Menu

Rada Zamówień Publicznych

Po wieloletniej przerwie 6 marca 2017 roku wicepremier Mateusz Morawiecki powołał Radę Zamówień Publicznych.

Kompetencje

Rada Zamówień Publicznych jest organem doradczo-opiniodawczym Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych - art. 157 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

Do zadań Rady należy:

  1. wyrażanie opinii w szczególnie istotnych sprawach systemu zamówień publicznych, przedstawionych jej przez Prezesa Urzędu;
  2. opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących zamówień;
  3. opiniowanie rocznego sprawozdania Prezesa Urzędu o funkcjonowaniu systemu zamówień;
  4. ustalanie zasad etyki zawodowej osób wykonujących określone w ustawie zadania w systemie zamówień.

W skład Rady Zamówień Publicznych po raz pierwszy zostali powołani przedstawiciele partnerów społecznych z Rady Dialogu Społecznego. Obecność członków RDS w Radzie Zamówień Publicznych jest wynikiem lobbingu partnerów społecznych przy okazji nowelizacji z 2016 roku. Poprzednie Rady skupiały jedynie przedstawicieli klubów parlamentarnych, ogólnokrajowych organizacji samorządu terytorialnego oraz ogólnokrajowe organizacje przedsiębiorców. Stronę pracodawców w Radzie Zamówień publicznych reprezentuje przedstawiciel BCC Łukasz Bernatowicz, natomiast stronę pracowników przedstawiciel NSZZ „Solidarność” Sylwia Szczepańska.

Wreszcie w Radzie Zamówień Publicznych, a co za tym idzie w debatach eksperckich mają szansę pojawić się kwestie społeczne.

 Więcej informacji o Radzie Zamówień Publicznych

 

 

Czytaj całość...

W ochronie i w sektorze sprzątania płacą poniżej wynagrodzenia minimalnego

Polska na szarym końcu w poziomie wynagrodzeń dla pracowników usług ochroniarskich oraz sprzątania.

Jak wynika z rynkowej analizy porównawczej wynagrodzeń przeprowadzonej przez PwC, średni poziom miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego brutto pracowników ochrony oraz osób sprzątających w Niemczech, Czechach, Rumunii oraz na Węgrzech jest wyższy od pensji minimalnej w tych krajach o przynajmniej kilkadziesiąt procent. Przykładowo, wysokość średniego wynagrodzenia pracownika ochrony w Czechach wynosi 3.238 zł, podczas gdy minimalna miesięczna płaca kształtuje się na poziomie 1.414 zł. Nawet w Rumunii, jednym z biedniejszych europejskich państw, standardem jest płacenie pracownikom pensji przewyższającej minimalne wynagrodzenie. Niestety, w Polsce pracownicy sektora usług ochroniarskich oraz sprzątania otrzymują zarobki, których wysokość na ogół nie osiąga nawet poziomu minimalnego wynagrodzenia, a zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę należy do rzadkości.Bardzo często wynika to z nieodpowiedzialnego rozstrzygania przetargów przez Zamawiających na rynku publicznym, którzy nie respektują zaleceń dotyczących zatrudniania na umowę o pracę i opierają się praktycznie wyłącznie na kryterium najniższej ceny.

                             

Najbardziej uderzające jest to ,że we wszystkich obserwowanych krajach wynagrodzenia w sektorze ochrony i w sektorze sprzątania były powyżej wynagrodzenia minimalnego. Niestety tylko w Polsce wynagrodzenia te są znacznie niższe niż płaca minimalna.Z perspektywy polskiego pracownika zatrudnionego w sektorze usług utrzymania czystości bądź ochrony, zarobki w Rumunii z pewnością nie należą do korzystnych. Sytuacja zmienia się jednak przy zastosowaniu podobnego stosunku wysokości płacy przeciętnej osoby zatrudnionej w branży ochroniarskiej do ustawowej płacy minimalnej. Gdyby zastosować w Polsce ten sam stosunek, który obserwuje się w Rumunii, polski pracownik ochrony zarabiałby około 2625 zł, a osoba sprzątająca 2258 zł. Tymczasem osoby zatrudnione w tych sektorach w naszym kraju bardzo rzadko otrzymują płace choćby na poziomie minimalnego wynagrodzenia, które obecnie wynosi 1750 zł.

                             

Te dane statystyczne pokazują, jak trudna jest sytuacja osób zatrudnionych w tych sektorach. Odpowiedzialny za ten stan rzeczy jest system zamówień publicznych. Instytucje publiczne wymuszają coraz niższe ceny i nie dbają o sposób zatrudnienia i wysokość wynagrodzeń pracowników realizujących zamówienia publiczne. Ceny oferowane w sektorze publicznym przenoszą się również na inne podmioty. Tak więc realizacja zadań publicznych odbywa się kosztem pracowników- ich zarobków, bezpieczeństwa, jakości świadczonej pracy. Pracownicy ochrony chcąc zarabiać godnie pracują po kilkanaście godzin na dobę.

Najgorsze w tym stanie rzeczy jest przyzwolenie wśród instytucji publicznych na łamanie podstawowych praw pracowniczych.


Źródło: Rynkowa analiza porównawcza wynagrodzeń dla stanowisk pracowników ochrony i osób sprzątających w Niemczech, Czechach, Rumunii oraz na Węgrzech w 2014 roku, PwC, lipiec 2015; kowalski.blog.onet.pl

 

 

 

 

Czytaj całość...

Jest już projekt nowelizacji prawa zamówień publicznych

Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Nowelizacja musi zacząć obowiązywać przed 18 kwietnia 2016 r. – z uwagi na dyrektywy Unii Europejskiej (2014/24/UE oraz 2014/25/UE). Oprócz rozwiązań, które jesteśmy zobligowani implementować w projekcie znajduje się również obowiązek zatrudniania pracowników na etaty, gdy wymaga tego charakter pracy. Zamawiający nie będzie oceniać, jaki rodzaj pracy spełnia warunki wymagające zatrudnienia na etat. To opis jakości i warunków świadczonych usług – w zestawieniu z zapisami Kodeksu Pracy – będzie wpływał na sposób zatrudnienia, co jest zgodne z ustawą o swobodzie gospodarczej oraz Konstytucją RP. Jeżeli charakter pracy – zawarty w SIWZ – wymagać będzie zawarcia umów o pracę, to zamawiający musi w budżecie uwzględnić pełne koszty zatrudnienia.

Projekt wraz z uzasadnieniem znajdziesz tutaj

 

Czytaj całość...

Żółte Kartki

 

80_Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

79_Prokuratura Okręgowa w Świdnicy

78_Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie

77_Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA

76_Sąd Okręgowy w Łodzi

75_Uniwersytet Wrocławski

74_Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi

73_Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

72_Urząd Statystyczny w Warszawie

71_Miejski Zakład Oczyszczania - Nowy Dwór Mazowiecki

70_GDDKiA Oddział w Lublinie

69_ Centralny Ośrodek Sportu w Giżycku

68_Miasto Tarnobrzeg

67_Zakład Ubezpieczeń Społecznych - 2

66_Miasto Gdańsk

65_Uniwersytet Wrocławski

64_ Szpital Praski p.w. Przemienienia Paskiego

63_Sąd Rejonowy w Zgierzu

62_Łódzki Urząd Wojewódzki

61_Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocawiu

60_Politechnika Łódzka

59_Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego

58_ Łódzki Zakład Usług Komunalnych

57_GDDKIA oddział w Łodzi

56_Zakład Ubezpieczeń Społecznych

55_ Gmina Orneta

54_ Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Płocku

53_ Prokuratura Okregowa we Wrocławiu

52_ Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina

51_ Politechnika Warszawska Filia w Płocku

50_ Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyskiej we Włocławku

49_Fabryka Sztuki w Łodzi

48_Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Łodzi

47_ Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej

46_ Biblioteka Śląska w Katowicach

45_Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku

44_Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy

43_Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

42_Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej

41_Główny Inspektorat Sanitarny

40_Centralny Osrodek Sportu w Warszawie

39_Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu

38_Miedzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

37_Wydzial Zamowień Publicznych Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy

36_Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o.

35_Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Warszawa Śródmieście

34_ Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu

33_Miasto Gliwice

32_ Miasto Pasłęk

31_ Ministerstwo Rozwoju

30_Sąd Okręgowy w Łodzi

29_Sąd Okręgowy w Zamościu

28_ Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

27_Centrum Psychiatrii w Katowicach

26_Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu

25_Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

24_Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

23_ Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

22_Urząd Dzielnicy Bielany

21_Zarząd Infrastruktury Komunalnej w Krakowie

20_Politechnika Śląska

19_Miejski Zarząd Ulic i Mostów Katowice

18_GDDKiA Katowice

17_Centrum Usług Wspólnych

16_Narodowy Instytut Audiowizualny

15_Urząd Miasta Gdańska

14_Podkarpackie Centrum Chorób Płuc

13_MOPS Katowice

12_GDDKiA Łódź

11_Poczta Polska

10_Administracja Zasobów Komunalnych Łódź Górna

9_Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego

8_Urząd Dozoru Technicznego Warszawa

7_Sąd Rejonowy Nysa

6_Sąd Rejonowy Bielsko Podlaskie

5_Sąd Rejonowy Legnica

4_Łódzki Urząd Wojewódzki

3_WORD Toruń

2_Podlaski Urząd Wojewódzki

1_Krakowskie Pogotowie Ratunkowe_Rada

Czytaj całość...

Rezultaty monitoringu w ramach projektu „Wzmocnienie monitoringu zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce” (lipiec – grudzień 2014 r.)

Celem projektu jest zwiększenie skali stosowania zrównoważonych zamówień publicznych wśród instytucji objętych monitoringiem, a także pobudzenie debaty publicznej dotyczącej stosowania społecznie odpowiedzialnych i zielonych zamówień publicznych. Zwiększenie zainteresowania opinii publicznej tą kwestią i upowszechnienie tego tematu spowoduje wzrost akceptacji dla stosowania zrównoważonych rozwiązań w zamówieniach publicznych, a co za tym idzie wzrost skali ich stosowania.

Monitoring zrównoważonych zamówień

Fundacja CentrumCSR.PL od lipca 2014 r. rozpoczęła monitorowanie stosowania zrównoważonych zamówień publicznych w 80 instytucjach Warszawy, Wrocławia, Katowic, Krakowa i Poznania. Wybrane zostały instytucje, które z różnych powodów powinny w największym stopniu realizować polityki zrównoważonego rozwoju.

Do monitorowania wybrano dziesięć naczelnych i centralnych organów państwowych takich jak Kancelaria Prezydenta, Sejmu i Prezesa Rady Ministrów, ministerstwa: Pracy, Środowiska i Gospodarki, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Instytucje te ze względu na swoje znaczenie prestiżowe (kancelarie) czy tematykę działania (kwestie innowacyjności w gospodarce i na rynku pracy, dbałość o środowisko naturalne) oraz rolę jaką pełnią na szczeblu krajowym powinny być liderami w stosowaniu nowoczesnych i sprzyjających rozwojowi społecznemu i środowiskowemu rozwiązaniach.

Na podobnej zasadzie dobrano monitorowane instytucje w poszczególnych miastach. Z każdego wybrane zostały 3 wyższe uczelnie – humanistyczna, techniczna i ekonomiczna. Uczelnie wyższe wybrano ze względu na ich rolę w kształtowaniu trendów w gospodarce i rozwiązaniach społecznych. Trzecią grupę stanowią urzędy miast oraz ich instytucje podległe. Jako działające najbliżej obywateli powinny ze szczególną uwagą wydawać pozyskiwane od nich pieniądze. Instytucje podległe urzędom miast obejmują te, które realizują zadania powiązane z kwestiami społecznymi i ekologicznymi – transport publiczny, zarządzanie infrastrukturą, zielenią miejską, opieką społeczną czy zwalczaniem bezrobocia.

Przy dokonywaniu wyboru nie bez znaczenia pozostawał fakt, iż z doświadczeń innych krajów Unii Europejskiej i Skandynawii, bardziej zaawansowanych we wdrażaniu zrównoważonych rozwiązań wynika, że najczęściej wprowadzały je właśnie instytucje centralne, wyższe uczelnie i władze dużych miast.

Monitoring polega na analizie wszystkich zamówień określonego rodzaju, które publikowane są na stronach internetowych wybranych instytucji. Monitorowane są ogłoszenia, co do których nie ma wątpliwości, że możliwe jest w nich zastosowanie społecznie odpowiedzialnych lub zielonych zamówień publicznych. Istnieją opracowane przykłady, dobre praktyki lub modelowe klauzule pozwalające na zastosowanie tego rodzaju rozwiązań i badane jest tylko czy są one wdrażane. Pod względem stosowania kryteriów społecznych badane są zamówienia na roboty budowlane oraz usługi ochroniarskie, cateringu, sprzątania, transportowe, opieki nad osobami starszymi i utrzymania zieleni. Analizowany jest sposób realizacji, a nie przedmiot, tzn. sama opieka nad osobami niepełnosprawnymi nie jest traktowana jako zamówienie społecznie odpowiedzialne, ale już wymóg zatrudnienia do tego celu osób na podstawie umów o pracę owszem. Pod względem stosowania zielonych zamówień analizowane są dostawy biurowego sprzętu komputerowego, mebli, ubrań, środków czyszczących, żywności i pojazdów. Wybrano dostawy, dla których zostały opracowane kryteria Green Public Procurement, pozwalające na uwzględnienie kwestii środowiskowych przy zamawianych zakupach.

Główne rezultaty monitoringu zamówień społecznie odpowiedzialnych:

•    Klauzule społeczne zastosowano w 1,8 % analizowanych zamówień. Pod kątem stosowania zamówień społecznie odpowiedzialnych zbadano 660 ogłoszeń o zamówieniach. Klauzule społeczne w przedstawionym rozumieniu zastosowano w 12 przypadkach.
•    Wymóg zatrudniania na podstawie umowy o pracę (art. 29 ust. 4 pkt 4 Pzp ) zastosowano w 7 zamówieniach. Wykorzystały je: Ministerstwo Środowiska, Kancelaria Prezydenta RP, Urząd Pracy M. St. Warszawy, Urząd Dzielnicy Śródmieście, Lasy Miejskie Warszawa, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Politechnika Śląska.
•    Wymóg zatrudnienia określonych grup osób (art. 29, ust. 4, p. 1, ust.  PZP) zastosowano w 4 zamówieniach. Wykorzystały je: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Politechnika Warszawska oraz Urząd M. St. Warszawy.
•    Zamówienie zastrzeżone jako jedyne wykorzystało Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu. Zamówienie dotyczyło usług ochroniarskich.
•    Najczęściej klauzule społeczne stosowano w zamówieniach na usługi ochrony mienia. Zastosowano je w 23,5% tego rodzaju zamówień. W usługach sprzątania zastosowano je w 3,3 % badanych zamówień. W ogóle nie zastosowano ich w usługach na pielęgnację zieleni, opiekę nad osobami starszymi czy niepełnosprawnymi i usługach cateringowych.
•    Zaledwie raz zastosowano klauzule społeczne w robotach budowlanych, które stanowiły największy odsetek badanych zamówień (65,5 %). Zrobiło to Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
•    Najczęściej klauzule społeczne stosowały instytucje centralne. Ich zamówienia stanowiły 3,6 % wszystkich zbadanych ogłoszeń, zastosowano w nich 33 % klauzul. Klauzule społeczne zastosowało 5 z 9 badanych instytucji. Najwięcej przeanalizowanych zamówień pochodziło z  Kancelarii Sejmu i Ministerstwa Infrastruktury. Obie te instytucje nie zastosowały klauzul społecznych.
•    Spośród urzędów miast klauzule społeczne zastosowano tylko w Warszawie. Wśród jednostek podległych zastosowano je Warszawie (Urząd Pracy M.St. Warszawy, Lasy Miejskie Warszawa) i Wrocławiu (Miejskie Centrum Usług Socjalnych).
•     Na wyższych uczelniach klauzule społeczne zastosowano na Politechnice Warszawskiej i Politechnice Śląskiej. Zamówienia uczelni wyższych stanowiły aż 33 % wszystkich zbadanych zamówień.
•    Wśród urzędów marszałkowskich klauzulę społeczną zastosował tylko Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
Główne rezultaty z monitoringu „zielonych” zamówień:
•    Aspekty środowiskowe zastosowano w 22,8 % analizowanych zamówień. Pod kątem stosowania „zielonych” zamówień publicznych sprawdzone zostały 584 ogłoszenia o zamówieniach. Za „zielone” uznawano także zamówienia, w których aspekty środowiskowe zastosowano nawet wobec niewielkiej części dostaw.
•    Aspekty środowiskowe zawierało 30 % zamówień na sprzęt komputerowy, 18 % zamówień na papier, 12,8 % zamówień na środki czystości i 10 % zamówień na produkty ogrodnicze, 5,7 % na meble i 3,8 na żywność.
•    Zielone zamówienia najczęściej stosowano w Urzędzie Miasta i jednostkach podległych Poznania (34,8 % i Krakowa (30 %). Najrzadziej stosowano je w Warszawie, włącznie z urzędami dzielnic (11,4 %).
•    Liderem stosowania „zielonych” zamówień wśród wyższych uczelni jest warszawska Szkoła Główna Handlowa (66 %), Politechnika Poznańska (50 %) i Uniwersytet Jagielloński (36,8 %). Najrzadziej stosowano je na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (0 %), Akademii Górniczo – Hutniczej (2,3) i Politechnice Śląskiej (5,8 %).
•    Ministerstwo Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wdrożyły polityki dotyczące stosowania kryteriów środowiskowych przy zamówieniach publicznych.


Negatywne praktyki w monitorowanych zamówieniach

•    Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu – mimo negatywnych doświadczeń z protestami sprzątaczek nie stosował klauzul społecznych w kolejnych zamówieniach na usługi sprzątania.
•    Uniwersytet Wrocławski – w omawianym okresie ogłoszono 10 zamówień na sprzątanie dla różnych budynków, 9 z nich o wartości powyżej 207 tys. euro i w żadnym nie zastosowano klauzul społecznych.
•    Kancelaria Sejmu – duże zamówienie na środki czystości bardzo szczegółowo opisane, ale bez kryteriów środowiskowych, duże zamówienia na usługi ochroniarskie bez klauzul społecznych.


Wnioski z monitoringu stosowania zrównoważonych zamówień publicznych

•    Podczas monitoringu zebrano przykłady dobrych praktyk prawie wszystkich rodzajów zamówień. Oznacza to, że obecny system prawny daje zamawiającym szerokie możliwości stosowania klauzul społecznych i środowiskowych, są one jednak wykorzystywane jedynie w minimalnym stopniu;
•    Uwzględnianie konkretnych rozwiązań bezpośrednio w ustawie Prawo zamówień publicznych zwiększa ich rozpoznawalność i zachęca zamawiających do ich stosowania;
•    Zamawiający stosują rozwiązania dotyczące aspektów społecznych nie wpisane wprost w ustawie, co potwierdza konieczność pozostawienia swobody w wyborze odpowiednich rozwiązań wynikających z dotychczasowych doświadczeń i specyficznych potrzeb zamawiających;
•    Klauzule społeczne i środowiskowe stosowane są nieregularnie nawet w obrębie jednej instytucji. Wynika to z:
     -  konkretnych doświadczeń zachęcających do stosowania ZZP w danym rodzaju zamówień;
     -  faktu, że zamówienia przygotowywane są przez różne osoby prezentujące różną wiedzę i świadomość korzyści płynących ze stosowania ZZP;
•    Wprowadzenie w instytucji spójnej polityki zrównoważonego rozwoju obejmującej zamówienia publiczne pozytywnie wpływa na skalę stosowania zarówno aspektów społecznych, jak i środowiskowych. Stosowanie klauzul jedynie w oparciu o inicjatywę osób przygotowujących zamówienia niesie ryzyko, że w przypadku zmian kadrowych stosowanie ZZP nie będzie kontynuowane;
•    Wciąż brakuje wiedzy o możliwościach stosowania klauzul społecznych i środowiskowych, zwłaszcza w aspekcie praktycznym;
•    Wśród zamawiających istnieje obawa o wzrost kosztów realizowanych zamówień, jedynie w pojedynczych przypadkach poparta rzetelnymi wyliczeniami;
•    Widoczny jest słaby przepływ informacji pomiędzy osobami przygotowującymi zamówienia i nadzorującymi ich realizację. Brak informacji zwrotnej utrudnia rozwój stosowania nowych rozwiązań w kolejnych rodzajach zamówień;
•    Wśród zamawiających brak jest wiedzy i zainteresowania możliwościami stosowania aspektów globalnych w ZZP.

Rekomendacje

•    Zinstytucjonalizowanie zasad stosowania zrównoważonych zamówień publicznych poprzez określenie jasnej polityki zrównoważonego rozwoju instytucji, która obejmować będzie również zamówienia publiczne i będzie dotyczyć wszystkich pracowników;
•    Jasna i klarowna promocja zrównoważonych rozwiązań na najwyższym szczeblu, zarówno na poziomie krajowym, jak  i poszczególnych instytucji (prezydenci miast, rektorzy);
•    Poprawa komunikacji wewnętrznej pomiędzy osobami przygotowującymi zamówienia i nadzorującymi ich realizację. Pozwoli to na ocenę wartości stosowanych rozwiązań, ulepszanie ich i ewentualne unikanie powielania błędów;  
•    Uwzględnianie stosowania zrównoważonych rozwiązań w przygotowywaniu budżetu na kolejne lata w przypadkach gdy uzasadnione jest założenie, że spowodują one wzrost kosztów;
•    Zwiększenie świadomości przedstawicieli instytucji kontrolnych i odwoławczych w zakresie możliwości stosowania zrównoważonych zamówień publicznych co pozwoli na kreowanie atmosfery sprzyjającej stosowaniu pozytywnych dla społeczeństwa i środowiska rozwiązań;
•    Zwiększenie nacisku na możliwość stosowania zrównoważonych rozwiązań przy implementacji dyrektywy 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych włącznie z uwzględnieniem kwestii odnoszących się do Gospodarki Globalnej (w tym sprawiedliwego handlu i kontroli łańcucha dostaw);
•    Współpraca z otoczeniem instytucji – przedstawicielami pracowników, pracodawców, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego – w celu zwiększania wzajemnej świadomości w zakresie istniejących wyzwań społecznych i środowiskowych i możliwości ich przezwyciężania;
•    Nacisk ze strony obywateli realizowany poprzez organizacje trzeciego sektora czy media. Społeczeństwo ma prawo wiedzieć jak wydawane są pieniądze publiczne i domagać się aby służyły dobru wspólnemu.

W zamówieniach publicznych ogłaszanych przez instytucje publiczne w Polsce zrównoważone rozwiązania stosowane są w zbyt małym stopniu. Stanowią one niewykorzystana szansę dla wprowadzania społecznie przyjaznych rozwiązań. Upowszechnienie stosowania klauzul społecznych pozwoli na wywarcie pozytywnego wpływu na zagrożone wykluczeniem społecznym grupy osób, które mogą uzyskać w ten sposób wsparcie i przestać korzystać ze świadczeń socjalnych. Upowszechnienie stosowania wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę pozwoli na odwrócenie negatywnego trendu jaki rozpowszechnił się w polskiej gospodarce polegającego na masowym stosowaniu umów cywilno-prawnych, nawet w sytuacjach gdy następuje stosunek pracy. Za to zjawisko odpowiadają między innymi instytucje publiczne, które kierując się tylko i wyłącznie dążeniem do ograniczania kosztów spowodowały rywalizację cenową prowadzącą do licznych patologii, takich jak niewypłacanie pracownikom należnych wynagrodzeń.

Wyniki dotyczące stosowania „zielonych” zamówień wskazują, że pewne pozytywne rozwiązania stopniowo się upowszechniają. Konieczne jest jednak podkreślenie, że wiele z pozytywnych środowiskowo rozwiązań nie jest stosowanych ze względu na nieuzasadnioną obawę o wzrost kosztów oraz brak inicjatywy do poszukiwania nowych technologii, które zapewniłyby podobny efekt przy zmniejszonym oddziaływaniu na środowisko.

Podkreślić należy, że w krajach Unii Europejskiej to właśnie takie instytucje jak te objęte przedstawionym monitoringiem są liderami w stosowaniu zrównoważonych rozwiązań. Przykładami mogą być takie miasta jak Helsinki, które dążą do tego aby 100 % miejskich zamówień było zrównoważonych czy Lubljana, która opracowała strategię środowiskową obejmujące różne elementy miejskiej infrastruktury, takie jak budownictwo czy transport. Ważnymi liderami są również wyższe uczelnie, które coraz chętniej stosują innowacyjne rozwiązania uwzględniające także aspekty globalne. Do takich należą Uniwersytety w Durham czy Leeds, które przystąpiły do inicjatywy Electronics Watch, pozwalającej na zakup etycznie produkowanego sprzętu komputerowego.

W naszym kraju wciąż znajduje się ogromne pole do działania dla osób i instytucji, które chcą pokazać, że kwestie spójności społecznej i ochrony środowiska nie są im obojętne.

Opr. Tadeusz Joniewicz

Cały raport znajdziesz tutaj

 

Czytaj całość...

Zespół Doraźny Rady Dialogu Społecznego


Do zadań Zespołu doraźnego należy w szczególności:

a.  Opiniowanie i przygotowanie, we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych i właściwymi ministerstwami, propozycji zmiany  przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z koniecznością implementacji do 18 kwietnia 2016 roku dyrektyw unijnych – 2014/24/UE oraz 2014/25/UE z 26 lutego 2014 roku, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych;

b.  Przygotowanie we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych kodeksu dobrych praktyk wraz z propozycjami klauzul umownych w poszczególnych branżach.

Prezydium Rady może powierzać Zespołowi doraźnemu dodatkowe zadania.

Zespół doraźny zakończy swoje prace do dnia 31 grudnia 2018 r.

Tutaj znajdziesz informację o pracach zespołu

 

W wyniku swojej aktywnej działalności w obszarze zamówień publicznych zespół doraźny jest obecnie rozpoznawalnym i liczącym się graczem na rynku zamówień publicznych.

Do tej pory Zespół spotkał się z przedstawicielami większości Ministerstw, aby zidentyfikować problemy dotyczące zamówień publicznych w poszczególnych branżach. Spotkania obejmowały również dużych zamawiających sektorowych np. z grupy PKP, czy GDDKiA.

Pytano głównie o problemy, bariery wynikające z konkretnych rozwiązań ustawowych. Spotkania miały na celu głównie zebranie postulatów do nowej ustawy.

Zagadnieniem, nad którym członkowie Zespołu również byli szczególnie zainteresowani były klauzule społeczne. Pytano Zamawiających o stopień stosowania klauzul społecznych w poszczególnych branżach i firmach. Prowadzono szeroko zakrojoną akcję promowania klauzul społecznych. Członkowie zespołu biorą udział w licznych konferencjach oraz spotkaniach dotyczących prospołecznych zamówień publicznych jako prelegenci.

Przy nowelizacji z 2016 roku to dzięki działalności zespołu wprowadzono do ustawy rozwiązania dotyczące wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę jak również wprowadzenie kryteriów poza cenowych w wadze 40% przy ocenie ofert oraz możliwość stosowania innych rozwiązań prospołecznych. Przedstawiciele wszystkich stron w zespole wspólnie brali udział w pracach w Sejmie i Senacie.

Zespół naciskał na stronę rządową , aby wypracowano nowe Zalecenia dla administracji rządowej do stosowania klauzul społecznych- co też zostało opracowane i wdrożone.

Dzięki zespołowi wprowadzono również do ustawy uprawienie dla RDS-u do delegowania 2 osób (po jednej ze strony związków- Sylwia Szczepańska NSZZ „S” oraz pracodawców Łukasz Bernatowicz-BCC) do Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie UZP.

Dzięki działalności zespołu GIODO zmienił swoje stanowisko ws. weryfikacji umów o pracę.

Obecnie zespół wraz z Ministerstwem Rozwoju pracuje czynnie nad szczegółami dokumentu przedstawiającego koncepcję nowego prawa zamówień publicznych. Mają miejsce cykliczne spotkania z przedstawicielami Ministerstwa oraz UZP podczas których omawia się konkretne propozycje ustawowe.

Urząd Zamówień Publicznych jest stałym uczestnikiem posiedzeń zespołu.

 

 

 

 

Czytaj całość...

Najistotniejsze zmiany w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U.2013.907

22 czerwca 2016 r. Sejm uchwalił obszerną nowelizację ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Nowelizacja ta była bardzo istotna z punktu widzenia pracowników biorących udział w realizacji zamówień publicznych. Przede wszystkim nałożono na zamawiających obowiązek wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zawsze tam, gdzie praca nosi cechy stosunku pracy określonego w art.22 Kodeksu pracy. Ponadto kolejnym przełomowym rozwiązaniem było wprowadzenie obowiązku zawierania kryteriów pozacenowych w wartości przynajmniej 40%, a ceny najwyżej w 60%. To właśnie stosowane przez lata kryterium najniższej ceny spowodowało dewastację na rynku pracy i rozprzestrzenianie się umów śmieciowych oraz zaniżanie wynagrodzeń, szczególnie w słabszych grupach zawodowych np. w branży utrzymania czystości i ochrony.

Nowelizacja p.z.p. miała na celu implementację do polskiego prawa zapisów nowych dyrektyw:

- dyrektywy 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. U. UE seria L z 2014 r. Nr 94, s. 65) dalej dyrektywa klasyczna;

- dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. U. UE seria L z 2014 r. Nr 94, s. 243) dalej dyrektywa sektorowa.

Byliśmy zobowiązani implementować przepisy dyrektyw do 18 kwietnia 2016. Niestety projekt pojawił się bardzo późno, a prace sejmowe przeciągnęły się. Tak więc zmiany weszły w życie dopiero 28 lipca 2016 r.

W uzasadnieniu projektu nowelizacji Prawa zamówień publicznych wskazuje się, iż najważniejsze zmiany związane z implementacją przepisów zawartych w nowych dyrektywach obejmują:

1) uproszczenie procedur udzielania zamówień publicznych i ich uelastycznienie, co przyniesie korzyści zarówno zamawiającym jak i wykonawcom, szczególnie małym i średnim przedsiębiorcom;

2) promowania i realnego wykorzystywania pozaekonomicznych celów zamówień publicznych takich jak ochrona środowiska, integracja społeczna czy wspieranie innowacyjności;

3) wprowadzenie bardziej elastycznych rozwiązań w zakresie modyfikacji umów o zamówienia publiczne – nowe przesłanki umożliwiające dokonanie modyfikacji postanowień umownych czy też wypowiedzenia umów;

4) uproszczenia procedur przy udzielaniu zamówień społecznych oraz niektórych innych usług, np. prawnych, hotelarskich, gastronomicznych, kulturalnych, zdrowotnych itp.

Wśród najważniejszych zmian, niewynikających z konieczności implementacji nowych dyrektyw należy wskazać między innymi:

1) wyłączenie stosowania ustawy przy udzielaniu niektórych zamówień o wartościach mniejszych niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p., np. w zakresie niektórych usług leśnych (zgodnie z art. 4d p.z.p.);

2) możliwość zastrzegania, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek mających realizować zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych (zgodnie z art. 22 ust. 2 i 2a p.z.p.);

3) uwzględnienie aspektów społecznych – zachęcanie do ich stosowania przez zamawiających oraz wprowadzenie obowiązku stawiania warunku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w przypadku zamówień na usługi lub roboty budowlane w sytuacji gdy spełnione są kryteria stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (zgodnie z art. 29 ust. 3a);

4) wzmocnienie przepisów o stosowaniu pozacenowych kryteriów oceny ofert (zgodnie z art. 91 ust. 2a p.z.p.);

5) upoważnienie Ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, aby określił, w drodze rozporządzenia, metodę kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposób przedstawiania informacji o tych kosztach, kierując się potrzebą zapewnienia ujednolicenia i wiarygodności tych kalkulacji (zgodnie z art. 91 ust. 7c p.z.p.);

6) uelastycznienie możliwości udzielania wykonawcom zaliczek (zgodnie z art. 151a p.z.p.);

7) wprowadzenie przepisów regulujących możliwość orzekania przez Krajową Izbę Odwoławczą w przypadku, gdy zamawiający w części uwzględni zarzuty odwołania (zgodnie z art. 186);

8) umożliwienie wydawania przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych opinii w celu interpretacji przepisów ustawy (zgodnie z art. 154c).

Trudna nowelizacja PZP wyzwaniem dla rynku

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych gruntownie zmienia obecny system udzielenia zamówień – mamy do czynienia z największą jak dotychczas nowelizacją Prawa zamówień publicznych. Patrząc na kierunki zmian, należałoby uznać je za jak najbardziej zasadne: zmniejszenie biurokracji, zwiększenie znaczenia narzędzi informatycznych, promocja pozaekonomicznych celów zamówień, a także zwiększenie praktycznego zastosowania procedur negocjacyjnych.

Nowelizacja chroni również interesy drobnych przedsiębiorców, w szczególności upraszczając wymagania podmiotowe, zalecany jest podział zamówień na mniejsze części i możliwość składania ofert częściowych, a także rozszerzenie możliwości procedur odwoławczych przy postępowaniach poniżej tzw. progów unijnych. Jednak, jak to zwykle bywa, dopiero w praktyce okaże się jak przedmiotowe zmiany faktycznie wpłyną na nasz system udzielania zamówień publicznych.

Nowelizacja z 22 czerwca jest tzw. Małą nowelizacją Pzp. Obecnie w Ministerstwie Rozwoju trwają intensywne prace prowadzone wraz z Urzędem Zamówień Publicznych nad nowym kompleksowym aktem prawnym regulującym zamówienia publiczne. Przedstawiciele partnerów społecznych, w tym również przedstawiciele Solidarności biorą udział w tych pracach.


Poprzednie nowelizacje:

19 października weszła w życie nowelizacja ustawy Pzp, która przede wszystkim ma na celu odejście od stosowania ceny jako jedynego kryterium oraz wprowadza pewne rozwiązania społeczne. Rozwiązania te nie są do końca satysfakcjonujące dla strony pracowniczej, jednakże otworzyły drogę do dyskusji i mamy nadzieję do jeszcze głębszych zmian w przepisach dotyczących zamówień publicznych. Obecnie należy skupić się na działaniach mających na celu jak najszersze stosowanie nowych rozwiązań propracowniczych, tak aby nowe przepisy nie pozostały martwe.

  1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (zmiany w art. 29 oraz 36 ustawy Pzp)

Instytucja zamawiająca może w opisie przedmiotu zamówienia określić wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem lub charakterem tych czynności. Jeśli zamawiający zdecyduje się na takie rozwiązanie, to w specyfikacji istotnych warunków zamówienia powinien zawrzeć katalog rodzaju czynności (art. 36 ust.2), co do których będzie się odnosił obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Tak więc, to czy powstanie obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz to jakich czynności będzie dotyczył zależeć będzie zawsze od zamawiającego. W tym kontekście konieczne jest wypracowanie systemu dobrych praktyk, który będzie zawierał takie rozwiązania. Dużą rolę w procesie rozpropagowania obowiązku zatrudniania na umowę o pracę ma Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, który ma za zadanie przygotować i upowszechnić przykładowe wzory umów, regulaminów i innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu zamówień publicznych.

  1. Wynagrodzenie minimalne (art.90)

W przypadku podejrzenia, że złożona oferta zawiera rażąco niską cenę (w szczególności, gdy cena jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej pozostałych ofert) zamawiający ma obowiązek zwrócenia się o wyjaśnienia dotyczące poszczególnych elementów oferty. Badanie będzie również obejmować sprawdzenie, czy złożona oferta zawiera koszty pracy uwzględniające wynagrodzenia co najmniej na poziomie obowiązującego wynagrodzenia minimalnego.

  1. Kryteria oceny ofert (art. 91)

Nowelizacja daje zamawiającym możliwość umieszczenia w katalogu kryteriów oceny ofert również kryteriów społecznych. Nie zostało określone szczegółowo, jakie to mogą być kryteria, tak więc określenie „społeczne” pozostawia duże pole do popisu dla zamawiających, jeśli zechcą takie kryteria stosować.

Bardzo ważną zmianą dotyczącą kryteriów wyboru ocen jest ograniczenie stosowania ceny jako jedynego kryterium. Może być ono stosowane jedynie wtedy, gdy przedmiot zamówienia ma ustalone standardy jakościowe oraz jeśli uwzględni się koszty ponoszone w całym okresie użytkowania przedmiotu.

  1. Umowy długoterminowe (art.142 ust.5)

Nowelizacja wprowadziła obowiązek zawarcia w umowie zawartej na czas powyżej 12 miesięcy postanowień dotyczących zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku: zmiany stawki podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia, zmiany zasad podlegania oraz stawek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego. Wykonawca będzie musiał wykazać, że zmiany te wpłynęły na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. W przypadku umów już obowiązujących wprowadzono możliwość zwrócenia się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

Obecne prace nad zmianą ustawy Prawo zamówień publicznych

Obecnie prowadzone prace mają na celu implementację przepisów nowych Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady

Tutaj znajdziesz informację o rozwiązaniach nowych dyrektyw


Generalnie mamy dwie możliwości: Pełna implementacja (całkowita zmiana ustawy prawo zamówień publicznych) lub częściowa implementacja (przeniesienie do prawa polskiego tylko tej części dyrektywy niezbędnej z punktu widzenia UE tak by móc korzystać z środków UE).

Tylko nieliczne kraje zdecydowały się na pełną implementacje skutkiem czego zdarzały się takie sytuacje, że ustawa nie była kompatybilna z pozostałą częścią prawa w danym kraju powodując zamieszanie prawne. Większość krajów przeprowadziła małą implementację ( niezbędną z punktu widzenie UE ) a następnie podjęło pracę na pełną implementacją z uwzględnienie przepisów prawa krajowego powiązanego z ustawą zamówienia publiczne.

Sytuacja w Polsce

W poprzedniej kadencji sejmu Urząd Zamówień Publicznych bardzo przedłużał pracę nad nową ustawą ( braki kompetencyjne i problemy kadrowe – z winy poprzedniego rządu wakat na stanowisku Prezesa  UZP od ponad roku )

Pierwszy projekt UZP przedstawiło w kwietniu 2014. Spotkał się on z wielką krytyką zarówno środowiska związanego z zamówieniami publicznymi ( eksperci ) jak i partnerów społecznych oraz opiniujących ją ministerstw. Kolejny projekt złożony został we wrześniu i mimo tych samych niedoskonałości został przyjęty w październiku przez Rząd. Było wiadomo, że projekt ten nie będzie dalej procedowany ponieważ nie było już czasu

Obecne prace

Powołanie w ramach Ministerstwa Rozwoju zespołu  w celu przygotowania implementacji niezbędnej do spełnienia wymogów UE tak by do 18 kwietnia 2016 wypełnić jej oczekiwania i zapewnić bezpieczne korzystanie przez Polskę z środków UE.

Pilne powołanie kompetentnego  Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych  tak by zapewnić bezpieczeństwo systemu zamówień publicznych.

Podjąć wspólnie z radą Dialogu Społecznego przygotowanie nowego prawa zamówienia publiczne z uwzględnieniem nie tylko zmian prawnych ale równie organizacyjnych oraz niezbędną zmianą ustaw powiązanych z ustawą zamówienia publiczne. W tym celu powołano Zespół doraźny ds. zamówień publicznych przy Radzie Dialogu Społecznego.

 

 

Czytaj całość...

Liczby zamówień publicznych

Liczby zamówień publicznych:


1.   Wartość udzielonych zamówień publicznych w roku 2016 wyniosła 107,4 mld zł (w roku 2015 – 116,3 mld zł), co stanowi ok. 5,80% produktu krajowego brutto (PKB) w roku 2016 (1 851,2 mld zł).

2.   W 82% (83% w roku 2015) zamówień udzielono w trybie przetargu nieograniczonego. Tryb zamówienia z wolnej ręki zastosowano w 13,40% postępowań (w roku 2015 – 11,75%).

3.   Dostawy stanowiły 36% (w roku 2015 – 35%); roboty budowlane – 34% (w roku 2015 – 33%) a usługi – 30% (w roku 2015 – 32%) wartości udzielonych zamówień.

4.   W Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano 92 320 (w roku 2015 – 116 055) ogłoszeń o zamówieniach i konkursach oraz 88 587 (w roku 2015 – 118 080) ogłoszeń o udzieleniu zamówienia lub wyniku konkursu.

5.   W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej polscy zamawiający opublikowali 18 254 ogłoszenia o przetargach i konkursach (21 380 w roku 2015), co stanowiło 9% wszystkich przetargów ogłoszonych na szczeblu unijnym oraz 43% przetargów ogłoszonych przez nowe kraje członkowskie. Opublikowano także 17 682 (w roku 2015 – 22 567) ogłoszenia o udzieleniu zamówienia oraz wynikach konkursu.

6.   Z ogłoszeń opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wynika, że 94,89% (w roku 2015 – 95,73%) zamówień na polskim rynku udzielono przedsiębiorstwom krajowym (dane ustalone w oparciu o siedziby przedsiębiorstw, nie badano struktury właścicielskiej i kapitału przedsiębiorców), a 68 kontraktów (w roku 2015 – 72) na realizację zamówień publicznych za granicą przypadło polskim wykonawcom.

7.   Przeciętny czas trwania postępowania o wartości zamówienia poniżej progów unijnych wyniósł 36 dni (w roku 2015 – 35 dni).

8.   W zamówieniach o wartości poniżej progów unijnych, średnia liczba ofert składanych podczas jednego postępowania wyniosła 2,87 (w roku 2015 – 2,90).

9.   W 83,20% (w 2015 – 83%) udzielonych zamówień o wartościach poniżej progów unijnych, zamawiający dokonywali wyboru oferty najtańszej spośród wszystkich złożonych ofert.

10.  W 14% (w roku 2015 – 11%) wszczętych postępowań o wartościach powyżej progów UE i 9% (w roku 2015 – 12%) postępowań o wartościach poniżej progów UE cena była jedynym kryterium wyboru oferty.

11.  Na platformie aukcji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych przeprowadzono 298 aukcji (w roku 2015 – 615) osiągając w sumie ponad 39 mln zł oszczędności (w roku 2015 – 78 mln zł) w stosunku do złożonych ofert pisemnych.

12.  Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przeprowadził 264 kontrole postępowań o zamówienie publiczne (w roku 2015 – 231), w tym: 101 (w 2015 – 130) kontroli uprzednich bligatoryjnych (przed zawarciem umowy), 140 kontroli doraźnych (w 2015 – 72) oraz 23 kontrole zawiadomień o wszczęciu postępowania w trybie niekonkurencyjnym (w 2015 – 29). W 64% (w roku 2015 – 75,5%) kontroli uprzednich obligatoryjnych zamówień współfinansowanych ze środków UE nie stwierdzono naruszeń przepisów ustawy. W roku 2016 przeprowadzono także 573 postępowania wyjaśniające (w roku 2015 – 533).

13.  Liczba wniesionych odwołań w roku 2016 wyniosła 2 496 (w roku 2015 – 2 877). Z tego 79% (1 977) odwołań dotyczyło postępowań o wartościach powyżej progów unijnych, pozostałe 21% odwołań (519) składano w postępowaniach o wartościach poniżej progów unijnych. Średni czas rozpatrywania odwołania wyniósł 14 dni.


Źródło: Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2016 roku

Sprawozdanie UZP za 2016r.

 

 

Czytaj całość...

Informacje o zamówieniach publicznych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” od lipca 2015 roku prowadzi akcję piętnowania szczególnie rażących rozstrzygnięć przetargów w systemie zamówień publicznych. Obserwujemy rynek, szczególnie w sektorze ochrony, sprzątania, usług budowlanych, gdzie występuje najwięcej patologii. Opracowaliśmy system żółtych kartek dla zamawiających, którzy rozstrzygając przetargi wybierają oferty z zaniżonymi wynagrodzeniami, poniżej wynagrodzenia minimalnego lub zamawiających nie stosujących klauzul społecznych.  Informujemy również organy nadrzędne, założycielskie oraz Urząd Zamówień Publicznych o tego typu przypadkach. Jednocześnie informacje o takich rozstrzygnięciach przesyłamy do mediów.

Nasze żółte kartki


NSZZ „Solidarność” wraz z OPZZ oraz Lewiatanem wystosowało apel do Premier Beaty Szydło ws. klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.

więcej informacji oraz treść apelu

 

Partnerzy naszej akcji:

                                                                                                                                           

                     

 

 

Informacje o akcji:
Sylwia Szczepańska
s.szczepanska@solidarnosc.org.pl
tel. 58 308 43 38

 

Zobacz na TVP Info Debatę Trójstronną na temat zamówień publicznych

 

 

 

 

 


Bieżące informacje:

Czego chcemy od nowego prawa zamówień publicznych?

"Solidarność" pisze do RIO w sprawie zamówień publicznych

Gdańsk dostał już drugą "żółtą kartkę"

Stanowcza reakcja ZUS na żółtą kartkę

Wreszcie! Skuteczna weryfikacja umów o pracę w zamówieniach publicznych

Żółta kartka dla ZUS

NIK o stosowaniu klauzul społecznych w zamówieniach publicznych

"Solidarność" wręcza kolejną żółtą kartkę

Dzięki żółtej kartce warunki przetargu zostały poprawione

Żółta kartka dla TBS Warszawa Północ

ZGN zmienia warunki przetargu po otrzymaniu żółtej kartki

Przetarg na 3 etaty dla 8. pracowników. Żółta kartka dla Warszawy Śródmieście

Prawo zamówień publicznych w praktyce. Konferencja 11 stycznia

Apel do ministra Ziobry w sprawie przetargów publicznych

"Solidarność" podpisała porozumienie w sprawie zamówień publicznych

Uniwersytet Opolski chce zatrudniać na śmieciówkach. Podpisz protest!

RDS w sprawie stosowania prawa korzystnego dla rynku pracy

Miasto Pasłęk nie stosuje klauzul społecznych w przetargach publicznych

"Żółta kartka" dla Ministerstwa Rozwoju i Finansów

Sąd Okręgowy w Zamościu poprawia warunki przetargu

"S" pisze do ministra Ziobry w sprawie "żółtych kartek"

"Żółta kartka" dla Centrum Psychiatrii w Katowicach

Uniwersytet w Poznaniu nie stosuje klauzul społecznych w zamówieniach publicznych

Najniższa cena już nie decyduje o zamówieniu publicznym

Studenci i wykładowcy w obronie pracowników AS w Szczecinie

Kolejne żółte kartki dla instytucji publicznych

Rosnący rynek zamówień publicznych

"Żółte kartki" działają

PIP przestrzega przepisów prawa

ZUS łamie prawo

Związek popiera projekt ustawy o zamówieniach publicznych

W ochronie i w sektorze sprzątania płacą poniżej wynagrodzenia minimalnego

Jest już projekt nowelizacji prawa zamówień publicznych

Koniec z najniższymi cenami w przetargach publicznych

 

 

 

Czytaj całość...
Subskrybuj to źródło RSS

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.