Menu

Ryzyko zawodowe i emerytury pomostowe

Od 1 stycznia 2010 r. pracodawcy, którzy odprowadzaj膮 sk艂adki na Fundusz Emerytur Pomostowych s膮 zobowi膮zani do prowadzenia wykazu stanowisk pracy, na których s膮 wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz ewidencji pracowników wykonuj膮cych takie prace. Ma to zwi膮zek z uprawnieniami pracowników do emerytur pomostowych.

W celu sporz膮dzenia wykazu stanowisk pracy, na których s膮 wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a tak偶e ewidencji osób wykonuj膮cych te prace, pracodawca powinien ustali膰:

 • jakie rodzaje prac, z wymienionych w wykazach w za艂膮czniku nr 1 lub nr 2 do ustawy, wyst臋puj膮 w jego przedsi臋biorstwie
 • czy prace te spe艂niaj膮 warunki prac wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 1 i 2 i ust. 3 ustawy.

W przypadku nieumieszczenia przez pracodawc臋 w ewidencji pracowników wykonuj膮cych prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, pracownik ma prawo z艂o偶y膰 skarg臋 do Pa艅stwowej Inspekcji Pracy.

Post臋powanie w sprawie emerytury pomostowej wszczyna si臋 na wniosek osoby ubiegaj膮cej si臋 o emerytur臋 pomostow膮 zg艂oszony bezpo艣rednio w odpowiednim oddziale ZUS lub za po艣rednictwem p艂atnika sk艂adek - pracodawcy.

Praca w szczególnych warunkach

Prace w szczególnych warunkach to prace zwi膮zane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mog膮 z du偶ym prawdopodobie艅stwem spowodowa膰 trwa艂e uszkodzenie zdrowia, wykonywane w szczególnych warunkach 艣rodowiska pracy, determinowanych si艂ami natury lub procesami technologicznymi, które mimo zastosowania 艣rodków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej stawiaj膮 przed pracownikami wymagania przekraczaj膮ce poziom ich mo偶liwo艣ci, ograniczony w wyniku procesu starzenia si臋 jeszcze przed osi膮gni臋ciem wieku emerytalnego, w stopniu utrudniaj膮cym ich prac臋 na dotychczasowym stanowisku (art. 3 ust. 1 ustawy).

Prace w szczególnych warunkach to prace: 

 1. determinowane si艂ami natury:
  • prace pod ziemi膮
  • prace na wodzie
  • prace pod wod膮
  • prace w powietrzu
 2. determinowane procesami technologicznymi:
  • prace w warunkach gor膮cego mikroklimatu – prace wykonywane w pomieszczeniach, w których warto艣膰 wska藕nika obci膮偶enia termicznego WBGT wynosi 280 C i powy偶ej, przy warto艣ci tempa metabolizmu powy偶ej 130 W/m2
  • prace w warunkach zimnego mikroklimatu – prace wykonywane w pomieszczeniach o temperaturze powietrza poni偶ej 0 oC
  • bardzo ci臋偶kie prace fizyczne – prace powoduj膮ce w ci膮gu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny: u m臋偶czyzn powy偶ej 8400 kJ, u kobiet powy偶ej 4600 kJ
  • prace w warunkach podwy偶szonego ci艣nienia atmosferycznego
  • ci臋偶kie prace fizyczne zwi膮zane z bardzo du偶ym obci膮偶eniem statycznym wynikaj膮cym z konieczno艣ci wykonywania pracy w wymuszonej, niezmiennej pozycji cia艂a; przy czym ci臋偶kie prace fizyczne to prace powoduj膮ce w ci膮gu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny u m臋偶czyzn – powy偶ej 6300 kJ, a u kobiet – powy偶ej 4200 kJ, a prace w wmuszonej pozycji cia艂a to prace wymagaj膮ce znacznego pochylenia i/lub) skr臋cenia pleców przy jednoczesnym wywieraniu si艂y powy偶ej 10 kG dla m臋偶czyzn i 5 kG dla kobiet (wg metody OWAS pozycja kategorii 4) przez co najmniej 50% zmiany roboczej.

Prace o szczególnym charakterze

Prace o szczególnym charakterze to prace wymagaj膮ce szczególnej odpowiedzialno艣ci oraz szczególnej sprawno艣ci psychofizycznej, których mo偶liwo艣膰 nale偶ytego wykonywania w sposób niezagra偶aj膮cy bezpiecze艅stwu publicznemu, w tym zdrowiu lub 偶yciu innych osób, zmniejsza si臋 przed osi膮gni臋ciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawno艣ci psychofizycznej, zwi膮zanego z procesem starzenia si臋 (art. 3 ust. 3 ustawy).

Powr贸t na g贸r臋

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarno艣膰" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Je偶eli nie zmienisz domy艣lnych ustawie艅 swojej przegl膮darki b臋d膮 one zapisywane w pami臋ci urz膮dzenia. Wi臋cej informacji.