium osoby nie przychodzące na posiedzenia, a wybrać nowe. Wniosek przyjęto, wyborów nie dokonano, gdyż brak było wymaganej ilości członków Plenum.

 

SPRAWOZDANIE

z działalności MKZ NSZZ „Solidarność” w Jarosławiu za okres do 28.02.1981 r.

(wypis)

I. Sprawy organizacyjne

Na podstawie informacji telefonicznych z poszczególnych zakładów, MKZ zrzesza na dzień 28.02.1981 r. 22.963 członków z 82 zakładów pracy. Sądzimy, że stan jest znacznie wyższy ponieważ    w każdym zakładzie liczba członków „Solidarności” wzrosła od momentu powołania ZKZ. (...)

Prezydium spotyka się raz w tygodniu w celu załatwienia i omawiania spraw bieżących a także przygotowuje tematykę obrad plenarnych.

MKZ dysponuje: maszyną do pisania, telefonem nr 57-88, teleksem nr 0632103, kserotermokopiarką – nieczynną z powodu braku odpowiedniego papieru, dlatego materiały w dalszym ciągu powielane są przez zakłady pracy.

II. Działalność statutowa

Od 16 stycznia br. odbyło się:

1/  5 zebrań Prezydium

2/  5 zebrań plenarnych

3/  2 spotkania z sąsiednimi MKZ-tami, 16.02 w Jarosławiu i 24.02 w Rzeszowie.

4/  2 spotkania z władzami administracyjnymi województwa:

a)      w sprawach: podziału majątku b. WRZZ, lokalu i tablic ogłoszeń (omówiono na Plenum w dniu 20.02.1981 r.)

b)     w UW Przemyśl w sprawie wolnych sobót, na którym dla woj. przemyskiego przyjęto zasady obowiązujące dla administracji państwowej. Zgodnie z tym zakład pracujący w inny dzień będący wolnym dla administracji i przedsiębiorstw transportowych (MKS, PKS) zobowiązany jest dowozić pracowników na własny koszt. (...)

 

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Prezydium MKZ w dniu 13.03.1981 r.

(wypis)

(...)

Następnie Prezydium postanowiło przyjąć panią Mazurek Ewę na członka Prezydium w miejsce Pana Petry, który złożył rezygnację. P. Mazurek jest przedstawicielem Okręgowej Kom. Związk. Pracowników Oświaty.

P. Ziobro powiadomił, że w dniach 28 i 29.03.81 będzie obradować w Jarosławiu Ogólnokrajowy Zjazd Solidarności Wiejskiej – około 100 osób. MKZ ma za zadanie zapewnić uczestnikom lokal, wyżywienie i noclegi. Zaproponował aby Zjazd odbył się w pomieszczeniu Jarlanu. (...)

Prezydium podjęło uchwałę przy jednym głosie sprzeciwu (p. Ciećko) o sfinansowaniu przez MKZ w/w Zjazdu.     (...)

P. Zeman złożył następnie sprawozdanie z posiedzenia KKP w dniu 7.03.81. Posiedzeniu KKP przewodniczył p. Bujak. Na posiedzeniu omówiono sprawę represji członków NSZZ „Solidarność”. Dla naszego MKZ, KKP nie chciała wydać mandatu do czasu uzgodnienia stanowisk pomiędzy MKZ Jarosław a MKZ Przemyśl. P. Zeman wyjaśnił KKP powody nieporozumień z MKZ Przemyśl. Równocześnie na KKP oświadczono, że Rząd PRL przychyla się do wchłonięcia Solidarności Wiejskiej przez NSZZ „Solidarność” robotniczą.

MKZ Jarosław otrzymała mandat zastępczy do KKP.

Następnie p. Strzałko skrytykował wypowiedź p. Zemana na KKP, przyniósł taśmę, na której nagrano wystąpienie p. Zemana w KKP. Obecni wysłuchali nagrania i p. Strzałko postawił wniosek o wykluczenie p. Zemana ze składu Prezydium. Chodzi o zlikwidowanie ewentualnych powodów do interwencji. P. Strzałko oświadcza, że wypowiedź p. Zemana jest deklaracją polityczną. P. Ziobro zapytał p. Strzałko czy mówi w swoim imieniu czy z czyjegoś polecenia i zaznaczył, że p. Strzałko od dłuższego czasu kontruje wszystkie poczynania naszego MKZ. (...)

P. Mikołowicz oświadczył, że o ile p. Kijanka z MKZ Przemyśl nagrał wypowiedź p. Zemana to chyba w celu rozdmuchania sprawy, co jest dowodem działalności przeciw Solidarności. (...)

P. Zeman – w odpowiedzi na postawione mu zarzuty oświadczył, że nie chodziło mu                     o występowanie przeciw mniejszości narodowej, ale chodzi tylko o to aby z tej strony nie było ekscesów i prowokacji. (...)

Następnie poddano pod głosowanie wniosek p. Strzałko dot. wykluczenia p. Zemana ze składu Prezydium. Za wnioskiem głosowało 2 osoby, przeciw wnioskowi 16 osób, wstrzymało się od głosu       4 osoby.

(...)

Postanowiono, że w skład Prezydium wchodzą członkowie Komitetu Założycielskiego oraz wybrane osoby przez Plenum. (...)

PROTOKÓŁ nr 7

spisany w dniu 20.03.81 r. z posiedzenia Plenum MKZ-tu w Jarosławiu

(wypis)

(...)

  1.  Przedstawiciele Liceum Ogólnokształcącego w Jarosławiu zapoznali obecnych z celem ruchu „Maitri”. Główne ośrodki ruchu W-wa, Bytom, Wrocław, Gdańsk jest to pomoc dla najbiedniejszych dzieci III Świata, jako pomoc dla siostry Teresy z Kalkuty. Zbierają odzież, obuwie, zabawki, przybory szkolne oraz nie zużyte lekarstwa ale z aktualną datą ważności. Zebrali i wysłali 42 t odzieży, 800 tys. szt. Lekarstw, 1,5 mln. zł wydali na opłaty pocztowe. Zbierają lub przyjmują dary    w kolegiacie. (...)

 

PROTOKÓŁ nr 8

spisany dnia 24.03.1981 r. z posiedzenia Plenum MKZ NSZZ „Solidarność” w Jarosławiu

(wypis)

 

Przewodniczący MKZ NSZZ „Solidarność” Kol. Kazimierz Ziobro przywitał zebranych oraz zawiadomił, że MKZ z dniem 24.03.81 r. przekształcił się w MKZ z siedzibą w Hucie Szkła.

Uchwała KKP z dniem 25.03.81 r. wszystkie Zakł. Kom. Związkowe przekształcają się                  w Komitety Strajkowe. Decyzją KKP strajk ostrzegawczy rozpoczyna się w dniu 27.03.1981 r. od godz. 8 – 12.oo. Strajk generalny – 31.03.81 r. Ze strajków wyłączone zostały służby:

Służba zdrowia i służby komunalne, PKP i komunikacja, Gazobudowa, Zakł. Energetyczny, Łączność i poczta, PGR, górnictwo. Handel i GS (spożywcze wszystkie, przem. Wyznaczone, monopolowe, Z. Mleczarski zamknięte), transport dostawczy. Wszystkie służby, które w jakiś sposób mogą zakłócić rytm zaopatrzenia ludności. (...)

 

UCHWAŁA

podjęta na Plenum MKZ NSZZ „Solidarność” w Jarosławiu w dniu 24.03.1981 r.

 

1. Stosownie do zalecenia KKP NSZZ „Solidarność” z dniem 25.03.81 MKZ NSZZ „Solidarność”           w Jarosławiu przekształca się w Międzyzakładowy Komitet Strajkowy (w skrócie MKS).

2. Tymczasowo MKS ma swoją siedzibę w budynku administracyjnym Huty Szkła „Jarosław”                  w Jarosławiu ul. Morawska.

3. MKS Jarosław przyjmuje jako wiążące wszystkie uchwały KKP dotyczące strajku.

4. Zobowiązuje się wszystkie ZOZ-y zarejestrowane w MKZ Jarosław do przekształcenia się          z dniem 25.03.81 w Zakładowe Komitety Strajkowe i podporządkowanie się decyzjom MKS-u.

  1. MKS zobowiązuje wszystkie zakłady produkujące żywność do zabezpieczenia       i zmagazynowania niezbędnego zapasu wytwarzanych artykułów spożywczych.

 

MIĘDZYZAKŁADOWY  KOMITET  STRAJKOWY

                                                                                 JAROSŁAW

 

PROTOKÓŁ nr 10

spisany dnia 2.04.1981 r. z posiedzenia Plenum MKS NSZZ „Solidarność” w Jarosławiu

(wypis)

 

Przewodniczący MKZ-tu przywitał zebranych i zapoznał obecnych z aktualnymi wiadomościami, a to:

-  odczytał teleks z obrad KKP odwołujący strajk generalny, (...)

-  odczytał list przewodniczącego MKZ-tu Bydgoszcz Kol. Rulewskiego skierowany do KKP, na wiadomość o odwołaniu strajku generalnego, (...)

Plenum po szerszej dyskusji ustaliło, że Komitet Redakcyjny opracuje list z poparciem decyzji KKP do Gdańska, oraz list do kol. Rulewskiego z apelem o zrozumienie i akceptacji decyzji KKP,

-   Plenum podjęło uchwałę o odwołaniu z dniem 2.04.1981 r. gotowości strajkowej dla wszystkich zakładów zrzeszonych w naszym MKZ-cie,

-  Plenum podjęło uchwałę o przekształceniu MKS-u z dniem 2.04.81 r. w MKZ,

-  na wniosek przewodniczącego Kol. Kazimierza Ziobry jednomyślnie powołano do czasu właściwych wyborów w skład Komisji Rewizyjnej: Jerzego Kołcza, Jadwigę Misiąg, Zytę Fedor i Antoniego Furmanika. (...)

PROTOKÓŁ nr 11

spisany w dniu 9.04.1981 r. z posiedzenia Plenum MKZ-tu NSZZ „Solidarność” w Jarosławiu

(wypis)

(...)

Z Prezydium WRN w Przemyślu otrzymano zaproszenie na Sesję, która odbędzie się w dniach 23-25.04.81 r. Do 15.04.81 odbędzie się posiedzenie Prezydium WRN, na którym zostanie uzgodniony program posiedzenia i tematy Sesji zostaną przesłane do MKZ-tu w celu przygotowania się do dyskusji.  Przedyskutowano sprawę włączenia się Solidarności do obchodów Święta 1-go Maja i tak po szerszej dyskusji ustalono, że przyjęty przez Plenum MKZ-tu plan obchodów zostanie przedyskutowany              z załogami poszczególnych zakładów i decyzje zapadną na następnym posiedzeniu. Propozycje ustalone przez Plenum NKZ-tu:

-  czyn społeczny – budowa drogi i utwardzenie placu przy kościele NMP,

-  Msza Święta w dniu 1-go Maja,

-  wiec w zakładzie pracy i występy zespołów szkolnych na stadionach,

-  dzień pracy z ilością godzin ustalonych wspólnie z załogą. (...)

 

 

 

PROTOKÓŁ nr 12

spisany w dniu 24.04.1981 r. z posiedzenia Plenum MKZ-tu NSZZ „Solidarność” w Jarosławiu

(wypis)

(...)

1. Przewodniczący poinformował, że afisze z programem 1-szo majowym będą gotowe 25.04.81 r.            o godz. 12-tej do odebrania w MKZ-cie.

Program przewiduje:

-  Msza Św. godz. 9.00 w kościele farnym,

-  Po mszy występy młodzieży z programem poezji z akcentem na wydarzenia roku 70 i 80 w ruchu robotniczym,

-  Złożenie wiązanek kwiatów. (...)

2. Przewodniczący zapoznał zebranych z problemem regionalizacji w ramach Związku – Uchwała KKP        w wyborach do MKZ-tów należy kierować się podziałem terytorialnym kraju (województwa). Sytuacja u nas jest o tyle trudna, że w miastach takich jak Przeworsk, Lubaczów Radymno komisje związkowe podlegają pod MKZ-ty w Jarosławiu, Przemyślu i Rzeszowie.

Przy KKP została powołana komisja do rozpatrywania spraw związanych z wyborami i podziałem terytorialnym, załatwiania problemów spornych z przewodniczącym A. Kopaczewskim.

23.04.81 r. odbyło się spotkanie w Rzeszowie z udziałem: Rzeszów, Jasło + Sanok, Jarosław, Przemyśl – nie było przedstawicieli z Krosna. Do porozumienia nie doszło, gdyż Przemyśl wyraża zgodę jedynie na współpracę a nie tworzenie makroregionu. Krosno również ma zastrzeżenia. (...)

Sprawozdanie z przebiegu Sesji WRN złożył P. Niemkiewicz. Na nasz wniosek p. Drewniowski zgodził się udzielić głosu naszym przedstawicielom w wolnych wnioskach. Uzgodniono, że MKZ przed każdą Sesją WRN otrzyma program Sesji. Ważną sprawą dla nas jest to, żeby dobić się prawa głosu       w interpelacjach oraz do każdej sesji przygotować się tematycznie.

W chwili obecnej najważniejszą sprawą jest dobić się, aby dopuścili nas do podziału funduszu na rozwój województwa, tym bardziej, że 60 % naszego dochodu składa się na budżet województwa przemyskiego. (...)

4. (...) P. Siara wnioskował o ujednolicenie wpłacania od wszystkich Komisji Związkowych 25 % składek członkowskich. Uchwałą Plenum MKZ-tu ustalono przekazywanie wszystkich składek członkowskich do 20 każdego miesiąca.

P. Ostafijczuk poddał wniosek, który zaaprobowano, żeby zażądać od KKP odprowadzania odpłatności od MKZ-tów nie jak dotąd w wysokości 100 tys. zł lecz w zależności od ilości członków procentowo. (...)

P. Ostrowski zarzucił, że do chwili obecnej nie została załatwiona sprawa dotychczasowych działaczy, że nie wiadomo na co wydaje się w MKZ-cie pieniądze ze składek.

Przewodniczący MKZ-tu wyjaśnił, że jak dotąd działalność MKZ-tu w nikim nie budzi zastrzeżeń. Na poprzednim posiedzeniu plenarnym została powołana komisja rewizyjna, która w każdej chwili może sprawdzić rachunki. Sprawozdanie finansowe już w tym roku było składane już 2 razy. Wszystkie wydatki zatwierdzone są i uzgodnione z Plenum MKZ-tu. Odnośnie ludzi, którzy odeszli sprawa jest otwarta. Będą wybory ich zasługi zostaną podkreślone w sprawozdaniu za okres powstania i działalności MKZ-tu, wspólnie ustalimy, jak tych członków założycieli „Solidarności” uhonorować. (...)

 

 

 

„DO  RZECZY”

NUMER 1  KWIECIEŃ 1981

DWUTYGODNIOWY BIULETYN MIĘDZYZAKŁADOWEJ KOMISJI ZWIĄZKOWEJ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”              W JAROSŁAWIU

(wyjątki)

 

TYTUŁEM WSTĘPU ALBO DONOS NA NAS SAMYCH

 

SZANOWNI CZYTELNICY!   Oto oddajemy Wam do rąk pierwszy numer biuletynu informacyjnego MKZ „Solidarność” w Jarosławiu pt. „Do rzeczy”. Nie jest to odruch w rodzaju: jeżeli mogą inni, dlaczego my mamy być gorsi? Nic podobnego. Po prostu czujemy potrzebę serdecznej, mądrej i rzeczowej r o z m o w y z Wami.

Już sam tytuł biuletynu sugeruje, iż dialog ów obracać się będzie wokół spraw, którymi żyje nasze miasto, nasz region, nasz kraj, i że będzie to dialog ze wszech miar r z e c z y w i s t y. Zależeć to będzie nie tylko od nas, ale w równym stopniu właśnie od czytelników. Stąd już na wstępie prośba o wspólne redagowanie biuletynu.  Nie będzie w nim miejsca na plotkę i bezzasadne pomówienie, nie chcemy na łamach biuletynu osądzać i ferować jakichkolwiek wyroków, pragniemy jedynie rzeczywistości, sprawiedliwego wyważenia wszystkich „za” i „przeciw”. Zdajemy sobie sprawę, że to trudne zadanie. (Podejmujemy się go w momencie najtrudniejszym, bo w obliczu kolejnego „czwartego rozbioru Rzeczpospolitej”). Jest to naturalny, ludzki odruch i trudno nie zrozumieć psychologicznego uwarunkowania tego odruchu. Jest w nim i z pewnością będzie dobra wola Czytelników. Nie obawiamy się tej piołunowej, kolczastej i wyboistej drogi, na której stawiamy, jako zespół redakcyjny, pierwszy nasz krok – pierwszy numer biuletynu informacyjnego „DO RZECZY”. Po prostu służymy powszechnej opinii publicznej i służbę tę pragniemy pełnić godnie.`

 

SPOD  ZNAKU  „SOLIDARNOŚĆ”

Z dumą nosimy na własnej piersi znak „SOLIDARNOŚCI”. Stał się on symbolem wspólnej naszej sprawy, której na imię ODNOWA.

„Rozstrzelony” napis na białym tle sprawia wrażenie. Każdy taki znak, każdy taki symbol jest wyrazicielem d u c h a, któremu on służy, którego on reprezentuje na zewnątrz, określa jednocześnie     w sensie kompozycji plastycznej i zawartych w nim treści zakres działalności „firmy”, w tym przypadku Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Autorem znaku jest Jerzy Janiszewski – grafik, plakacista, scenograf z Gdańska. To najpopularniejsze dziś dzieło plastyczne nabrało ostatecznego kształtu po wielu próbach.

„Eliminując kolejne wersje doszedłem wreszcie do tej, w której wydawało mi się, że litery stoją obok siebie, jak ludzie ściągnięci ramionami” ... (powiedział młody projektant w jednym z licznych wywiadów prasowych, a my chcemy przypomnieć, że Jerzy Janiszewski ofiarował swój projekt „Solidarności” w czasie sierpniowych strajków nie żądając z tego tytułu jakichkolwiek profitów. Cóż, kiedy stoi się w jednym szeregu obok innych ludzi, taki gest artysty jest czymś naturalnym.

                                                                                                                      / ivo /

NASZE  3  PYTANIA

( najkrótszy wywiad „DO RZECZY”)

Lech Wałęsa powiedział:

O 90 dniach spokoju – Proszę państwa, my nie mówiliśmy, że chcemy mieć 90 dni spokoju. My chcemy mieć w ogóle spokój.

 O strajkach - Nie chcemy nigdy strajkować. Bo w kogo to bije? W nas bo będziemy wystawać                 w kolejkach. Ale jak nie mogliśmy niczego porządnie załatwić, to czasem musieliśmy tąpnąć. Teraz, jak nastał pan generał to myślę, że on będzie trochę inaczej tym kierował.

O generale Jaruzelskim – Pan premier Jaruzelski to jest żołnierz i będzie wiedział co robić. Będziemy się starać, żeby uwierzył nam, że naprawdę nie jesteśmy siłami antysocjalistycznymi. Jak nam uwierzy, wtedy może na nas liczyć. I wtedy pójdziemy do takiego ataku, że ta Polska to będzie Polska.

 

 

Mateusz Pieniążek  -  LACRIMOSA  (dopowiedzenie)

przeszedł przeze mnie Duch

ołowiem wargi skrzywił

morze nachylił

wstąpił

ból zmartwychwstał

w locie gołębi, które

sztandar wzniosły

ponad tych skończonych

co nie potrafili

zetrzeć popiołu i krwi

na powietrze

a na nim

pieśń gorejąca

została

 

 

 „DO RZECZY”: BIULETYN INFORMACYJNY MKZ JAROSLAW

                                  REDAGUJĄ: Zbigniew BILIŃSKI, Lucjan BEMER, Jan BOJKO, Kazimierz DŁUGOSZ, Anna IVOSSE, Kazimierz IVOSSE, Tomasz PETRY, Jerzy A. POPOWSKI.

 

 

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Prezydium MKZ w dniu 7.05.1981 r.

(Wypis)

(...)

Sprawozdanie ze spotkania u Naczelnika Miasta złożył p. Siara. Wyjaśnił, że została sporządzona tam notatka. Ustalono sprzedaż mięsa i wędlin paczkowanych i drób we wszystkich sklepach spożywczych mających warunki do przetrzymywania tych towarów. Sprzedaż proszku do prania ma się odbyć we wszystkich placówkach w podanym dniu o jednej porze. Sprawa przemiału 200 ton pszenicy – Naczelnik Miasta oświadczył, że po uzyskaniu zgody od wojewody będzie to możliwe do przeprowadzenia. Wyrób mączny rozprowadzi WSS – lecz dystrybutorem będzie MKZ. (...)

Projekt ordynacji wyborczej do MKZ przedstawił p. Zeman Wacław. Poddano pod głosowanie czy będziemy przeprowadzać wybory. Za przeprowadzeniem wyborów głosowało 12 osób, wstrzymało się             2 osoby. (...)

P. Bojko poinformował o wynikach spotkania w MKZ Rzeszów, gdzie zaproponowano płatne stanowiska w redakcji. W związku z tym p. Bojko podjął decyzję wycofania się ze współpracy z MKZ Rzeszów w tym zakresie i oświadczył, że tut. Redakcja będzie pracować społecznie. Proponuje zatrudnić maszynistkę na etat do MKZ, która obsłużyłaby redakcję biuletynu. Prosił o większą pomoc dla redakcji. (...)

 

PROTOKÓŁ nr 14

spisany dnia 13.05.1981 r. z posiedzenia Plenum MKZ-tu na sesji wyjazdowej w Przeworsku

(wypis)

(...)

-  PRIM przewodniczący Zdzisław Lubański zażądał, żeby wszystkie Zakł. Kom. Związkowe złożyły oryginał uchwały z poświadczeniem ZKZ, w którym deklarują swoje przejście pod MKZ Jarosław,

-  Kazimierz Forczak KKP poddał w wątpliwość czy na tym polega Solidarność, jeżeli na posiedzeniu nie ma przedstawiciela z Przemyśla a podejmuje się takie decyzje,

-  Kazimierz Mikołowicz – nikt nie robi rozbijackiej roboty, wnioskuje by wypowiedzieli się przedstawiciele poszczególnych zakładów pracy z terenu Przeworska,

-  Przewodniczący Komisji Koordynacyjnej p. Dąbek wyjaśnił, że Przeworsk jest podzielony między 3 MKZ-ty w związku z czym nie mamy żadnego przedstawicielstwa, nikt nie dba o nasze sprawy, nikt się o nas nie upomina. Zadeklarowanie naszej przynależności do MKZ Jarosław da nam szanse stać się partnerem i współgospodarzem we władzach w Przemyślu,

-  przewodniczący MKZ-tu Kazimierz Ziobro oświadczył, że nasz MKZ zapewni pomoc, jeżeli chodzi o sprawy organizacyjne i administracyjne, o resztę musicie walczyć tak jak my walczymy. Nasze doświadczenia wykazały, że od władz tak administracyjnych jak                       i związkowych z Przemyśla nie możemy oczekiwać obiektywizmu, dlatego określenie swego stosunku do przejścia pod MKZ Jarosław jest bardzo ważne,

-  P. Kisiel MKZ Jarosław nie był za rozbiciem ale po ostatnich wypowiedziach przedstawicieli Solidarności przemyskiej wie, że nie można z ich strony liczyć na żadną pomoc.

Głosowanie jawne ustaliło:

-  24 głosy za Jarosławiem,

-  3 głosy za Przemyślem,

-  7 instytucji nie podjęło uchwały. (...)

 

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Prezydium MKZ w dniu 14.05.1981 r.

(wypis)

(...)

Dotyczy zmiany lokalu MKZ-tu. P. Ziobro uczestniczył w komisji Urzędu Miasta, która podała informację i propozycję lokali przeznaczonych dla MKZ-tu. Pierwszy lokal proponowany jest przy Rynku była Biblioteka Publiczna – pomieszczenie na I piętrze. Po obejrzeniu lokalu nie wyrażamy zgody na te pomieszczenia ze względu na stan tego budynku – grzyb – wilgoć. Propozycję odłączenia Solidarności Wiejskiej od MKZ-tu na co nie należy przystać, ponieważ uważamy, że Solidarność Wiejska powinna z nami współpracować – a nie w oderwaniu ze względu na wspólne sprawy i interesy łączące nas wszystkich. Dla Solidarności Wiejskiej proponuje się 2 pokoje w budynku GS. Sprawą dot. zmiany lokalu, uważamy by nią zainteresowały się władze naczelne i wojewódzkie. (...)

NSZZ „Solidarność” Komitetu Założycielskiego Region Południowo – Wschodni Przemyśl – wysłało tam pismo od Solidarności Transportu Wiejskiego Oddział Przeworsk w dniu 7.05.81. Na posiedzeniu podjęto uchwałę o wycofaniu naszej rejestracji i złożonych dokumentów w Waszym MKZ – celem zarejestrowania naszego związku przy MKZ Jarosław. Do tej pory nie mają odpowiedzi – akt tych im nie wydano. Podjęto na posiedzeniu polecenie wystąpienia z ramienia MKZ Jarosław pismo ponaglające odesłanie tych dokumentów. (...)

 

PROTOKÓŁ nr 15

spisany w dniu 25.05.1981 r. z posiedzenia Plenum MKZ-tu

(wypis)

(...)

-  Kol. Wacław Zeman odczytał projekt regionalizacji i wyborów z KKW Gdańsk, który stanowi załącznik do protokołu oraz omówił spotkanie z przedstawicielami KKW, którzy stwierdzili, że możemy się wyłączyć, pozostać MKZ-tem, ale nie gwarantują co z nami zrobi Krajowy Zjazd Delegatów. Możemy zostać wykreśleni.

-  Przewodniczący MKZ-tu przywitał przybyłych przedstawicieli MKZ-tu Przemyśl             w osobach: Maria Warchał, Zbigniew Harpula, Stanisław Mazierz, Henryk Waranowski, Edward Pieczonka, Wit Siwiec, Eugeniusz Opacki, Adam Szostkiewicz,

-  P. Maria Warchał zaapelowała, żeby nie rozważać naszych żali. Musimy dojść do wyborów, wtedy będziemy silni a władze nie będą żerowały na naszym rozbiciu,

-  P. Kazimierz Ziobro podał warunki i tak, żeby zorganizować wspólne wybory:

  1. Przemyśl zaakceptuje nasze wybory do władz
  2. Komisje wspólnie dokonują kontroli dokumentów Zakładowych Kom. Związkowych
  3. Do 3-go Przemyśl poda termin sprawdzenia dokumentacji.

-  Przegłosowano uzgodniony wspólnie klucz wyborczy 1 na 500. Delegaci z Przemyśla zobowiązali się do 4.06.81 r. podać wyniki głosowania nad kluczem procentowym Plenum MKZ-tu Przemyśl. (...)

 

 

 

 

 

 

Jarosław, dnia 28.05.81 r.

Komitet Założycielski

NSZZ „Solidarność”

przy JW. – 4121

w Jarosławiu

W związku z wątpliwościami pracowników JW. – 4121 odnośnie możliwości tworzenia Związku Zawodowego „Solidarność” jak również korzystania ze świadczeń socjalnych w dotychczasowej formie, Zarząd NSZZ „Solidarność” MKZ-tu w Jarosławiu wyjaśnia:

1) Zgodnie z Konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 87 pracodawca nie może zabronić czy ograniczyć zrzeszania się pracowników w organizacje związkowe.

2) W porozumieniach zawartych w Gdańsku i Szczecinie zagwarantowano prawo zrzeszania się pracowników w Niezależnych Samorządnych Związkach Zawodowych bez wyłączania jakiegokolwiek związku i jakiejkolwiek grupy pracowniczej.

W związku z powyższym pracownicy cywilni wojska mają w tym względzie jednakowe prawa        z innymi grupami zawodowymi.

3) Przygotowana ustawa o związkach zawodowych nie może dyskryminować żadnej grupy pracowniczej, w tym również pracowników cywilnych wojska.

MKZ NSZZ „Solidarność” stoi na stanowisku, że pracownicy cywilni JW. – 4121 zgodnie                          z obowiązującym w PRL prawem i zgodnie z duchem Porozumienia Gdańskiego mają pełne prawo do założenia organizacji zakładowej NSZZ „Solidarność” i rejestracji w ramach MKZ-tu. Zarząd MKZ-tu stanowiska powyższego bronił będzie zarówno na szczeblu MKZ-tu jak i krajowym.

Biorąc pod uwagę specyfikę zakładu sprawa organizacji pracy związku i kontaktów zewnętrznych zostanie uzgodniona z odpowiednimi organami.

 

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Prezydium MKZ w dniu 29.05.1981 r.

(wypis)

(...)

W celu załatwienia spornych spraw dot. MKZ Jarosław – w dniu 1.06.81 wyjadą do KKP              w Gdańsku następujące osoby: Ziobro Kazimierz, Siara Józef, Sierpińska Anna, Wroński Tadeusz, Mikołowicz Waldemar, Łuc Franciszek. (...)

W związku z pogrzebem Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego postanowiono zamówić 3 autokary w PKS oraz wieniec. Na pogrzeb wyjadą przedstawiciele poszczególnych zakładów pracy i MKZ. Odpłatność 300 zł od osoby.

Na posiedzenie Prezydium przybyli przedstawiciele Kom. Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Kierowców Transp. Prywatnego z propozycją zawarcia porozumienia o współpracy. Porozumienie zostało podpisane przez członków Prezydium MKZ i przedst. Kom. Organ. Kierowców. Przewodniczącym Kom. Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Kierowców Transportu Prywatnego jest p. Wołoszyn. (...) P. Ziobro zwrócił się do Komitetu z prośbą o włączenie się kierowców do wspólnych akcji solidarnościowych. (...)

 

DO  RZECZY   Nr 2

BIULETYN  INFORMACYJNY  „SOLIDARNOŚĆ”

Jarosław                    dwutygodnik                    maj 81

(wyjątki)

WYBORY  81

Wybory demokratyczne. Ta bowiem forma jest najbliższa sercu Polaka w rodzinie, państwie             i związku. Po co wybory – po to żeby wybrać, tylko co i kogo i po co mamy wybierać – oto są pytania, które nurtują mnie a może i czytelników. Wobec tego postaram się przestawić kilka moich refleksji na temat wyborów i organizacji związku.

Związek nasz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” w nazwie zawarł program swojej działalności potwierdzając to statutem. Dotychczasowa organizacja Związku, ja to tak rozumiem jest wynikiem chwili, jest taką, jaką narzuciła jej konieczność organizacyjna w momencie jego powstania. Wiadomo bowiem, że jesteśmy wynikiem oburzenia społecznego przeciwko niegospodarności, kłamstwu, wykorzystywania mas pracujących przez prominentów i ich pretoria           z mężami zaufania, WRZZ-tami i CRZZ-tem włącznie. (...)

Jakich ja widzę reprezentantów w naszym Związku? Ludzi ofiarnych, rozumiejących drugiego człowieka, chcących pomóc mu w trudnościach, ludzi bezinteresownych, nieprzekupnych, a takowe niebezpieczeństwo istnieje, ludzi którzy odrzucą metody pracy CRZZ. Dalej, ludzi poważnych, konsekwentnych, mających własne zdanie, którzy potrafią utrzymać powagę i dobro Związku, a decyzje Związku w razie potrzeby przeforsować.

Uchwała KKP chce łączyć MKZ-ty w region, decyzja ta jest, moim zdaniem, niesłuszna albo inspirowana, a ponadto zuboży Związek o pobory etatowych pracowników regionu, jeszcze gorzej, bo jota w jotę przypomina organizację CRZZ, czego już znieść nie mogę. Moim zdaniem regiony odsuną kompetentne reprezentacje członków od ogniw związkowych i ich samych, bowiem nam potrzeba reprezentantów naszych interesów, a nie przywódców, czy decydentów i to za nasze pieniądze.

Uważam, że spontanicznie powstałe w okresie organizowania się jednostek związkowych należy utrzymać, nawet wbrew uchwale KKP. Według mnie organizacja MKZ-tu powinna opierać się na doszlifowaniu obecnej organizacji ogniw związkowych, utrzymać należy Plenum i Prezydium MKZ. MKZ powinien powołać doradców społecznych z prawami członków Plenum i Prezydium. Przewodniczący MKZ, pochodzący z wyborów, winien sprawować funkcję społecznie. Kierownik biura, równocześnie sekretarz powinien być etatowy. Ponadto MKZ winien mieć jeszcze dwóch do trzech etatowych pracowników.

Przedstawiłem Wam Czytelnicy mój punkt widzenia na sprawy wyborów i organizacji MKZ Jarosław, gdyż uważam, że musimy go utrzymać w naszym interesie, żeby się nawet KKP obrazić miała. Poglądu swojego absolutnie nie narzucam, ale ostrzegam, nie dajcie się bonzom „wziąć za pysk” – bo za pysk już nas trzymano. Bądźcie samorządni i tylko za własne pieniądze reprezentowani, oczywiście za rozliczeniem się przed Wami.

                                                                                                                        JAN  BOJKO

MOJE  3  GROSZE  CZYLI  IMPRESJE  1  MAJOWE

W tym roku 1 Maja miał w Jarosławiu, po raz pierwszy, zupełnie inny charakter aniżeli w latach poprzednich. Cofnijmy się pamięcią, jak to dawniej bywało.

Miasto udekorowane było flagami, które na następny dzień szybko zdejmowano, aby przypadkiem nie wisiały w dniu 3-go Maja. My zaś wszyscy „dobrowolnie” gromadziliśmy się przed swoimi zakładami pracy. Najpierw sprawdzano listy obecności, potem szarpanina nerwów – kto ma nieść szturmówki, albo transparenty z napisami, choćby takim: „Ręce precz od Korei”. Las portretów. Na nich różne osobistości w zależności od okresu, w jakim przypadało święto. Portrety Stalina i Mao. Potem portrety Gomułki i Cyrankiewicza. Ile ta cała dekoracja kosztowała, tego nikt nie wie. Płacił za nią robotnik i chłop.

I tak zmuszeni pod groźbą kar dyscyplinarnych gromadziliśmy się w rynku, gdzie przyszło nam wysłuchiwać przemówień, najczęściej o imperialiźmie amerykańskim i walce o pokój. (...)

W sumie było to poniżające dla nas widowisko. (...) Ale to bezpowrotna przeszłość.

A przecież to było i jest wielkie święto klasy robotniczej. I ta oto najwspanialsza w świecie klasa robotnicza wraz ze swoimi przedstawicielami SOLIDARNOŚCI bierze teraz udział w uroczystym nabożeństwie w kolegiacie jarosławskiej, w odświętny, majowy dzień 1981 roku i kościół wypełniony po brzegi, ludzie stoją na placu mimo niesprzyjającej pogody. I wszyscy przyszliśmy dobrowolnie, bez przymusu. (...) Wspaniałe kazanie ks. dr-a Bronisława Fili, mówiące o szacunku dla ludzkiej pracy,                 o wspólnym obowiązku nas wszystkich, aby ów trud nie był daremny, abyśmy nie byli żebrakami Europy... Przypomnienie roli św. Józefa – robotnika. Nawoływanie o zaprzestanie picia alkoholu           w zakładach pracy. Na zakończenie wszyscy odśpiewali „RATĘ”.

Po Mszy św., celebrowanej przez trzech proboszczów, odbyło się widowisko słowno – muzyczne             w wykonaniu młodzieży, uczniów Technikum Drogowego. (...) Tak było wzniośle, tak patriotycznie było.

BIL – KUCZMAN

3 PYTANIA   3 PYTANIA   3 PYTANIA

mini wywiad „DO  RZECZY”

na nasze pytania odpowiada TADEUSZ  WROŃSKI v-ce przew. MKZ:

Red.  – Czy podobał się pierwszy numer „DO RZECZY”?

T.W. -  Nie bardzo...

Red.  – Dlaczego?

T.W. - Niski nakład, mała objętość, cienki druk i ... byki! Marzy nam się gazeta z prawdziwego zdarzenia.

Red.  – Wierzy pan w cuda?

T.W. – Cud zdarza się tylko raz. W Jarosławiu wychodziło kiedyś kilka czasopism...

 

PROTOKÓŁ nr 16

spisany w dniu 25.06.1981 r. z posiedzenia Zarządu MKZ NSZZ „Solidarność” w Jarosławiu

(wypis)

(...)

P. Anna Sierpińska poinformowała, że została powiadomiona telefonicznie przez sędziego Sądu Wojewódzkiego, iż więźniowie z więzienia w Żurawicy rozpoczęli strajk głodowy i że została wytypowana z ramienia „Solidarności” jako ekspert do rozmów z władzami, gdyż MKZ Przemyśl odmawia nie mając przedstawicieli w sądownictwie.

Porozumiano się z KKP, które potwierdziło decyzję MKZ-tu wzięcia udziału w negocjacjach, do komisji dokoptowano: Franciszka Łuca, Wacława Zemana i Romana Cichulskiego.

Pan Andrzej Ostafijczuk zabrał głos w sprawie reglamentacji papierosów i proszków – ustalono nie mieszać się w to, zobowiązano Prezydium do opracowania odezwy do ludności z apelem                   o zachowanie spokoju i rozwagi, o przetrwanie ciężkiej sytuacji z papierosami, (...)

Przewodniczący oświadczył, że pensja jego w Hucie wynosi ponad 9 tys. i tego żąda nadal oraz wypłacanie przez Hutę a MKZ-et będzie zwracał. Równocześnie zażądał założenia aparatu telefonicznego w domu. Na wniosek p. Jerzego Strzałki przegłosowano dodatek dla przewodniczącego     i tak:

-  kwotę 2.500 – 1 głos za, 26 nie

-  kwotę 3.000 – 18 za, 4 przeciw, 5 wstrzymało się. (...)

 

PROTOKÓŁ

z zebrania Prezydium MKZ NSZZ „Solidarność” w Jarosławiu z dnia 2.07.1981 r.

(wypis)

(...)

Prezydium zapoznało się z racjami ZKZ Huty Szkła „Jarosław”, które spowodowały ogłoszenie gotowości strajkowej. Jak wynika z relacji zaproszonych gości inż. A. Konarskiego oraz przewodniczącego ZKZ HS „Jarosław” J. Sarnickiego, powodem ogłoszenia gotowości strajkowej w zakładzie jest uchylanie się Wojewody Przemyskiego od realizacji podpisanego porozumienia w m-cu sierpniu ub. roku w punkcie dotyczącym przydziału dla pracowników Huty bloku nr 14 na os. Kombatantów w Jarosławiu. Sytuację zaognia fakt, iż Spółdzielnia Mieszkaniowa przystąpiła do dzielenia w/w bloku pomiędzy pracowników innych zakładów pracy nie akceptując wcześniej podpisanej przez Wice-wojewodę T. Deca decyzji, jak również nie uwzględniając przydziału mieszkań dokonanego przez Kolektywy Wydziałowe i Komisję Mieszkaniową HS „Jarosław”. Dnia 30.06.br. przybył do Huty Wice-woj. Dec w towarzystwie prezesa Woj. Spółdz. Mieszkaniowej ob. Milewskiego. Wynikiem tego spotkania ustalono następne spotkanie, które ma się odbyć w Urzędzie Wojewódzkim dnia 3.07.br. z władzami wojewódzkimi, Spółdz. Mieszkaniową oraz z wice- ministrami zainteresowanych resortów.

Prezydium postanowiło na to spotkanie wydelegować dwóch przedstawicieli w osobach: kol., kol. Łuc Franciszek i Niemkiewicz Bronisław. Przedstawiciele ci powinni wynegocjować rozwiązanie kompromisowe tj. oddanie do użytku dodatkowo jednego bloku na os. Bandurskiego co stworzy możliwość wywiązania się z wszelkich umów miejscowych władz w zakresie zabezpieczenia mieszkań w skali minimum dla zakładów pracy miasta Jarosławia. (...)

Prezydium zobowiązało przewodniczącego MKZ do nawiązania bliższego kontaktu z Komisją ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi przy Urzędzie Wojewódzkim w Przemyślu na czele                           z przewodniczącym tej komisji V-ce Woj. Więcławem. Przewodniczący K. Ziobro stwierdził, że nawiązał kontakt z ob. Woj. A. Wojciechowskim, który jednak odmówił spotkania przed mającym się odbyć Zjazdem PZPR. Poinformował on ponadto o propozycji KM PZPR nawiązania współpracy           z „Solidarnością”. Prezydium zaleciło dyplomatyczne utrzymywanie kontaktów bez zbytecznego angażowania się. (...)

Komisja ds. Kontroli stwierdziła, że na magazynie WSS „Społem” nagromadzone są duże ilości rodzynek, natomiast w magazynie PZGS znajduje się 105 tys. proszków do prania. Zaleciła ona odpowiednim instytucjom natychmiastową sprzedaż tychże deficytowych artykułów. (...)

 

PROTOKÓŁ nr 17

z zebrania Zarządu odbytego w dniu 9.07.br.

(wypis)

(...)

Przewodnicząca Rady Spółdzielni przedstawiając sytuację mieszkaniową na terenie Jarosławia stwierdziła, ze w roku bieżącym Spółdzielnia Mieszkaniowa nie dysponuje ani jednym mieszkaniem dla swoich członków, gdyż wszystkie mieszkania spółdzielcze zostały przydzielone dla zakładów pracy                a w przypadku Huty zostały one przydzielone pod groźbą strajków, uważa ona, że taki stan rzeczy jest karygodny i nie można uprzywilejować zakłady kosztem innych ludzi. (...) P. Ziobro naświetlił sytuację mieszkaniową pracowników Huty Szkła wyjaśniając, że roszczenia Huty mają swoje uzasadnienie ponieważ wynikają one z wcześniejszych porozumień podpisanych z Woj. Spół. Mieszkaniową              i Ministerstwem Budownictwa. Ponadto Wice-woj. Dec w sierpniu 1980 r. podpisał porozumienie społeczne z załogą Huty, w którym zagwarantował do jej dyspozycji sporny blok nr 14 na os. Kombatantów w Jarosławiu, za ten stan rzeczy odpowiedzialny jest więc Urząd Woj., który powinien uwzględnić potrzeby mieszkaniowe całego środowiska  i nie podpisywać jakichkolwiek porozumień kolidujących z interesem społecznym miasta. (...)

Z kolei głos zabrała przewodnicząca Komisji Wyborczej p. Sierpińska stwierdziła, że kwestionowanie prawidłowości wyborów w Komisjach Zakładowych przez przedstawicieli Przemyśla uważa celową szkodliwą działalność. Uważa ona, że przed przystąpieniem do wyborów należy dokładnie sprawdzić dokumentację MZK Przemyśl, gdyż jest to warunkiem prawidłowego przeprowadzenia wyborów. Uważa ona, że przy dokładnym sprawdzeniu danych i ewentualnej weryfikacji, przy poparciu Lubaczowa można wygrać wszystko. (...)

 

 Jarosław, dnia 13.VII.1981 r.

      Prezydium

                                              Komisji Krajowej Porozumiewawczej

                                                                            Gdańsk

 

W odpowiedzi na lakoniczne pismo z dnia 24.06.1981 r. w sprawie przekazywania KKP kwoty 100.000 – złotych miesięcznie, Zarząd MKZ NSZZ „Solidarność” w Jarosławiu wyjaśnia:

na terenie województwa przemyskiego do chwili obecnej działają 2 odrębne MKZ-ty, tj. Przemyśl              i Jarosław. „Uregulowania” przez KKP spraw struktury regionalnej naszego województwa poprzez odebranie nam mandatu delegata do KKP na rzecz Przemyśla, wbrew woli prawie 100 % zrzeszonych    u nas 32.000 członków, którzy opowiadają się za strukturą dużych regionów opartych obszarowo o teren starych województw, zwalnia nas naszym zdaniem do czasu prawidłowego rozwiązania tej spornej kwestii od zaszczytnej przyjemności płacenia.

Dziwi nas, że tylko w tak „istotnych sprawach” Sekretariat KKP raczy o nas pamiętać i jest to bodaj jedyne pismo jakie dotarło od służebnej Władzy Zwierzchniej, chociaż my mieliśmy odwagę zarzucać Was pismami i teleksami – niestety do dnia dzisiejszego pozostałymi bez odpowiedzi. Stanowisko nasze nie wynika z braku lojalności do uchwał KKP. Wszystkie Uchwały i akcje chociażby te marcowe br. śmiemy twierdzić, że nie były prowadzone gorzej niż te robione w samej Bydgoszczy, Gdańsku i innych dużych aglomeracjach miejskich, a przecież ryzyko u nas było znacznie większe przy możliwościach przeprowadzenia akcji wręcz nieporównywalnych.

Nie przekora, lecz realizm zmusza nas do przypomnienia o konieczności utrzymania kontaktów     z całym krajem przez KKP niezależnie czy to jest duży ośrodek, miejski czy mały. Sądzimy, że na przykład: przydzielenie dla naszych potrzeb chociażby małej poligrafii byłoby wyrazem równorzędnego traktowania wszystkich, gdyż w tej sprawie zwracaliśmy się do Was kilkakrotnie. Społeczeństwo         „z kresów” Polski też łaknie informacji i ma do niej pełne prawo.

Gratulujemy Wam przebudzenia. Wreszcie oprócz turystyki krajowej i zagranicznej, która niewątpliwie kształci, zdecydowaliście się uwzględnić głos Bielsko-Białej w sprawie zwołania KKP na dzień 17.07.br. Popieramy również inicjatywę Zarządu Regionalnego Ziemi Łódzkiej w sprawie zwołania w dniu 18 bm. Zjazdu Przedstawicieli Zarządu Regionów.

 Sprawy organizacyjne i kampania wyborcza nie zwalnia nas od podejmowania rozważnych ale zdecydowanych kroków, a także bieżącej kontroli wydarzeń w kraju. Praca tylko określonej grupy ludzi bez uwzględnienia opinii całego społeczeństwa może być oderwana od realiów i obiektywizmu.

W naszym odczuciu zanika siła przebicia Związku. Poszczególne Komisje KKP chociażby przykładowo Do Spraw Wyżywienia ulegają katastroficznej psychozie wizji głodu, opierając się na danych GUS-u skąd to bezgraniczne zaufanie do tej instytucji? Może by warto było po linii związkowej skierować dane o ilości płodów rolnych, hodowli, a zarazem zająć się celowością eksportu żywności.

Z ulgą przyjmujemy zwiastunkę przebudzenia tj. wiadomość o Zjeździe KKP. Szkoda tylko, że na ten Zjazd nie możemy wysłać swojego Delegata, gdyż proceduralnie odebranie nam mandatu pozbawiło nas tej możliwości. Wiadomości o Zjazdach i pracy KKP docierają do nas jedynie za pośrednictwem radia często stacji zagranicznych, czy serwisu mazowieckiego.

Obawiamy się, aby ktoś mądry nie wpadł na pomysł wysyłania serwisu tylko do miast wojewódzkich, bo wtedy co się dzieje w Związku musielibyśmy się domyślać, a z intuicją bywa różnie. Mamy nadzieję, że uwagi te nie zostaną przez Was potraktowane jako złośliwość z naszej strony, lecz są one wynikiem odpowiedzialności za Związek, który przecież w początkowych trudnych miesiącach był bardziej operatywny  w działaniu, z czego należy wyciągnąć odpowiednie wnioski.

 

                                                                    Za Zarząd MKZ NSZZ „Solidarność”

                                                                    Kazimierz  Ziobro – Przewodniczący

 

 

PROTOKÓŁ nr 18

z zebrania Zarządu MKZ Jarosław odbytego w dniu 21.07.br.

(wypis)

(...)

Krytycznie oceniła wyjście delegatów MKZ-tu Jarosław z sali zebrania wyborczego kol. Danuta Dawidowicz. Stwierdziła, ze wszystko to co się działo na sali, w jej przekonaniu, nie powinno mieć miejsca. Dobro Związku wymaga jedności, stąd potępia zachowanie się na sali przeważającej części delegatów  z Jarosławia. Wypowiedziane zdanie p. Dawidowicz poparł pan M. Pasterski jak i p. Wacław Zeman oraz Roman Zeman i R. Kisiel. Ich zdaniem przystąpienie do wyborów jest dla nas wiążące i za punkt honoru poczytują sobie wzięcie udziału w tych wyborach. P. Kisiel stwierdził, że i przegrywać trzeba umieć, tym bardziej, że istnieje możliwość w późniejszej fazie odstąpienia od Przemyśla. Co zresztą może załatwić Krajowy Zjazd ustalając regionalizację naszego Związku.

Przeciwne stanowisko w tej materii wyrazili inni członkowie Zarządu tj: Z. Wołoszyn, P. Ostrowski, K. Ziobro, R. Bugryn, W. Mikołowicz i inni. Stwierdzili oni, że nie reprezentowanie własnych interesów a wolę załogi i uważają za zasadne przekonsultowanie zasadności kontynuacji dalszych wyborów w Przemyślu z delegatami poszczególnych zakładów pracy. Uważają oni, że chociaż nie honorowo nie mogli zrobić inaczej mając na uwadze interes społeczeństwa jarosławskiego jak również interes ogólnozwiązkowy. Wyjaśnili, że tylko wyjście z narady mogło udaremnić próbę rozbicia naszego MKZ-tu, a fakt pozostania niektórych delegatów na sali lub co gorsze zabieranie krytycznego głosu świadczy źle o tych delegatach.

Przegłosowano kto jest za przyłączeniem się do Rzeszowa, bez względu na akceptacje lub odrzucenie KKW. Zagłosowało 12 osób przeciw i od głosu wstrzymało się 4 osoby. Jerzy Strzałko stwierdził, że chociaż zdanie załogi nie pokrywa się z jego zdaniem to i tak od swojego zdania nie odstąpi (jest za przyłączeniem się do Przemyśla). Uzgodniono, że ostateczne zdanie w sprawie przyłączenia się do Rzeszowa podejmie Walne Zebranie Delegatów zwołane na 23.07.br. Postanowiono nie przyjąć rezygnacji z funkcji v-ce przewodniczącego wniesionej przez W. Zemana na wniosek p. K. Ziobro. P. W. Zeman nie wycofał swojej rezygnacji i uzależnił ją od decyzji KKW w sprawie wyborów. (...)

Jarosław, dnia 25.07.1981 r.

Krajowa Komisja

Porozumiewawcza

w Gdańsku

 

MKZ NSZZ „Solidarność” w Jarosławiu wnosi rewizję od krzywdzącej decyzji Prezydium KKW przesłanej teleksem w dniu 23.07.br. podpisanej przez p. A. Celińskiego w sprawie podważenia prawomocności i prawidłowości przeprowadzonych wyborów do władz MKZ-tu Jarosław jak                 i delegatów na Krajowy Zjazd.

Uzasadnienie:

Wybory nasze nie stoją w kolizji ze statutem Związku „Solidarność” jak też nie stoją w kolizji wprost z uchwałami KKP i KKW. Uchwała KKP z dnia 28.02.br. w sprawie regionalizacji nie precyzuje jednoznacznie, który w razie istniejących dwóch lub więcej MKZ-tów na terenie województwa ma zrezygnować ze swej samodzielności i odrębności. Tak więc uchwała nie rozwiązała żadnego MKZ-tu, a co najwyżej zalecała łączenie się ich w ramach województwa. Fakt istnienia chociażby do dnia 23.07.1981 r. naszego MKZ Jarosław jest tego namacalnym dowodem. Uchwała ta w p. I dopuszcza łączenie się MKZ-tów na zasadzie wzajemnego porozumienia nie określając ściśle co należy rozumieć przez pojęcie MKZ – zwłaszcza jeśli chodzi o jego kompetencje terytorialne. Nie ma podstaw do twierdzenia, że słowo „Zarząd Regionalny” należy rozumieć zamiennie jako słowo MKZ, gdyż istniejące w tym czasie MKZ-ty czyli tzw. siła faktu nie pozwala na takie rozumowanie, zwłaszcza zważywszy na fakt iż uchwała tak jak wcześniej wspominaliśmy nie podawała sposobu dojścia do jednego MKZ-tu w ramach województwa jak też jednoznacznie prawie nie unieważniała MKZ-tów mniejszych od terenów województwa.

Wybory te nie stały również w kolizji z uchwałą KKW z dnia28.04.1981 r. ponieważ jak twierdzi sam sekretarz KKW – A. Celiński w treści teleksu z dnia 23.07.br. KKW traktowało nasze wybory jak tzw. prawybory do regionu, na którym dokonano wyboru delegatów do regionu i na Krajowy Zjazd zgodnie z p. IV tejże uchwały.

Stwierdzenie, że wybory te mogą być potraktowane jako ważne w przypadku dojścia do wyborów regionalnych Regionu Południowo – Wschodniego (tylko tego) jest mało trafną farsą. Nie stoi ona        w kolizji z p. III wspomnianej uchwały gdyż podział taki istniał od października ubiegłego roku             a uchwała ta weszła w życie 28.04.1981 r. i od tej daty ma ona moc obowiązującą. Od wejścia w życie tej uchwały na terenie woj. przemyskiego nie nastąpił żaden podział.

Zgodnie z p. VII uchwały Walne Zebranie Delegatów MKZ Jarosław opowiedziało się dnia 23.07.br. za utworzeniem makroregionu i połączeniem się z Regionem Rzeszowskim, co równocześnie nie jest sprzeczne z p. I,II,III gdyż brak jest wyjaśnienia, że pojęcie okręgu wyborczego należy utożsamiać z pojęciem regionu. W uchwale tej nie określa się ściśle co należy rozumieć przez słowo „region”. Nie odsyła ona też do wcześniejszych aktów prawnych, które wyjaśniałyby podstawowe pojęcia.

Pojęcie „okręg wyborczy” tej uchwały jest sprzeczny z pojęciem „okręgu wyborczego” uchwały KKP w sprawie uzupełnienia zasad ordynacji wyborczej z dnia 10.04..81 r. p. I, a ten punkt z kolei stoi                    w sprzeczności z p. I wytycznych Prezydium KKP NSZZ „Solidarność” w sprawie struktury regionalnej Związku z dnia 3.03.81 r.

Podsumowując stwierdzamy, że niejednoznaczne i nieprecyzyjne określenie podstawowych uchwał w sprawie regionalizacji i przeprowadzenia wyborów stworzyły możliwość różnorakiej ich interpretacji. Ponadto uchwała KKP z dnia 28.02.81 r. w swej treści nie anuluje wcześniej podjętych uchwał poszczególnych MKZ-tów o łączeniu się. Uważamy więc, że Plenarna uchwała naszego MKZ    z dnia 16.01.81 r. przyjęta jednogłośnie na zebraniu Plenarnym w sprawie połączenia się MKZ Jarosław z Regionem Rzeszowskim jest nadal aktualna, tym bardziej że WZD MKZ Jarosław potwierdziło ją swoim głosowaniem, zarówno w Przemyślu jak też 23.07.br. w Hucie Szkła „Jarosław”.

KKW i KKP było w terminie poinformowane o przystąpieniu do kampanii wyborczej w naszym MKZ-cie jak też i o naszym stanowisku w sprawie regionalizacji. Informacja taka dotarła już 7.11.80 r. (dot: odrębności MKZ Jarosław od Przemyśla, pismo nr 19/80). Stanowisko to potwierdziliśmy chociażby teleksem z dn. 27.04.81 r. wysłanym z Przeworska, w którym opowiedzieliśmy się jednoznacznie za Rzeszowem proponując powołanie oddziałów na szczeblu istniejących powiatów lub MKZ-tów. Teleksem z dnia 1.03.81 r. poinformowaliśmy was o przystąpieniu do kampanii wyborczej. W czasie trwania kampanii wyborczej do MKZ Jarosław przedstawiciele KKW dnia 22.05.1981 r.         w osobach: A. Celiński i J. Seniuta zapoznali się z ordynacją i kalendarzem wyborczym nie wnosząc żadnych uwag na piśmie, które to jedynie można uważać za wiążące i nie wstrzymali rozpoczętej kampanii. Kampanię wyborczą nadzorował również p. L. Woźnicki, który także w sposób formalny nie wniósł żadnych uwag.

W tej sytuacji wybory do MKZ Jarosław odbyły się zgodnie z przyjętym kalendarzem wyborczym dnia 20.06.1981 r. Kwestionowanie więc ważności wyborów przez Prezydium KKW po upływie ponad 1 miesiąca jest wręcz oburzające, tym bardziej, że odbyły się one zgodnie ze statutem naszego związku §§ 9,11,20,22,23 na podstawie, którego była opracowana ordynacja wyborcza zatwierdzona dnia 4.06.81 r. przez WZD MKZ Jarosław. Zarzuty postawione przez p. A. Celińskiego co do sprzeczności ze statutem po upływie miesiąca czasu od zakończenia wyborów zakrawają na złośliwe pomówienie. W tej kwestii tj. niezgodności ze statutem nie omawiamy, ponieważ p. A. Celiński nie raczył określić bliżej sprzeczności ordynacji wyborczej ze statutem Związku „Solidarność”.

Statut też nie narzuca nam partnera do współpracy, z którym powinniśmy się połączyć, ani też nie precyzuje co należy rozumieć przez „region”. Ponadto statut nie stwierdza w sposób jednoznaczny, że do kompetencji KKP należy rozstrzygnięcie spraw regionalizacji. Połączenie się MKZ Jarosław             z Regionem Rzeszowskim stało się faktem zgodnym z wolą WZD MKZ Jarosław co niewątpliwie leży w interesie całego Związku a po zatwierdzeniu tego przez WZD Rzeszów na Nadzwyczajnym Zebraniu w dniu 29.08.br. formalnościom prawnym stanie się zadość.

W przekonaniu o słuszności naszej sprawy jak też o zasadności podjętych uchwał prosimy o jednoznaczne ustosunkowanie się do naszego odwołania i zbadanie sprawy na miejscu przez gwarantujących obiektywizm przedstawicieli KKP. Nie uwzględnienie naszego odwołania spowoduje konieczność zwrócenia się w powyższej sprawie do Krajowego Zjazdu Delegatów.

 

Za WZD MKZ NSZZ „Solidarność” w Jarosławiu

                                                                                    Przewodniczący MKZ – Kazimierz Ziobro

 

 

 

 

PROTOKÓŁ nr 24

z posiedzenia Zarządu MKZ dnia 10.09.1981 r.

(wypis)

(..)

Nikt z ZKZ nie interesuje się aktualną informacją dot. Zjazdu. Za wyjątkiem kilku komisji, nikt nie odbiera serwisów informacyjnych, które są przygotowywane w MKZ, np. z Jarlanu, największego zakładu nikt tych informacji nie odbiera. P. Ostafijczuk oświadczył, że ZKZ w Jarlanie nie została poinformowana o przygotowywanych serwisach. (...)

Następnie  p. Furmanik poruszył sprawę reglamentacji słodyczy, kawy, masła i papierosów. (...)

Mięso na kartki sprzedawane jest bez przestrzegania zasady, że tylko dla osób zamieszkałych lub pracujących na terenie Jarosławia. W sklepach zaopatrują się mieszkańcy innych miast i gmin. Należy doprowadzić do bezwzględnego przestrzegania wydanych w tym zakresie zarządzeń. (...)

P. Zeman zaproponował opracowanie wspólnie z Regionem Przemyśl propozycje w zakresie zaopatrzenia i reglamentacji i przedłożenia w/w wojewodzie do podjęcia działań i rozpracowania w/w    z podaniem terminu wykonania, zaś tut. MKZ i Region Przemyśl podadzą swoje stanowisko po otrzymaniu od wojewody konkretnego programu działania. (...)

Pan Siara stwierdza, że po przeprowadzeniu kontroli w piekarni w Muninie, okazało się, że chleb świeży jest odkładany i później czerstwy mielony jest na tartą bułkę, gdyż jest to bardziej opłacalne –     1 kg tartej bułki 38 zł, zaś 1 kg chleba 16 zł. (...)

 

 

Jarosław, dnia 24.09.1981 r. 

Redakcja Dziennika Telewizyjnego

Warszawa

 

Protestujemy przeciwko niegodziwym i podłym sposobom dyskredytowania „Solidarności” w TV jakie miało miejsce w dzienniku wieczornym 20 września br..

Pokazano wystąpienie grupy mężczyzn w mundurach i cywili, którzy wyrazili poparcie dla  oświadczenia Biura Politycznego z 16 września br. i mówili o kontrrewolucji.

Powyższa pozycja programu została zmontowana nieudolnie i wyraźnie na pokaz, wykazując        w fałszywym świetle działalność NSZZ „Solidarność”, podobnie jak nasza historia jest od dziesiątków lat sfałszowana. Domyślamy się, że wystąpienie tych ludzi „wojskowych” w Dzienniku TV skierowane było przede wszystkim do odbiorców w mundurach a więc młodych żołnierzy służby zasadniczej, synów rolników i robotników. Zrozumieliśmy to jako przygotowanie do krwawej konfrontacji.

Uważamy za wielce szkodliwe szerzenie obrzydliwych opinii w środkach masowych, bo mąci się              w głowach niektórych chwiejnych osobników i stąd rodzą się różne ekscesy. My robotnicy nie damy się nabrać na takie chwyty, widzieliśmy różne montaże a w przypadku montażu filmowego z wym. Dziennika TV, to oceniamy tak: z pewnością zabrakło mundurów dla wszystkich przebierańców, bo część osób została w ubraniach cywilnych.

Nie wierzymy takim przebierańcom (prawdziwy polski żołnierz, patriota nie mówiłby takich oszczerstw), bo przypomina się nam smutny 1939 rok w Gliwicach, gdzie użyto przebierańców ale czynił to wróg w określonym celu. Zmontowanie dziś czegokolwiek nie stwarza żadnych trudności mając prawo, siłę i inne środki po swojej stronie. Publiczną tajemnicą jest np., że aresztowanemu narkomanowi udostępniono narkotyki, aby przymusić i uzyskać takie a nie inne wypowiedzi. Co się nie da zrobić?

Związkowa Komisja Zakładowa

                                                                                                         przy PKS Jarosław

 

 

 

PROTOKÓŁ

z zebrania Prezydium MKZ NSZZ „Solidarność” z dn. 22.10.1981 r.

(wypis)

(...)

Głos kol. Przew. Ziobry – porusza on sprawę porozumiewania się z zakładami (sondażem),                          z pracownikami – odnośnie zaopatrzenia w artykuły pierwszej potrzeby. Dotyczy to wyżywienia, środków piorących, opału.

Kol. Stebnicki składa informację z zakładów pracy stwierdzając bardzo ubogi materiał informacyjny. Przedstawia wszystkie argumenty odnośnie postawienia wotum nieufności wojewodzie Wojciechowskiemu. (...)

Kol. Kowalik i kol. Rusinek poruszają sprawę dostaw rolników stwierdzając, że rolnik nie jest zainteresowany w oddawaniu np. żywca, ponieważ za drogie są pasze – rolnik karmi zbożem a mięso pozostawia sobie. (...)

Padł również postulat sprawiedliwego podziału pasz, nawozów wysoko i niskoprocentowych pomiędzy sektorem uspołecznionym (tj. PGR i spółdzielnie) a rolnikami indywidualnymi. (...)

Uzgodniono wreszcie postulat, który żąda zwiększenia przydziału mleka i serów, odnośnie mleka nie jest tak tragicznie (4 tony sera zostało sprzedane hodowcom lisów), jajek brak na rynku – zlikwidować na hali targowej paserską cenę jajek (10 zł). (...)

Kol. Zeman W. Zapoznał członków Prezydium ze sprawami jakie zostały przedstawione na zebraniu Zarządu w Rzeszowie.

- ustalone zostały osoby, które będą uczestniczyły w spotkaniach odnośnie wyżywienia narodu, od nas tj. MZK Jarosław kol. Stebnicki,

-  wywiad gospodarczy z terenu należy scalać (a szczególnie mięsa i mleka),

-  zażądać od Wojewody w wyznaczonym terminie przedłożenia danych cyfrowych            w poszczególnych asortymentach a następnie sprawdzić czy występuje prawdziwość danych. (...)

 

Jarosław, dnia 5.XI.1981 r.

PREMIER  RZĄDU

POLSKIEJ  RZECZPOSPOLITEJ  LUDOWEJ

WOJCIECH  JARUZELSKI

(wypis – pierwszy list z 28.08.1981 r. o podobnej treści kierowany był do

 Prezesa Rady Ministrów W. Jaruzelskiego)

 

Wypełniając swoje posłannictwo wobec społeczeństwa i robotników, których mamy zaszczyt reprezentować, chcąc usilnie uniknąć konfliktów, napięć i związanych z tym akcji protestacyjnych, czy ewentualnych strat wynikłych z przestojów, zwracamy się do Pana Premiera z prośbą o spowodowanie           w podległych Panu jako Premierowi jednostkach administracji państwowej wszystkich szczebli rozwiązania palących problemów naszego regionu, które kilkakrotnie były przedmiotem podpisanych ustaleń z władzami wojewódzkimi i miejskimi i które też z racji opieszałego załatwiania ich kierowaliśmy kilkakrotnie do władz centralnych.

Podpisane ustalenia nie są niestety realizowane. Występuje tzw. gra na zwłokę, przesyłanie pism do innych podległych jednostek – słowem błędne koło toczy się dalej. Do dnia dzisiejszego zdecydowana większość spraw nie została załatwiona.

Podobnie zresztą sprawę potraktował Urząd Rady Ministrów, odsyłając nasze postulaty do podległych Ministerstw, które to wraz z Wojewodą mają rozstrzygnąć postawione przez społeczeństwo za naszym pośrednictwem problemy terenu.

Do nie załatwionych spraw należą:

1. Brak zaopatrzenia w podstawowe artykuły spożywcze tj. nabiałowe, tłuszcze roślinne                 i zwierzęce, zła jakość chleba, brak pokrycia masy towarowej w mięso i wędliny (obecnie wynosi ono 30% potrzeb), brak środków higieny osobistej, środków piorących i mydła oraz opału. Występuje również skandaliczny brak odzieży i obuwia zimowego. Dużym nieporozumieniem jest wstrzymanie realizacji sprzedaży dla osób, które dokonały przedpłat. Zwłaszcza dla młodych małżeństw.

Urząd Wojewódzki jak dotychczas, pomimo podpisanych ustaleń nie potrafi należycie zorganizować handlu i zapewnić sprawiedliwej dystrybucji towaru. (...)

2. Niesprawiedliwy rozdział środków na rozwój woj. przemyskiego preferujący miasto Przemyśl kosztem pozostałych miast i terenu. (...)

3.Celem zdynamizowania budownictwa mieszkaniowego na wsi i zahamowania napływu ludności wiejskiej do miast postulowaliśmy o uruchomienie zakładu ceramicznego w miejscowości Wylewa. (...)

4.Zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych, dydaktycznych dzieciom i młodzieży szkolnej poprzez przekazanie niewykorzystanego tzw. budynku ośrodka szkoleniowego WSS „Społem” Warszawa. (...)

5. Przekazanie budynków pokoszarowych w Radymnie wykorzystywanych tylko na jeden turnus kolonii letnich dla dzieci. (...)

6. Przeznaczenie terenu placu ćwiczeń (błonie) w Jarosławiu pod budownictwo mieszkaniowe. (...)

7. Domagamy się również zezwolenia druku biuletynów do użytku wewnątrzzwiązkowego w drukarni jarosławskiej  bez możliwości ingerencji cenzury. (...)

Wyszczególnione problemy w piśmie są do zrealizowania przy odrobinie dobrej woli władz administracyjnych. Czekamy na realizację już ponad rok. Cierpliwość jednak ma swoje granice, stąd zarówno „Solidarność” rolnicza jak i robotnicza wysunęła wotum nieufności wobec Wojewody Przemyskiego licząc, że władze centralne zainteresują się problemami i zmuszą podległe sobie terenowe urzędy do pracy a nie elokwentnego tłumaczenia się ze swej nieudolności tzw. modnym kryzysem, przesyłając zaniżone dane o wskaźnikach produkcyjnych.

Oświadczamy, że z dniem 13.11.1981 r. rozpoczniemy na naszym terenie stosowną akcję protestacyjną. Liczymy na pomoc w w/w wymienionych sprawie.

 

                                                 Za MKZ NSZZ „Solidarność’  Jarosław

                                                Kazimierz Ziobro – Przewodniczący

 

          Jerzy  Gajewski                                                                                       Jarosław, dnia 16.XI.1981 r.

       Jarosław

                                               Redakcja

                                             Dziennika  Telewizyjnego

                                              WARSZAWA

Oskarżenie M. Jurczyka

Obecnie, gdy napięcie i emocje opadły, pokuszę się podsumować całość akcji władz odnośnie znanego pomówienia M. Jurczyka.

Pamiętam co słynny DTV serwował narodowi: miejsce akcji Trzebiatów, data 28.X.br. potem poprawiona na stosowniejszą 25.X.br., zebranie aktywu Solidarności, nagrany niezrozumiany bełkot jako dowód znajdujący się w archiwum Radiokomitetu.

Doborowy zestaw informacji, nie obeszło się bez zasłużonej PAP i wypróbowanego, proceduralnego „wystrzału na postrach” jak ... prokuratura podjęła dochodzenie przeciwko                  M. Jurczykowi!

Wiemy już, że naszej władzy ludowej zależało na wprowadzeniu napięcia społecznego w czasie posiedzenia Sejmu z winy oczywiście Solidarności, aby zobrzydzić Posłom ten Związek i podważyć jego autorytet, a przez to w jakiś sposób móc wpłynąć na decyzje Sejmu.

Cel był wiadomy – wyrwać jedyną broń Związkowi tj. prawo do strajku, nie udało się, choć jeszcze jeden porywczy pan z ław poselskich czytał jak na zamówienie „oskarżenie Jurczyka” a kraj oglądał w programie TV nie klaszczących Posłów, co nieprzezorny operator migawkowo pokazał.

Posłowie i społeczeństwo wykazało polityczną dojrzałość nie dając zwieść się przebrzydłej prowokacji, zachowano ogólny spokój a tylko PAP i środki przekazu nie dbając o swą etykę                    i odpowiedzialność rozpasały się w tej sprawie. Potem nastała cisza z osobą Jurczyka, ponieważ zawiódł cel – nie podburzono nikogo, nie polała się krew w rozprawie z Solidarnością – a Sejm zaledwie podjął rezolucję o wstrzymanie strajków.

Zaszła nieobliczalna wcześniej rzecz, mianowicie sama władza nie zamierzenie przekazała społeczeństwu przykrą informację, jaką sprokurowano w innych celach p-ko Jurczykowi i liczącej się Solidarności. Zapadła konsternacja – władza zreflektowała się, że powiedziała za dużo o sobie nie osiągając celu, zaś Solidarność nie podjęła tematu, bo nie ma o czym mówić, jeżeli sam Jurczyk wcześniej to powiedział w inny sposób.

Najgorsze dla władzy jest to, że lud przyjął „przemówienie Jurczyka” w dobrej wierze i jest przeświadczony o prawdziwości zagadnień tam poruszonych. Widać, że władzy nie zależy na społeczeństwie  i na zdobywaniu tzw. zaufania, ale lepiej przeć starą linię wg myśli Fryderyka Engelsa – „jedynie siła budzi respekt”!

Panowie władza – historia uczy, że słuszność jest po stronie ludu i prędzej czy później naród położy kres matactwu i panoszeniu się garstki władyków. , tam dobrze władza wypełnia służebnie wolę ludu a nie stanowi swoich praw i przywilejów. Żadne środki podejmowane przez władze nie pomogą     w wprowadzeniu ładu i spokoju po swej myśli, lecz tylko autentyczna odnowa, ustępstwa władzy i nie kompromisy.

Nie czarujcie nas opiniami i obietnicami, że przyniesie naprawę IX Nadzwyczajny Zjazd Partii, że miało to zrobić minione obiecujące posiedzenie Sejmu albo coś przyniesie spotkanie największych polskich sił – Premier, Prymas i Przewodniczący Związku. Naród wie, że brak tu chęci władz, że jest to mydlenie oczu, działanie na zwłokę, że nie może się zmienić układ polityki światowej a wówczas zgniecie się odnowę a ruch związkowy rozbije w puch.

W zakończeniu refleksja w innej sprawie. W potężnej kampanii obwinia się lud polski, że nie szanuje w swej krainie cudzych grobów: odpowiada lud – kto wszczął paskudną prowokację ze sprawą Jurczyka właśnie na czas Święta Zmarłych profanując pamięć naszych przodków, bezczeszcząc uświęcone zwyczaje.

Wiadomo – cel uświęca środki!        

 

U S T A L E N I A

dokonane w czasie spotkania Wojewody Przemyskiego, Naczelnika Miasta i Prezydium MKZ Jarosław

w dniu 18 listopada 1981 r.

(wypisy – ustalenia spisane na 14 stronach)

 

W związku z postulatami zgłoszonymi przez Prezydium MKZ NSZZ „Solidarność” w Jarosławiu oraz ogłoszeniem akcji protestacyjnej polegającej na wywieszeniu czarnych flag z napisem „protest”      i zapowiedzią zmiany form protestu aż do strajku czynnego włącznie w wypadku nie zrealizowania wysuniętych postulatów – zwołano spotkanie z udziałem osób, jak załączona lista obecności, którego celem było omówienie poszczególnych postulatów i dokonanie ustaleń.

(dopisek autora – na liście obecności jest 27 osób. Z MKZ Jarosław: K. Ziobro, B. Niemkiewicz,              W. Mikołowicz, T. Petry, W. Zeman, z MKR Rzeszów: L. Szczepanik, K. Bogaczewicz, S. Łakomy, Wice-wojewoda Z. Więcław, z Urzędu Wojewódzkiego: (m. in.) B. Pruchnik, E. Markocka, Urząd Miejski: R. Fedan, M. Kraśniak, H. Hass i z zakładów pracy: WSS O/Jarosław, Zakłady Mięsne, WPHW Przemyśl, WDRMiOW).

W czasie spotkania przyjęto zasadę omówienia problemu będącego przedmiotem postulatu oraz zapisania ustalenia.

Jako pierwsze problemy wysunięto postulaty dot. poprawy zaopatrzenia rynku. Po omówieniu zasad sprzedaży reglamentacyjnej, możliwości pokrycia zapotrzebowania na mięso i jego przetwory      w stosunku do ilości wydanych kart i wielkości rozdzielników stwierdzono, że w obecnym okresie istnieją znaczne ilości niezrealizowanych kart na zakup mięsa z poprzednich miesięcy co znacznie rzutuje na możliwości realizacji bieżących potrzeb. W pewnym sensie zmniejszy te zaległości wprowadzenie możliwości zamiennego nabycia cukru za niezrealizowane karty na zakup mięsa i jego przetworów.

W związku z powyższym dokonano następującego zapisu:

-  Zakłady Mięsne dostarczą na rynek miasta Jarosławia w miesiącu listopadzie dodatkowo 7,5 t mięsa.

-   Wojewoda Przemyski wystąpi do władz centralnych o zwiększenie przydziałów mięsa dla miasta Jarosławia celem pokrycia zaległości powstałych z niezrealizowanych kart w poprzednich miesiącach.

-   Wojewoda podejmie rozmowy z NSZZ RI „Solidarność” i rolnikami indywidualnymi oraz Wojewódzką Radą WZKiOR celem doprowadzenia do zwiększenia dostaw na rynek miejski.

-   Wojewoda przedłuży ważność kart reglamentacyjnych na zakup mięsa z miesiąca października             i listopada do końca grudnia 1981 r.

-   Wojewoda zobowiąże piony handlowe do zwiększenia informacji na temat możliwości zamiennego zakupu cukru za niezrealizowane karty mięsne.

-   Wojewoda wystąpi do władz centralnych z zapytaniem czy można będzie utrzymać stosowanie zamiennika cukru za niezrealizowane karty mięsne w miesiącach listopadzie i grudniu.

W związku z kolejnym zapytaniem na temat zaopatrzenia pracowników zakładów pracy               w Radymnie, Wojewoda przyjął na siebie obowiązek zbadania problemów rozdziału masy mięsnej        w Radymnie na miejscu.

Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” wysunęli też pod adresem Wojewody żądanie sprawiedliwego rozdziału masy mięsnej w skali województwa. (...)

W związku z poinformowaniem przewodniczącego MKZ NSZZ „Solidarność” o aresztowaniu trzech członków związku plakatujących afisze – ob. Kazimierz Ziobro przewodniczący MKZ stwierdził, że nie ma dalszej platformy dla uzyskania porozumienia i rozmowy przerywa. Oświadczył także, że rozmowy nie zostaną podjęte aż do czasu zwolnienia aresztowanych i że w wypadku nie zwolnienia ich ogłoszony zostanie strajk generalny w mieście Jarosławiu.

Na wniosek p.o. Naczelnika Miasta mgr Romana Fedana zarządzono jednak 10 min. Przerwę        w celu naradzenia się i ewentualnego zajęcia stanowiska.

Po przerwie funkcjonariusze MO wprowadzili na salę obrad zatrzymanych działaczy NSZZ „Solidarność” zaś p. Naczelnik Miasta mgr Roman Fedan oświadczył, że wyjątkowo osoby plakatujące afisze NSZZ „Solidarność” otrzymują upomnienie ustne za działanie wykraczające poza zarządzenie porządkowe Naczelnika Miasta w sprawie wyznaczenia miejsc dla plakatowania wyłącznie na tablicach ogłoszeń. Poinformował także, że za wykroczenie plakatowania afiszy w miejscach niedozwolonych zatrzymanym groziła kara grzywny w postępowaniu przyśpieszonym przed Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta, która mogła być orzeczona w wysokości do 1.000 zł.

Ponieważ zatrzymani działali z upoważnienia MKZ NSZZ „Solidarność” otrzymują jedynie karę upomnienia i zostają zwolnieni. Również ze względu na zaniechanie postępowania przed Kolegium ds. Wykroczeń zwrócone zostaną, zatrzymane przez funkcjonariuszy MO, afisze.

Powyższe stanowisko usatysfakcjonowało zatrzymanych oraz Prezydium MKZ NSZZ „Solidarność” w Jarosławiu i przystąpiono do dalszych rozmów. (...)

- W sprawie pokrycia zapotrzebowania na proszki do prania i środki bhp – odpowiedzi udzielił Wice-wojewoda informując, że dostawy tych środków nie zabezpieczają potrzeb i nie ma możliwości rozwiązania tego problemu w skali województwa. W zakresie środków bhp pokrycie potrzeb sięga zaledwie 30%.

W związku z niedostatecznym zaopatrzeniem w proszki do prania i środki bhp – stanowisko Prezydium MKZ NSZZ „Solidarność” jest takie, by dokonywać jak najbardziej sprawiedliwego rozdziału tych artykułów, kierując środki bhp w pierwszej kolejności na zaopatrzenie zawodów najbardziej brudzących ze względu na charakter wykonywanej pracy.

- W sprawie dodatkowej produkcji w ZPC „San” na zaopatrzenie rynku wewnętrznego województwa w ilości 60 t, z której 10 t zatrzymują ZPC „San”, stosując wymianę np. z Zakładami Mięsnymi za dostawy smalcu dla pracowników ZPC – odpowiedzi udzielił Wice- wojewoda informując, że wydano zakaz prowadzenia jakiegokolwiek handlu wymiennego między przedsiębiorstwami.            W wypadku stwierdzenia prowadzenia takiego handlu wyciągane będą w stosunku do winnych konsekwencje służbowe. (...)

Przewodniczący MKZ NSZZ „Solidarność” ob. Kazimierz Ziobro zgłosił postulat, by prowadzić takie działania, by w handlu znajdowały się wszystkie artykuły niezbędne do życia. Dotyczy to szczególnie zaopatrzenia w margarynę, zwiększenia przydziału cukru i innych podstawowych artykułów.

- W sprawie sprzedaży przez zakłady pracy deficytowych towarów, w tym środków higieny osobistej oraz obuwia – NSZZ „Solidarność” wyraża stanowisko, że jeżeli nie ma pełnego pokrycia potrzeb w tych towarach nie wyraża zgody na sprzedaż przez zakłady pracy. Należy więc szukać innych sposobów ich rozprowadzenia. (...)

- W sprawie zezwolenia na drukowanie biuletynu wewnętrznego MKZ NSZZ „Solidarność” informacji udzielił dyrektor Wydziału Spraw Wewnętrznych Urzędu Wojewódzkiego ob. Wiesław Konopka informując, że zgodnie z przepisami prawa druk biuletynu do użytku wewnętrznego nie wymaga kontroli cenzora. Druk ten nie podlega kontroli wstępnej tzn., że może być drukowany             w drukarni w Jarosławiu, która wyraża na to zgodę, jedynie przepis przewiduje obowiązek kontroli następnej, zgodnie z czym 6 egz. wydawnictwa winno być dostarczonych do przedstawiciela Okręgowego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk. Z informacji drukarni w Jarosławiu wynika, że nie podejmowano starań ze strony MKZ o wykonywanie druku biuletynu. (...)

_ W związku z przeprowadzoną dyskusją na temat realizacji budownictwa mieszkaniowego na terenie województwa przemyskiego dokonano następujących ustaleń:

1) dokonać rozliczenia z notatek i obietnic w sprawach budownictwa mieszkaniowego spisanych na przestrzeni lat 1980/81,

2) podjąć działania w sprawie zwiększenia efektów budownictwa mieszkaniowego w Jarosławiu    w roku 1981 w celu oddania jednego budynku dodatkowo oraz jednego budynku skreślonego w ramach korekty planu inwestycyjnego,

3) ustalenie efektów budownictwa na rok 1982,

4) podpisanie się kompetentnych władz pod cyfrą określającą zachowanie sprawiedliwych proporcji w budownictwie mieszkaniowym na terenie województwa przemyskiego. (...)

- Ze względu na to, że Urząd Wojewódzki potwierdza racje innych miast województwa (poza Przemyślem) co do naruszenia pewnych proporcji w zakresie budownictwa i rozbudowy urządzeń komunalnych, uznaje się za słuszne powołanie komisji do opracowania planu w tym zakresie na rok 1982 i na nową 5-latkę, przy udziale naczelników i NSZZ „Solidarność”.

- W sprawie lokalu dla MKZ NSZZ „Solidarność” w Jarosławiu – p.o. Naczelnika Miasta mgr Roman Fedan podtrzymał decyzję wydaną uprzednio przez Naczelnika Miasta w sprawie przydziału lokalu dla MKZ przy ul. Kraszewskiego, zajmowanego obecnie, na okres 4 lat. Natomiast NSZZ RI „Solidarność” otrzyma lokal oddzielny przy ul. Poniatowskiego.

Stanowisko powyższe satysfakcjonuje Prezydium MKZ NSZZ „Solidarność”, jednak pod warunkiem wypełnienia obietnicy przydzielenia odrębnego lokalu dla NSZZ RI. (...)

Po omówieniu wszystkich problemów postulowanych przez Prezydium MKZ NSZZ „Solidarność” – przewodniczący tegoż MKZ ob. Kazimierz Ziobro stwierdził, że dokonane dziś ustalenia są ustaleniami wstępnymi, a ostateczne ustalenia spisane zostaną w dniu 24.XI.1981 r. o godz. 13.00          w Urzędzie Miejskim w Jarosławiu. (...)

Następnie przewodniczący MKZ NSZZ „Solidarność” ob. Kazimierz Ziobro odczytał list Egzekutywy KM PZPR skierowany do MKZ w związku z ogłoszoną akcją protestacyjną, w którym mówi się o wezwaniu wystosowanym przez MKZ do złożenia do depozytu legitymacji przez członków partii oraz rozpisaniu referendum na temat przynależności do województwa rzeszowskiego a nie przemyskiego. W liście tym także zawarto stwierdzenie przyznające słuszność postulatom MKZ.

Ustosunkowując się do listu przewodniczący MKZ stwierdził, że uważa, że jedynie przyznanie słuszności postulatom za niedostateczne określenie, oczekuje bowiem poparcia instancji partyjnej dla słusznych postulatów wysuwanych przez MKZ dla dobra miasta i jego mieszkańców.

Zarzut godzenia w partię jest niesłuszny, podjęte działania są działaniami ostrzegawczymi, jako działaniami w pierwszej fazie, działaniami pośrednimi, które są akcją propagandową, by nie strajkować już w pierwszym okresie. MKZ wyraża przekonanie, że ta akcja zmusi ludzi do wspólnego załatwiania spraw.(...)

Dalej podał, że nie „Solidarność” wymyśliła składanie legitymacji partyjnych, działania takie podejmowała partia. Zamierzeniem „Solidarności” jest zmuszenie partii do działania, do tego, by członkowie partii razem z „Solidarnością” włączyli się do realizacji słusznych spraw.

W sprawie proponowanego rozpisania referendum na temat przynależności do województwa rzeszowskiego zamiast przemyskiego – stwierdził, że jeżeli władze wojewódzkie będą nadal tak traktować sprawy, że będą się kończyły na zapisach, a nie będzie się niczego realizować, to społeczeństwo samo będzie starało się szukać innych partnerów i opowie się, że nie akceptuje takiego stanu. Jeżeli społeczeństwo opowie się za przynależnością do województwa rzeszowskiego, „Solidarność” wystąpi z takim wnioskiem do Sejmu. Aby znikły antagonizmy musi następować sprawiedliwy podział dóbr w skali województwa, oraz należy doprowadzić do realizacji wysuwanych postulatów. (...)

Przewodniczący MKZ NSZZ „Solidarność” wyraził zdziwienie dlaczego w tak ważnych dla województwa sprawach w obradach nie uczestniczy sekretarz KW PZPR (...). 

 

UCHWAŁA

Zarządu MKZ NSZZ „Solidarność” w Jarosławiu na posiedzeniu w dniu 25.11.81 r. poszerzonym              o delegatów zakładów pracy postanawia:

 

1) przyjąć do wiadomości protokół ustaleń podpisany w dniu 25.11.br. w godzinach nocnych         z władzami wojewódzkimi

2) negatywnie ocenić punkty ustaleń dotyczących spraw zaopatrzenia w żywność i obuwie

3) konsekwentnie żądać od kompetentnych władz zwiększenia nakładów na budownictwo mieszkaniowe oraz zwiększenie zaopatrzenia w artykuły pierwszej potrzeby zwłaszcza w żywność, obuwie, opał, środki piorące itp.

4) zwrócić się do władz szczebla wojewódzkiego i centralnego o wstrzymanie eksportu wyszczególnionych jak w p. 3 uchwały artykułów pierwszej potrzeby do chwili zaspokojenia potrzeb rynku krajowego

5) konsekwentnie egzekwować od władz realizacji podpisanych ustaleń i na bieżąco o przebiegu ich realizacji związkowców

6) uzależnić decyzję odwołania akcji protestacyjnej od przywrócenia przez MRN historycznie uzasadnionych nazw ulic miasta Jarosławia zgodnie z wolą społeczeństwa

7) przy pozytywnym rozpatrzeniu problemu jak w p. 6 w odpowiedzi na apel Prezydium KK                      o zaniechanie akcji protestacyjnej do czasu zakończenia rozmów przez Komisje Problemowe                           z przedstawicielami Rządu postanawia się zawiesić na ten czas akcję protestacyjną

W razie niespełnienia podpisanych ustaleń Zarząd podejmie inne bardziej skuteczne formy protestu nie wykluczając apelu do członków Partii zrzeszonych w „Solidarności” o złożenie legitymacji partyjnych w depozyt na czas spełnienia postulatów naszego społeczeństwa, czy przeprowadzenia referendum  w sprawie przyłączenia terenu naszego działania tj. MKZ Jarosław do woj. rzeszowskiego (miasta Radymna, Sieniawy, Pruchnika, Jarosławia i Przeworska).

 

PROTOKÓŁ

z zebrania przewodniczących i członków Zarządów KZ, które się odbyło w dniu 3.XII.1981 r.       w świetlicy Rejonu Dróg Publicznych w Jarosławiu

(wypis)

(...)

Pan Ziobro zagaił zebranie, informując zebranych, że w chwili obecnej należy poinformować wszystkich o tym, co się dzieje w kraju, gdyż środki masowego przekazu nie mówią prawdy. (...)

Oświadczenie Prezydium KK:

  1. odrzucenie przez rząd porozumienia,
  2. prowizorium – dalsze zubożenie społeczeństwa, przekreślenie samorządności przedsiębiorstw,
  3. wprowadzenie środków nadzwyczajnych, które są równoznaczne ze stanem wyjątkowym.

Obecnie w Radomiu odbywa się posiedzenie KK. Gdy KK zarządzi pogotowie strajkowe lub inną formę protestu to od naszej postawy będzie zależało jak dalsze sprawy się potoczą. Musimy być czynni                      i konsekwentni w naszym działaniu, aby nie zapłacić zbyt wysokiej ceny za naszą działalność. W tej chwili chodzi o skłócenie społeczeństwa, zmęczenie – stoimy przed alternatywą albo się poddać, albo twardo walczyć, konfrontacja to ostateczność. (...)