Menu
Biuro Prasowe

Biuro Prasowe

II Forum Młodych NSZZ „Solidarność” - Chcemy zmian!

 • Kategoria: Kraj

Chcą większego wsparcia, większego wpływu na funkcjonowanie Związku i lepszych możliwości osobistego rozwoju. Konieczna jest też zmiana wizerunku Solidarności, jako nowoczesnego związku zawodowego, który bardziej powinien otwierać się na inne środowiska i grupy zawodowe. To główne wnioski po II Forum Młodych, zorganizowanym w Zakopanem przez Krajową Sekcję Młodych NSZZ „Solidarność”.

Podczas trzydniowych spotkań, dyskusji i warsztatów blisko 60. młodych liderów szukało odpowiedzi na pytanie jak ma funkcjonować Solidarność i jakie miejsce w Solidarności powinni zajmować młodzi związkowcy. Przyjęli również manifest na rzecz „Sprawiedliwego rynku pracy”.

Konieczna zmiana wizerunku

W przekazach medialnych należy eksponować osiągnięcia, które dzięki „Solidarności” osiągnięto w ostatnich latach, tymczasem zdaniem młodych liderów dominuje przekaz historyczny, polityczny i religijny. To w większości nie dociera do młodych pracowników, którzy nie chcą należeć do takiego związku.

Trzeba wykorzystać rocznicę 40. lecia powstania Solidarności do wielkiej kampanii promocyjnej związku. Kampania powinna opowiadać czym jest związek zawodowy i dlaczego warto się do niego zapisać.

Krajowa Sekcja Młodych powinna mieć własne finansowanie i dostęp do władz związku z prawem głosu. Zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym, tak aby głos młodych związkowców był bardziej słyszalny.

Uczestnicy Forum ocenili, że „Solidarność” w swojej strategii nie powinna zamykać się jedynie na jedną opcję polityczną, choć to w obecnej sytuacji przynosi wiele korzyści dla pracowników. Powinna też rozmawiać z innymi organizacjami, środowiskami oraz opozycją.

Odnosząc się do spraw wewnątrzzwiązkowych młodzi zwracali też uwagę na skomplikowane prawo i wewnątrzzwiązkowe procedury, np. procedurę wyborczą. To znacznie utrudnia działalność, szczególnie organizacji, które rozproszone są po całym kraju. Konieczne jest też wspieranie małe organizacje.

Manifest o sprawiedliwy rynek pracy

Zwiększenie wysiłków na rzecz poprawy jakości zatrudnienia, podniesienie wynagrodzeń, budowanie solidarności międzypokoleniowej, działania zwiększające wysokość emerytur, edukacji dostosowanej do potrzeb rynku pracy, w tym wiedzy na temat praw pracowniczych i związków zawodowych oraz lepszego dostępu do usług publicznych domagają się młodzi liderzy uczestniczący w II Forum Młodych NSZZ „Solidarność”. W tym kontekście konieczna jest pilna debata i dialog.

W debacie uczestniczyli członkowie władz Związku z przewodniczącym Piotrem Duda, zastępcą przewodniczącego Tadeuszem Majchrowiczem, sekretarzem Ewą Zydorek i szefem Zarządu Regionu Wielkopolska Jarosławem Lange. Gośćmi Forum byli również Mirosław Przewoźnik, zastępca dyrektora Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Damian Jonak, utytułowanym bokserem zawodowym, w tym młodzieżowym mistrzem świata WBC.

Krajowa Sekcja Młodych powstała 8 lat temu, natomiast Forum Młodych zorganizowała po raz drugi.

ml

MANIFEST MŁODYCH NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
Zakopane, 6 września 2019 r.


My, młodzi członkowie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, zebrani w Zakopanem podczas drugiego Forum Młodych NSZZ „Solidarność” w dniach 04-06 września 2019 r. przedstawiamy niniejszy manifest na rzecz budowy sprawiedliwego rynku pracy i wzmocnienia głosu młodych w debacie publicznej.

Mimo dostrzegalnej poprawy na rynku pracy Polska pozostaje krajem niskich płac i niskiej jakości pracy. Młodzi ludzie, którzy chcą wejść godnie w dorosłe życie niejednokrotnie rozważają konieczność emigracji. Nie godzimy się na to i wzywamy do budowy sprawiedliwego rynku pracy, który będzie przyjazny młodym Polkom i Polakom. By stało się to możliwe konieczne jest:

1) Zwiększenie wysiłków na rzecz poprawy jakości zatrudnienia w Polsce. Nie może być dopuszczalne  nagminne wykorzystywanie umów cywilnoprawnych i samozatrudnienia zamiast umów o pracę. Dostrzegamy istniejące przyzwolenie, by tak właśnie było. W szczególności należy zwiększać uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy i wyposażyć ją w odpowiednie zasoby materialne i osobowe. Pozytywnie oceniamy propozycje mające na celu weryfikację fałszywego samozatrudnienia.

2) Niezmiennie, palącym problemem polskiej gospodarki są niskie płace. Nie godzimy się na to, by być „tanią siłą roboczą’, od której zależy konkurencyjność naszego kraju na globalnym rynku. Wzywamy do budowania innowacyjnej gospodarki, w której dochody dzielone są sprawiedliwie. Warunkiem, by stało się to możliwe jest zbudowanie systemu rokowań zbiorowych, których efektem będą układy i porozumienia zbiorowe. Należy także jak najszybciej doprowadzić do tego, że minimalne wynagrodzenie osiągnie poziom 50% przeciętnej płacy w gospodarce.

3) Wzywamy do pilnej debaty dotyczącej jakości staży i praktyk oferowanych młodym ludziom wchodzącym na rynek pracy. Liczne dane pokazują, że jest to obszar nadużyć. Młodzi ludzie zamiast nabywać przydatne umiejętności mając przy tym zapewnione odpowiednie wynagrodzenie i dostęp do ochrony socjalnej, wykonują często najprostsze czynności, nie otrzymując za to należnej płacy. Pilnej nowelizacji wymaga ustawa o praktykach absolwenckich.

4) W tym kontekście nie można zapominać o potrzebie wprowadzania do polskiego systemu rozwiązań budujących solidarność międzypokoleniową. Współczesny rynek pracy jest unikalny ze względu na to, że na rynku pracy spotykają się przedstawiciele różnych generacji – X, Y, Z, Millenialsi i inni. Musimy ze sobą współpracować i uczyć się od siebie. Dlatego też postulujemy dyskusję na temat wprowadzenia mentoringu do polskiego porządku prawnego.

5) Martwi nas wysokość naszych przyszłych emerytur. Jednocześnie widzimy, że nie wszystkie dochody z pracy są równo objęte składkami na ubezpieczenie emerytalne, tworząc zachęty do rezygnacji z umów o pracę na rzecz innych form zatrudnienia. Należy zatem w pełni oskładkować wszystkie dochody uzyskiwane z pracy. Przypominamy o postulacie wyrażonym w czasie Forum Młodych w kwietniu 2018 r. Wezwano wtedy do likwidacji wyłączenia opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku studentów do 26. roku życia wykonujących pracę w oparciu o umowę zlecenie. Ten postulat nie stracił na aktualności.

6) Wchodzimy w czas przemian na rynku pracy. Szereg procesów w gospodarce sprawia, że na naszych oczach zmienia się znana nam rzeczywistość. Istnieje jeden podstawowy instrument, który może pomóc nam dostosować się do wymogów nowego świata pracy – edukacja. Wzywamy zatem do zwiększania nakładów na edukację, rozumianą szeroko, a więc obejmującą także uczenie się w życiu dorosłym, już w trakcie trwania naszej kariery zawodowej. Warunkiem powodzenia transformacji gospodarczej będzie zapewnienie wszystkim pracownikom dostępu do kursów i szkoleń. Konieczne są również rozwiązania, które umożliwią pracownikom godzenie pracy z potrzebą podnoszenia umiejętności i zmiany kwalifikacji. Już dziś nawołujemy, by programy nauczania przygotowywały młodych ludzi na to, że będą musieli kontynuować naukę także po zakończeniu formalnej ścieżki edukacji.

7) W programach nauczania szkół podstawowych i średnich należy zamieścić treści dotyczące wiedzy o prawach pracowniczych, dialogu społecznym i związkach zawodowych. Na uczelniach wyższych konieczne jest wprowadzenie kursów dotyczących funkcjonowania rynku pracy i praw przysługujących pracownikom.

8) Młodzi ludzie borykają się z problem dostępu do usług publicznych, w szczególności mają problemy z opieką nad bliskimi. Domagamy się inwestycji w usługi publiczne, w tym w żłobki i przedszkola. Postulujemy również wprowadzanie rozwiązań prawnych ułatwiających godzenie ról zawodowych i rodzinnych. Przypominamy o naszej propozycji, dotyczącej wprowadzenia  dodatkowego zwolnienia od pracy na opiekę nad rodzicem, który ukończył 70. rok życia w wymiarze 16 godzin albo dwóch dni.

Realizacja wszystkich tych postulatów nie będzie możliwa bez udziału w debacie młodych ludzi. Zachęcamy władze publiczne do prowadzenia dialogu społecznego, który będzie uwzględniał opinie młodych. Zwracamy się również do naszych liderów, by włączali młodych członków NSZZ „Solidarność” do udziału w podejmowaniu decyzji o naszym Związku. Chcemy w ten sposób zapewnić, że Związek będzie postrzegany jako prawdziwy reprezentant głosu młodych ludzi dążących do poprawy swojej sytuacji na rynku pracy. To zaś sprawi, że będą przyłączali się do NSZZ „Solidarność”. Dla nas wszystkich, uczestników Forum Młodych działania na rzecz organizowania młodych ludzi będą priorytetem. Będziemy korzystali ze wszystkich dostępnych narzędzi do tego, by pokazywać prawdziwy obraz NSZZ „Solidarność” – związku zawodowego, który profesjonalnie i w sposób nowoczesny walczy o prawa wszystkich pracowników.

 

Premier po rozmowie z Piotrem Dudą: rozważymy wyższą płacę minimalną!

 • Kategoria: Kraj

Podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy dziennikarz Polsat News spytał premiera Mateusza Morawieckiego czy płaca minimalna może wzrosnąć? Po rozmowie z przewodniczącym „Solidarności” Piotrem Dudą rozpocząłem dodatkowe analizy - odpowiedział premier.

- Wczoraj rozmawiałem o tym z panem przewodniczącym Piotrem Dudą, nakłaniał mnie do tego. Rozpocząłem w oparciu o to konkretne analizy, dodatkowe jeszcze. Czekamy na wnioski płynące z RDS. Chcemy się wsłuchiwać w głos rady dialogu. I podejmiemy odpowiednie decyzje w najbliższych tygodniach.

Czy 2,5 tys. wchodzi w grę? - dopytywał dziennikarz?

- Zobaczymy, to nie jest decyzja, którą mogę podjąć w tej minucie, ale tutaj rozważamy takie możliwości, żeby z tego zaproponowanego poziomu 2450 zł jeszcze trochę podnieść – powiedział premier.

- Polacy muszą zarabiać na poziomie europejskim. To rdzeń naszego programu i wszystko jest temu podporządkowane – podsumował.


ml/k

Od września kolejne zmiany w prawie pracy!

W maju 2019 roku w życie weszło wiele istotnych zmian w zakresie prawa pracy.  Kolejne zmiany czekają pracowników i pracodawców od września tego roku. Zmienią się przepisy o dyskryminacji – stworzony zostanie otwarty katalog przesłanek dyskryminacyjnych.

Ustawa wprowadza zmiany przepisów art. 113 oraz art. 183a kodeksu pracy poprzez stworzenie otwartego katalogu przesłanek uzasadniających dyskryminację. Zmiana ta polega na wykreśleniu z ww. przepisów sformułowania „a także bez względu na”. Spowoduje to, że każde nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami nierówne traktowanie pracowników będzie uznawane za dyskryminację. Zarzut, jaki stawiany był dotychczasowemu brzmieniu przepisu, to fakt, że dyskryminację stanowi wyłącznie gorsze traktowanie pracownika ze względu na jakąś jego osobistą cechę lub właściwość niezwiązaną z wykonywaną pracą.

Nowa treść art. 113 kodeksu pracy jest następująca: „Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy – jest niedopuszczalna”.

Jak z powyższego wynika, obecna treść przepisu nie sprawia już wrażenia wartościowania przesłanek dyskryminacji i należy ocenić zmianę pozytywnie.

Zmiany w kodeksie pracy dotyczące mobbingu

Definicję mobbingu określa art. 943 k.p.

Przed nowelizacją przepisy kodeksu pracy przewidywały możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu mobbingu w dwóch sytuacjach:

 • gdy mobbing spowodował rozstrój zdrowia (co w procesie sądowym z reguły ustala biegły);
 • bądź gdy pracownik rozwiązał umowę o pracę ze wskazaniem, iż dokonuje tego z uwagi na mobbing, którego stał się ofiarą (umowa może być rozwiązana bez wypowiedzenia z winy pracodawcy lub w drodze wypowiedzenia, z podaniem uzasadnienia).

Przepisy kodeksu pracy (obecnie) nie przewidują więc możliwości dochodzenia roszczeń przez osoby, które twierdzą, iż są mobbingowane, ale mimo to nie decydują się na rozwiązanie umowy o pracę oraz nie są w stanie wykazać, iż mobbing doprowadził u nich do rozstroju zdrowia.

Osoby, które w takiej sytuacji chciały się powoływać na mobbing, z reguły wykazywały, iż doszło do naruszenia ich dóbr osobistych – ale wówczas powództwo niekoniecznie mogło być kierowane przeciwko pracodawcy, a z reguły bezpośrednio przeciwko mobberowi.

Po zmianach art. 943 § 4 kodeksu pracy, poprzez uzupełnienie tego przepisu o możliwość dochodzenia od pracodawcy odszkodowania także w sytuacji, gdy pracownik nie rozwiązał stosunku pracy, ale – na skutek stosowanych wobec niego działań mobbingowych – poniósł konkretną szkodę (np. poniósł koszty leczenia, terapii). Tym samym pracownik mógłby ubiegać się o odszkodowanie w dwóch przypadkach, tj. w razie rozwiązania, wskutek mobbingu, umowy o pracę oraz w razie wyrządzenia mu, w rezultacie stosowania mobbingu, szkody, niezależnie od tego, czy stosunek pracy nadal trwa, czy też został on rozwiązany przez pracodawcę.

Roszczenia z tytułu mobbingu dochodzone są przeciwko pracodawcy, który jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.

Przepisy dotyczące rodzicielstwa

Jedną z ważniejszych zmian w kodeksie pracy było rozszerzenie kręgu osób, które są uprawnione do urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego o pracownika innego niż pracownik – ojciec wychowujący dziecko. Do kręgu zostanie włączona najbliższa rodzina, w tym babcia, dziadek, siostra lub brat. Urlop macierzyński i rodzicielski będzie przysługiwał pracownikowi – innemu członkowi najbliższej rodziny w następujących sytuacjach:

 • gdy matka dziecka, będąca pracownicą albo ubezpieczoną (np. osobą niebędącą pracownicą, objętą ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa – zgodnie z zapisami ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych) będzie posiadała orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 • gdy matka dziecka, będąca pracownicą albo ubezpieczoną, będzie przebywała w szpitalu lub innej placówce leczniczej świadczącej stacjonarne i całodobowe usługi zdrowotne, z racji swojego stanu zdrowia uniemożliwiającego jej osobiste sprawowanie opieki nad dzieckiem;
 • gdy matka dziecka zmarła;
 • gdy matka porzuciła dziecko.

Jakie uprawnienia i przywileje?

Począwszy od 7 września 2019 r. pracownik będący innym członkiem najbliższej rodziny wychowującym dziecko ma prawo do:

 • wynagrodzenia za cały okres pozostawania bez pracy w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę, jeżeli podjął tę pracę w wyniku przywrócenia go do pracy (art. 47 kodeksu pracy);
 • bycia przywróconym do pracy, jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu ww. umowy (art. 50 § 5 kodeksu pracy);
 • wynagrodzenia za cały okres pozostawania bez pracy w przypadku niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy (art. 57 § 2 kodeksu pracy);
 • urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim (art. 163 § 3 kodeksu pracy);
 • skorzystania z zakazu wypowiedzenia i rozwiązania jego umowy o pracę w okresie trwania urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego (art. 177 § 5 kodeksu pracy).
 • Ponadto pracownicy – inni członkowie rodziny – również zostaną objęci szczególną ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy. Co to oznacza?
 • pracodawca nie może wypowiedzieć lub rozwiązać umowy o pracę w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego przez innego członka najbliższej rodziny, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jego winy (tzw. dyscyplinarka) i zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę.
 • rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem możliwe będzie tylko wtedy, gdy pracodawca ogłosi upadłość lub likwidację.

Zmiany w kodeksie pracy związane ze świadectwami pracy

Pracodawcy będą surowiej karani za niewydanie pracownikowi świadectwa pracy:

1. Procedura wydawania sprostowania świadectwa pracy jest dwuetapowa. Kiedyś pracownik mógł wystąpić z odpowiednim wnioskiem w ciągu 7 dni, teraz okres ten wydłużono do 14 dni.

2. Pracownik będzie mógł wystąpić, w przypadku niewydania przez pracodawcę świadectwa pracy, z roszczeniem o zobowiązanie pracodawcy do wydania dokumentu do sądu pracy.

3.Jeśli pracodawca nie istnieje, pracownik może wystąpić do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia.

Nieterminowe wydanie świadectwa pracy będzie sankcjonowane karą grzywny w wymiarze od 1000 zł do 30 000 zł.

Podstawa prawna – ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, 1043), wchodzi w życie 7.09.2019 r.


www.solidarnosc.gda.pl / Maria Szwajkiewicz

 

 

Historyczna Sala BHP stała się oddziałem Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku

2 sierpnia 2019 roku, decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku otrzymało do prowadzenia ósmy już oddział – historyczną Salę BHP w Gdańsku.

Decyzja o przekazaniu Sali BHP Muzeum jest konsekwencją wieloletniej współpracy między NSZZ "Solidarność", reprezentowanym przez Fundację Promocji Solidarności – dotychczasowego opiekuna obiektu, a Muzeum.

Nasza instytucja zawsze będzie współpracować z podmiotami, dla których ważne jest zachowanie materialnej i niematerialnej spuścizny po działaniach prowadzonych na terenie Stoczni Gdańskiej, a tego rodzaju dziedzictwem, a jednocześnie miejscem o szczególnym znaczeniu jest Sala BHP 

– zaznacza dr Robert Domżał, dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

W nowym oddziale NMM w dalszym ciągu będzie prowadzona działalność wystawiennicza, naukowa i muzealna. Będą odbywały się tu spotkania solidarnościowych stowarzyszeń kombatanckich, pokazy grup rekonstrukcyjnych, będą też organizowane uroczystości upamiętniające ważne wydarzenia, jak podpisanie Porozumień Sierpniowych w 1980 roku, czy rocznica wprowadzenia stanu wojennego - 13 grudnia 1981 roku.

Zależy nam przede wszystkim na kontynuacji tradycji. Chcemy, żeby ta ważna dla historii Gdańska przestrzeń nadal funkcjonowała jako miejsce debat i pamięci o wydarzeniach, do których doszło w sierpniu 1980 roku, a także później już po podpisaniu porozumień kończących strajki. Sala BPH to także jeden z najważniejszych materialnych symboli przypominających ponad 170 letnią tradycję przemysłu stoczniowego funkcjonującego na terenie miasta

– podkreślił dr Robert Domżał.

źródło: informacja prasowa

raw

 

„Solidarność” odbiera ECS-owi prawo do logotypu na „Medalu Wdzięczności”

Przyznanie Medalu Wdzięczności i Solidarności Fransowi Timmermansowi stanowi przekroczenie przyznanych ECS-owi uprawnień. Jest kolejnym dowodem na upolitycznienie tej instytucji i stanowi działanie na szkodę NSZZ „Solidarność”. Tak argumentuje Prezydium Komisji Krajowej swoją decyzję o cofnięciu ECS-owi prawa do logotypu Związku na Medalu Wdzięczności.

Decyzja ma związek z przyznaniem Medalu wiceprzewodniczącemu Komisji Europejskiej Fransowi Timmermansowi.

- Prezydium Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku „Solidarność” stwierdzając przekroczenie przyznanych uprawnień Europejskiemu Centrum Solidarności (decyzja nr 183/2014 z 16 lipca 2014 r.) cofa zgodę na użycie logo i nazwy NSZZ „Solidarność” na „Medalu Wdzięczność” oraz wzywa do natychmiastowego zaprzestania jego używania – czytamy w decyzji.


Prezydium zarzuca ECS-owi, że we wniosku wskazywało zamiar wyróżniania obcokrajowców, wspomagających Solidarność w latach 80-tych ubiegłego wieku.

- „...umieszczenie jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich znaków przyczynia się do wzmocnienia pamięci o międzynarodowej pomocy i prawdziwej solidarności z Solidarnością w najtrudniejszych czasach” - przytacza Prezydium w swojej decyzji fragment wniosku ECS-u z lipca 2014 r.


Prezydium KK przypomniało również jak sformułowana była zgoda w decyzji z 16 lipca 2014 r.:

- „...na wykorzystywanie nazwy i znaku NSZZ „Solidarność” na „Medalu Wdzięczności”, który jest honorowym odznaczeniem przyznawanym przez ECS obcokrajowcom, którzy w latach osiemdziesiątych wspomagali Polskę w walce o wolność i demokrację”.


Powołując się na powyższą treść stwierdzono:

- Przyznanie Medalu Fransowi Timmermansowi jest niezgodne z powyższą decyzją Prezydium KK i stanowi przekroczenie przyznanych ECS-owi uprawnień w tym zakresie. Jest też kolejnym dowodem na upolitycznienie tej instytucji i działaniem na szkodę NSZZ „Solidarność” - czytamy w decyzji


„Solidarność” stawia też zarzut, że w regulaminie przyznawania Medalu ECS umieścił zapisy, które pozwalają na uhonorowanie praktycznie każdej osoby. Poniższy zapis mówi, że medal mogą otrzymać osoby które:

- "...w duchu ideałów Solidarności stają w obronie uniwersalnych praw człowieka, angażują się na rzecz promocji idei solidarności jako podstawy europejskiego porządku, działają na rzecz porozumienia między narodami, a ład społeczny i moralny budują na dialogu”.


Zdaniem władz Związku taka formuła nie ma nic wspólnego z latami osiemdziesiątymi, a to do tego czasu odnosić miał się Medal Wdzięczności.

- Niezastosowanie się do powyższej decyzji skutkować będzie podjęciem kroków prawnych w celu ochrony dóbr osobistych NSZZ „Solidarność”.


Wniosek ECS z 9 lipca 2014>>>

Decyzja Prezydium KK z lipca 2014>>>

ml

 

Piotr Duda w Jastrzębiu Zdroju: Panie Premierze, co z emeryturami stażowymi?

 • Kategoria: Kraj

– Dziś nasza droga ku wolności przywiodła nas na Śląsk. W te lipcowo-sierpniowo-wrześniowe dni byliśmy już w Lublinie, Świdniku, w Fazosie w Tarnowskich Górach, w Szczecinie, a także w Gdańsku. Dziś spotykamy się tu, w Jastrzębiu-Zdroju, na placu Tadeusza Jedynaka, przed kopalnią Zofiówka, po to aby powiedzieć pamiętamy o tym, że przezwyciężyliście lęk, że pokazaliście wielką solidarność z protestującym Wybrzeżem, a także jak się to mówi „po związkowemu” - dołożyliście swoje pracownicze, społeczne postulaty – w trakcie 39 rocznicy podpisania Porozumień Jastrzębskich przemawiał Piotr Duda, przewodniczący Solidarności.

– Tutaj w Jastrzębiu-Zdroju podczas podpisywania Porozumień Jastrzębskich wbito kolejny gwóźdź do trumny systemu komunistycznego, systemu który zniewalał człowieka, a poprzez to zniewalał także pracownika. Ludzie byli traktowani jak przedmioty, a nie podmioty. Dlatego to tak ważne żeby to pamiętać, bo tak jak mówiłem w Gdańsku w swoim wystąpieniu - dziś odważnych nie brakuje - a dla nas, dla NSZZ Solidarność, największym podziękowaniem dla wszystkich bezimiennych, a także tych którzy stali w pierwszym szeregu i podpisywali te porozumienia, w Szczecinie, Gdańsku, Jastrzębiu, a także podczas porozumień katowickich, które spinały w klamrę te wszystkie porozumienia, było to że się odważyli

– dodał przewodniczący Piotr Duda, który podkreślił, że dla dzisiejszej Solidarności, a także związkowców młodszego pokolenia, najważniejsze jest to, że te postulaty, które zostały wspólnie wynegocjowane i podpisane, są bardzo ważnym dokumentem nie tylko historycznym, ale dokumentem do bieżącego działania NSZZ Solidarność
 

– To właśnie tutaj zostało przyjęte i podpisane postulaty społeczne dotyczące zniesienia systemu czterobrygadowego, postulaty dotyczące wolnych sobót i niedziel i postulaty o ustanowieniu płacy minimalnej w naszej ojczyźnie. My jako związkowcy Solidarności na bieżąco staramy się o tym pamiętać ale także realizować to o czym mówił pan premier Morawiecki. Te cztery lata Zjednoczonej Prawicy trzeba podsumować i to czas na takie podsumowanie. To był trudny czas dla nas wszystkich, dla szeroko rozumianego dialogu, przecież wtedy rodziła się i weszła w życie nowa ustawa o dialogu społecznym. Te rozmowy były trudne, ale przynoszą wymierne efekty

– kontynuował przewodniczący „S.”.
 

– Wolne niedziele, to taki kamyczek do ogródka, to był projekt obywatelski, w którym bardzo wielką rolę odgrywał NSZZ Solidarność. Płaca minimalna, stawka godzinowa, wyłączenie z płacy minimalnej dodatku stażowego za pracę w godzinach nocnych, syndrom pierwszej dniówki, i tak moglibyśmy wyliczać te efekty o które nam chodziło, o które bezskutecznie walczyliśmy za rządów PO-PSL. Tam po prostu nie było dialogu, nie było rozmów, tam rządzący informowali co mają zamiar zrobić i to obróciło się przeciwko nim, bo tak jak mówił św. Jan Paweł II - „władza przechodzi z rąk do rąk, a Wy, związkowcy Solidarności, macie być z robotnikami” - to nasza zasada i tego będziemy się trzymać i w taki sposób postępujemy

Mówiąc o realizacji postulatów zwrócił Premierowi uwagę na emerytury stażowe, które też są 14. postulatem z sierpnia 1980 r.:

- Wszyscy czekają na odpowiedzieć na pytanie - co z emeryturami stażowymi panie premierze? To 14. postulat, który też był zawarty umowie programowej z kandydatem na prezydenta? Cieszymy się, że z takich emerytur mogą korzystać dzisiaj policjanci, wojskowi, ale czas na resztę - powiedział przewodniczący.

Szef Solidarności mówiąc o powołaniu Instytutu Dziedzictwa "Solidarności" stwierdził, że Związek miał nadzieję, że ECS zajmie się prawdziwym propagowaniem spuścizny "Solidarności", ale dzisiaj to miejskie centrum bez Solidarności. Ogłosił również decyzję o odebraniu ECS-owi prawa do logotypu "Solidarności" na Medalu Wdzięczności.

- Chcę poinformować o decyzji Prezydium Komisji Krajowej o odebraniu Europejskiemu Centrum Solidarności prawa do logotypu naszego Związku na Medalu Wdzięczności, bo jest on wręczany osobom, które na to nie zasługują.

Kończąc odniósł się równie do ataków na kościół.

- Wtedy kościół i księża otwierali drzwi kościoła dla "Solidarności". Dzisiaj to my musimy kościołowi okazać solidarność, przede wszystkim z Abp. Markiem Jędraszewskim.

- Nie ma Wolności bez Boga i "Solidarności"

Zakończył przewodniczący.

www.tysol.pl

 

Rajd dla Niepodległości - XII Parada Motocyklowa Solidarności

Ulicami Poznania przejechała XII Parada Motocyklowa Solidarności z okazji "Dnia Solidarności i Wolności". Na starcie parady- placu Wolności  stawiło się prawie pięciuset amatorów jednośladów z całej Wielkopolski.

Wspólnie przejechali kilkunastokilometrową trasę, po drodze mijając miejsca związane z odzyskaniem przez Polskę Niepodległości i z historią Solidarności.   Motocykliści oddali hołd między innymi: Powstańcom  Wielkopolskim,  pomordowanym w Katyniu, uczestnikom poznańskiego Czerwca 1956 i twórcom Solidarności 1980.  Metę parady zlokalizowano na terenie zakładów im. Hipolita Cegielskiego fabryki która w całym kraju stała się symbolem walki o wolność i demokrację.  Dla wszystkich uczestników parady przygotowane zostały specjalne mapy, motocyklowe chusty i pamiątkowe kubki . Na mecie czekały też na motocyklistów  grupy rekonstrukcji historycznej które zaprezentowały posterunki powstańcze z 1918 roku i umundurowanie i wyposażenie żołnierzy z czasów Powstania Wielkopolskiego. Tradycyjnie nie zabrakło poznańskiej gościnności, był poczęstunek i koncert zespołu "Wolny Elektron".  Organizatorem 12 Parady Motocyklowej Solidarności była NSZZ Solidarność Region Wielkopolska.

www.tysol.pl

 

Zaprezentowano logo na 40-lecie Solidarności!

 • Kategoria: Kraj

31 sierpnia w Sali BHP podczas uroczystości obchodów 39. rocznicy zawarcia Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”, młodzież, która otrzymała stypendia „Solidarności” uroczyście odsłoniła logo na 40-lecie powstania NSZZ „Solidarność”.

– Świętujemy 39. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych, ale wiemy doskonale, że bardzo szybko ten rok minie i będziemy przygotowywać się - a raczej już się przygotowujemy - do okrągłego jubileuszu, jakim będzie 40. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność". Pragniemy zaprezentować to logo, które będzie obowiązywało na 40-lecie Solidarności. Jego autorem jest pan Wojciech Korkuć, który zajmuje się projektowaniem plakatów, ilustracją prasową, identyfikacją wizualną. Można wymieniać bardzo wiele wyróżnień, które otrzymywał Wojciech Korkuć w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, a nawet Japonii. Logo jest proste, ale przede wszystkim skromne, jak Solidarność. Proszę o odsłonięcie – mówił Tadeusz Majchrowicz, zastępca przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność”

Wojciech Korkuć, nominowany w tym roku do Nagrody Mediów Publicznych w kategorii Obraz za - jak wyjaśniono - „twórczy wkład w najlepsze tradycje polskiej szkoły plakatu, wybitny rozwój plakatu zaangażowanego patriotycznie, znakomity warsztat ilustratorski i graficzny, doceniany przez światowe gremia krytyków oraz kuratorów międzynarodowych wystaw”.

pm / kk

"Te tablice, to nie jest tylko relikt przeszłości, te postulaty mamy w sercu"

Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność przemawiał wczoraj podczas 39. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych.
 

14 sierpnia rozpoczął się strajk i wtedy pokazano tę prawdziwą Solidarność, solidarność z Anną Walentynowicz, z Lechem Wałęsą. A także jeden z głównych postulatów tej międzyludzkiej solidarności - pamięć o pomordowanych stoczniowcach w 70-tym roku. Co ich łączyło? Przezwyciężyli lęk. I dzisiaj, po 39 latach spotykamy się tutaj w Sali BHP. A jest nas coraz więcej z roku na rok. Aby powiedzieć: dziękujemy, pamiętamy i nie zapomnimy! Bo dla NSZZ Solidarność to kontynuacja drogi, którą wyznaczyli nam bohaterowie Sierpnia '80 r.

Dla tych wszystkich bohaterów z 80-tego roku największym podziękowaniem jest kontynuacja tej drogi i dokończenia realizacji tych postulatów, których oni nie zdążyli zrealizować. I dla nas jest to zadanie numer jeden i codziennie w swojej ciężkiej pracy staramy się to realizować. Porozumienia Sierpniowe to nie jest relikt przeszłości i dokument wpisany na listę UNESCO. Te postulaty mamy w sercu! I co roku o nich mówimy, co roku spotykamy się nie z powodu potrzeby politycznej. My, ludzie Solidarności, byliśmy zawsze - czy nas było dwóch, dwudziestu dwóch, czy tak jak dziś tak wielu. Niejednokrotnie byliśmy sami. Przez lata związek Solidarności stawiał kolejne pomniki i miejsca upamiętnienia tych wszystkich, którzy oddali życie za wolną Polskę. Dlatego cieszymy się, że wspólnie z nami jest premier najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Ten testament tych postulatów jest dla nas najważniejszy. 

I dziś, w tej sali, mogę oznajmić, że najważniejszy postulat, o wolnych związkach, pluralizmie związkowym, został dawno zrealizowany. Nie! On został zrealizowany niedawno, to Solidarność wyszła z inicjatywą i poprosiła prezydenta Dudę o projekt prezydencki, który poparł rząd pana premiera Morawieckiego. I dzisiaj dopiero możemy powiedzieć, że ten postulat został zrealizowany zgodnie z konwencją MOP. Do tej pory funkcjonariusze wielu służb mieli ograniczanie praw do zrzeszania się w związki zawodowe. I to się wreszcie zmieniło. Za to pana ministrze, na ręce pana prezydenta Dudy, chcemy złożyć podziękowania.

W przyszłym roku będą już wszystkie niedziele dla Boga i rodziny. Panie premierze! Te 4 lata rządów to nieustanny dialog. Dialog trudny, ale prawdziwy. Dialog ze stroną społeczną, ale głównie z Solidarnością, największą organizacją w naszym kraju i najbardziej merytorycznie przygotowaną do rozmów. Dziękuję panu za to, że tak wiele nam się udało wspólnie zrobić.

Ale, panie premierze, nadszedł czas by dokończyć 14-ty postulat, który mówi o obniżeniu wieku emerytalnego, który w części przywróciliśmy, ale jest tam druga część, o emeryturach stażowych. Skoro dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość mówi, że wsłuchuje się w głos społeczeństwa, to dzisiaj z tego miejsca, jako szef "S", chciałbym przekazać: cieszymy się, że emerytury stażowe mają policjanci, wojskowi. Ale chcemy, by wszyscy obywatele mogli z tego skorzystać. Dlatego czas na realizację tego postulatu! 

Tych postulatów i uprawnień, które udało nam się wywalczyć trzeba bronić. A najlepszą obroną jest pójście 14 października do wyborów. 

39 lat temu robotnicy tak zdecydowali, że strajk rozpoczynają modlitwą, że jest ksiądz, msza święta, spowiedź i do dziś związkowcy Solidarności każde swoje spotkanie rozpoczynają modlitwą. To dla nas bardzo ważne. Ale dziś trzeba powiedzieć, że ci, którzy powołują się na ideały Solidarności przyzwalają, nie robiąc nic, na to, by były profanowane nasze najcenniejsze wartości. Jak Matka Boska Częstochowska, czy Ojciec Święty Jan Paweł II. To niedopuszczalne zjawiska, którym musimy się przeciwstawiać. Po 39. latach jako związkowcy musimy wykazać wielką solidarność z naszym Kościołem i naszymi kapelanami. Bo to dla nas bardzo ważne, aby iść przez drogę życia, czy w zakładzie pracy, czy w życiu osobistym, wspólnie z Bogiem. Tak jak robili to robotnicy w 1980 roku. Dziękuję wszystkim za obecność


- mówił przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda. Podczas uroczystości ogłoszono także powstanie Instytutu Dziedzictwa Solidarności.

Czytaj więcej: "Nie będziemy kwiatkiem do kożucha ECS". Powołano Instytut Dziedzictwa Solidarności

 

 

 

Na nowy rok szkolny – nowe otwarcie!

Zgodnie z czerwcową nowelizacją Karty nauczyciela od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli, zgodnie z kwietniowym porozumieniem NSZZ „Solidarność” z rządem, ma wzrosnąć o 9,6 proc. 

Sytuacja zatoczyła koło od września 2018 r. Zostanie przywrócone świadczenie na zagospodarowanie dla nauczycieli stażystów tyle, że w zmienionej stawce, wprowadzony będzie 300 złotowy dodatek za wychowawstwo. Nie będzie wydłużenia ścieżki awansu zawodowego.

– Szkoła to nie tylko mury. To spotkanie ludzi, nauczyciela i ucznia, które ma podnieść element godności, nie akcentować zimną taktykę i kalkulację – puentuje Wojciech Książek, przewodniczący Rady Międzyregionalnej Sekcji OiW NSZZ „S” Regionu Gdańskiego, wskazując też na walor stypendiów fundowanych przez „S”.

Dalekosiężnym celem reform w oświacie powinna być poprawa jakości kształcenia i przystające do realiów współczesnego świata podstawy programowe.

- Wielokrotnie podkreślałem, że praca nauczyciela to nie tylko przekazywanie wiedzy i realizowanie zadań edukacyjnych. Dla swoich uczniów są Państwo prawdziwymi autorytetami, którzy każdego dnia pełnią rolę wychowawców, przewodników, mentorów i opiekunów. Państwa praca zasługuje nie tylko na prestiż i uznanie, ale również na odpowiednie wynagrodzenie. Dlatego też – jak deklarowałem już na początku mojej kadencji na stanowisku ministra edukacji narodowej – będę dokładał wszelkich starań, aby zapewnić Państwu właściwe warunki do realizowania obowiązków oraz rozwoju zawodowego – zapewnił Dariusz Piontkowski, minister edukacji narodowej.

Czy dodatkowe 200 złotych na rękę od 1 września br. i dodatek na start (1 tys. zł) zachęci absolwentów do nauczycielskiego zawodu? Czas pokaże.

– Za nami trudne doświadczenie strajku. Oby powstałe podziały dało się zminimalizować. Grono pedagogiczne musi być zespołem. Celem jest wysoki poziom kształcenia i dobrego wychowania. Protest w oświacie wymagał poświęcenia, co należy docenić. Był to bunt i krzyk protestu wobec skali pośpiesznych zmian. Szło nie tylko o pieniądze, ale też o podmiotowość w szkole. Przed nami trudny rok szkolny, w którym zmienią się warunki pracy i wynagrodzenia – ocenia Wojciech Książek, przewodniczący gdańskiej oświatowej „S”, dodając, że w strajku w oświacie był też ważki, oprócz płac, element godnościowy.

W 2018 roku podwyżka była skromna i wyniosła od 1 kwietnia 2018 r. średnio 5,35 proc. (od 114 do 157 zł).  Została sfinansowana kosztem likwidacji dodatków socjalnych, gwarantowanych przez Kartę Nauczyciela, czyli zbiorowy układ pracy dla nauczycieli, w tym ograniczeniu w przechodzenia na urlop dla poratowania zdrowia, likwidacji zasiłku na zagospodarowanie i prawa do lokalu mieszkaniowego na terenie wiejskim (lub dodatku wiejskiego).

Od 1 września 2019 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli wzrośnie o 9,6 proc. (w styczniu br. podwyżka nauczycielskich pensji pod związkową presją wyniosła 5 proc.).

Po tegorocznych wrześniowych podwyżkach wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli ma wynosić: nauczyciela stażysty 2782 zł brutto (wzrost o 244 zł brutto), kontraktowego 2862 zł (wzrost o 251 zł), mianowanego 3250 zł (wzrost o 285 zł), dyplomowanego 3817 zł (wzrost o 334 zł).

– Podwyżka za wrzesień ma zostać wypłacona do 30 września 2019 roku z wyrównaniem od 1 września br. Szkoda, że dodatkowe pieniądze nie zabrzęczą w nauczycielskich portfelach z początkiem roku szkolnego, choć widać determinację rządu i nowego ministra edukacji by się z zobowiązań wywiązać – dodaje Książek.

Sytuacja zatoczyła koło od zmian z września 2018 r. Nowelizacja KN z 13 czerwca br. na mocy porozumienia KSOiW NSZZ „Solidarność” z rządem przywraca rozwiązania sprzed zmian dokonanych przez minister Annę Zalewską.

Zmiany:

Dodatek na start – jednorazowe 1 tys. zł, wypłacone stażystom. W myśl starych przepisów nauczyciele otrzymywali dodatek na zagospodarowanie w wysokości podwójnej pensji zasadniczej w drugim roku pracy.

Dodatek za wychowawstwo w klasie – na podstawie porozumienia podpisanego przez „S” z rządem wychowawcy w oddziale szkolnym, czy przedszkolnym otrzymają dodatek minimum 300 zł. (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej normuje tylko, że taki dodatek nauczycielom w przedszkolach się należy. O jego wysokości zdecydują więc organy stanowiące samorządów).

Staż na nauczyciela kontraktowego będzie wynosił – tak jak niegdyś – 9 miesięcy, a nie rok i 9 miesięcy.

Awans zawodowy – powraca system awansu zawodowego sprzed 1 września 2018 r. Całą ścieżkę rozwoju nauczyciel możne zakończyć po 10 latach. Awans zawodowy nauczycieli jest systemem, w którym szczeble awansu mają odpowiadać wiedzy i jakości pracy nauczycieli, a za tym idzie wysokość ich wynagrodzenia. Przywrócenie starego systemu oznacza, że znika proponowany dodatek za wyróżniającą pracę. Ocena pracy będzie 4-stopniowa.

Maksymalny czas trwania umów czasowych nie może przekroczyć 36 miesięcy.

Dla nauczycieli zawodu ważne jest, że zrównano ich pensum do 20 godz. tygodniowo.

Najpewniej w przyszłym roku pensje pracowników sfery budżetowej wzrosną o co najmniej 6 proc.

www.solidarnosc.gda.pl

 

 

Subskrybuj to źródło RSS

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.