Menu

Liczby zamówień publicznych

Liczby zamówień publicznych:


1.   Wartość udzielonych zamówień publicznych w roku 2016 wyniosła 107,4 mld zł (w roku 2015 – 116,3 mld zł), co stanowi ok. 5,80% produktu krajowego brutto (PKB) w roku 2016 (1 851,2 mld zł).

2.   W 82% (83% w roku 2015) zamówień udzielono w trybie przetargu nieograniczonego. Tryb zamówienia z wolnej ręki zastosowano w 13,40% postępowań (w roku 2015 – 11,75%).

3.   Dostawy stanowiły 36% (w roku 2015 – 35%); roboty budowlane – 34% (w roku 2015 – 33%) a usługi – 30% (w roku 2015 – 32%) wartości udzielonych zamówień.

4.   W Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano 92 320 (w roku 2015 – 116 055) ogłoszeń o zamówieniach i konkursach oraz 88 587 (w roku 2015 – 118 080) ogłoszeń o udzieleniu zamówienia lub wyniku konkursu.

5.   W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej polscy zamawiający opublikowali 18 254 ogłoszenia o przetargach i konkursach (21 380 w roku 2015), co stanowiło 9% wszystkich przetargów ogłoszonych na szczeblu unijnym oraz 43% przetargów ogłoszonych przez nowe kraje członkowskie. Opublikowano także 17 682 (w roku 2015 – 22 567) ogłoszenia o udzieleniu zamówienia oraz wynikach konkursu.

6.   Z ogłoszeń opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wynika, że 94,89% (w roku 2015 – 95,73%) zamówień na polskim rynku udzielono przedsiębiorstwom krajowym (dane ustalone w oparciu o siedziby przedsiębiorstw, nie badano struktury właścicielskiej i kapitału przedsiębiorców), a 68 kontraktów (w roku 2015 – 72) na realizację zamówień publicznych za granicą przypadło polskim wykonawcom.

7.   Przeciętny czas trwania postępowania o wartości zamówienia poniżej progów unijnych wyniósł 36 dni (w roku 2015 – 35 dni).

8.   W zamówieniach o wartości poniżej progów unijnych, średnia liczba ofert składanych podczas jednego postępowania wyniosła 2,87 (w roku 2015 – 2,90).

9.   W 83,20% (w 2015 – 83%) udzielonych zamówień o wartościach poniżej progów unijnych, zamawiający dokonywali wyboru oferty najtańszej spośród wszystkich złożonych ofert.

10.  W 14% (w roku 2015 – 11%) wszczętych postępowań o wartościach powyżej progów UE i 9% (w roku 2015 – 12%) postępowań o wartościach poniżej progów UE cena była jedynym kryterium wyboru oferty.

11.  Na platformie aukcji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych przeprowadzono 298 aukcji (w roku 2015 – 615) osiągając w sumie ponad 39 mln zł oszczędności (w roku 2015 – 78 mln zł) w stosunku do złożonych ofert pisemnych.

12.  Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przeprowadził 264 kontrole postępowań o zamówienie publiczne (w roku 2015 – 231), w tym: 101 (w 2015 – 130) kontroli uprzednich bligatoryjnych (przed zawarciem umowy), 140 kontroli doraźnych (w 2015 – 72) oraz 23 kontrole zawiadomień o wszczęciu postępowania w trybie niekonkurencyjnym (w 2015 – 29). W 64% (w roku 2015 – 75,5%) kontroli uprzednich obligatoryjnych zamówień współfinansowanych ze środków UE nie stwierdzono naruszeń przepisów ustawy. W roku 2016 przeprowadzono także 573 postępowania wyjaśniające (w roku 2015 – 533).

13.  Liczba wniesionych odwołań w roku 2016 wyniosła 2 496 (w roku 2015 – 2 877). Z tego 79% (1 977) odwołań dotyczyło postępowań o wartościach powyżej progów unijnych, pozostałe 21% odwołań (519) składano w postępowaniach o wartościach poniżej progów unijnych. Średni czas rozpatrywania odwołania wyniósł 14 dni.


Źródło: Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2016 roku

Sprawozdanie UZP za 2016r.

 

 

Ostatnio zmienianywtorek, 16 stycznia 2018 10:37
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.